Com mot so noi dung ve cap giay chung nhan quyen so huu nha o

4 15 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/01/2018, 11:24

Luật Nhà Quốc hội thông qua Kỳ họp thứ 8, có hiệu lực kể từ ngày 1-7-2006 Luật áp dụng tổ chức, cá nhân có liên quan đến sở hữu nhà ở, phát triển, quản lý việc sử dụng nhà ở, giao dịch nhà quản lý nhà nước nhà Theo đó, quy định số nội dung việc cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà sau: Điều kiện để cấp giấy chứng nhận Tổ chức, cá nhân có điều kiện sau cấp giấy chứng nhận: - Tổ chức, cá nhân nước không phụ thuộc vào nơi đăng ký kinh doanh, nơi đăng ký hộ thường trú; - Tổ chức, cá nhân nước đầu tư xây dựng nhà thuê Việt Nam quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà Thời hạn sở hữu nhà thời hạn quy định giấy chứng nhận đầu tư ghi rõ giấy chứng nhận - Tổ chức, cá nhân nước đầu tư xây dựng nhà để bán, sau hoàn thành việc xây dựng theo dự án, chủ đầu tư quyền bán nhà cho đối tượng thuộc diện sở hữu nhà Việt Nam theo quy định Người mua nhà tổ chức, cá nhân quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận theo quy định - Tổ chức, cá nhân đầu tư xây dựng nhà để bán phải nộp tiền sử dụng đất nghĩa vụ tài khác theo quy định pháp luật - Người Việt Nam định cư nước đầu tư lâu dài Việt Nam, người có cơng đóng góp với đất nước, nhà hoạt động văn hóa, nhà khoa học có nhu cầu hoạt động thường xuyên Việt Nam nhằm phục vụ nghiệp xây dựng đất nước, người phép sống ổn định Việt Nam đối tượng khác Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định sở hữu nhà Việt Nam Đối với trường hợp người Việt Nam định cư nước ngồi khơng diện Việt Nam cư trú với thời hạn phép từ sáu tháng trở lên sở hữu nhà riêng lẻ hộ Có nhà tạo lập hợp pháp thông qua việc đầu tư xây dựng, mua bán, tặng cho, thừa kế, đổi nhà hình thức khác theo quy định pháp luật Trình tự, thủ tục cấp giấy chứng nhận a Hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận Hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận bao gồm: - Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận; - Bản giấy tờ: giấy phép xây dựng; định phê duyệt dự án phát triển nhà ở; giấy chứng nhận đầu tư; giấy chứng nhận quyền sử dụng đất loại giấy tờ hợp lệ quyền sở hữu đất theo quy định pháp luật đất đai; giấy tờ quyền sở hữu nhà quan có thẩm quyền cấp qua thời kỳ; thoả thuận đồng ý văn chủ sử dụng đất trường hợp chủ sở hữu nhà chủ sử dụng đất mà nhà xây dựng khu vực khơng thuộc diện phải có giấy phép xây dựng; giấy tờ mua bán, tặng cho, đổi, lý, hóa giá nhà ở; hợp đồng thuê mua nhà xã hội định trao tặng nhà tình nghĩa, nhà tình thương; giấy tờ thừa kế nhà ở; án, định Tòa án định quan có thẩm quyền có hiệu lực pháp luật sở hữu nhà ở; giấy tờ xác nhận UBND xã, phường, thị trấn (sau gọi chung UBND xã) trường hợp khác, trừ nhà thuộc khu vực cấm xây dựng theo quy định pháp luật xây dựng; - Sơ đồ nhà ở, đất b Trình tự cấp giấy chứng nhận - Tại khu vực đô thị, việc nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận thực sau: tổ chức nộp hồ sơ quan quản lý nhà cấp tỉnh; cá nhân nộp hồ sơ quan quản lý nhà cấp huyện - Tại khu vực nông thôn, việc nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận thực sau: tổ chức nộp hồ sơ quan quản lý nhà cấp tỉnh; cá nhân nộp hồ sơ UBND xã nộp trực tiếp quan quản lý nhà cấp huyện, trường hợp cá nhân nộp hồ sơ UBND xã thời hạn năm ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, UBND xã có trách nhiệm chuyển hồ sơ cho quan quản lý nhà cấp huyện Trong thời hạn ba mươi ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, quan nhà nước có thẩm quyền phải cấp giấy chứng nhận cho chủ sở hữu nhà Chủ sở hữu nhà nhận giấy chứng nhận quan tiếp nhận hồ sơ, trường hợp người khác thay phải có giấy ủy quyền chủ sở hữu nhà có chứng nhận UBND xã Khi nhận giấy chứng nhận, chủ sở hữu nhà phải nộp giấy tờ gốc hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận quy định trừ định phê duyệt dự án phát triển nhà ở; giấy chứng nhận đầu tư; giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trường hợp: chủ sở hữu nhà không đồng thời chủ sử dụng đất c Thẩm quyền cấp giấy chứng nhận UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau gọi chung UBND tỉnh) cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà cho tổ chức Trường hợp chủ sở hữu chung tổ chức cá nhân UBND tỉnh cấp giấy chứng nhận - UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (sau gọi chung UBND huyện) cấp giấy chứng nhận cho cá nhân Cấp lại, thay đổi, xác nhận thay đổi sau cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà a Cấp lại giấy chứng nhận Chủ sở hữu nhà bị giấy chứng nhận phải có hồ sơ đề nghị cấp lại giấy chứng nhận nộp cho quan quản lý nhà cấp có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận Hồ sơ đề nghị cấp lại giấy chứng nhận bao gồm: - Đơn đề nghị cấp lại giấy chứng nhận, nêu rõ lý giấy chứng nhận cam đoan chịu trách nhiệm trước pháp luật lời khai mình; - Giấy tờ xác nhận việc giấy chứng nhận quan công an cấp xã nơi giấy kèm theo giấy tờ chứng minh đăng tin phương tiện thông tin đại chúng lần khu vực đô thị niêm yết thông báo giấy chứng nhận trụ sở UBND xã thời hạn mười ngày làm việc khu vực nơng thơn, trừ trường hợp có rõ ràng giấy chứng nhận bị tiêu huỷ thiên tai, hoả hoạn Trong thời hạn ba mươi ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ mà chủ sở hữu nhà khơng tìm lại giấy chứng nhận quan nhà nước có thẩm quyền phải cấp lại giấy chứng nhận cho chủ sở hữu nhà b Cấp đổi giấy chứng nhận - Giấy chứng nhận bị hư hỏng, rách nát ghi hết trang xác nhận thay đổi chủ sở hữu nhà thực việc cấp đổi - Chủ sở hữu nhà phải có đơn đề nghị cấp đổi giấy chứng nhận kèm theo giấy chứng nhận cũ nộp cho quan quản lý nhà cấp có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận - Trong thời hạn mười lăm ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, quan nhà nước có thẩm quyền phải cấp đổi giấy chứng nhận cho chủ sở hữu nhà c Xác nhận thay đổi sau cấp giấy chứng nhận - Việc xác nhận thay đổi sau cấp giấy chứng nhận thực có thay đổi diện tích, tầng cao, kết cấu nhà ở; tách, nhập đất - Chủ sở hữu nhà phải có kê khai nội dung thay đổi kèm theo giấy chứng nhận nộp cho quan quản lý nhà cấp có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận - Trong thời hạn ba mươi ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, quan nhà nước có thẩm quyền phải xác nhận nội dung thay đổi vào giấy chứng nhận giao lại cho chủ sở hữu nhà Hiệu lực giấy chứng nhận - Giấy chứng nhận sở pháp lý để chủ sở hữu nhà thực quyền nghĩa vụ nhà theo quy định pháp luật - Giấy chứng nhận khơng hiệu lực pháp lý trường hợp sau đây: nhà bị tiêu huỷ bị phá dỡ; nhà bị tịch thu trưng mua theo định quan nhà nước có thẩm quyền; nhà xây dựng đất thuê hết thời hạn thuê đất mà không gia hạn thuê tiếp không chuyển sang hình thức giao đất để sử dụng ổn định lâu dài; nhà cấp giấy chứng nhận bị quan nhà nước có thẩm quyền định thu hồi cấp không thẩm quyền, người cấp giấy chứng nhận không đối tượng, nhà ghi giấy chứng nhận không với trạng cấp giấy nhà xây dựng khu vực bị cấm xây dựng nhà ở; nhà có giấy chứng nhận cấp lại, cấp đổi giấy chứng nhận khác theo quy định luật ... phải xác nhận nội dung thay đổi v o giấy chứng nhận giao lại cho chủ sở hữu nhà Hiệu lực giấy chứng nhận - Giấy chứng nhận sở pháp lý để chủ sở hữu nhà thực quyền nghĩa vụ nhà theo quy định pháp... nhập đất - Chủ sở hữu nhà phải có kê khai nội dung thay đổi kèm theo giấy chứng nhận nộp cho quan quản lý nhà cấp có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận - Trong thời hạn ba mươi ngày, kể từ ngày nhận... thiên tai, hoả hoạn Trong thời hạn ba mươi ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ mà chủ sở hữu nhà khơng tìm lại giấy chứng nhận quan nhà nước có thẩm quyền phải cấp lại giấy chứng nhận cho chủ sở
- Xem thêm -

Xem thêm: Com mot so noi dung ve cap giay chung nhan quyen so huu nha o, Com mot so noi dung ve cap giay chung nhan quyen so huu nha o

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay