Com uu va nhuoc diem cua cac loai hinh cac loai hinh cong ty theo luat doanh nghiep

4 31 1
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/01/2018, 11:25

Ưu nhược điểm loại hình loại hình cơng ty theo luật doanh nghiệp Việc lựa chọn hình thức doanh nghiệp trước bắt đầu cơng việc kinh doanh quan trọng, có ảnh hưởng không nhỏ tới tồn phát triển doanh nghiệp Về bản, khác biệt tạo loại hình doanh nghiệp là: (i) uy tín doanh nghiệp thói quen tiêu dùng; (ii) khả huy động vốn; (iii) rủi ro đầu tư; (iv) tính phức tạp thủ tục chi phí thành lập doanh nghiệp; (v) tổ chức quản lý doanh nghiệp Công ty cổ phần: Vốn điều lệ chia thành nhiều phần gọi cổ phần (Công ty cổ phần phải có cổ phần phổ thơng có cổ phần ưu đãi Cổ phần ưu đãi gồm loại cổ phần ưu đãi biểu quyết, cổ phần ưu đãi cổ tức, cổ phần ưu đãi Cổ đơng tổ chức, cá nhân; số lượng cổ đông tối thiểu ba không hạn chế số lượng tối đa; Cổ đông chịu trách nhiệm khoản nợ nghĩa vụ tài sản khác doanh nghiệp phạm vi số vốn góp vào doanh nghiệp; Cổ đơng có quyền tự chuyển nhượng cổ phần cho người khác, trừ trường hợp (Cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi biểu khơng chuyển nhượng cổ phần cho người khác; Trong thời hạn ba năm, kể từ ngày công ty cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, cổ đơng sáng lập có quyền tự chuyển nhượng cổ phần phổ thơng cho cổ đông sáng lập khác chuyển nhượng cổ phần phổ thơng cho người khơng phải cổ đông sáng lập chấp thuận Đại hội đồng cổ đông sau năm hạn chế cổ đông sáng lập bị bãi bỏ) Cơng ty cổ phần có quyền phát hành chứng khốn loại để huy động vốn Công ty cổ phần có tư cách pháp nhân kể từ ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Ưu điểm: Chế độ trách nhiệm Công ty cổ phần trách nhiệm hữu hạn, cổ đông chịu trách nhiệm nợ nghĩa vụ tài sản khác cơng ty phạm vi vốn góp nên mức độ rủi cổ đông không cao; Khả hoạt động Công ty cổ phần rộng, hầu hết lịch vực, ngành nghề; Cơ cấu vốn Công ty cổ phần linh hoạt tạo điều kiện nhiều người góp vốn vào cơng ty; Khả huy động vốn Công ty cổ phần cao thông qua việc phát hành cổ phiếu cơng chúng, đặc điểm riêng có cơng ty cổ phần; Việc chuyển nhượng vốn Công ty cổ phần tương đối dễ dàng, phạm vi đối tượng tham gia công ty cổ phần rộng, cán công chức có quyền mua cổ phiếu Cơng ty cổ phần Nhược điểm: Bên cạnh lợi nêu trên, loại hình Cơng ty cổ phầncũng có hạn chế định Việc quản lý điều hành Công ty cổ phần phức tạp số lượng cổ đơng lớn, có nhiều người khơng quen biết chí có phân hóa thành nhóm cổ động đối kháng lợi ích; Việc thành lập quản lý Công ty cổ phần phức tạp loại hình cơng ty khác bị ràng buộc chặt chẽ quy định pháp luật, đặc biệt chế độ tài chính, kế tốn Cơng ty trách nhiệm hữu hạn thành viên trở lên: Thành viên tổ chức, cá nhân; số lượng thành viên không vượt năm mươi; Thành viên chịu trách nhiệm khoản nợ nghĩa vụ tài sản khác doanh nghiệp phạm vi số vốn cam kết góp vào doanh nghiệp; Phần vốn góp thành viên chuyển nhượng cho người khác (Phần vốn góp thành viên phép chuyển nhượng toàn phần cho thành viên lại cơng ty cho người thành viên công ty thành viên lại cơng ty không mua không mua hết Thành viên công ty có quyền u cầu cơng ty mua lại phần vốn góp khơng đồng ý với định Hội đồng thành viên vấn đề vấn đề sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty liên quan đến quyền nghĩa vụ thành viên, quyền nhiệm vụ Hội đồng thành viên; tổ chức lại công ty; trường hợp khác quy định Điều lệ công ty) Công ty trách nhiệm hữu hạn không quyền phát hành cổ phần Cơng ty trách nhiệm hữu hạn có tư cách pháp nhân kể từ ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh 3.Công ty trách nhiệm hữu hạn thành viên: Công ty trách nhiệm hữu hạn thành viên doanh nghiệp tổ chức cá nhân làm chủ sở hữu (gọi chủ sở hữu công ty); chủ sở hữu công ty chịu trách nhiệm khoản nợ nghĩa vụ tài sản khác công ty phạm vi số vốn điều lệ công ty Công ty trách nhiệm hữu hạn thành viên không quyền phát hành cổ phần Công ty trách nhiệm hữu hạn thành viên có tư cách pháp nhân kể từ ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Ưu điểm Do có tư cách pháp nhân nên thành viên cơng ty trách nhiệm hoạt động công ty phạm vi số vốn góp vào cơng ty nên gây rủi ro cho người góp vốn; Số lượng thành viên công ty trách nhiệm không nhiều thành viên thường người quen biết, tin cậy nhau, nên việc quản lý, điều hành công ty không phức tạp; Chế độ chuyển nhượng vốn điều chỉnh chặt chẽ nên nhà đầu tư dễ dàng kiểm soát việc thay đổi thành viên, hạn chế thâm nhập người lạ vào công ty Nhược điểm: Do chế độ trách nhiệm hữu hạn nên uy tín cơng ty trước đối tác, bạn hàng phần bị ảnh hưởng; Công ty trách nhiệm hữu hạn chịu điều chỉnh chặt chẽ pháp luật doanh nghiệp tư nhân hay công ty hợp danh; Việc huy động vốn công ty trách nhiệm hữu hạn bị hạn chế khơng có quyền phát hành cổ phiếu Cơng ty hợp danh: Phải có hai thành viên chủ sở hữu chung công ty, kinh doanh tên chung (gọi thành viên hợp danh); thành viên hợp danh có thành viên góp vốn (thành viên góp vốn khơng tham gia quản lý công ty hoạt động kinh doanh nhân danh công ty); Thành viên hợp danh phải cá nhân, chịu trách nhiệm tồn tài sản nghĩa vụ cơng ty; Thành viên góp vốn chịu trách nhiệm khoản nợ công ty phạm vi số vốn góp vào cơng ty Công ty hợp danh không phát hành loại chứng khốn Cơng ty hợp danh có tư cách pháp nhân kể từ ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Ưu điểm: Ưu điểm công ty hợp danh kết hợp uy tín cá nhân nhiều người Do chế độ liên đới chịu trách nhiệm vô hạn thành viên hợp danh mà công ty hợp danh dễ dàng tạo tin cậy bạn hàng, đối tác kinh doanh Việc điều hành quản lý công ty không phức tạp số lượng thành viên người có uy tín, tuyệt đối tin tưởng Nhược điểm: Hạn chế công ty hợp danh chế độ liên đới chịu trách nhiệm vô hạn nên mức độ rủi ro thành viên hợp danh cao Loại hình cơng ty hợp danh quy định Luật doanh nghiệp năm 1999 2005 thực tế loại hình doanh nghiệp chưa phổ biến Doanh nghiệp tư nhân: Doanh nghiệp tư nhân doanh nghiệp cá nhân làm chủ tự chịu trách nhiệm toàn tài sản hoạt động doanh nghiệp Doanh nghiệp tư nhân không phát hành loại chứng khoán Mỗi cá nhân quyền thành lập doanh nghiệp tư nhân Ưu điểm: Do chủ sở hữu doanh nghiệp nên doanh nghiệp tư nhân hoàn toàn chủ động việc định vấn đề liên quan đến hoạt động kinh doanh Doanh nghiệp Chế độ trách nhiệm vô hạn chủ doanh nghiệp tư nhân tạo tin tưởng cho đối tác, khách hàng giúp cho doanh nghiệp chịu ràng buộc chặt chẽ pháp luật loại hình doanh nghiệp khác Nhược điểm: Do khơng có tư cách pháp nhân nên mức độ rủi ro chủ doanh tư nhân cao, chủ doanh nghiệp tư nhân phải chịu trách nhiệm toàn tài sản doanh nghiệp chủ doanh nghiệp không giới hạn số vốn mà chủ doanh nghiệp đầu tư vào doanh nghiệp Hợp tác xã Hợp tác xã tổ chức kinh tế tập thể cá nhân, hộ gia đình, pháp nhân (gọi chung xã viên) có nhu cầu, lợi ích chung, tự nguyện góp vốn, góp sức lập theo quy định Luật hợp tác xã để phát huy sức mạnh tập thể xã viên tham gia hợp tác xã, giúp thực có hiệu hoạt động sản xuất, kinh doanh nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, góp phần phát triển kinh tế - xã hội đất nước Hợp tác xã loại hình doanh nghiệp đặc biệt, có tư cách pháp nhân, tự chủ, tự chịu trách nhiệm nghĩa vụ tài phạm vi vốn điều lệ, vốn tích luỹ nguồn vốn khác hợp tác xã theo quy định pháp luật Nhưng ưu điểm, nhược điểm Hợp tác xã Ưu điểm: Có thể thu hút đơng đảo người lao động tham gia; Việc quản lý hợp tác xã thực nguyên tắc dân chủ bình đẳng nên xã viên bình đẳng việc tham gia định vấn đề liên quan đến hoạt động hợp tác xã không phân biệt nhiều vốn hay vốn; Các xã viên tham gia hợp tác xã chịu trách nhiệm trước hoạt động hợp tác xã phạm vi vốn góp vào hợp tác xã Nhược điểm: Hoạt động kinh doanh theo hình thức hợp tác xã có hạn chế định Khơng khuyến khích người nhiều vốn; Nhiều kinh nghiệm quản lý, kinh doanh tham gia hợp tác xã nguyên tắc chia lợi nhuận kết hợp lợi ích xã viên với phát triển hợp tác xã; Việc quản lý hợp tác xã phức tạp số lượng xã viên đông; Sở hữu manh mún xã viên đối tài sản làm hạn chế định Hợp tác xã (Các quy định theo Luật Doanh nghiệp Quốc hội thơng qua ngày 29/11/2005 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2006.) ... công ty) ; chủ sở hữu công ty chịu trách nhiệm khoản nợ nghĩa vụ tài sản khác công ty phạm vi số vốn điều lệ công ty Công ty trách nhiệm hữu hạn thành viên không quyền phát hành cổ phần Công ty. .. hợp danh cao Loại hình cơng ty hợp danh quy định Luật doanh nghiệp năm 1999 2005 thực tế loại hình doanh nghiệp chưa phổ biến Doanh nghiệp tư nhân: Doanh nghiệp tư nhân doanh nghiệp cá nhân làm... độ rủi ro chủ doanh tư nhân cao, chủ doanh nghiệp tư nhân phải chịu trách nhiệm toàn tài sản doanh nghiệp chủ doanh nghiệp không giới hạn số vốn mà chủ doanh nghiệp đầu tư vào doanh nghiệp Hợp
- Xem thêm -

Xem thêm: Com uu va nhuoc diem cua cac loai hinh cac loai hinh cong ty theo luat doanh nghiep, Com uu va nhuoc diem cua cac loai hinh cac loai hinh cong ty theo luat doanh nghiep

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay