Com nghi dinh huong dan thi hanh dieu 153 bo luat lao dong ve ban chap hanh cong doan lam thoi tai doanh nghiep

5 24 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/01/2018, 11:33

NGHỊ ĐỊNH Hướng dẫn thi hành Điều 153 Bộ luật Lao động Ban Chấp hành Cơng đồn lâm thời doanh nghiệp CHÍNH PHỦ Căn Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn Luật Cơng đồn ngày 30 tháng năm 1990; Căn Điều 153 Bộ luật Lao động ngày 23 tháng năm 1994; Luật sửa đổi bổ sung số điều Bộ luật Lao động ngày 02 tháng năm 2002; Sau thống với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, NGHỊ ĐỊNH : Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều Phạm vi điều chỉnh Nghị định quy định việc định Ban Chấp hành Công đoàn lâm thời, quyền trách nhiệm Ban Chấp hành Cơng đồn lâm thời doanh nghiệp, trách nhiệm quan nhà nước, tổ chức cơng đồn người sử dụng lao động Điều Đối tượng áp dụng Tổ chức cơng đồn, doanh nghiệp thuộc thành phần kinh tế nơi chưa thành lập tổ chức cơng đồn Điều Chỉ định Ban Chấp hành Cơng đồn lâm thời doanh nghiệp Doanh nghiệp thành lập, chậm sau sáu tháng kể từ ngày bắt đầu hoạt động, cơng đồn địa phương cơng đồn ngành (bao gồm Liên đồn Lao động tỉnh, thành phố trực thuộc Tổng Liên đồn; cơng đồn ngành Trung ương, cơng đồn tổng cơng ty trực thuộc Tổng Liên đoàn; Liên đoàn Lao động quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, cơng đồn ngành địa phương, cơng đồn khu chế xuất, khu cơng nghiệp, khu cơng nghệ cao; cơng đồn tổng cơng ty cơng đồn cấp trực tiếp sở khác… sau gọi cơng đồn cấp trên) có trách nhiệm thành lập tổ chức cơng đồn sở theo quy định Bộ luật Lao động, Luật Cơng đồn Điều lệ Cơng đồn Việt Nam để đại diện, bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp, đáng người lao động tập thể lao động Sau thời gian quy định khoản Điều này, doanh nghiệp chưa thành lập tổ chức cơng đồn sở, cơng đồn cấp định Ban Chấp hành Cơng đồn lâm thời để đại diện, bảo vệ quyền lợi lợi ích hợp pháp, đáng người lao động tập thể lao động Ban Chấp hành Cơng đồn lâm thời định doanh nghiệp có tư cách pháp nhân, có dấu, mở tài khoản, có quyền trách nhiệm theo quy định Điều Nghị định Thời gian hoạt động việc kéo dài thời gian hoạt động Ban Chấp hành Cơng đồn lâm thời thực theo quy định Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Điều Điều kiện, thẩm quyền trình tự định Ban Chấp hành Cơng đồn lâm thời Doanh nghiệp sau sáu tháng vào hoạt động chưa thành lập tổ chức cơng đồn định thành lập Ban Chấp hành Cơng đồn lâm thời Cơng đồn cấp theo quy định khoản 1, Điều Nghị định có thẩm quyền định Ban Chấp hành Cơng đồn lâm thời Cơng đồn cấp tổ chức tun truyền, vận động người lao động doanh nghiệp gia nhập tổ chức cơng đồn; định kết nạp đồn viên định Ban Chấp hành Cơng đồn lâm thời số đoàn viên kết nạp Chương II QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA BAN CHẤP HÀNH CƠNG ĐỒN LÂM THỜI TẠI DOANH NGHIỆP Điều Quyền hạn trách nhiệm Ban Chấp hành Cơng đồn lâm thời Đại diện, bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp, đáng người lao động doanh nghiệp theo quy định pháp luật Tuyên truyền, phổ biến Luật Cơng đồn, pháp luật lao động, chế độ, sách liên quan đến người lao động nội quy, quy chế doanh nghiệp Tuyên truyền tổ chức cơng đồn, vận động người lao động gia nhập tổ chức cơng đồn kết nạp đồn viên, đề nghị thành lập cơng đồn sở theo quy định Điều lệ Cơng đồn Việt Nam đủ điều kiện Tham gia với người sử dụng lao động đề biện pháp nhằm phát triển sản xuất, phát triển doanh nghiệp; đảm bảo việc làm, chăm lo lợi ích vật chất, tinh thần cho người lao động Thực thu, chi quản lý tài chính, tài sản cơng đồn theo quy định nhà nước Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Điều Ủy viên Ban Chấp hành cơng đồn lâm thời Ủy viên Ban Chấp hành Cơng đồn lâm thời người lao động làm việc doanh nghiệp Trong trường hợp cần thiết cơng đồn cấp cử định cán cơng đồn chun trách làm Chủ tịch Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Cơng đồn lâm thời doanh nghiệp Chủ tịch Ban Chấp hành Cơng đồn lâm thời người Chủ tịch Ban Chấp hành Cơng đồn lâm thời ủy quyền dự tham gia ý kiến họp doanh nghiệp bàn nội dung liên quan trực tiếp đến quyền, nghĩa vụ lợi ích người lao động Có quyền bảo lưu ý kiến trường hợp khơng trí với định người sử dụng lao động, kiến nghị với cơng đồn cấp quan có thẩm quyền giải Trường hợp Chủ tịch, Phó Chủ tịch ủy viên Ban Chấp hành Cơng đồn lâm thời cán cơng đồn cấp cử làm chuyên trách hưởng lương khoản phụ cấp quỹ cơng đồn trả; hưởng quyền lợi phúc lợi tập thể người lao động doanh nghiệp theo quy chế doanh nghiệp thoả ước tập thể; đảm bảo điều kiện hoạt động cơng đồn theo quy định Điều 155 Bộ luật Lao động Chương III TRÁCH NHIỆM CỦA CƠ QUAN NHÀ NƯỚC, TỔ CHỨC CƠNG ĐỒN VÀ NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG Điều Trách nhiệm quan nhà nước Chính quyền cấp, quan quản lý nhà nước lao động ngành liên quan có trách nhiệm tạo điều kiện để Ban Chấp hành Cơng đồn lâm thời định hoạt động theo quy định pháp luật; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thực Nghị định Điều Trách nhiệm tổ chức cơng đồn Cơng đồn cấp trực tiếp có trách nhiệm đạo hướng dẫn hoạt động Ban chấp hành Cơng đồn lâm thời Thực kiểm tra, giám sát doanh nghiệp việc đảm bảo quyền cơng đồn người lao động điều kiện hoạt động Ban Chấp hành Cơng đồn lâm thời theo quy định pháp luật Điều Trách nhiệm người sử dụng lao động Cộng tác tạo điều kiện thuận lợi để cơng đồn cấp tổ chức tuyên truyền phát triển đoàn viên định Ban Chấp hành Cơng đồn lâm thời doanh nghiệp Bảo đảm điều kiện theo quy định pháp luật để Ban Chấp hành Cơng đồn lâm thời hoạt động Phối hợp với Ban Chấp hành Công đoàn lâm thời giải vấn đề quan hệ lao động Mời đại diện Ban Chấp hành Công đồn lâm thời tham dự họp có liên quan đến quyền, nghĩa vụ lợi ích hợp pháp, đáng người lao động doanh nghiệp Nghiêm cấm hành vi cản trở hoạt động công đoàn doanh nghiệp Chương IV ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH Điều 10 Hiệu lực thi hành Nghị định có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Cơng báo Tổng Liên đồn Lao động Việt Nam có trách nhiệm hướng dẫn thực Nghị định sau thống với Bộ Lao động - Thương binh Xã hội Bộ, ngành liên quan Điều 11 Trách nhiệm thi hành Các Bộ trưởng, Thủ trưởng quan ngang Bộ, Thủ trưởng quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, cơng đồn cấp, quan, tổ chức, doanh nghiệp có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định ... pháp, đáng người lao động doanh nghi p Nghi m cấm hành vi cản trở hoạt động cơng đồn doanh nghi p Chương IV ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH Điều 10 Hiệu lực thi hành Nghị định có hiệu lực thi hành sau 15... Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Cơng đồn lâm thời doanh nghi p Chủ tịch Ban Chấp hành Cơng đồn lâm thời người Chủ tịch Ban Chấp hành Cơng đồn lâm thời ủy quyền dự tham gia ý kiến họp doanh nghi p bàn... HÀNH CƠNG ĐỒN LÂM THỜI TẠI DOANH NGHI P Điều Quyền hạn trách nhiệm Ban Chấp hành Cơng đồn lâm thời Đại diện, bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp, đáng người lao động doanh nghi p theo quy định pháp
- Xem thêm -

Xem thêm: Com nghi dinh huong dan thi hanh dieu 153 bo luat lao dong ve ban chap hanh cong doan lam thoi tai doanh nghiep, Com nghi dinh huong dan thi hanh dieu 153 bo luat lao dong ve ban chap hanh cong doan lam thoi tai doanh nghiep

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay