Com tai lieu so sanh cac hoat dong thuong mai

3 14 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/01/2018, 11:26

HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ TM LOGISTICS Khái niệm Đ233 Đặc điểm - Thnhân kd Logistics - Đkiện qui định, Đ234 - Ndung gồm or nhiều hđộng hỗ trợ liên quan hhố - Thơng qua hđồng cung ứng dvụ Quyền Nghĩa vụ Hoạt động - làm dvụ : Đ235,239 - khách hàng: Đ236 - làm dvụ : Đ235,240 - khách hàng: Đ236 Các trhợp miễn trách nhiệm: Đ237 Giớihạn TN: Đ238 QUÁ CẢNH HHOÁ Đ241 Dvụ QC: Đ249 - q cảnh hhố nước ngồi qua lảnh thổ VN - Đk DN đký kd dvụ vận tải ,dvụ Logistics (theo qui định), Đ250,234 - Thông qua hđồng dvụ, lập = vbản or tđương, Đ251 - hưởng thù lao , điểm đ K2 Đ252 - làm dvụ : Đ253 - khách hàng: Đ252 - làm dvụ : Đ253 - khách hàng: Đ252 Quyền QC hhoá: Đ242 Tuyến đườg QC: Đ243 Thgian QC: 30 ngày, K1 Đ246 Cấm: Đ248 GIÁM ĐỊNH TM Đ254 - Thnhân kd Dvụ giám định hhoá - Đk gồm:thành lập theo qui định,gđịnhviên đủ tchuẩn,có knăng thực theo chuẩn - nhằm xđịnh tình trạg thực tế hhoá,kquả cung ứng dvụ ycầu khác - làm dvụ : Đ263 - khách hàng: Đ264 - làm dvụ : Đ263 - khách hàng: Đ265 Gíam định hhố: - ngun tắc:theo qui trình phù hợp,bđảm độc lập,khoa học - chứng thư gđịnh hhoá giá trị plý HOẠT ĐỘNG TRUNG GIAN TM ĐẠI DIỆN THNHÂN MÔI GIỚI TM Khái niệm Đặc điểm Đ141 - dạng qhệ uỷquyền - chủ thể: bên đd cho thnhân,bên giao đdiện - ndung:1 phần or toàn phạm vi hđ - hưởng thù lao, Đ147 Đ150 - chủ thể:bên mgiới bên đc mgiới - bên mgiới thnhân có đkkd thhiêng trung gian tuý - hưởg thù lao,khi bên ký HĐ UỶ THÁC MUABÁN HHOÁ Đ155 - theo uỷ nhiệm,vì lợi ích người khác - Bên nhận uỷthác nhân danh - Hvi trung gian TM bên nhân uỷthác trực tiếp ký ,thực HĐ - hưởng thù lao Quyền - bên đdiện: Đ147,148,149 - bên mgiới: Đ153,154 - bên uthác: Đ162 - bên nhận ut: Đ164 Nghĩa vụ - bên đdiện: Đ145 - bên giao đd:Đ146 HĐ đdiện thnhân: - thnhân nhận uỷ nhiệm thnhân khác,với danh nghĩa dẫn thnhân uỷ nhiệm - lập =vbản or tđương Thời hạn đdiện hậu plý : Đ144 - bên đc mgiới :Đ152 - bên mgiới: Đ151 HĐ môi giới TM: - thnhân hđ mgiớiTM bên mua bán hhoá ,cung ứng dvụ TM - hưởng thù lao theo HĐ mgiới - bên ut: Đ163 - bên nhận ut: Đ165 HĐ uỷ thác MB hhoá : - chủ thể: bên uỷthác : Đ157 ,bên nhận uỷthác: Đ156 - lập=vbản or plý tđươg Hoạt động T2k2b2@Page 1/18/2018 ĐẠI LÝ TM Đ166 chủ thể: - bên giao đlý thnhân giao hh cho đlý bán or giao tiền mua hàng cho đlý mua or uỷ quyền thực dvụ đlý cung ứng dvụ - Bên đlý thnhân nhận - bên giao đlý:Đ172 - bên đlý:Đ174 - bên giao đlý:Đ173 - bên đlý:Đ174 ? HĐ đại lý:lập=vbản or tđươg Thời hạn đlý:Đ177 Thù lao: - hoa hồng (do bên giao đlý ấn định) - chênh lêch giá (chỉ ấn định giá giao đlý) HOẠT ĐỘNG XÚC TIẾN TM KHUYẾN MẠI QUẢNG CÁO TM Khái niệm Đặc điểm Đ88 - dùng lợi ích kkhích khhàng,thường kinh tế - trực tiếp or th - KM hhố ,dvụ hợp pháp Đ102 - qúatrình thơngtin gthiệu hhố,dvụ - trực tiếp or th - chủ yếu ptiện thôg tin đại chúng, nơi công cộng Hình thức Đ92 Hoạt động - Chỉ cần thơng báo cho Sở TM trước 7ngày - KM có tính may rủi phải chấp thuận :Sở (trong tỉnh) ,Bộ( nhiều tỉnh, hthức khác) Sản phẩm:Đ105 Phương tiện:Đ106 Kdoanh dvụ QCTM: - chủ thể:bên thuê, bên cung ứng dvụ bên phát hành QC ? - HĐ : ? - quyền :Đ111,113 - nvụ:Đ112,114 Cấm Đ100 Đ109 TRƯNG BÀY, GIỚI THIỆU HHỐ ,DVỤ Đ117 - dùng hh,dvụ Là dạng đặc thù QCTM - thường tiến hành đthời hđ muabán ,triển lãm,hội chợ - Là hh,dvụ hợp pháp theo qui định chất lượng,nhãn hhoá Đ120 Kdoanh dvụ : - chủ thể:bên thuê, bên thực - HĐ : lập=vbản or tđươg ,Đ124 - quyền:Đ125,127 - nvụ:Đ126,128 HỘI CHỢ,TRIỂN LÃM TM Đ129 - chung:mở rông thị trường,thúc đẩy tiêu thụ hhoá,dvụ - đặc thù: họp chợ thgian đđiểm xác định - tổ chức theo chủ đề,thgian ngắn Tổ chức:Đ132 ? Nước ngoài:Đ133 Kdoanh dvụ :Đ130 ? - chủ thể: thnhân kdoanh dvụ,tchức cánhân tham gia - HĐ : lập=vbản or tđươg ? - quyền :Đ138 - nvụ:Đ140 ? Đ123 HOẠT ĐỘNG TM KHÁC Khái niệm Đặc điểm Phương thức Quyền Nghĩa vụ Hoạt động ĐẤU GIÁ HHOÁ ĐẤU THẦU HH CHO THUÊ HH Đ185 HĐ dvụ dấu giá: - chủ thể:bên thuê, bên kdoanh (là thnhân chuyên kd dvụ đấu giá) - hình thức HĐ: = vbản or tđươg - Bên kdoanh dvụ nhận thù lao Đ214 - Chủ thể:bên mời thầu, bên dự thầu - đối tuợg:hh,dvụ - hình thức mua sắm nhiều lợi ích,cạnh tranh Đ269 - Chuyển rủi ro bên cho thuê Đ270 - Lợi ích phát sinh Đ282 - Chuyển quyền SH thời hạn thuê.Đ283 - trả giá lên: giá Hình thức: rộng rãi ,hạn chế Đ215 Phg thức: túi ,2 túi hồ sơ Đ216 Ng tắc: - coi trọng tính hiệu ,ktế - cạnhtranhđkiện ngang - thông tin đầy đủ - đgiá khách quan ,công cao so với giá khởi điểm - đặt giá xuống: người chấp nhận giá kh điểm or thấp Đ189,191 Đ190,192 Thủ tục Đ196-Đ208 GIA CÔNG TRONG TM Đ178 Hhoá GC ,Đ180: - tất hhoá đc GC ,trừ thuộc diện cấm kd - Gc hhoá cấm cho nước ngồi, đc phép HĐ : lập=vbản or plý tđươg ,Đ179 Thù lao , Đ183 - =tiền or sphẩm - = sphầm theo qui đinh ,nếu GC nước Đ270,271 Đ270,271 Thủ tục: Đ217-232 NHƯỢNG QUYỀN TM Đ284 - Bên NQ cho phép kd theo phthức kd - Bên nhận NQ chịu k/sốt - Đối tượng hđ NQ tổ hợp quyền SH trí tuệ HĐ : lập=vbản or tđươg ,Đ285 Đ286,288 Đ287,289 Đ181,182 Đ181,182 T2k2b2@Page 1/18/2018 ... coi trọng tính hiệu ,ktế - cạnhtranhđkiện ngang - thơng tin đầy đủ - đgiá khách quan ,công cao so với giá khởi điểm - đặt giá xuống: người chấp nhận giá kh điểm or thấp Đ189,191 Đ190,192 Thủ
- Xem thêm -

Xem thêm: Com tai lieu so sanh cac hoat dong thuong mai, Com tai lieu so sanh cac hoat dong thuong mai

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay