ÔN tập học kì 1 môn giải tích 12

6 34 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/01/2018, 11:26

BÀI TẬP ÔN TẬP HỌC KỲ A.KẾ HOẠCH CHUNG Phân phối thời gian Tiết Tiết Tiết Tiến trình dạy học Ơn luyện KT1: Sự biến thiên hàm số Ôn luyện KT2: Cực trị hàm số Ôn luyện KT3: Giá trị lớn nhất, nhỏ hàm số Ơn luyện ĐTHS tốn liên quan Ôn luyện hàm số, PT, BPT mũ lo ga rit B KẾ HOẠCH DẠY HỌC I Mục tiêu học Về kiến thức: Củng cố:  Sự biến thiên, cực trị, giá trị lớn nhất, nhỏ hàm số  Khảo sát biến thiên vẽ đồ thị hàm số  Phép tính luỹ thừa, logarit  Tính chất hàm số luỹ thừa, mũ, logarit  Các dạng phương trình, bất phương trình mũ, logarit Về kỹ năng:  Khảo sát thành thạo tính chất hàm số  Vận dụng tính chất hàm số để giải tốn  Thành thạo việc khảo sát biến thiên vẽ đồ thị hàm số  Thành thạo thực phép tính luỹ thừa logarit  Giải thành thạo phương trình, bất phương trình mũ, logarit đơn giản Thái độ, tư duy:  Rèn luyện tính cẩn thận, xác  Tư vấn đề tốn học cách lơgic hệ thống Các lực hướng tới hình thành phát triển học sinh:  Phát triển lực hoạt động nhóm, khả diễn thuyết độc lập  Phát triển tư hàm  Năng lực giải vấn đề  Năng lực sử dụng công nghệ thông tin II Chuẩn bị học sinh giáo viên: Chuẩn bị giáo viên:  Soạn kế hoạch giảng, soạn giáo án chủ đề, hệ thống tập  Chuẩn bị phương tiện dạy học: thước kẻ, máy chiếu… Chuẩn bị học sinh:  Đọc trước nhà làm BTVN  Nghiên cứu để thuyết trình vấn đề học trước lớp III Bảng mô tả mức độ nhận thức Nội dung Nhận biết Sự đồng biến, nghịch Nắm sơ đồ biến hàm số tìm bt xét dấu đạo hàm Cực trị hàm số Biết sử dụng bảng biến thiên tìm CT hàm số Giá trị lớn nhất, giá trị Biết sử dụng bảng nhỏ hàm số biến thiên tìm GTLN, GTNN hàm số Thông hiểu Nắm nội dung, ý nghĩa đl mở rộng Nắm nội dung hai định lý Vận dụng Làm tập tìm bt số hàm Làm tập tìm cực trị số hàm Thông hiểu Làm tập tìm phải lập BBT, phải GTLN, GTNN tìm gh hai đầu số hàm linh hoạt tính Vận dụng cao Làm tập liên quan đến bt hàm số có tham số Làm tập liên quan đến cực trị hàm số có tham số Làm tập tìm GTLN, GTNN số hàm hàm số có tham số, phải đổi Hàm số mũ, logarít, phương trình, bất phương trình mũ logarít Biết tính chất, đồ thị hàm số mũ, lôgarit Biết nghiệm phương trình, bất phương trình mũ, logarít GTHS điểm tới hạn Tính tốn, rút gọn biểu thức chứa lũy thừa, lôgarit đơn giản Giải phương trình, bất phương trình mũ, logarít biến, toán ứng dụng Làm tập liên Làm tập liên quan đến phương quan đến phương trình, bất phương trình, bất phương trình mũ lơgarit trình mũ lơgarit phương có tham số pháp học IV Tiến trình dạy học 1.1 HOẠT ĐỘNG ÔN TẬP SỰ BIẾN THIÊN HÀM SỐ  Mục tiêu : Nắm tốn tìm khoảng biến thiên cực trị hàm số  Nội dung, phương thức tổ chức: Giao cho cá nhân thực Chuyển giao thực : Bài tập Bài tốn HĐ Thầy Trò HS hoạt động theo nhóm, GV gợi ý số chi tiết: Xét chiều biến thiên tìm cực trị hàm số sau: a) D=R a) y  x  x  x  x  1 � b) y  x  x  x   y ' 3 x  x  ; y '  � � x3 � c) y  x  x   BBT d) y  x  x  x  x 1 e) y  x x  2x  f) y  Kết luận: … x b) y '  3x  x   3( x  1) �0, x �R g) y   x y '  � x  h) y  x  x Kết luận: … c) D=R x0 �  y ' 4 x  x ; y '  � �2 x 1 �  BBT Kết luận: … d) D=R   x0 � y ' 4 x  x  ; y '  � � � x � BBT Kết luận: … e) D= R \ {1} 2 y'  0, x �1 ( x  1)2 Kết luận: … f) D= R \ {1}   x0 � x  2x y' � � ; x2 ( x  1) � BBT y'  Kết luận: … D  [ 2; 2] g)  x  y'  ; Cho y ' 0  x 0  x2  BBT Kết luận: … D  (�; 4] h)  y'   x  x 4 x   3x 4 x Cho y ' 0   x 0  x    BBT Kết luận: … Thầy học sinh kiểm tra lời giải bạn đại diện nhóm 1.2 HOẠT ĐỘNG ÔN TẬP GTLN, GTNN CỦA HÀM SỐ  Mục tiêu : Nắm tốn tìm GTLN, GTNN hàm số  Nội dung, phương thức tổ chức: Giao cho cá nhân thực Chuyển giao thực : Bài tập Bài tốn Tìm GTLN, GTNN hàm số sau: a) y  x  x  , x  [ 2;3] b) y  x  x  x  , x  [ 1;2] c) y   x d) y  sin x  sin x  sin x  HĐ Thầy Trò HS hoạt động theo nhóm, GV gợi ý số chi tiết: a) D  [ 2;3] (hoặc D=R xét x  [ 2;3] ) x0 � y ' 4 x  x ; y '  � � x  �1 � y (0) 5; y (  1) 4; y (1) 4; y ( 2) 13; y (3) 68 e) y  x  x  x  y 68  x 3 Vậy: xMax [  2; 3] Min y 4  x 1 x[  2; 3] b) D  [ 1;2] (hoặc D=R xét x  [ 1;2] ) x0 � � x 1 y ' 5 x  20 x  15 x ; y '  � � � x  �[1; 2] � y (0) 2; y (1) 3; y ( 1)  9; y (2)  Vậy: Max y 3  x 1 x[  1; ] Min y   x  x[  1; ] c) D  [ 2; 2]  x y'  ; Cho y ' 0  x 0  x2 y (0) 2; y ( 2) 0; y (2) 0 Vậy: Max y 2  x 0 x[  2; ] Min y 0  x 2 x[  2; ] d) Đặt t sin x, t 1 t 1  y ; t  [ 1;1] t  t 1  t  2t  y'  (t  t  1) t 0 Cho y ' 0   t  2t 0   t   [ 1;1] y (0) 1; y ( 1) 0; y (1)  Max y  � sin x  � x  k Vậy: t�[ 1;1] Min y  � sin x  1 � x   x�[ 1;1]   k 2 e) Đặt D=R  y ' 4 x  x   x 0 Cho y ' 0  x  x  0    x    BBT Vậy: Min y =  x  16 Thầy học sinh kiểm tra lời giải bạn đại diện nhóm 2.3 HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP PHƯƠNG TRÌNH VÀ BPT MŨ Hoạt động 1: Mục tiêu: Học sinh giải phương trình mũ Nội dung, phương thức tổ chức: Chuyển giao: BT1: x 1 �1 � Câu 1: Nghiêm cua phương trình � �  1252x là: �25 � A Câu 2: Số nghiêm cua phương trình A B Câu 3: Phương trình A log C  B 4 22 x  22 x  15 C D  là D 9x  3.3x   có nghiêm x1, x2 Giá trị A  2x1  3x2 B C D 3log Câu 4: Tổng nghiêm cua phương trình: 15.25x  34.15x  15.9 x  là : A B C 1 D Thực hiên : Chia lớp thành nhóm giải BT1 ( phút ) Báo cáo, thảo luận : Mỗi nhóm cử đại diên trình bày lời giải câu và nhóm khác cử đ ại diên nhận xét ( phút ) Giáo viên chốt cách giải phương trình mũ biến đổi đưa phương trình mũ ho ặc đặt ẩn phụ chia cho đại lượng đặt ẩn phụ kết hợp giải phương trình đ ại s ố và đưa đáp án ( phút ) Sản phẩm : Học sinh biết cách giải phương trình mũ Hoạt động 2: Mục tiêu: Học sinh giải phương trình lơgarit Nội dung, phương thức tổ chức: Chuyển giao: BT2: Câu 1: Tập nghiêm cua phương trình: log A  3; 2 B  4; 2 x   là: C  3 D  10; 2 Câu 2: Số nghiêm cua phương trình: log x  20 log x   là: A B C D Câu 3: Tổng nghiêm cua phương trình log log x  log log x  là: A B 20 C D 16 Câu 4: Hai phương trình log (3x - 1) +1 = log (2 x +1) và log ( x - x - 8) = 1- log ( x + 2) có nghiêm x1,x2 là Tổng x1  x2 là A B C D 10 Thực hiên : Chia lớp thành nhóm giải BT2 ( phút ) Báo cáo, thảo luận : Mỗi nhóm cử đại di ên trình bày l ời gi ải câu và nhóm khác c đ ại diên nhận xét ( phút ) Giáo viên chốt cách giải phương trình lơgarit bi ến đổi đưa v ề phương trình lơgarit c b ản đặt ẩn phụ kết hợp giải phương trình đại s ố , ý ều ki ên xác đ ịnh c ua ph ương trình lơgarit để loại nghiêm không thỏa mãn và đưa đáp án ( phút ) Sản phẩm : Học sinh biết cách cách giải phương trình lơgarit HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG Hoạt động 1: Mục tiêu: Học sinh giải giải phương trình mũ và lơgarit và v ận dụng vào bài toán liên quan Nội dung, phương thức tổ chức: Chuyển giao: BT3: Câu 1: Một người gửi 15 triêu đồng vào ngân hàng theo thể thức lãi kép kỳ hạn quý v ới lãi suất 1,65% quý Hỏi sau tháng người có 20 tri ? A 15 B 18 C 17 D 16 Câu 2: Anh An mua nhà trị giá năm trăm triêu đồng theo phương thức trả góp N ếu anh An muốn trả hết nợ năm và phải trả lãi với mức 6%/năm tháng anh phải tr ả tiền? (làm tròn đến nghìn đồng) A 9892000 B 8333000 C 118698000 D 10834000 Thực hiên : Học sinh lớp giải BT3 sau gọi học sinh đ ứng ch ỗ l ần lượt nêu lời giải ( phút ) Báo cáo, thảo luận : Học sinh lớp theo dõi và đưa ý ki ến nh ận xét ( phút ) Giáo viên chốt cách giải phương trình mũ và lôgarit và v ận dụng vào bài toán lãi su ất kép và đưa đáp án ( phút ) Sản phẩm : Học sinh biết cách giải phương trình mũ và lơgarit và v ận d ụng vào bài toán liên quan ... t 1 t 1  y ; t  [ 1; 1] t  t 1  t  2t  y'  (t  t  1) t 0 Cho y ' 0   t  2t 0   t   [ 1; 1] y (0) 1; y ( 1) 0; y (1)  Max y  � sin x  � x  k Vậy: t�[ 1; 1] Min... ĐỘNG LUYỆN TẬP PHƯƠNG TRÌNH VÀ BPT MŨ Hoạt động 1: Mục tiêu: Học sinh giải phương trình mũ Nội dung, phương thức tổ chức: Chuyển giao: BT1: x 1 1 � Câu 1: Nghiêm cua phương trình � �  12 52x là:... 20 C D 16 Câu 4: Hai phương trình log (3x - 1) +1 = log (2 x +1) và log ( x - x - 8) = 1- log ( x + 2) có nghiêm x1,x2 là Tổng x1  x2 là A B C D 10 Thực hiên : Chia lớp thành nhóm giải BT2
- Xem thêm -

Xem thêm: ÔN tập học kì 1 môn giải tích 12 , ÔN tập học kì 1 môn giải tích 12

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay