Com quyen so huu tri tue lien quan den thuong mai trong wto

2 19 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/01/2018, 11:24

Quyền sở hữu trí tuệ liên quan đến thương mại WTO Hiệp định vấn đề liên quan đến thương mại Quyền Sở hữu Trí tuệ (Hiệp định TRIPs) bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1/1/1995 Đây hiệp định đa phương tổng thể lĩnh vực sở hữu trí tuệ, áp dụng nước thành viên Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) Theo TRIPs, thành viên có thể, không bị bắt buộc, áp dụng luật mức bảo hộ cao so với yêu cầu hiệp định, nghĩa việc bảo hộ khơng trái với điều khoản hiệp định Các đối tượng thuộc điều chỉnh hiệp định bao gồm: Bản quyền quyền có liên quan; Nhãn hiệu hàng hóa; Chỉ dẫn địa lý; Kiểu dáng cơng nghiệp; sáng chế; thiết kế bố trí mạch tích hợp; bảo hộ thơng tin bí mật; Và hạn chế hoạt động chống cạnh tranh hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng Các nguyên tắc hiệp định TRIPs: Đãi ngộ Tối huệ quốc Đối với việc bảo hộ sở hữu trí tuệ, ưu tiên, chiếu cố, đặc quyền, miễn trừ thành viên dành cho công dân thành viên khác phải vô điều kiện dành cho công dân tất thành viên khác Đãi ngộ quốc gia Mỗi thành viên chấp nhận cho công dân thành viên khác đối xử không thuận lợi so với đối xử mà thành viên dành cho cơng dân việc bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ Tuy nhiên, nguyên tắc ngoại lệ, theo đó, thành viên dựa vào để miễn trừ nghĩa vụ tuân thủ hiệp định TRIPs Các trường hợp ngoại lệ quy định cụ thể Công ước Paris (về bảo hộ sở hữu công nghiệp); Công ước Berne (về bảo hộ tác phẩm văn học nghệ thuật); Công ước Rome (về bảo vệ người biểu diễn, người xuất bản, ghi âm tổ chức phát truyền hình) Hiệp ước Washington ( sở hữu trí tuệ lĩnh vực mạch tích hợp) Hiệp định TRIPs cho phép thành viên có khoảng thời gian chuyển đổi thích hợp để đảm bảo việc thực thi đầy đủ nghĩa vụ Các nước phát triển phép trì hỗn thực Hiệp định vòng năm kể từ ngày hiệp định có hiệu lực Thời hạn nước phát triển năm nước phát triển 11 năm ...hạn nước phát tri n năm nước phát tri n 11 năm
- Xem thêm -

Xem thêm: Com quyen so huu tri tue lien quan den thuong mai trong wto, Com quyen so huu tri tue lien quan den thuong mai trong wto

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay