Com thu tuc giai quyet tranh chap so huu tri tue tai toa an

93 19 0
  • Loading ...
1/93 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/01/2018, 11:23

chuyên đề khoa học xét xử MC LC Nghiên cứu - lý luận Lời nói đầu Phần thứ nhất: Tổng quan pháp luật thủ tục giải tranh chấp quyền sở hữu trí tuệ Toà án nhân dân Phần thứ hai: Nâng cao hiệu giải tranh chấp quyền sở hữu trí tuệ 44 Toà án nhân dân tình hình PHầN PHụ LụC 60 Danh mục tài liệu tham khảo 67 mã số: 698-2009/CXB/02-237/TP chuyên ®Ị khoa häc xÐt xư Danh mơc nh÷ng ch÷ viÕt tắt BLDS Bộ luật dân BLTTDS Bộ luật tố tụng dân BPKCTT Biện pháp khẩn cấp tạm thời BTA Hiệp định Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam Hợp chủng quốc Hoa Kỳ thơng mại sở hữu trí tuệ CNH, HĐH Công nghiệp hoá, đại hoá HĐXX Hội đồng xét xử QSHCN Quyền sở hữu công nghiệp QSHTT Quyền sở hữu trí tuệ QTG Quyền tác giả SHCN Sở hữu công nghiệp SHTT Sở hữu trí tuệ TAND Toà án nhân dân TANDTC Toà án nhân dân tối cao TRIPs Hiệp định Các khía cạnh liên quan đến thơng mại quyền sở hữu trí tuệ VKS Viện kiểm sát WIPO Tỉ chøc Së h÷u trÝ t ThÕ giíi WTO Tổ chức Thơng mại Thế giới chuyên đề khoa học xét xử Lời nói đầu Việt Nam trở thành thành viên thứ 150 Tổ chức Thơng mại Thế giới (WTO) giới tiến trình toàn cầu hoá, vấn đề nh hội nhập kinh tế quốc tế, bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ (QSHTT) trở thành mối quan tâm hàng đầu quốc gia Trong bối cảnh đó, Việt Nam phải thúc đẩy hoạt động sáng tạo sở hữu trí tuệ (SHTT) bảo hộ QSHTT hệ thống sách pháp luật để đáp ứng tính đầy đủ tính hiệu việc thực thi yêu cầu WTO, yếu tố quan trọng, mang tính định đến thành công trình hội nhập kinh tế quốc tế Việt Nam Ngày 07-11-2006 WTO thức kết nạp níc Céng hoµ x· héi chđ nghÜa ViƯt Nam lµ thành viên; Ngày 29-11-2006 Quốc hội nớc Cộng hoà xã héi chđ nghÜa ViƯt Nam kho¸ XI, kú häp thø 10 thông qua Nghị số 71/2006/QH11 phê chuẩn Nghị định th gia nhập Hiệp định thành lập WTO cđa níc Céng hoµ x· héi chđ nghÜa ViƯt Nam, đến ngày 11-01-2007 Nghị định th gia nhập Hiệp định thµnh lËp WTO cđa níc Céng hoµ x· héi chđ nghÜa ViƯt Nam cã hiƯu lùc NghÞ qut sè 08-NQ/TW ngày 02-01-2002 Bộ Chính trị Về số nhiệm vụ trọng tâm công tác t pháp thời gian tới Nghị số 48-NQ/TW ngày 24-5-2005 Bộ Chính trị chiến lợc xây dựng hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010, định hớng đến năm 2020 nhận định việc hoàn thiện pháp luật bảo hộ QSHTT, hình thành phát triển thị trờng khoa học - công nghệ theo hớng mở rộng phạm vi đối tợng đợc bảo hộ QSHTT phù hợp yêu cầu WTO điều ớc quốc tế mà Việt Nam thành viên việc làm cấp bách Tại Báo cỏo ca Ban Chp hành Trung ng ng khoá IX ngày 10-4-2006 có nhận định mét nh÷ng phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2006-2010 lµ: Thực tốt Luật SHTT, Luật chuyển giao công nghệ, đổi quản lý nhà nước thị trường khoa học, công nghệ; khuyến khích, hỗ trợ hoạt động khoa học công nghệ theo chế thị trường; bảo vệ QSHTT cơng trình khoa học hoạt ng sỏng to chuyên đề khoa học xét xử Việc ban hành đồng văn quy phạm pháp luật SHTT nh Bộ luật dân (BLDS), Lt së h÷u trÝ t (Lt SHTT), Lt chun giao công nghệ luật có liên quan nh Luật khoa học công nghệ, Luật hải quan, Luật thơng mại, Luật cạnh tranh, Bộ luật tố tụng dân (BLTTDS) để tham gia điều ớc quốc tế, thực yêu cầu gia nhập WTO nỗ lùc lín lao cđa ChÝnh phđ ViƯt Nam nh»m t¹o hành lang pháp lý cho việc bảo hộ QSHTT tình hình Có thể nói rằng, ban hành đợc hệ thống văn quy phạm pháp luật nội dung điều chỉnh lĩnh vực SHTT Tuy nhiên, việc áp dụng văn quy phạm pháp luật thủ tục bảo vệ QSHTT nh thc tin giải tranh chấp QSHTT Toà án nhân dân (TAND) nhiều khó khăn, bất cập Một số quy định bảo hộ QSHTT văn quy phạm pháp luật thiếu thống nhất, chí có quy định chồng chéo, mâu thuẫn, cha phù hợp với quy định hiệp định song phơng đa phơng liên quan đến bảo hộ QSHTT Trờn thc t, tỡnh hình vi phạm QSHTT diễn ngày phổ biến, khắp đất nước, trái ngược với thực tiễn đó, vi phạm QSHTT lại giải phán Toà án Việc giải tranh chấp QSHTT đợc Toà án nhận định loại việc khó, thực tế hầu hết Thẩm phán cha có kiến thức sâu SHTT Do tính đặc thù QSHTT, nhiều Thẩm phán cha đủ khả đa nhận định hành vi xâm phạm nên trình giải vụ án thờng phải tham khảo ý kiến quan quản lý nhà nớc SHTT, quan chuyên môn có liên quan để có kết luận hành vi xâm phạm Trong đó, việc nhìn nhận, đánh giá hành vi xâm phạm QSHTT quan chức nhiều không thống đợc quan điểm nên thờng có nhiều ý kiến khác kết luận hành vi xâm phạm Do đó, việc nghiên cứu thực trạng giải tranh chấp QSHTT để sở tìm giải pháp nâng cao hiệu giải tranh chấp QSHTT cho TAND cấp việc làm có tính cấp thiết giai đoạn Với lý đây, Viện khoa học xét xử đăng ký nghiên cứu đề tài cấp sở “Nâng cao hiệu giải tranh chấp quyền sở hữu trí tuệ Tòa án nhân dân tỡnh hỡnh chuyên đề khoa học xét xử mi2 ề tài Thạc sỹ Bùi Thị Dung Huyền - Trởng phòng Phòng Nghiên cứu Luật dân - kinh tế - thơng mại thuộc Viện khoa học xét xử Tòa án nhân dân tối cao làm Chủ nhiệm Ban Chủ nhiệm đề tài Cộng tác viên tập trung nghiên cứu quy định pháp luật Việt Nam, làm rõ thực trạng, vai trò giải tranh chÊp QSHTT cđa TAND theo thđ tơc tè tơng dân sự, qua đề xuất số giải pháp nâng cao hiệu giải tranh chấp QSHTT TAND tình hình Nội dung Đề tài làm rõ đặc điểm, nội dung pháp luật thủ tục giải tranh chấp QSHTT TAND; thực trạng việc giải tranh chấp QSHTT TAND, từ đa số giải pháp kiến nghị nhằm nâng cao hiệu giải tranh chấp QSHTT TAND Sau đây, xin giới thiệu số kết việc nghiên cứu đề tµi nµy Cơng trình nghiên cứu khoa học Hội đồng khoa học Tòa án nhân dân tối cao nghim thu ngy 20-01-2009 chuyên đề khoa học xét xử Phần thứ Tổng quan pháp luật thủ tục giải tranh chấp quyền sở hữu trí tuệ Toà án nhân dân I khái niệm quyền sở hữu trí tuệ Trong trình tiến hành công đổi đất nớc, dới lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam, sách Nhà nớc ta SHTT ngày đợc củng cố phát triĨn, viƯc hoµn thiƯn vỊ hƯ thèng, vỊ tỉ chøc nh lực quan quản lý nhà nớc SHTT mục tiêu quan trọng Nhà nớc Việt Nam công nhận quyền sở hữu t nhân đối tợng QSHTT, coi sách pháp luật bảo hộ QSHTT sách quan trọng chiến lợc phát triển lâu dài Với mục tiêu xây dựng hệ thống bảo hộ QSHTT đầy đủ, đại có hiệu nhằm thúc đẩy sáng tạo khoa học, công nghệ kinh doanh xã hội, thu hút đầu t nớc ngoài, đáp ứng nhu cầu hội nhập kinh tế quốc tế nhằm thực công công nghiệp hóa, đại hóa đất nớc, Điều 60 Hiến pháp năm 1992 quy định: Công dân có quyền nghiên cứu khoa học, kỹ thuật, phát minh, sáng chế, sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, hợp lý hoá sản xuất, sáng tác, phê bình văn học, nghệ thuật tham gia hoạt động văn hoá khác Nhà nớc bảo hộ quyền tác giả, quyền sở hữu công nghiệp Việc hoàn thiện pháp luật bảo hộ QSHTT, hình thành phát triển thị trờng khoa học - công nghệ theo hớng mở rộng phạm vi đối tợng đợc bảo hộ QSHTT phù hợp với yêu cầu WTO điều ớc quốc tế mà Việt Nam thành viên việc hoàn thiện pháp luật khoa học công nghệ thực tốt sách bảo hộ SHTT định hớng đợc nêu mục phần II Nghị số 48NQ/TW ngày 24-5-2005 Bộ Chính trị Chiến lợc xây dựng hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010, định hớng đến năm 2020 Theo pháp luật Việt Nam, QSHTT chế định pháp luật dân sự, thuộc quan hệ pháp luật dân sự, yếu tố cấu thành bao gồm chủ thể, khách thể nội dung QSHTT phạm trù pháp lý quyền sở hữu nói chung, giống nh quyền dân khác, quy phạm pháp luật QSHTT bao gồm nhóm quy phạm về: hình thức sở chuyên đề khoa học xét xử hữu; phát sinh, chấm dứt quyền sở hữu; cách thức, biện pháp dịch chuyển quyền sở hữu bảo vệ quyền sở hữu Tuy nhiên, QSHTT quyền sở hữu tài sản vô hình, sản phẩm sáng tạo trí tuệ ngời; đó, nội dung QSHTT không hoàn toàn giống quyền sở hữu tài sản hữu hình thuộc tính đối tợng sở hữu Theo cách hiểu tổng quát QSHTT phạm trù pháp lý, tổng hợp quy phạm pháp luật điều chØnh c¸c quan hƯ SHTT Trong Lt SHTT, “qun së hữu trí tuệ đợc định nghĩa nh sau: QSHTT l quyền tổ chức, cá nhân tài sản trí tuệ, bao gồm QTG quyền liên quan đến QTG, QSHCN quyền giống trồng” (khoản iu 4) Trong Hiệp định TRIPs, thuật ngữ quyền sở hữu trí tuệ đề cập đến tất loại tài sản trí tuệ đối tợng đợc ghi nhận từ Điều đến Điều Phần 2: quyền tác giả (QTG) quyền liên quan (Điều 1); nhãn hiệu hàng hoá (Điều 2); dẫn địa lý (Điều 3); kiểu dáng công nghiệp (Điều 4); sáng chế (Điều 5); thiết kế bố trí mạch tích hợp (Điều 6); bảo hộ thông tin bí mật (Điều 7) I.1 Khái niệm quyền tác giả, quyền liên quan đến quyền tác giả a Quyền tác giả Thuật ngữ tác giả có nguồn gốc Hán Việt, tác có nghĩa làm, có nghĩa sáng tác tác phẩm, giả có nghĩa kẻ, ngời, tác giả có nghĩa ngời làm tác phẩm, ngời tạo nên tác phẩm Nh vậy, tác giả đợc hiểu ngời sử dụng thời gian, tài chính, sở vật chất kỹ thuật để trực tiếp sáng tạo tác phẩm văn học, nghệ thuật, khoa học tác phẩm phái sinh Theo quy định Điều 745 BLDS năm 1995, tác giả ngời trực tiếp sáng tạo toàn phần tác phẩm văn học, nghệ thuật, khoa học Ngời dịch tác phẩm từ ngôn ngữ sang ngôn ngữ khác tác giả tác phẩm dịch ®ã; ngêi phãng t¸c tõ t¸c phÈm ®· cã, ngêi cải biên, chuyển thể tác phẩm từ loại hình sang loại hình khác, tác giả tác phẩm phóng tác, cải biên, chuyển thể đó; ngời biên soạn, giải, tuyển chọn tác phẩm ngời khác thành tác phẩm có tính sáng tạo, tác giả tác phẩm biên soạn, giải, tuyển chọn đợc công nhận tác giả Có thể nói rằng, khái niệm cha có tính khái quát, mang tính liệt kê nhng không đầy đủ Khái niệm tác giả đợc hoàn thiện Điều 736 BLDS năm 2005; theo đó, ngời sáng tạo chuyên đề khoa học xét xử tác phẩm văn học, nghệ thuật, khoa học (sau gọi chung tác phẩm) tác giả tác phẩm đó; trờng hợp có hai ngời nhiều ngời sáng tạo tác phẩm ngời đồng tác giả; ngời sáng tạo tác phẩm phái sinh từ tác phẩm ngời khác, bao gồm tác phẩm đợc dịch từ ngôn ngữ sang ngôn ngữ khác, tác phẩm phóng tác, cải biên, chuyển thể, biên soạn, giải, tuyển chọn tác giả tác phẩm phái sinh Việc đa khái niệm tác giả vào BLDS năm 2005 hoàn toàn cần thiết phù hợp với thông lệ quốc tế Khi đợc công nhận tác giả có quyền tơng ứng gọi quyền tác giả QTG quyền ngời đợc quy định Tuyên ngôn chung Nhân quyền Thoả ớc quốc tế Liên Hợp Quốc, đồng thời QTG quyền pháp lý quan trọng nhằm bảo hộ tác phẩm văn học, nghệ thuật3 Tác phẩm văn học, nghệ thuật tất sản phẩm sáng tạo ngời để làm giàu cho trí tuệ tâm hồn ngời, bao gồm tất loại hình văn học (nh: tiểu thuyết, thơ, kịch ), loại hình nghe nhìn (nh: hội họa, âm nhạc, điện ảnh ) Tamotsu Hozumi (2005) Cẩm nang Quyền Tác giả khu vc Chõu , Nxb Kim ng, Tr.10 thành nghiên cứu khoa học Lut SHTT nh ngha: QTG l quyn ca t chc, cá nhân i vi tác phm sáng to hoc s hu (khoản Điều 4) QTG bao gồm quyền nh©n th©n quyền tài sản Quyền nhân thân bao gồm quyền: đặt tên cho tác phẩm; đứng tên thật bút danh tác phẩm; nêu tên thật bút danh tác phẩm công bố, sử dụng; công bố tác phẩm cho phép người khác công bố tác phẩm; bảo vệ toàn vẹn tác phẩm, không cho người khác sửa chữa, cắt xén xuyên tạc tác phẩm hình thức gây phương hại đến danh dự uy tín tác giả (Điều 19 Luật SHTT) Quyền tài sản bao gồm quyền: làm tác phẩm phái sinh; biểu diễn tác phẩm trước công chúng; chép tác phẩm; phân phối, nhập gốc tác phẩm; truyền đạt tác phẩm đến công chúng phương tiện hữu tuyến, vô tuyến, mạng thông tin điện tử phương tiện kỹ thuật khác; cho thuê gốc tác phẩm điện ảnh, chương trình máy tính Các quyền quy định khoản Điều 19 Luật SHTT tác giả, chủ sở hữu QTG độc quyền thực cho phép người khác thực theo quy định Luật Tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng một, số toàn quyền quy định khoản khoản Điều 19 Luật SHTT phải xin phép trả tiền nhuận bút, thù lao, quyền lợi vật chất khác cho chủ sở hữu QTG §èi tợng QTG bao gồm chuyên đề khoa học xét xử sản phẩm sáng tạo lĩnh vực văn học, nghệ thuật, khoa học đợc thể dới hình thức phơng tiện nào, không phân biệt nội dung, giá trị không phụ thuộc vào thủ tục (Điều 737 BLDS năm 2005) ú l quyn i vi tỏc phm in ảnh, tác phẩm sân khấu; chương trình máy tính, sưu tập liệu; tác phẩm văn học, nghệ thuật dân gian; tác phẩm văn học, nghệ thuật khoa học (các điều 21, 22, 23 Điều 24 Lut SHTT) b Quyn liờn quan đến quyền tác giả “Quyền liên quan đến QTG (sau gọi quyền liên quan) quyền tổ chức, cá nhân biểu diễn, ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng, tín hiệu vệ tinh mang chương trình mã hố” (khoản Điều Luật SHTT) Đối tượng quyền liên quan bao gồm biểu diễn, ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng, tín hiệu vệ tinh mang chương trình mã hoá Quyền liên quan phát sinh kể từ biểu diễn, ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng, tín hiệu vệ tinh mang chương trình mã hố định hình thực mà khơng gây phương hại đến QTG Nếu QTG bao gồm quyền nhân thân quyền tài sản quyền liên quan tùy thuộc vào trường hợp cụ thể Đối với biểu diễn người biểu diễn đồng thời chủ đầu tư quyền nhân thân bao gồm quyền: giới thiệu tên biểu diễn, phát hành ghi âm, ghi hình, phát sóng biểu diễn; bảo vệ tồn vẹn hình tượng biểu diễn, không cho người khác sửa chữa, cắt xén xuyên tạc hình thức gây phương hại đến danh dự uy tín người biểu diễn VÒ quyền tài sản bao gồm độc quyền thực cho phép người khác thực quyền: định hình biểu diễn trực tiếp ghi âm, ghi hình; chép trực tiếp gián tiếp biểu diễn định hình ghi âm, ghi hình; phát sóng truyền theo cách khác đến công chúng biểu diễn chưa định hình mà cơng chúng tiếp cận được, trừ trường hợp biểu diễn nhằm mục đích phát sóng; phân phối đến công chúng gốc biểu diễn thơng qua hình thức bán, cho th phân phối phương tiện kỹ thuật mà cơng chúng tiếp cận Trường hợp người biểu diễn không đồng thời chủ đầu tư, người biểu diễn có quyền nhân thân chủ đầu tư có quyền tài sản biểu diễn Đối với ghi âm, ghi hình có độc quyền thực cho phép người khác thực quyền chép trực tiếp gián tiếp ghi âm, ghi hình mình; phân phối đến công chúng gốc ghi âm, ghi hình thơng qua hình thức bán, cho thuê phân phối phương tiện kỹ thuật mà cơng chúng tiếp cận Đối với việc phát sóng có độc quyền thực cho phép người khác thực quyền: phát sóng, tái phát sóng chương trình phát sóng chuyên đề khoa học xét xử mỡnh; phõn phi đến cơng chúng chương trình phát sóng mình; định hình chương trình phát sóng mình; chép định hình chương trình phát sóng I.2 Kh¸i niệm quyền sở hữu công nghiệp, quyền giống c©y trång a Quyền sở hữu cơng nghiệp “QSHCN quyền tổ chức, cá nhân sáng chế, kiểu dáng cơng nghiệp, thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn, nhãn hiệu, tên thương mại, dẫn địa lý, bí mật kinh doanh sáng tạo sở hữu quyền chống cạnh tranh không lành mạnh” (khoản Điều LuËt SHTT) Đối tượng QSHCN bao gồm sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn, bí mật kinh doanh, nhãn hiệu, tên thương mại dẫn địa lý QSHCN sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí, nhãn hiệu, dẫn địa lý xác lập sở định cấp văn bảo hộ quan nhà nước có thẩm quyền theo thủ tục đăng ký quy định Luật SHTT công nhận đăng ký quốc tế theo quy định điều ước quốc tế mà Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (CHXHCN Việt Nam) thành viên §ối với nhãn hiệu tiếng, quyền sở hữu xác lập sở sử dụng, không phụ thuộc vào thủ tục đăng ký Đối với tên thương mại xác lập sở sử dụng hợp pháp tên thương mại bí mật kinh doanh xác lập sở có 10 cách hợp pháp bí mật kinh doanh thực việc bảo mật bí mật kinh doanh b Quyền giống trồng Giống trồng quần thể trồng thuộc cấp phân loại thực vật thấp nhất, đồng hình thái, ổn định qua chu kỳ nhân giống, nhận biết biểu tính trạng kiểu gen phối hợp kiểu gen quy định phân biệt với quần thể trồng khác biểu tính trạng có khả di truyền (khoản 24 Điều Luật SHTT) Quyền giống trồng quyền tổ chức, cá nhân giống trồng chọn tạo phát phát triển hưởng quyền sở hữu Đối tượng quyền giống trồng giống trồng vật liệu nhân giống Quyền giống trồng xác lập sở định cấp Bằng bảo hộ giống trồng quan nhà nước có thẩm quyền theo thủ tục đăng ký quy định Luật SHTT BLDS năm 2005 có bổ sung quyền giống trồng bảo hộ nh tài sản trí tuệ khác Giống trồng đợc bảo hộ độc lập, không nằm đối tợng QSHCN, đợc bảo hộ có tính khác biệt (mới), tính đồng (tính trạng biểu nh giống), tính ổn định (các tính trạng không thay đổi qua nhân giống) Đức - Hệ thống giải vụ việc dân sự: Toà án cấp quận District Court Toà án cấp cao High Court Toà án liên bang Federal Ordinary Court - Hệ thống giải vụ việc hành chính: Văn phòng sáng chế nhãn hiệu hàng hoá Patent & Trademark Office Toà án văn sáng chế Patents Court or Patents County Court Toà án liên bang Federal Ordinary Court Mỹ - Hệ thống giải vụ việc dân sự: Toà án quận cấp liên bang Federal District Court Toµ thÈm Court of Appeals for the Federal Circuit Toà án tối cao Supreme Court - Hệ thống giải vụ việc hành chính: Văn phòng sáng chế nhãn hiệu hàng hoá Patent & Trademark Office Toà án quận Washington DC Washington DC District Court Toµ thÈm Court of Appeals for the Federal Circuit Toà án tối cao Supreme Court Hàn Quốc - Hệ thống giải vụ việc dân sự: Toà án quận District Court Toà án cấp cao High Court Toà án tối cao Supreme Court - Hệ thống giải vụ việc hành chính: Văn phòng quyền sở hữu trí tuệ Intellectual property Office Toà án văn sáng chế Patent Court Toà án tèi cao Supreme Court ë NhËt B¶n - HƯ thống giải vụ việc dân sự: Toà sở hữu công nghiệp Toà án cấp quận Tokyo hc Osaka IP Divisions of Tokyo or Osaka District Court Toà án cấp cao sở hữu trí tuệ IP High Court Toà án tối cao Supreme Court - Hệ thống giải vụ việc hành chính: Văn phòng văn sáng chế Patent Office Toà án cÊp cao vỊ së h÷u trÝ t IP High Court Toà án tối cao Supreme Court Nguồn: [74] danh mục tài liệu tham khảo liên quan đến shtt Bộ Thơng mại - Bộ Tài - Bộ Công an - Bộ Khoa học, Công nghệ Môi trrờng (2000), Thông t liên tịch số 10/2000/TTLT-BTMBTC-BCA-BKHCNMT hớng dẫn thực Chỉ thị số 31/1999/CT-TTg ngày 27-9-1999 Thủ tớng Chính phủ đấu tranh chống sản xuất buôn bán hàng giả, Hà Nội Chính phủ (1996), Nghị định số 63/CP ngày 24/10-1996 quy định chi tiết sở hữu công nghiệp (đã đợc sửa đổi, bổ sung Nghị định số 06/2001/NĐ-CP ngày 01-02-2001), Hà Nội Chính phủ (1996), Nghị định số 76/CP ngày 29/11 hớng dẫn thi hành số quy định quyền tác giả Bộ luật dân năm 1995, Hà Nội Chính phủ (1998), Nghị định số 45/1998/NĐ-CP ngày 01/7 quy định chi tiết chuyển giao công nghệ, Hà Nội Chính phủ (1999), Nghị định số 12/1999/NĐ-CP ngày 06/3 xử phạt vi phạm hành lĩnh vực sở hữu công nghiệp, Hà Nội Chính phủ (2000), Nghị định số 54/2000/NĐ-CP ngày 03/10 quy định chi tiết bí mật kinh doanh, tên thơng mại, dẫn địa lý bảo hộ cạnh tranh không lành mạnh liên quan đến sở hữu công nghiệp, Hà Nội Chính phủ (2000), Nghị định số 72/2000/NĐ-CP ngày 05/12 công bố, phổ biến tác phẩm nớc ngoài, Hà Nội Chính phủ (2001), Nghị định số 13/2001/NĐ-CP ngày 20/4 bảo hộ giống trồng mới, Hà Nội Chính phủ (2001), Nghị định số 31/2001/NĐ-CP ngày 26/6 sửa đổi, bổ sung Nghị định số 57/CP ngày 31/5/1997 xử phạt vi phạm hành lĩnh vực văn hoá - thông tin, Hà Nội 10 Chính phủ (2001), Quyết định số 136/2001/QĐ-TTg ngày 19/7 Thủ tớng Chính phủ Chơng trình tổng thể cải cách hành nhà nớc giai đoạn 2002 - 2010, Hà Nội 11 Chính phủ (2001), Nghị định số 101/2001/NĐ/CP ngày 31/12 quy định chi tiết thi hành số điều Luật Hải quan thủ tục hải quan, chế độ kiểm tra, giám sát hải quan, Hà Nội 12 Chính phủ (2003), Quyết định số 909/QĐ-TTg ngày 14/8 Thủ tớng Chính phủ Chơng trình đổi công tác xây dựng, ban hành nâng cao chất lợng văn quy phạm pháp luật, Hà Nội 13 Chính phủ (2006), Nghị định số 100/2006/NĐ-CP ngày 21/9 quyền tác giả quyền liên quan đến quyền tác giả, Hà Nội 14 Chính phủ (2006), Nghị định số 103/2006/NĐ-CP ngày 22/9 sở hữu công nghiệp, Hà Nội 15 Chính phủ (2006), Nghị định số 104/2006/NĐ-CP ngày 22/9 quyền giống trồng, Hà Nội 16 Chính phủ (2006), Nghị định số 105/2006/NĐ-CP ngày 22/9 bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ quản lý nhà nớc sở hữu trí tuệ, Hà Nội 17 Công ớc quốc tế bảo hộ ngời biểu diễn, nhà sản xuất ghi âm, tổ chức phát sóng (Công ớc ROME) (1961) 18 Công ớc thành lËp Tỉ chøc së h÷u trÝ t thÕ giíi (WIPO) (C«ng íc STOCKHOLM) (1967) 19 C«ng íc qc tÕ vỊ bảo hộ tác phẩm văn học nghệ thuật (Công ớc BERNE) (1971) 20 Công ớc toàn cầu quyền tác giả (Công ớc UCC) (1971) 21 Công ớc bảo hộ ngời sản xuất ghi âm chống việc chép trái phép (Công ớc GENEVA) (1971) 22 Công ớc liên quan đến việc phân phối tín hiệu mang chơng trình truyền qua vệ tinh (có hiệu lực Việt Nam từ ngày 12-01-2006) (Công ớc BRUSSELS) (1974) 23 Công ớc quốc tế bảo hộ sở hữu công nghiệp (Công ớc Paris) (1979) 24 Công ớc quốc tế bảo hộ giống trồng (Công ớc UPOV) (1991) 25 Đại học Quốc gia Hà Nội (2005), Cơ chế thực thi pháp luật bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ tiến trình hội nhập quốc tế Việt Nam, Đề tài nghiên cứu khoa học trọng điểm cấp quốc gia, Mã số QGTĐ.03.05, Hà Nội 26 Đảng Cộng sản Việt Nam (1995), Nghị Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ơng Đảng khoá VII, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 27 Đảng Cộng sản Việt Nam (1996), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 28 Đảng Cộng sản Việt Nam (2001), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 29 Đảng Cộng sản Việt Nam (2002), Nghị số 08/NQ-TW ngày 02/01 Bộ Chính trị (khoá IX) số nhiệm vụ trọng tâm công tác t pháp thời gian tới, Hà Nội 30 Đảng Cộng sản Việt Nam (2005), Nghị số 48-NQ/TW ngày 24/5 Bộ Chính trị (khoá IX) Chiến lợc xây dựng hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010, định hớng đến năm 2020, Hà Nội 31 Đảng Cộng sản Việt Nam (2005), Nghị số 49-NQ/TW ngày 02/6 Bộ Chính trị (khoá IX) Chiến lợc cải cách t pháp đến năm 2020, Hà Nội 32 Đảng Cộng sản Việt Nam (2006), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 33 Đảng Cộng sản Việt Nam (2006), Báo cáo Ban Chấp hành Trung ơng (khoá IX) ngày 10/4 phơng hớng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2006 - 2010, Hà Nội 34 Hiến pháp Việt Nam (1946, 1959, 1980, 1992) (1995), Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 35 Hiệp định khía cạnh liên quan tới thơng mại quyền sở hữu trí tuệ (Hiệp định TRIPs) (1994) 36 Hiệp định tổng quát thơng mại thuế quan (Hiệp định GATT) (1994) 37 Hiệp định Chính phủ Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam Chính phủ Liên bang Thụy Sĩ bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ hợp tác lÜnh vùc së h÷u trÝ t (2000) 38 HiƯp định hợp tác khoa học công nghệ Việt Nam Hoa Kỳ (2000) 39 Hiệp định Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam Hợp chủng quốc Hoa Kỳ thơng mại sở hữu trí tuệ (Hiệp định BTA) (2001) 40 Hiệp hội Sở hữu trí tuệ châu (1995), Giới thiệu quyền sở h÷u trÝ t”, APA NEWS, Tokyo 41 HiƯp íc vỊ công nhận quốc tế việc nộp lu chủng vi sinh nhằm tiến hành thủ tục Patent (HiƯp íc BU§APEST) (1977) 42 HiƯp íc vỊ së hữu trí tuệ mạch tích hợp (Hiệp ớc WASHINHTON) (1989) 43 HiƯp íc cđa WIPO vỊ qun t¸c gi¶ (HiƯp íc WCT) (1996) 44 HiƯp íc cđa WIPO biểu diễn ghi âm (Hiệp ớc WPPT) (1996) 45 Hiệp ớc Luật nhãn hiệu hàng hoá (Hiệp ớc GENEVA) (1996) 46 Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao (2003), Nghị số 03/2003/NQ-HĐTP ngày 18/4 hớng dẫn thi hành số quy định Pháp lệnh Thủ tục giải vụ án hành chính, Hà Nội 47 Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao (2005), Nghị số 01/2005/NQ-HĐTP ngày 31/3 hớng dẫn thi hành số quy định Phần thứ Những quy định chung Bộ luật tố tụng dân năm 2004, Hà Nội 48 Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao (2005), Nghị số 02/2005/NQ-HĐTP ngày 27/4 hớng dẫn thi hành số quy định Chơng VIII Các biện pháp khẩn cấp tạm thời Bộ luật tố tụng dân năm 2004, Hà Nội 49 Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao (2005), Nghị số 04/2005/NQ-HĐTP ngày 17/9 hớng dẫn thi hành số quy định Chứng minh chứng Bộ luật tố tụng dân năm 2004, Hà Nội 50 Nguyễn Thị Minh Nguyệt (Chủ biên) (2000), Cẩm nang pháp luật sở hữu trí tuệ chuyển giao công nghệ, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 51 Đặng Quang Phơng (2005), Những vấn đề pháp lý hội nhập kinh tế quốc tế, Nxb T pháp, Hà Néi 52 Quèc héi (1985), Bé luËt h×nh sù, Hµ Néi 53 Qc héi (1988), Bé lt tè tơng hình sự, Hà Nội 54 Quốc hội (1995), Bộ luật dân sự, Hà Nội 55 Quốc hội (1997), Luật thơng mại, Hà Nội 56 Quốc hội (1999), Bộ luật hình sù, Hµ Néi 57 Quèc héi (2000), LuËt khoa häc công nghệ, Hà Nội 58 Quốc hội (2000), Luật hải quan, Hà Nội 59 Quốc hội (2002), Luật tổ chức Toà án nhân dân, Hà Nội 60 Quốc hội (2003), Bộ luật tố tụng hình sự, Hà Nội 61 Quốc hội (2004), Bộ luật tố tụng dân sự, Hà Nội 62 Quốc hội (2005), Bộ luật dân sự, Hà Nội 63 Quốc hội (2005), Luật cạnh tranh, Hà Nội 64 Quốc hội (2005), Luật sở hữu trí tuệ, Hà Néi 65 Qc héi (2009), Lt sưa ®ỉi, bỉ sung số điều Luật sở hữu trí tuệ, Hà Néi 66 Qc héi (2005), Lt sưa ®ỉi, bỉ sung số điều Luật khiếu nại, tố cáo, Hà Nội 67 Tamotsu Hozumi (2005), Cẩm nang quyền tác giả khu vực châu á, Nxb Kim Đồng, Hà Nội 68 Lê Xuân Thảo (1996), Đổi hoàn thiện chế điều chỉnh pháp luật bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ kinh tế thị trờng ViƯt Nam, Ln ¸n phã tiÕn sÜ lt häc, Häc viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh 69 Lê Xuân Thảo (2005), Đổi hoàn thiện pháp luật sở hữu trí tuệ, Nxb T pháp, Hà Nội 70 Thoả ớc MADRID Đăng ký quốc tế nhãn hiệu hàng hoá (1995) Nghị định th liên quan đến Thoả ớc MADRID đăng ký quốc tế nhãn hiệu hàng hoá (1989) (có hiệu lực Việt Nam từ ngày 107-2006) 71 Thoả ớc đăng ký quốc tế kiểu dáng công nghiệp (Thoả ớc LA HAY) (1960) 72 Tỉ chøc Së h÷u trÝ t thÕ giíi (WIPO) (2000), Cẩm nang Sở hữu trí tuệ 73 Toà án nhân dân tối cao (1989), Thông t số 03/NCPL ngày 22/7 hớng dẫn xét xử tranh chấp quyền sở hữu công nghiệp, Hà Nội 74 Toà án nhân dân tối cao (1999), Nâng cao vai trò lực Toà án việc thực thi quyền së h÷u trÝ t ë ViƯt Nam - Nh÷ng vÊn đề lý luận thực tiễn, Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, Hà Nội 75 Toà án nhân dân tối cao (2005), Tài liệu tập huấn sở hữu trí tuệ cho Thẩm phán Việt Nam Toà Trung tâm Thơng mại Sở hữu trí tuệ Thái Lan, Hà Nội 76 Toà án nhân dân tối cao - Viện kiểm sát nhân dân tối cao Bộ Văn hoá Thông tin (2001), Thông t liên tịch số 01/2001/TTLTTANDTC-VKSNDTC-BVHTT ngày 05/12 hớng dẫn áp dụng số quy định Bộ luật dân việc giải tranh chấp liên quan đến quyền tác giả Toà án nhân dân, Hà Nội 77 Toà án nhân dân tối cao - Viện kiểm sát nhân dân tối cao Bộ Văn hoá Thông tin Du lịch - Bộ Khoa học Công nghệ - Bộ T pháp (2008), Thông t liên tịch số 02/2008/TTLT- TANDTC-VKSNDTCBVHTT&DL-BKHCV-BTP ngày 03/4 hớng dẫn áp dụng số quy định pháp luật việc giải tranh chấp quyền sở hữu trí tuệ Toà án nhân dân, Hà Nội 78 Trờng Đại học Luật Hà Nội (1999), Từ điển giải thích thuật ngữ Luật học, Nxb Công an nhân dân, Hà Nội 79 Từ điển tiếng Việt (2003), Nxb Đà Nẵng, Đà Nẵng 80 ủy ban Thờng vụ Quốc hội (1989), Pháp lệnh bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp, Hà Nội 81 ủy ban Thờng vụ Quốc hội (1989), Pháp lệnh thủ tục giải vụ án dân sự, Hà Nội 82 ủy ban Thờng vụ Quốc hội (1996), Pháp lệnh thủ tục giải vụ án hành chính, Hà Nội 83 ủy ban Thờng vụ Quốc hội (1994), Pháp lệnh bảo hộ quyền tác giả, Hà Nội 84 ủy ban Thờng vụ Quốc hội (1998), Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung số điều Pháp lệnh thủ tục giải vụ án hành năm 1996, Hà Nội 85 ủy ban Thêng vơ Qc héi (2002), Ph¸p lƯnh xư lý vi phạm hành chính, Hà Nội 86 ủy ban Thờng vụ Quốc hội (2004), Pháp lệnh giống trồng, Hà Néi 87 đy ban Thêng vơ Qc héi (2006), Ph¸p lệnh sửa đổi, bổ sung số điều Pháp lệnh thủ tục giải vụ án hành năm 1998, Hà Nội 88 Viện thống t pháp quốc tế (2004), Các nguyên tắc Thủ tục tố tụng dân xuyên quốc gia (UNIDROIT) Tiếng Anh 89 Bryan A.Garner (1999), Blacks law dictionary, WEST GROUP 90 Carlos M.Corrrea, Abdulqawi A Yusuf (1988), “Intellectual property and international trade: The TRIPs agreement/editors”, Kluwer Law International 91 Jayashree Watal (2001), “Intellectual property right in the WTO and deleloping countries” Kluwer Law International trang web 92 93 http://www.noip.gov.vn (trang web cña Cục Sở hữu trí tuệ) http://www.lele.com.vn (trang web Công ty T vÊn Lt së h÷u trÝ t L£&L£) CHUYÊN ĐỀ KHOA HỌC XÉT XỬ Chịu trách nhiệm xuất bản: PGS TS NGUYỄN TẤT VIỄN Chịu trách nhiệm nội dung TS ĐẶNG QUANG PHƯƠNG Biên tập THS NGÔ HỒNG PHÚC VÀ TẬP THỂ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC VIỆN KHOA HỌC XÉT XỬ TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO ... giải tranh chấp QSHTT TAND QSHTT TAND (TTLT số 02/2008), tranh chấp QSHTT thu c thẩm quyền giải TAND (quy định khoản Điều 25 khoản Điều 29 BLTTDS) nh sau: a C¸c tranh chÊp vỊ qun t¸c giả a.1 Tranh. .. liên quan; b.8 Tranh chấp vỊ thõa kÕ, kÕ thõa qun liªn quan; b.9 Tranh chấp khác quyền liên quan theo quy định 20 cđa ph¸p lt c C¸c tranh chÊp vỊ qun së hữu công nghiệp bao gồm: c.1 Tranh chấp... SHTT a.13 Tranh chÊp kh¸c vỊ QTG theo quy định pháp luật b Các tranh chấp quyền liên quan bao gồm: b.1 Tranh chấp chủ đầu t với ngời biểu diễn quyền nhân thân quyền tài sản biểu diễn; tranh chấp
- Xem thêm -

Xem thêm: Com thu tuc giai quyet tranh chap so huu tri tue tai toa an, Com thu tuc giai quyet tranh chap so huu tri tue tai toa an

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay