Biên bản sinh hoạt lớp

2 44 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/01/2018, 11:34

Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam Độc lập - Tự – Hạnh phúc BIÊN BẢN SINH HOẠT LỚP 12A3 Năm học 2017-2018 TUẦN…… I Thời gian: Tiết lúc phút, ngày tháng năm 201 II Thành phần tham dự: GVCN tập thể học sinh lớp 12A3 III Nội dung: Báo cáo tình hình lớp tuần qua: Tổ trưởng 1: Tổ trưởng 2: Tổ trưởng 3: Tổ trưởng 4: Lớp trưởng: Lớp PHT: Lớp PLĐ: Trưởng ban văn thể: Cờ đỏ: Bí thư: Ý kiến lớp: Biện pháp khắc phục: Ý kiến GVCN a Nhận xét tình hình vừa qua: b Kế hoạch tuần tới c Sinh hoạt chuyên đề: Sơ kết ATGT Biên kết thúc vào lúc… giờ… phút ngày THƯ KÍ Lê Thị Tuyết Sương GVCN Huỳnh Thị Linh ... tuần tới c Sinh hoạt chuyên đề: ... Sơ kết ATGT Biên kết thúc vào lúc… giờ… phút ngày THƯ KÍ Lê Thị Tuyết Sương GVCN Huỳnh Thị Linh
- Xem thêm -

Xem thêm: Biên bản sinh hoạt lớp , Biên bản sinh hoạt lớp

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay