Com mot so van de ve thi hanh an dan su

6 23 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/01/2018, 11:24

MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ THI HÀNH ÁN DÂN SỰ 1.Việc tính lãi suất chậm thi hành án Cơ quan thi hành án cần lưu ý thực sau: 1.1 Theo quy định điểm b khoản mục IV Thông tư liên tịch số 01/TTLT ngày 19/6/1997 Toà án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp, trường hợp tài sản phải thi hành án vật theo án, định Tồ án có hiệu lực pháp luật trước ngày Thơng tư có hiệu lực pháp luật (15/7/1997), quan thi hành án thi hành theo định Toà án, kể khoản lãi mà bên phải thi hành án phải chịu chậm thi hành án gây 1.2 Đối với khoản tiền suất lãi chậm thi hành án, theo quy định khoản mục III Thông tư liên tịch số 01/TTLT ngày 19/6/1997 Toà án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp, kể từ ngày án, định Tồ án có hiệu lực pháp luật (đối với trường hợp chủ động thi hành) từ ngày có đơn yêu cầu thi hành án (trường hợp thi hành theo đơn yêu cầu) thi hành xong tất khoản tiền, hàng tháng bên phải thi hành án phải chịu khoản tiền lãi số tiền phải thi hành án theo mức lãi suất nợ hạn Ngân hàng Nhà nước quy định tương ứng với thời gian chưa thi hành án Tuy nhiên, thời gian qua, Ngân hàng Nhà nước quy định khung lãi suất hạn cho ngân hàng thương mại áp dụng (ví dụ quy định khung lãi suất hạn 100% đến 150% mức lãi suất hạn) Mặt khác, Thông tư 01/TTLT nêu không quy định tiền lãi chậm thi hành án tính theo lãi suất loại vay (có kỳ hạn hay khơng kỳ hạn…) Vì vậy, để thực thống việc tính lãi chậm thi hành án, từ ngày 15/3/2005 trở đi, quan thi hành án tính theo mức thấp khung lãi suất Ngân hàng Nhà nước quy định cho Ngân hàng thương mại áp dụng theo thời kỳ với mức lãi suất vay trung hạn Ví dụ: Giả sử người phải thi hành án chậm thi hành 01 tháng lãi suất vay trung hạn 1%/tháng khung lãi suất hạn Ngân hàng Nhà nước quy định từ 100% đến 150% mức lãi suất hạn Trong trường hợp này, lãi suất chậm thi hành án tính: Số tiền lãi chậm thi hành án = (Số tiền chậm thi hành án x 1%) x 100% x 01 tháng chậm thi hành) 1.3 Về việc số địa phương phản ánh Ngân hàng Nhà nước không quy định lãi suất hạn (mức trần) để ngân hàng thương mại áp dụng Vấn đề Bộ Tư pháp phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Toà án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao để có hướng dẫn cụ thể Kê biên, xử lý tài sản chung, tài sản cầm cố, chấp, bảo lãnh Thời gian qua, số quan thi hành án gặp vướng mắc việc kê biên tài sản chung, tài sản cầm cố, chấp, bảo lãnh, đặc biệt tài sản vợ chồng để thi hành nghĩa vụ người (vợ chồng) theo án, định Toà án Một số trường hợp, thi hành nghĩa vụ người vợ chồng, Chấp hành viên kê biên tài sản chung vợ chồng, sau bán tài sản chi trả hết số tiền bán tài sản để thi hành án mà không trả lại phần tài sản cho vợ chồng người khơng phải thi hành án Vì vậy, kê biên tài sản cần lưu ý: 2.1 Chấp hành viên phải thực thứ tự kê biên tài sản theo quy định khoản khoản Điều 41 Pháp lệnh Thi hành án dân 2004 Trong trường hợp người phải thi hành án vừa có bất động sản tài sản riêng vừa có phần động sản tài sản chung với người khác mà phần tài sản khối tài sản chung đủ để thi hành án, Chấp hành viên phải giải thích để người phải thi hành án đề nghị kê biên tài sản trước đảm bảo thi hành án Trong trường hợp người phải thi hành án không đề nghị kê biên tài sản trước, Chấp hành viên lập biên việc họ không đề nghị kê biên tài sản trước để tiến hành kê biên tài sản riêng người phải thi hành án để thi hành án Trong trường hợp người phải thi hành án đề nghị kê biên phần tài sản chung động sản họ khối tài sản chung với người khác Chấp hành viên tiến hành kê biên tài sản đó, phải bảo đảm quyền ưu tiên mua tài sản người đồng sở hữu tài sản Tuy nhiên cần lưu ý sau: - Trong trường hợp người phải thi hành án có tài sản riêng nhà để có tài sản chung xe máy, mà phần tài sản chung đủ để thi hành án thì, quan thi hành án kê biên xe máy để thi hành án - Trong trường hợp người phải thi hành án có tài sản chung xe tơ với người khác mà phương tiện kiếm sống chủ yếu gia đình họ, lại có số bất động sản (như nhà quyền sử đất mà khơng phải tài sản để người phải thi hành án gia đình ở), giá trị tài sản động sản người phải thi hành án đủ để thi hành án, Chấp hành viên có quyền kê biên tài sản bất động sản (nhà ở, quyền sử dụng đất) người phải thi hành án để thi hành án 2.2 Về kê biên tài sản chung vợ chồng: Theo Bộ luật Dân Luật Hôn nhân gia đình, vợ, chồng có tài sản chung tài sản riêng Điều 27 Luật Hôn nhân gia đình năm 2000 quy định tài sản chung vợ chồng tài sản vợ chồng tạo ra, thu nhập lao động, hoạt động sản xuất, kinh doanh thu nhập hợp pháp khác vợ chồng thời kỳ hôn nhân; tài sản mà vợ chồng thừa kế chung tặng cho chung tài sản khác mà vợ chồng thoả thuận tài sản chung; trường hợp chứng chứng minh tài sản mà vợ, chồng tranh chấp tài sản riêng bên tài sản tài sản chung Tài sản riêng vợ, chồng gồm tài sản mà người có trước kết hơn; tài sản thừa kế riêng, tặng cho riêng thời kỳ hôn nhân; tài sản chia riêng cho vợ chồng trường hợp chia tài sản chung Theo quy định pháp luật nhân gia đình trước đây, tài sản chung vợ chồng thuộc diện phải đăng ký đứng tên người vợ chồng Luật Hơn nhân gia đình năm 2000 quy định trường hợp tài sản chung vợ chồng mà pháp luật quy định phải đăng ký quyền sở hữu giấy chứng nhận quyền sở hữu phải ghi tên vợ chồng (Điều 27) Khi hôn nhân tồn tại, trường hợp vợ chồng đầu tư kinh doanh riêng, thực nghĩa vụ dân riêng có lý đáng khác vợ chồng thoả thuận chia tài sản chung; khơng thoả thuận u cầu Tồ án giải (Điều 29 Luật Hơn nhân gia đình năm 2000) Theo quy định Điều 42 Luật Hôn nhân gia đình năm 1986 Điều 95 Luật Hơn nhân gia đình năm 2000 việc chia tài sản chung thực theo nguyên tắc chia đơi có xem xét đến cơng sức đóng góp bên bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp vợ, chưa thành niên, người tàn tật, bảo vệ lợi ích đáng bên sản xuất kinh doanh nghề nghiệp để bên có điều kiện tiếp tục lao động tạo thu nhập Căn quy định trên, kê biên tài sản chung vợ chồng để thi hành án, Chấp hành viên cần lưu ý: - Nếu án, định Toà án tuyên buộc vợ chồng phải thi hành án quan thi hành án kê biên tài sản thuộc sở hữu riêng người để thi hành án Nếu người phải thi hành án khơng có tài sản riêng tài sản riêng khơng đủ để thi hành án kê biên phần tài sản người khối tài sản chung vợ chồng Trước kê biên, Chấp hành viên phải yêu cầu vợ, chồng phân chia tài sản Trường hợp vợ, chồng không phân chia không thoả thuận phân chia không khởi kiện Tồ án để phân chia tài sản, tuỳ theo số tiền, tài sản phải thi hành án yếu tố khác (như quyền, lợi ích vợ, chưa thành niên, người tàn tật…) để kê biên tài sản, không vượt 1/2 giá trị tài sản chung vợ chồng để bảo đảm thi hành án Nếu tài sản chung khơng thể phân chia, Chấp hành viên có quyền kê biên tồn tài sản; Chấp hành viên giải thích cho vợ chồng quyền ưu tiên mua phần tài sản người theo quy định điểm d khoản Mục Thông tư liên tịch số 12/2001/TTLT-BTP-VKSTC ngày 26/2/2001 Bộ Tư pháp, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao Nếu vợ chồng khơng mua sau bán tài sản, Chấp hành viên toán lại cho họ 1/2 giá trị tài sản trích lại cho người phải thi hành án số tiền cần trợ cấp cho việc nuôi chưa thành niên, người tàn tật người khác mà người phải thi hành án có nghĩa vụ ni dưỡng cấp dưỡng theo quy định pháp luật (nếu có) - Nếu án, định Toà án tuyên buộc hai vợ chồng có nghĩa vụ thi hành án, kê biên tài sản chung vợ chồng để thi hành án, Chấp hành viên phải tính đến việc bảo vệ quyền, lợi ích chưa thành niên, người tàn tật, người cấp dưỡng nuôi dưỡng theo quy định pháp luật hôn nhân gia đình 2.3 Trong trường hợp khối tài sản chung người phải thi hành án với người khác (kể tài sản chung vợ chồng) gồm nhiều loại tài sản Chấp hành viên vào giá trị tài sản để kê biên loại tài sản có giá trị tương ứng với số tiền phải thi hành án chi phí thi hành án Ví dụ: Anh A vợ chị B có tài sản chung gồm 01 nhà trị giá 100.000.000 đồng, 01 xe môtô Dream II Thái Lan trị giá 29.000.000 đồng 01 xe môtô YAMAHA trị giá 28.000.000 đồng Bản án tuyên buộc anh A phải thi hành tổng số tiền 27.000.000 đồng, Chấp hành viên kê biên xe Dream II Thái Lan xe YAMAHA để đảm bảo thi hành án, mà kê biên tất loại tài sản vợ chồng anh A 2.4 Trong trường hợp án, định Toà án phân chia tài sản (chia tài sản thừa kế, tài sản chung vợ chồng ly hôn.v.v.) xác định bên đương nhận tài sản (là vật) phải toán cho người khác số tiền tương ứng với phần giá trị tài sản mà họ nhận, thi hành án cần lưu ý: - Trong trường hợp người nhận tài sản tự nguyện nộp đủ số tiền phải toán cho người nhận tiền thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận định thi hành án (kể trường hợp sau án, định Toà án có hiệu lực pháp luật, người nhận tài sản tự nguyện nộp đủ số tiền phải toán cho người nhận tiền người nhận tiền chưa yêu cầu thi hành án) quan thi hành án xử lý số tiền theo hướng dẫn mục 10 Cơng văn này, sau tổ chức việc thi hành giao tài sản cho người nhận tài sản theo án, định Toà án họ yêu cầu thi hành án - Trong trường hợp người nhận tiền có đơn yêu cầu thi hành án, người nhận tài sản khơng tự nguyện thi hành án, thi hành án, giá trị tài sản giảm thấp so với thời điểm án, định Toà án có hiệu lực pháp luật, quan thi hành án buộc người nhận tài sản phải toán số tiền theo án, định Toà án cho người nhận tiền (kể lãi suất chậm thi hành án, có) Trường hợp giá trị tài sản tăng cao nhiều so với thời điểm án, định Tồ án có hiệu lực pháp luật, quan thi hành án buộc người nhận tài sản phải toán cho người nhận tiền theo giá trị tài sản thời điểm thi hành án, khơng tính lãi suất chậm thi hành án, trừ trường hợp bên có thoả thuận khác Nếu người nhận tài sản không tự nguyện thi hành án quan thi hành án áp dụng biện pháp cưỡng chế, kể biện pháp cưỡng chế kê biên, xử lý tài sản để thi hành án Ví dụ: Bản án Tồ án xử việc ly hôn anh A chị B định chia tài sản chung nhà trị giá 100 triệu đồng cho anh A, anh A phải toán cho chị B ½ giá trị ngơi nhà 50 triệu đồng Sau án có hiệu lực pháp luật, anh A khơng tự nguyện tốn cho chị B số tiền 50 triệu đồng, đến thi hành án giá trị ngơi nhà 300 triệu đồng Trong trường hợp này, quan thi hành án buộc anh A phải tốn ½ giá trị ngơi nhà 150 triệu đồng cho chị B; anh A khơng tự nguyện tốn tiền cho chị B, quan thi hành án có quyền kê biên, xử lý nhà để thi hành án Về cưỡng chế thi hành nghĩa vụ chuyển quyền sử dụng đất theo án, định Toà án Theo quy định khoản Điều 54 Pháp lệnh Thi hành án dân 2004 việc cưỡng chế thi hành nghĩa vụ chuyển quyền sử dụng đất cho người thi hành án Chính phủ quy định Tuy nhiên, Điều 29 Nghị định số 164/2004/NĐ-CP ngày 14/9/2004 Chính phủ “Về kê biên, đấu giá quyền sử dụng đất để đảm bảo thi hành án” quy định cưỡng chế giao quyền sử dụng cho người trúng đấu giá người nhận quyền sử dụng đất kê biên, đấu giá để đảm bảo thi hành án Vì vậy, trường hợp thi hành nghĩa vụ chuyển quyền sử dụng đất theo án, định Toà án, Chấp hành viên tổ chức giao diện tích đất theo nội dung án, định Toà án Khi tiến hành giao đất thiết phải có tham gia đại diện Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất, quan quản lý nhà nước đất đai cấp Uỷ ban nhân dân cấp xã nơi có đất giao Trong trường hợp người phải thi hành án không tự nguyện thi hành án, Chấp hành viên Điều 54 Pháp lệnh Thi hành án dân 2004 định cưỡng chế buộc họ phải thi hành nghĩa vụ chuyển quyền sử dụng đất theo nội dung án, định Tồ án Trường hợp đất có tài sản Chấp hành viên u cầu người có tài sản tự chuyển tài sản khỏi diện tích đất phải giao cho người thi hành án Nếu họ khơng tự chuyển Chấp hành viên u cầu lực lượng cưỡng chế chuyển tài sản họ khỏi diện tích đất phải giao, trừ trường hợp đương thoả thuận với việc giải tài sản Trong trường hợp người có tài sản đất từ chối nhận tài sản Chấp hành viên lập biên ghi rõ số lượng, chủng loại, tình trạng loại tài sản giao cho tổ chức, cá nhân có điều kiện bảo quản bảo quản kho quan thi hành án thơng báo địa điểm, thời gian để người có tài sản nhận lại tài sản Nếu người có tài sản khơng đến nhận tài sản xử lý theo quy định khoản khoản Điều 54 Pháp lệnh Thi hành án dân 2004 Trong trường hợp tài sản có đất trước có án, định Tồ án thực theo hướng dẫn điểm 12.1 Công văn Vấn đề cưỡng chế trả nhà, nhà đương cải tạo, sửa chữa; cưỡng chế giao đất, đất có bất động sản Trong trình thi hành án, số quan thi hành án gặp vướng mắc việc tổ chức thi hành cưỡng chế trả nhà, nhà đương cải tạo, sửa chữa; cưỡng chế giao đất, đất có bất động sản Đây vấn đề chưa quy định cụ thể Pháp lệnh Thi hành án dân 2004, thực quan thi hành án cần lưu ý: 4.1 Nếu việc xây dựng cải tạo, sửa chữa thực trước có án,quyết định quan thi hành án yêu cầu Toà án án giải thích rõ nội dung án, định đề nghị Tồ án có thẩm quyền xem xét lại nội dung án theo thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm 4.2 Nếu việc xây dựng cải tạo, sửa chữa thực sau có án, định, quan thi hành án tổ chức cho bên thoả thuận, bên khơng thỏa thuận được, quan thi hành án áp dụng biện pháp cưỡng chế quy định Điều 54 Pháp lệnh Thi hành án dân 2004 thực theo hướng dẫn mục Công văn để giao nhà, chuyển quyền sử dụng đất cho người thi hành án theo án, định Toà án Đối với vụ việc phức tạp, quan thi hành án cần báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp quan thi hành án cấp quan thi hành án cấp tỉnh báo cáo Cục Thi hành án dân để có biện pháp đạo giải cụ thể Xử lý trường hợp đương tái chiếm tài sản quan thi hành án thực xong việc giao tài sản Một số quan thi hành án đề nghị hướng dẫn giải trường hợp đương tái chiếm tài sản quan thi hành án thực xong việc cưỡng chế giao nhà, giao quyền sử dụng đất giao tài sản khác Về vấn đề này, quan thi hành án thực sau: Về nguyên tắc, quan thi hành án khơng có trách nhiệm cưỡng chế để giao lại tài sản cho người thi hành án thực xong việc cưỡng chế giao tài sản Việc cưỡng chế giao xong tài sản thể hiện: - Tài sản giao thực tế cho người thi hành án; - Người thi hành án ký nhận vào biên giao tài sản; - Hội đồng cưỡng chế khơng nơi cưỡng chế thi hành án Trong trường hợp tái chiếm nêu trên, nhận đơn khiếu nại đương sự, quan thi hành án giải thích hướng dẫn đương đề nghị Uỷ ban nhân dân quan nhà nước có thẩm quyền khác xem xét giải ... cho người thi hành án theo án, định Toà án Đối với vụ việc phức tạp, quan thi hành án cần báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp quan thi hành án cấp quan thi hành án cấp tỉnh báo cáo Cục Thi hành... buộc vợ chồng phải thi hành án quan thi hành án kê biên tài sản thuộc sở hữu riêng người để thi hành án Nếu người phải thi hành án khơng có tài sản riêng tài sản riêng khơng đủ để thi hành án kê... có đơn yêu cầu thi hành án, người nhận tài sản khơng tự nguyện thi hành án, thi hành án, giá trị tài sản giảm thấp so với thời điểm án, định Tồ án có hiệu lực pháp luật, quan thi hành án buộc
- Xem thêm -

Xem thêm: Com mot so van de ve thi hanh an dan su, Com mot so van de ve thi hanh an dan su

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay