Com tai lieu ve kiem toan doc lap

40 83 0
  • Loading ...
1/40 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/01/2018, 11:34

KIỂM TỐN ĐỘC LẬP HỒNG MINH TUẤN CHUN VIÊN PHÁP CHẾ NGÂN HÀNG KHÁI NIỆM  Kiểm toán độc lập việc kiểm tra xác nhận kiểm toán viên doanh nghiệp kiểm tốn tính trung thực hợp lý tài liệu, số liệu kế tốn báo cáo tài doanh nghiệp, tổ chức (gọi chung đơn vị kiểm toán) có yêu cầu đơn vị (K1, Điều NĐ 105/2004  Quan hệ chủ thể kiểm toán (kiểm toán viên/tổ chức kiểm toán đơn vị kinh tế kiểm toán) quan hệ mua bán dịch vụ, đơn vị kinh tế kiểm tốn trả phí dịch vụ cho kiểm tốn viên theo thoả thuận hợp đồng kiểm toán Các kiểm toán viên độc lập người hội đủ tiêu chuẩn theo chuẩn mực kiểm toán qui định pháp lý hành nghề kiểm toán  Kiểm toán độc lập chủ yếu hoạt động lĩnh vực kiểm tốn báo cáo tài chính, thực dịch vụ tư vấn tài chính, kế tốn Ngồi ra, tuỳ thời kỳ kinh tế yêu cầu cụ thể khách hàng, kiểm tốn viên độc lập thực dịch vụ khác kiểm toán hoạt động, kiểm toán tuân thủ đặc biệt kiểm toán tốn giá trị cơng trình xây dựng hồn thành, xác định giá trị vốn góp  Hoạt động kiểm toán độc lập hoạt động kiểm tốn phổ biến nước có kinh tế phát triển, hoạt động kiểm tốn nói chung thường coi hoạt động kiểm tốn độc lập Trong hoạt động kiểm tốn độc lập kiểm tốn báo cáo tài chủ yếu, theo đề cập kiểm tốn độc kiểm tốn độc lập báo cáo tài SỰ HÌNH THÀNH KTĐL TẠI VIỆT NAM • Trước năm 1975 Việt Nam có văn phòng kiểm tốn cơng ty kiểm tốn quốc tế hoạt động Sài Gòn Nhưng đất nước thống hoạt động văn phòng khơng phù hợp với kinh tế kế hoạh hóa tập trung lúc • Thời kỳ khơng xuất nhu cầu kiểm tốn (do chế lúc mang tính huy, khơng có doanh nghiệp độc lập…)  Ở Việt nam, từ chuyển sang kinh tế thị trường có điều tiết Nhà nước, hoạt động đa dạng kinh tế đòi hỏi phải có dịch vụ kiểm tốn Đó đời phát nhiều loại hình doanh nghiệp với nhiều hình thức sở hữu khác  Các doanh nghiệp nhà nước chuyển sang thực chế hạch toán kinh doanh độc lập Tất thay đổ tạo điều kiện sở cho đời hoạt động kiểm toán độc lập Việt Nam CƠ SỞ RA ĐỜI KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP TẠI VIỆT NAM VỀ MẶT KHÁCH QUAN •Do có đầu tư doanh nghiệp Nước vào Việt Nam Do nhu cầu thông tin phục vụ quản lý thực trạng Hoạt động đầu tư hoạt động quản lý nhà Nước không áp dụng hình thức duyệt tốn doanh nghiệp nhà nước Thì kiểm tốn công Cụ hữu hiệu trường hợp VỀ MẶT CHỦ QUAN Khi tính chủ động kinh doanh Các doanh nghiệp phát huy, Doanh nghiệp hạch tốn độc lập, u Cầu thơng tin kinh tế trung thực quan trọng Các thông tin không phục vụ cho đối tượng nhà nước mà phục vụ cho nhiều Các đối tượng khác ngân hàng, đối tác kinh doanh…  Để đáp ứng yêu cầu ngày cao kinh tế, ngày 13/5/1991 Bộ Tài thành lập hai cơng ty kiểm tốn Cơng ty kiểm tốn Việt nam (VACO) Cơng ty dịch vụ tư vấn Tài chính-Kế tốn kiểm tốn (AASC) Sự đời hai cơng ty nói tạo tiền đề cho đời công ty hoạt động tích cực có hiệu u cầu, đòi hỏi cấp thiết kinh tế nước ta năm đổi HÌNH THỨC TỔ CHỨC  Hình thức tổ chức cơng ty kiểm tốn Việt nam bị chi phối hình thức sở hữu cơng ty  Trước có hình thức: cơng ty hợp danh, doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp theo luật đầu tư nước việt Nam (K1- Điều 20 NĐ 105)  Hiện doanh nghiệp kiểm toán thành lập hoạt động theo quy định pháp luật theo hình thức sau: cơng ty TNHH, công ty hợp danh, doanh nghiệp tư nhân doanh nghiệp theo luật đầu tư nước Việt Nam Doanh nghiệp kiểm tốn phải cơng khai hình thức trình giao dịch hoạt động (K1 Điều NĐ 133/2005)  - Đối với công ty kiểm toán doanh nghiệp nhà nước, tổ chức phụ thuộc vào chế quản lý nhà nước doanh nghiệp nhà nước, Giám đốc, người đứng đầu công ty quan thành lập bổ nhiệm (Bộ tài chính, UBND Thành phố) Cách thức tổ chức công ty theo chức danh theo cấu hành Trách nhiệm cơng việc tổ chức hoạt động theo chức danh quản lý  Đối với công ty 100% vốn nước ngồi Các cơng ty thuộc cơng ty kiểm toán quốc tế, cấu tổ chức giống công ty quốc tế Tuy nhiên cơng ty thành lập theo luật đầu tư nước ngồi Việt nam, thuộc hình thức cơng ty TNHH nên tổ chức hành chính, cơng ty có chức danh Giám đốc đại diện pháp lý công ty vấn đề hành trước quan chức hoạt động kinh tế ĐÁNH GIÁ CHUNG  Trong 16 năm qua (từ 13/5/1991- 2008), ngành kiểm tốn độc lập Việt Nam non trẻ có bước tiến vượt bậc Qua thực tiễn hoạt động, công ty kiểm tốn độc lập Việt Nam khẳng định vị trí thị trường dịch vụ kiểm tốn tư vấn nước  Cùng với phát triển số lượng công ty thị trường dịch vụ, dịch vụ cơng ty kiểm tốn cung cấp khơng ngừng đa dạng hố với nhóm dịch vụ như: dịch vụ kiểm toán (kiểm toán báo cáo tài chính, kiểm tốn hoạt động, kiểm tốn tn thủ, kiểm toán báo cáo toán vốn đầu tư XDCB), dịch vụ phi kiểm toán (dịch vụ kế toán, dịch vụ đào tạo bồi dưỡng kiến thức; tư vấn quản lý, tài chính, thuế; tư vấn đầu tư, luật)  Trong năm gần đây, số công ty kiểm toán cung cấp thêm số loại dịch vụ mới: kiểm toán định giá; dịch vụ soát xét BCTC; tư vấn tái cấu trúc DN; xây dựng hệ thống kiểm soát nội bộ; tư vấn sát nhập giải thể DN…Tuy nhiên, khả cung ứng tỷ trọng doanh thu loại dịch vụ mức khiêm tốn Bảng doanh thu loại hình dịch vụ chủ yếu (đơn vị tính: triệu đồng) CHỈ TIÊU NĂM 2005 NĂM 2004 Số tiền Tỷ lệ % Số tiền Tỷ lệ % 622.225 100 461.699 100 Kiểm tốn báo cáo tài 353.879 57 264.767 57 Kiểm tốn báo cáo QTVĐT hồn thành 32.782 24.421 Tư vấn tài chính, kế tốn 146.976 24 105.387 23 Dịch vụ tư vấn nguồn nhân lực, tư vấn quản lý, định giá tài sản 71.701 12 52.509 11 Bồi dưỡng tài chính, kế tốn, kiểm tốn 4.590 0,7 3.519 0.7 Dịch vụ liên quan khác 12.327 1,3 11.096 3,3 Tổng doanh thu Trong  bảng trên, doanh thu từ hoạt động kiểm toán chiếm tỷ trọng lớn (khoảng 62%), doanh thu từ dịch vụ phi kiểm tốn q thấp (khoảng 38%) so với nước phát triển (tại nước phát triển tỷ lệ doanh thu từ dịch vụ phi kiểm toán lên tới 90%) Như vậy, khả cạnh tranh cơng ty kiểm tốn Việt Nam việc cung cấp dịch vụ phi kiểm toán dịch vụ gia tăng khác rmức khiêm tốn TÌNH HÌNH NHÂN VIÊN Số người Tỷ lệ % Số người Tỷ lệ % I Tổng số nhân viên đến 31/12/2005 3.897 100 3.124 100 Nhân viên chuyên nghiệp 3.091 79 2.468 79 1.1 Số người có chứng kiểm tốn viên 870 28 664 27 1.1.1 Số người vừa có chứng KTV Việt Nam, vừa có chứng KTV nước ngồi 57 40 Người Việt Nam 40 70 26 65 Người nước ngồi 17 30 14 35 1.1.2 Số người có Chứng KTV Việt Nam: 749 88 579 90 Người Việt Nam 710 98 582 97 - Người nứơc 15 1.1.3 Số người có chứng KTV nước ngoài: 34 27 Người Việt Nam 16 47 15 55 Người nước 18 53 12 45 1.2 Số người chưa có chứng KTV 2.221 72 1.804 73 806 21 656 21 Nhân viên khác:  Theo bảng trên, đội ngũ kiểm toán viên chuyên nghiệp tăng nhanh chiếm tỷ trọng chưa cao so với tổng số nhân viên chuyên nghiệp Tỷ lệ KTV Việt Nam có chứng quốc tế thấp, chưa đáp ứng yêu cầu hội nhập Ngoài ra, vấn đề chảy máu chất xám từ ngành kiểm tốn sang ngành khác có liên quan cơng ty, văn phòng đại diện nước ngồi vào Việt Nam ngày nhiều thời gian tới vấn đề cần tính tới chiến lược đào tạo sử dụng nguồn lực kiểm toán GIẢI PHÁP  Cần tiếp tục ban hành đầy đủ hệ thống chuẩn mực kế toán, kiểm toán Việt Nam, rút ngắn khoảng cách chuẩn mực Việt Nam so với chuẩn mực quốc tế, đồng thời hướng dẫn việc áp dụng chuẩn mực phù hợp với thực tế  Quan tâm đào tạo nguồn nhân lực hoạt động lĩnh vực kiểm toán, số lượng lẫn trình độ chun mơn nghiệp vụ  Đảm bảo tính độc lập thực hoạt động kiểm tốn, tính khách quan đạo đức nghề nghiệp cần phải quan tâm phát triển…  Cần có giải pháp thiết thực để đưa chuẩn mực vào sống Bên cạnh việc hướng dẫn cụ thể việc áp dụng chuẩn mực mới, điều quan trọng quan thuế nên cho phép công ty sử dụng thu nhập tài xác định theo Chuẩn mực kế tốn Việt Nam để tính thuế, khơng có nhiều, tất công ty khơng tìm thấy lợi ích việc tn theo quy định phức tạp Chuẩn mực kế toán Việt Nam ban hành  Nâng cao sức cạnh tranh doanh nghiệp hoạt động kiểm toán nước để đáp ứng nhu cầu hội nhập khu vực giới  Các doanh nghiệp kiểm toán cần phải nâng cao nâng cao chất lượng đội ngũ kiểm tốn viên Tổ chức chương trình đào tạo riêng dành cho kế toán doanh nghiệp kiểm tốn viên cơng ty kiểm tốn, đặc biệt công ty nhỏ  Đồng thời, nâng cao kiến thức kiểm toán viên lĩnh vực chứng khốn thơng qua khóa học chứng khoán thị trường chứng khoán Hơn nữa, việc đào tạo cần đưa vào trường đại học, bao gồm chuẩn mực thơng lệ kế toán - kiểm toán  Từ yêu cầu đáng nhà đầu tư báo cáo tài có kiểm tốn cơng ty niêm yết phải có chất lượng tốt, cung cấp thơng tin xác cho thị trường chứng khốn, việc lựa chọn cơng ty kiểm tốn có đủ lực, uy tín, đảm bảo kiểm tốn điều kiện quan trọng để phát triển thị trường chứng khoán  Theo xu hướng phát triển thị trường chứng khoán Việt Nam, thời gian tới số lượng tổ chức phát hành, niêm yết kinh doanh chứng khốn Việt Nam ngày gia tăng, đòi hỏi dịch vụ kiểm tốn lĩnh vực phải tăng số lượng chất lượng  Đầu tư sở vật chất tạo điều kiện thuận lợi thủ tục hành cho doanh nghiệp kiểm toán hoạt động  Học hỏi trao đổi kinh nghiệm với quốc gia có hoạt động kiểm toán phát triển khu vực giới TÀI LIỆU THAM KHẢO  Luật kế toán  Nghị định 105/2004/ NĐ – CP  Nghị định 133/2005/ NĐ-CP  Lê Thị Thảo, tập giảng chuyên đề kế toán kiểm toán  Các viết tạp chí Kế tốn kiểm tốn   Yêu em, anh chấp nhận đầu tư dài hạn Dẫu biết tài sản chẳng ế PhảiKbổ sung nguồn vốn vay Chỉ mong có em vòng tay dun Nợ h n ìn  T To Tình kế tốn Ta quen gần hai niên độ Biết nghiệp vụ phát sinh Tình yêu đâu tài sản hữu hình Mà hao mòn theo năm tháng Ta gặp kỳ kế tốn Cứ ngỡ tình lãng mạn Gặp thường xuyên, anh sợ khoản Mà định kỳ em lại không đồng ý Em đâu hiểu tình u song hành tình phí Anh phải hạch tốn cho hợp lý hai bên Xa em anh lại hiểu thêm Đường đến tim em phải dự phòng đau khổ Để có tình u đơi đành chịu lỗ Nhưng tình yêu đâu phân bổ nhiều lần Đến anh phân vân Khơng hiểu tình u có cần tìm ngun giá Nỗi đau có thành Nợ mà anh phải trả Xin để anh kết chuyển hết vào tim Em có xem lại nhật ký chung Kỷ niệm thời ta ghi sổ Anh dự tốn tình ta khơng dang dở Em thầm: “Đừng ghi đỏ anh!” Thư tình anh báo cáo mong manh Anh trao vội khơng thuyết trình Bởi anh nghĩ ta khơng xa lạ Chế độ hành nói hộ lòng anh Những lời yêu thực tế đích danh Những tâm bình qn anh nói Những ước mơ nhập sau mà xuất trước Em mỉm cười ghi nhận hết lòng anh Còn nhớ khơng em buổi chiều Những chiều mưa chứng từ tả xiết Lời nồng nàn anh trao em chi tiết Thật dịu dàng em tổng hợp hết tình anh Em trở nhận lại vốn liên doanh Kiểm kê lại lần anh sơ ý Kỷ niệm thừa xin em đừng xử lý Để anh coi chi phí dở dang
- Xem thêm -

Xem thêm: Com tai lieu ve kiem toan doc lap, Com tai lieu ve kiem toan doc lap, D. Những hành vi nghiêm cấm (Điều 28), B. ĐIỀU KIỆN CỦA KTV HÀNH NGHỀ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay