thuc_trang_giai_quyet_yeu_cau_tuyen_bo_pha_san_doa nh_nghiep,_hop_tac_xa_tai_toa_an

3 3 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/01/2018, 11:25

Tài liệu tìm bởi: Lê Đức Thọ - Hình Sự 31a – Đại Học Luật Hà Nội Thực trạng giải yêu cầu phá sản: Thực tế cho thấy doanh nghiệp, hợp tác xã lâm vào tình trạng khó khăn Việt Nam phân giai đoạn cụ thể : Giai đoạn 1993 – 2003: chặng đường dài 10 năm thực luật phá sản doanh nghiệp nhiên theo thống kê án nhân dân tối cao số lượng đơn yêu cầu giải tuyên bố phá sản doanh nghiệp chưa nhiều, bình qn năm tồn ngành nhận lý chưa đầy 30 đơn yêu cầu tuyên bố phá sản doanh nghiệp, số có khoảng 1/2 bị đình chỉ, tạm đình Đến tháng 09/2001 theo thống kê tòa án nhân dân nhân dân tối cao phạm vi toàn quốc có 58 doanh nghiệp bị tuyên bố phá sản Số lượng vụ việc phá sản thụ lý giải qua năm theo báo cáo tổng kết tòa án nhân dân tối cao sau: Năm 1994: Tòa án nhân dân địa phương thụ lý 05 vụ việc liên quan tới yêu cầu phá sản, doanh nghiệp bị yêu cầu tuyên bố phá sản doanh nghiệp tư, tập trung thành phố lớn TP Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Quảng Ninh, Cần Thơ, năm tòa án chưa giải song vụ Năm 1995: Số đơn yêu cầu tuyên bố phá sản có tăng hơn, thành phần đa dạng hơn, theo thống kê có 17 tỉnh thành phố thụ lý 27 đơn yêu cầu tuyên bố phá sản doanh nghiệp, có doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, doanh nghiệp nhà nước, công ty cổ phần hợp tác xã, doanh nghiệp thành lập theo luật đầu tư nước ngồi Các tòa giải xong 21 vụ ( kể số vụ thụ lý năm 1994 ) hòa giải thành tạm ductholaw@gmail.com Tài liệu tìm bởi: Lê Đức Thọ - Hình Sự 31a – Đại Học Luật Hà Nội đình giải phá sản 10 vụ, đình giải phá sản vụ, tuyên bố phá sản vụ Năm 1996: Tòa án thu lý 22 đơn yêu cầu giải tuyên bố phá sản, thực xong 11 vụ có doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, doanh nghiệp Nhà nước vụ giải có định tòa án kinh tế cấp tỉnh bị khiếu nại, kháng nghị, tòa phúc thẩm tòa án nhân dân tối cao thu lý giải vụ ( hủy cải sửa vụ ) Năm 1997 tổng số đơn yêu cầu tuyên bố phá sản mà tồ án thụ lý 22 , tòa án giải song 15 vụ giải tuyên bố phá sản 12 vụ định tạm đình vụ Năm 1998 có 15/61 tỉnh thành phố thụ lý đơn yêu cầu tuyên bố phá sản doanh nghiệp với tổng số 23 trường hợp, có trường hợp tòa án tuyên bố phá sản ( doanh nghiệp Nhà nước doanh nghiệp tư nhân) 1999 tòa án nhân dân thụ lý 22 đơn yêu cầu tuyên bố phá sản, định tuyên bố phá sản doanh nghiệp Riêng toàn án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh thụ lý vụ giải vụ Năm 2000 Tòa án nhân dân địa phương thụ lý đơn yêu cầu tuyên bố phá sản doanh nghiệp ( cộng đơn yêu cầu từ năm 1999 chuyển sang) tòa án định phá sản doanh nghiệp Năm 2001 toàn ngành Tòa án thụ lý vụ, số vụ cũ lại vụ, cộng phải giải 10 vụ, giải xong vụ ductholaw@gmail.com Tài liệu tìm bởi: Lê Đức Thọ - Hình Sự 31a – Đại Học Luật Hà Nội Năm 2002 tồn ngành Tòa án thụ lý vụ giải xong vụ ( vụ khơng mở thủ tục vụ tạm đình hòa giải thành, vụ tuyên bố phá sản ) Theo báo cáo tổng kết 2005 ngành tòa án tòa án nhân dân tối cao tổng kết năm 2005 Tòa giải 14 vụ thụ lý 11 vụ có vụ năm 2004 chuyển qua Các tòa giải vụ đạt 1, 19% lại 13 vụ chưa giải Như lượng đơn xin phá sản gởi Tòa án tăng 2004 ( 2004 thụ lý vụ ) 2006 ngành Tòa án có 48 đơn yêu cầu tuyên bố phá sản, tuyên bố phá sản 11 doanh nghiệp, nhiều trường hợp tuyên bố phá sản doanh nghiệp Tòa án định mở thủ tục phá sản khơng đủ tài liệu để tiến hành kiểm tốn xem có doanh nghiệp lâm vào tình trạng phá sản hay khơng Do giải u cầu tun bố phá sản gặp nhiều khó khăn trở ngại Báo cáo tổng kết 2007 Tòa án nhân dân tối cao Tòa án thụ lý 175 đơn yêu cầu tuyên bố phá sản, định mở thủ tục phá sản 164 đơn Quyết định không mở thủ tục phá sản 10 đơn Trong trường hợp mở thủ tục phá sản có 28, định tuyên bố phá sản trường hợp đặc biệt vụ tiến hành mở thủ tục lý tài sản 10 vụ đình tiến hành thủ tục phá sản, lại 11 vụ giải theo trình tự luật định ductholaw@gmail.com
- Xem thêm -

Xem thêm: thuc_trang_giai_quyet_yeu_cau_tuyen_bo_pha_san_doa nh_nghiep,_hop_tac_xa_tai_toa_an, thuc_trang_giai_quyet_yeu_cau_tuyen_bo_pha_san_doa nh_nghiep,_hop_tac_xa_tai_toa_an

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay