Com mot so van de ve chinh sach huu tri

5 25 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/01/2018, 11:33

MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ CHÍNH SÁCH HƯU TRÍ TS NGUYỄN HUY BAN Tổng giám đốc Bảo hiểm Việt Nam I Khái niệm Chế độ hưu trí qui định luật pháp năm 1886 nước Phổ, từ đến có 145 nước qui định hưu trí Tuy chế độ hưu trí nước có số qui định khác mục đích, bảnh chất tiêu chuẩn để hưởng trợ cấp giống Theo Tổ chức lao động Quốc tế (ILO) chế độ hưu trí dạng trợ cấp hệ thống trợ cấp bảp hiểm xã hội dành cho người tuổi cao khơng thể tiếp tục làm việc bình thường Từ khái niệm thấy có hai nội dung lớn tạo thành khái niệm hưu trí: • Thứ nhất: Hưu trí dạng trợ cấp xã hội trợ cấp ốm đau, thai sản, tai lan lao động, thất nghiệp, tàn tật , tử tuất… Nó thực phân phối, phân phối lại thu nhập Mặc dù có nước có qui định việc người lao động đóng góp để hưở hưu trí khơng thể đóng hưởng nhiêu Bởi sau nghỉ việc tuổi thọ người khác Vì vấn đề chia sể rủi ro, bù đắp, tương trợ cộng đồng thể rõ • Thứ hai: Hưu trí dành cho người cao tuổi khơng thể tiếp tục làm việc Dây nội dung quan trọng chế độ hưu trí Trước hết thể rủi ro tuổi tác cần trợ cấp, mặt khác lại bảo đảm cho quyền lao động cho nhưỡng người chưu bị rủi ro, làm việc bình thường Như quyền trợ cấp hưu trí xác lập người đạt đến độ tưổi định mà độ tổi xác định làm việc bình thường nữa, đồng thời quyền làm việc chấm dứt Trong khoa học để xác định tuổi để nghỉ hưu, người ta vào hai yếu tố giảm sút sinh học thể người tuổi thọ trung bình người độ tuổi lao động Ví dụ: nam giới 60 tuổi giảm sút hệ thần kinh trung bình khoảng 20 %, hệ xương giảm 18 %, giác quan giảm 25 % Như người lao động chân tay (kể lao động trí óc) khơng thể tiếp tục làm việc bình thường (bình thường khoẻ mạnh, nhanh nhạy) Mặt khác để thực chế độ trợ cấp hưu trí cần tính đến thời gian mà người lao động hưởng trợ cấp (tức kể từ nghỉ việc đến lúc chết) Thí dụ tuổi thọ bình qn người độ tuổi lao động 60 khơng thể qui định tuổi nghỉ hưu 60 được, qui định có nhiều người khơng thể sống đến 60 tuổi để hưởng hưu trí Ngược lại tuổi thọ bình quân 80 độ tuổi hưu không nên qui định 60, qui định thời gian nghỉ việc hưởng hưu trí dài khơng ảnh hưởng tài cho hưu trí mà lãng phí sử dụng lao động Do vấn đề xác định độ tuổi nghỉ hưu cần kết hợp hài hoà hai yếu tố giảm sút thể khả làm việc tuổi thọ bình quân người độ tuổi lao động Hiện giới, độ tuổi nghỉ hưu người lao động từ 60 đến 65 tuổi, nam nữ, không phân biệt ngành nghề, vùng, miền, đân tộc xu hướng nước ngày tăng độ tuổi nghỉ hưu tuổi thọ người lao động ngày cao (tuổi nghỉ hưu thấp 55), (có phụ lục tham khảo kèm theo) Trong chế độ hưu trí vấn đề tài đảm bảo cho trợ cấp vấn đề quan trọng Bởi khơng có tài khơng thể có chế độ hưu trí Vấn đề tài cần xem xét hai lĩnh vực là: 1/ Sự bảo đảm tài cho trợ cấp hầu vấn đề huy động từ nguồn đóng góp người lao động, đóng góp chủ sử dụng lao động hỗ trợ nhà nước ( Tỷ lệ đóng góp hỗ trợ nhà nước là tùi thuộc vào tình hình kinh tế, xã hội , trị, truyền thống nước) Ngoài số nước dùng ngân sách Nhà nước số nước huy động từ hai nguồn đóng góp người lao động người sử dụng lao động 2/ Mức độ trợ cấp người nghỉ hưu Thơng thường trợ cấp hưu trí phụ thuộc vào hai yếu tố mức tiền lương làm sở đóng bảo hiểm xã hội người lao động thời gian đóng bảo hiểm xã hội người lao động Có nghĩa mức tiền lương làm sở đóng BHXH người lao động cao thời gian đóng bảo hiểm xã hội dài mức trợ cấp lớn ngược lại Tui nhiên nguyên tắc để đẻ thiết lập mức độ trợ cấp mức trợ cấp luôn thấp mức tiền lương làm việc Điều lý giải sở người người khơng làm việc hưởng trợ cáap thu nhập làm việc, làm việc người lao động phải tiêu hao công sức nhiều khoản chi khí đảm bảo cho cơng việc Ngược lại trợ cấp hưu trí thu nhập làm việc khơng kích thích người lao động làm việc Thơng thường mức trợ cấp hưu trí nước từ 40% đến 60% mức thu nhập làm việc Ngoài để đảm bảo cho sống người hưu trí khó khăn, túng quẫn đại đa số nước qui định mức trợ cấp tối thiểu Mức trợ cấp đảm bảo nhu cầu thiết yếu sống cho người nghỉ hưu II Thực trạng hưu trí Việt Nam Việt Nam chế độ hưu trí thực từ cuối năm 1945, sau Nhà nước Việt nam dân chủ Cộng hoà thành lập Đánh giá tổng qt chế độ hưu trí chế độ đáng tin cậy cho cán bộ, công chức, quân nhân người lao động Bởi tính đến có hai triệu người hưởng hưu trí Những qui định hưu trí trở thành quyền lợi đương nhiên tát người Nhà nước tuyển dụng đặc biệt , nhờ có chế độ trợ cấp mà đời sống vật chất tinh thần người hưu bảo đảm ổn định, góp phần tăng cường hạnh phúc gia đình an tồn xã hội Tui nhiên chế độ hưu trí Việt nam nhiều tồn cần nghiên cứu để hoàn thiện sau: 1/ Các quy định hưu trí ln thay đổi (chỉ tính từ năm 1995 đến 04 lần bổ sung, sửa đổi) điều ảnh hưởng đến việc sử dụng lao động, việc xây dựng kế hoạch cấu lao động đặc biệt kế hoạch sống làm việc người lao động 2/ Các tiêu chuẩn chế độ hưu trí có nhiều khác biệt với mục đích, chất chế độ hưu trí Bởi tiêu chuẩn quan trọng độ tuổi nghỉ hưu Việt Nam hàng chục năm vấn đề xác định độ tuổi nghỉ hưu có nhiều luận điểm có nhiều quy định khác Cụ thể Luật Lao động quy định tuổi nghỉ hưu nam 60, nữ 55 Nhưng văn pháp quy khác có nhiều quy định giảm 05 tuổi nam nữ, giảm 10 tuổi nam nữ không cần đột uổi nghỉ hưu Đồng thời có quy địnht ăng tuổi nghỉ hưu nhà khoa học Đặc biệt cán cao cấp chưa có văn pháp quy quy định Từ dẫn đến tình trạng 15% số người nghỉ hưu 45 tuổi, 60% 55 tuổi hàng vạn người nghỉ hưu tuổi 38, 39 độ sung sức khả lao động 3/ Vấn đề trợ cấp hưu trí có mâu thuẫn với phụ thuộc vào sách thu nhập cán bộ, công chức người lao động Trong tỷ lệ trợ cấp cao (75%) so với mức tiền lương đóng bảo hiểm xã hội chức Nhưng thực tế giá trị trợ cấp hưu trí 50, 30, 20 chí 10% so với thu nhập chức tuỳ thuộc vào loại hình lao động khác Bởi tiền lương theo chế độ nhà nước phần (đây sở để đóng bảo hiểm xã hội) thu nhập người lao động lại có phần thêm tiền lương, mà phần thêm nhiều gấp nhiều lần tiền lương theo chế độ III Phương hướng xây dựng luật pháp hưu trí Trên sở lý luận thực tiễn chế độ hưu trí Việt Nam nước giới, thấy chế độ hưu trí nước ta cần hoàn thiện để thể chất, mục đích hưu trí nhằm đáp ứng nhu cầu loại hình lao động yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội, trị đất nước theo chủ trương Nghị đại hội Đảng tồn quốc lần thứ IX Những nội dung cần xem xét xác định là: Thống quan điểm chế độ hưu trí loại hình lao động, khơng phân biệt cán bộ, cơng chức, quân nhân hay người lao động thành phần kinh tế để đảm bảo bình đẳng, cơng quyền hưởng trợ cấp xã hội Xác định tuổi nghỉ hưu chung loại hình lao động Không giảm tuổi nghỉ hưu với dạng lao động Đặc biệt khơng để sách giảm biên chế, xếp lại lao động quan đơn vị lạm dụng chế độ hưu trí Trường hợp lao động đặc thù thể tăng tuổi nghỉ hưu cán cao cấp, người làm công tác khoa học, nghệ thuật Mức trợ cấp hưu trí đảm bảo thoả đáng ổn định sống người nghỉ hưu Cần khẩn trương cải cách sách tiền lương thu nhập người lao động Xây dựng quỹ hưu trí (trong quỹ bảo hiểm xã hội) đủ khả chi trả lâu dài, từ hệ sang hệ khác Nhà nước phải bảo đảm cho quỹ tồn phát triển Xây dựng luật pháp hưu trí ổn định, lâu dài, không hay bổ sung, sửa đổi nhằm bảo đảm bình yên xã hội sống người lao động ... người lao động Trong tỷ lệ trợ cấp cao (75%) so với mức tiền lương đóng bảo hiểm xã hội chức Nhưng thực tế giá trị trợ cấp hưu trí 50, 30, 20 chí 10% so với thu nhập chức tuỳ thuộc vào loại hình... hưu trí chế độ đáng tin cậy cho cán bộ, công chức, quân nhân người lao động Bởi tính đến có hai tri u người hưởng hưu trí Những qui định hưu trí trở thành quyền lợi đương nhiên tát người Nhà nước... cần hoàn thiện để thể chất, mục đích hưu trí nhằm đáp ứng nhu cầu loại hình lao động yêu cầu phát tri n kinh tế, xã hội, trị đất nước theo chủ trương Nghị đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IX Những
- Xem thêm -

Xem thêm: Com mot so van de ve chinh sach huu tri, Com mot so van de ve chinh sach huu tri

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay