Com nhung noi dung co ban ve mot so doi tuong cua quyen so huu cong nghiep

9 21 0
  • Loading ...
1/9 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/01/2018, 11:22

I Kiểu dáng công nghiệp Kiểu dáng công nghiệp ? Kiểu dáng cơng nghiệp hiểu hình dáng bên ngồi sản phẩm thể hình khối, đường nét, màu sắc kết hợp yếu tố Điều kiện chung kiểu dáng công nghiệp bảo hộ Kiểu dáng công nghiệp bảo hộ đáp ứng điều kiện sau đây: - Có tính mới; - Có tính sáng tạo; - Có khả áp dụng cơng nghiệp Đối tượng không bảo hộ với danh nghĩa kiểu dáng cơng nghiệp - Hình dáng bên ngồi sản phẩm đặc tính kỹ thuật sản phẩm bắt buộc phải có; - Hình dáng bên ngồi cơng trình xây dựng dân dụng cơng nghiệp; - Hình dáng sản phẩm khơng nhìn thấy q trình sử dụng sản phẩm Tính kiểu dáng công nghiệp hiểu ? - Kiểu dáng cơng nghiệp coi có tính kiểu dáng cơng nghiệp khác biệt đáng kể với kiểu dáng công nghiệp bị bộc lộ cơng khai hình thức sử dụng, mơ tả văn hình thức khác nước nước trước ngày nộp đơn trước ngày ưu tiên đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp hưởng quyền ưu tiên - Hai kiểu dáng công nghiệp không coi khác biệt đáng kể với khác biệt đặc điểm tạo dáng không dễ dàng nhận biết, ghi nhớ dùng để phân biệt tổng thể hai kiểu dáng cơng nghiệp - Kiểu dáng cơng nghiệp coi chưa bị bộc lộ công khai có số người có hạn biết có nghĩa vụ giữ bí mật kiểu dáng cơng nghiệp - Kiểu dáng cơng nghiệp khơng bị coi tính cơng bố trường hợp sau với điều kiện đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp nộp thời hạn sáu tháng kể từ ngày công bố: + Kiểu dáng công nghiệp bị người khác công bố không phép người có quyền đăng ký quy định Điều 86 Luật này; + Kiểu dáng công nghiệp người có quyền đăng ký quy định Điều 86 Luật công bố dạng báo cáo khoa học; + Kiểu dáng cơng nghiệp người có quyền đăng ký quy định Điều 86 Luật trưng bày triển lãm quốc gia Việt Nam triển lãm quốc tế thức thừa nhận thức Tính sáng tạo kiểu dáng cơng nghiệp ? Kiểu dáng cơng nghiệp coi có tính sáng tạo vào kiểu dáng công nghiệp bộc lộ cơng khai hình thức sử dụng, mơ tả văn hình thức khác nước nước trước ngày nộp đơn trước ngày ưu tiên đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp trường hợp đơn hưởng quyền ưu tiên, kiểu dáng công nghiệp khơng thể tạo cách dễ dàng người có hiểu biết trung bình lĩnh vực tương ứng Khả áp dụng công nghiệp kiểu dáng công nghiệp nên hiểu ? Kiểu dáng cơng nghiệp coi có khả áp dụng cơng nghiệp dùng làm mẫu để chế tạo hàng loạt sản phẩm có hình dáng bên ngồi kiểu dáng cơng nghiệp phương pháp công nghiệp thủ công nghiệp Để bảo hộ đơn đăng ký kiểu dáng cơng nghiệp phải đáp ứng yêu cầu sau : - Tài liệu xác định kiểu dáng công nghiệp cần bảo hộ đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp gồm mô tả kiểu dáng công nghiệp ảnh chụp, vẽ kiểu dáng công nghiệp Bản mô tả kiểu dáng công nghiệp gồm phần mô tả kiểu dáng công nghiệp phạm vi bảo hộ kiểu dáng công nghiệp - Phần mô tả kiểu dáng công nghiệp phải đáp ứng điều kiện sau đây: + Bộc lộ đầy đủ tất đặc điểm tạo dáng thể chất kiểu dáng công nghiệp nêu rõ đặc điểm tạo dáng mới, khác biệt so với kiểu dáng cơng nghiệp khác biệt biết, phù hợp với ảnh chụp vẽ; + Trường hợp đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp gồm nhiều phương án phần mơ tả phải thể đầy đủ phương án rõ đặc điểm khác biệt phương án với phương án lại; + Trường hợp kiểu dáng công nghiệp nêu đơn đăng ký kiểu dáng sản phẩm phần mơ tả phải thể đầy đủ kiểu dáng sản phẩm sản phẩm - Phạm vi bảo hộ kiểu dáng công nghiệp phải nêu rõ đặc điểm tạo dáng cần bảo hộ, bao gồm đặc điểm mới, khác biệt với kiểu dáng công nghiệp tương tự biết - Bộ ảnh chụp, vẽ phải thể đầy đủ đặc điểm tạo dáng kiểu dáng công nghiệp II Tên thương mại Tên thương mại ? Tên thương mại tên gọi tổ chức, cá nhân dùng hoạt động kinh doanh để phân biệt chủ thể kinh doanh mang tên gọi với chủ thể kinh doanh khác lĩnh vực khu vực kinh doanh - Tên thương mại tự động bảo hộ (không cần phải đăng ký) đáp ứng yêu cầu nêu Tên thương mại bảo hộ chừng chủ sở hữu trì hoạt động kinh doanh tên thương mại - Mọi hành vi sử dụng dẫn thương mại trùng tương tự với tên thương mại người khác cho loại sản phẩm, dịch vụ cho sản phẩm, dịch vụ tương tự, gây nhầm lẫn chủ thể kinh doanh, sở kinh doanh, hoạt động kinh doanh tên thương mại bị coi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp tên thương mại Điều kiện chung tên thương mại bảo hộ - Tên thương mại bảo hộ có khả phân biệt chủ thể kinh doanh mang tên thương mại với chủ thể kinh doanh khác lĩnh vực khu vực kinh doanh - Tên thương mại không bảo hộ gây nhầm lẫn với tên thương mại người khác sử dụng từ trước địa bàn lĩnh vực kinh doanh, gây nhầm lẫn với nhãn hiệu hàng hoá người khác bảo hộ từ trước bắt đầu sử dụng tên thương mại đó, thuộc đối tượng không hộ, tên gọi quan hành chính, tổ chức trị, tổ chức trị - xã hội - Tên quan nhà nước, tổ chức trị, tổ chức trị - xã hội, tổ chức trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp chủ thể khác không liên quan đến hoạt động kinh doanh khơng bảo hộ với danh nghĩa tên thương mại Khả phân biệt tên thương mại nên hiểu ? Tên thương mại coi có khả phân biệt đáp ứng điều kiện sau đây: • Chứa thành phần tên riêng, trừ trường hợp biết đến rộng rãi sử dụng; • Khơng trùng tương tự đến mức gây nhầm lẫn với tên thương mại mà người khác sử dụng trước lĩnh vực khu vực kinh doanh; • Khơng trùng tương tự đến mức gây nhầm lẫn với nhãn hiệu người khác với dẫn địa lý bảo hộ trước ngày tên thương mại sử dụng II Chỉ dẫn địa lý Chỉ dẫn địa lý gì? Chỉ dẫn địa lý dấu hiệu dùng để sản phẩm có nguồn gốc từ khu vực, địa phương, vùng lãnh thổ hay quốc gia cụ thể Điều kiện để dẫn địa lý bảo hộ ? Theo quy định điều 79 điều 80 Luật sở hữu trí tuệ năm 2005, dẫn địa lý bảo hộ đáp ứng điều kiện sau: - Sản phẩm mang dẫn địa lý có nguồn gốc địa lý từ khu vực, địa phương, vùng lãnh thổ nước tương ứng với dẫn địa lý; - Sản phẩm mang dẫn địa lý có danh tiếng, chất lượng đặc tính chủ yếu điều kiện địa lý khu vực, địa phương, vùng lãnh thổ nước tương ứng với dẫn địa lý định Chú ý Điều kiện địa lý liên quan đến dẫn địa lý - Các điều kiện địa lý liên quan đến dẫn địa lý yếu tố tự nhiên, yếu tố người định danh tiếng, chất lượng, đặc tính sản phẩm mang dẫn địa lý - Yếu tố tự nhiên bao gồm yếu tố khí hậu, thuỷ văn, địa chất, địa hình, hệ sinh thái điều kiện tự nhiên khác - Yếu tố người bao gồm kỹ năng, kỹ xảo người sản xuất, quy trình sản xuất truyền thống địa phương Khu vực địa lý mang dẫn địa lý Khu vực địa lý mang dẫn địa lý có ranh giới xác định cách xác từ ngữ đồ Đối tượng không bảo hộ với danh nghĩa dẫn địa lý : - Tên gọi, dẫn trở thành tên gọi chung hàng hoá Việt Nam; - Chỉ dẫn địa lý nước mà nước dẫn địa lý khơng bảo hộ, bị chấm dứt bảo hộ khơng sử dụng; - Chỉ dẫn địa lý trùng tương tự với nhãn hiệu bảo hộ, việc sử dụng dẫn địa lý thực gây nhầm lẫn nguồn gốc sản phẩm; - Chỉ dẫn địa lý gây hiểu sai lệch cho người tiêu dùng nguồn gốc địa lý thực sản phẩm mang dẫn địa lý Nên hiểu quy định "Danh tiếng, chất lượng, đặc tính sản phẩm mang dẫn địa lý " - Danh tiếng sản phẩm mang dẫn địa lý xác định mức độ tín nhiệm người tiêu dùng sản phẩm thơng qua mức độ rộng rãi người tiêu dùng biết đến chọn lựa sản phẩm - Chất lượng, đặc tính sản phẩm mang dẫn địa lý xác định tiêu định tính, định lượng cảm quan vật lý, hoá học, vi sinh tiêu phải có khả kiểm tra phương tiện kỹ thuật chuyên gia với phương pháp kiểm tra phù hợp Đăng ký bảo hộ dẫn địa lý Việt Nam Theo quy định điều 100 Luật sở hữu trí tuệ năm 2005, hồ sơ đăng ký bảo hộ dẫn địa lý phải có tài liệu sau: - Tờ khai đăng ký theo mẫu quy định; - Tài liệu, mẫu vật, thông tin thể đối tượng sở hữu công nghiệp đăng ký bảo hộ quy định điều từ Điều 102 đến Điều 106 Luật này; - Giấy uỷ quyền, đơn nộp thông qua đại diện; - Tài liệu chứng minh quyền ưu tiên, có yêu cầu hưởng quyền ưu tiên; - Chứng từ nộp phí, lệ phí Theo quy định điều 106 Luật sở hữu trí tuệ đơn đăng ký dẫn địa lý phải đáp ứng điều kiện sau : - Tên gọi, dấu hiệu dẫn địa lý; - Sản phẩm mang dẫn địa lý; - Bản mô tả tính chất, chất lượng đặc thù, danh tiếng sản phẩm mang dẫn địa lý yếu tố đặc trưng điều kiện tự nhiên tạo nên tính chất, chất lượng đặc thù, danh tiếng sản phẩm (sau gọi mơ tả tính chất đặc thù); + Mô tả loại sản phẩm tương ứng, bao gồm nguyên liệu thô đặc tính lý học, hố học, vi sinh cảm quan sản phẩm; + Cách xác định khu vực địa lý tương ứng với dẫn địa lý; + Chứng loại sản phẩm có xuất xứ từ khu vực địa lý theo nghĩa tương ứng quy định Điều 79 Luật này; + Mô tả phương pháp sản xuất, chế biến mang tính địa phương có tính ổn định; + Thơng tin mối quan hệ tính chất, chất lượng đặc thù danh tiếng sản phẩm với điều kiện địa lý theo quy định Điều 79 Luật này; + Thông tin chế tự kiểm tra tính chất, chất lượng đặc thù sản phẩm - Bản đồ khu vực địa lý tương ứng với dẫn địa lý; - Tài liệu chứng minh dẫn địa lý bảo hộ nước có dẫn địa lý đó, dẫn địa lý nước ngồi IV Nhãn hiệu hàng hố Nhãn hiệu ? Nhãn hiệu dấu hiệu dùng để phân biệt hàng hoá, dịch vụ tổ chức, cá nhân khác Nhãn hiệu có loại ? Theo quy định Luật sở hữu trí tuệ năm 2005 ( có hiệu lực bắt đầu vào ngày 01 tháng 07 năm 2006 ) ngồi nhãn hiệu thơng thường , vào đặc tính riêng nhãn hiệu ta có loại: - Nhãn hiệu tập thể nhãn hiệu dùng để phân biệt hàng hoá, dịch vụ thành viên tổ chức chủ sở hữu nhãn hiệu với hàng hố, dịch vụ tổ chức, cá nhân thành viên tổ chức - Nhãn hiệu chứng nhận nhãn hiệu mà chủ sở hữu nhãn hiệu cho phép tổ chức, cá nhân khác sử dụng hàng hóa, dịch vụ tổ chức, cá nhân để chứng nhận đặc tính xuất xứ, nguyên liệu, vật liệu, cách thức sản xuất hàng hoá, cách thức cung cấp dịch vụ, chất lượng, độ xác, độ an tồn đặc tính khác hàng hố, dịch vụ mang nhãn hiệu - Nhãn hiệu liên kết nhãn hiệu chủ thể đăng ký, trùng tương tự dùng cho sản phẩm, dịch vụ loại tương tự có liên quan với - Nhãn hiệu tiếng nhãn hiệu người tiêu dùng biết đến rộng rãi toàn lãnh thổ Việt Nam Điều kiện bảo hộ nhãn hiệu Việt Nam Theo quy định điều 72, điều 73 Luật sở hữu trí tuệ năm 2005 tổ chức, cá nhân muốn bảo hộ nhãn hiệu Việt Nam phải đáp ứng điều kiện sau : - Điều kiện chung nhãn hiệu bảo hộ • • Là dấu hiệu nhìn thấy dạng chữ cái, từ ngữ, hình vẽ, hình ảnh, kể hình ba chiều kết hợp yếu tố đó, thể nhiều mầu sắc; Có khả phân biệt hàng hoá, dịch vụ chủ sở hữu nhãn hiệu với hàng hoá, dịch vụ chủ thể khác - Dấu hiệu không bảo hộ với danh nghĩa nhãn hiệu • • • Dấu hiệu trùng tương tự đến mức gây nhầm lẫn với hình quốc kỳ, quốc huy nước; Dấu hiệu trùng tương tự đến mức gây nhầm lẫn với biểu tượng, cờ, huy hiệu, tên viết tắt, tên đầy đủ quan nhà nước, tổ chức trị, tổ chức trị xã hội, tổ chức trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp Việt Nam tổ chức quốc tế, không quan, tổ chức cho phép; Dấu hiệu trùng tương tự đến mức gây nhầm lẫn với tên thật, biệt hiệu, bút danh, hình ảnh lãnh tụ, anh hùng dân tộc, danh nhân Việt Nam, nước ngồi; • • Dấu hiệu trùng tương tự đến mức gây nhầm lẫn với dấu chứng nhận, dấu kiểm tra, dấu bảo hành tổ chức quốc tế mà tổ chức có u cầu khơng sử dụng, trừ trường hợp tổ chức đăng ký dấu làm nhãn hiệu chứng nhận; Dấu hiệu làm hiểu sai lệch, gây nhầm lẫn có tính chất lừa dối người tiêu dùng nguồn gốc xuất xứ, tính năng, cơng dụng, chất lượng, giá trị đặc tính khác hàng hoá, dịch vụ Đăng ký bảo hộ nhãn hiệu Viêt Nam Theo quy định điều 100, điều 105 Luật sở hữu trí tuệ hồ sơ đăng ký bảo hộ nhãn hiệu phải đáp ứng yêu cầu sau + Tờ khai đăng ký theo mẫu quy định; + Tài liệu, mẫu vật, thông tin xác định nhãn hiệu cần bảo hộ đơn đăng ký nhãn hiệu a) Mẫu nhãn hiệu danh mục hàng hoá, dịch vụ mang nhãn hiệu; Quy chế sử dụng nhãn hiệu tập thể, quy chế sử dụng nhãn hiệu chứng nhận + Giấy uỷ quyền, đơn nộp thông qua đại diện; + Tài liệu chứng minh quyền đăng ký, người nộp đơn thụ hưởng quyền người khác; + Tài liệu chứng minh quyền ưu tiên, có yêu cầu hưởng quyền ưu tiên; + Chứng từ nộp phí, lệ phí Chú ý: - Mẫu nhãn hiệu phải mô tả để làm rõ yếu tố cấu thành nhãn hiệu ý nghĩa tổng thể nhãn hiệu có; nhãn hiệu có từ, ngữ thuộc ngơn ngữ tượng hình từ, ngữ phải phiên âm; nhãn hiệu có từ, ngữ tiếng nước ngồi phải dịch tiếng Việt - Hàng hoá, dịch vụ nêu đơn đăng ký nhãn hiệu phải xếp vào nhóm phù hợp với bảng phân loại theo Thoả ước Ni-xơ phân loại quốc tế hàng hoá dịch vụ nhằm mục đích đăng ký nhãn hiệu, quan quản lý nhà nước quyền sở hữu công nghiệp công bố - Quy chế sử dụng nhãn hiệu tập thể bao gồm nội dung chủ yếu sau đây: a) Tên, địa chỉ, thành lập hoạt động tổ chức tập thể chủ sở hữu nhãn hiệu; Các tiêu chuẩn để trở thành thành viên tổ chức tập thể; c) Danh sách tổ chức, cá nhân phép sử dụng nhãn hiệu; d) Các điều kiện sử dụng nhãn hiệu; đ) Biện pháp xử lý hành vi vi phạm quy chế sử dụng nhãn hiệu - Quy chế sử dụng nhãn hiệu chứng nhận phải có nội dung chủ yếu sau đây: a) Tổ chức, cá nhân chủ sở hữu nhãn hiệu; Điều kiện để sử dụng nhãn hiệu; c) Các đặc tính hàng hố, dịch vụ chứng nhận nhãn hiệu; d) Phương pháp đánh giá đặc tính hàng hóa, dịch vụ phương pháp kiểm soát việc sử dụng nhãn hiệu; đ) Chi phí mà người sử dụng nhãn hiệu phải trả cho việc chứng nhận, bảo vệ nhãn hiệu, có Khi nhãn hiệu coi có tính phân biệt ? Nhãn hiệu coi có khả phân biệt tạo thành từ yếu tố dễ nhận biết, dễ ghi nhớ từ nhiều yếu tố kết hợp thành tổng thể dễ nhận biết, dễ ghi nhớ không thuộc trường hợp loại trừ Nhãn hiệu bị coi khơng có khả phân biệt nhãn hiệu dấu hiệu thuộc trường hợp sau đây: - Hình hình hình học đơn giản, chữ số, chữ cái, chữ thuộc ngôn ngữ không thông dụng, trừ trường hợp dấu hiệu sử dụng thừa nhận rộng rãi với danh nghĩa nhãn hiệu; - Dấu hiệu, biểu tượng quy ước, hình vẽ tên gọi thơng thường hàng hố, dịch vụ ngôn ngữ sử dụng rộng rãi, thường xuyên, nhiều người biết đến; - Dấu hiệu thời gian, địa điểm, phương pháp sản xuất, chủng loại, số lượng, chất lượng, tính chất, thành phần, cơng dụng, giá trị đặc tính khác mang tính mơ tả hàng hố, dịch vụ, trừ trường hợp dấu hiệu đạt khả phân biệt thơng qua q trình sử dụng trước thời điểm nộp đơn đăng ký nhãn hiệu; - Dấu hiệu mơ tả hình thức pháp lý, lĩnh vực kinh doanh chủ thể kinh doanh; - Dấu hiệu nguồn gốc địa lý hàng hoá, dịch vụ, trừ trường hợp dấu hiệu sử dụng thừa nhận rộng rãi với danh nghĩa nhãn hiệu đăng ký dạng nhãn hiệu tập thể nhãn hiệu chứng nhận quy định Luật này; - Dấu hiệu nhãn hiệu liên kết trùng tương tự đến mức gây nhầm lẫn với nhãn hiệu đăng ký cho hàng hoá, dịch vụ trùng tương tự sở đơn đăng ký có ngày nộp đơn ngày ưu tiên sớm trường hợp đơn đăng ký hưởng quyền ưu tiên, kể đơn đăng ký nhãn hiệu nộp theo điều ước quốc tế mà Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thành viên; - Dấu hiệu trùng tương tự đến mức gây nhầm lẫn với nhãn hiệu người khác sử dụng thừa nhận rộng rãi cho hàng hoá, dịch vụ trùng tương tự từ trước ngày nộp đơn ngày ưu tiên trường hợp đơn hưởng quyền ưu tiên; - Dấu hiệu trùng tương tự đến mức gây nhầm lẫn với nhãn hiệu người khác đăng ký cho hàng hoá, dịch vụ trùng tương tự mà đăng ký nhãn hiệu chấm dứt hiệu lực chưa năm năm, trừ trường hợp hiệu lực bị chấm dứt lý nhãn hiệu khơng sử dụng theo quy định điểm d khoản Điều 95 Luật ; - Dấu hiệu trùng tương tự đến mức gây nhầm lẫn với nhãn hiệu coi tiếng người khác đăng ký cho hàng hoá, dịch vụ trùng tương tự với hàng hoá, dịch vụ mang nhãn hiệu tiếng đăng ký cho hàng hố, dịch vụ khơng tương tự, việc sử dụng dấu hiệu làm ảnh hưởng đến khả phân biệt nhãn hiệu tiếng việc đăng ký nhãn hiệu nhằm lợi dụng uy tín nhãn hiệu tiếng; - Dấu hiệu trùng tương tự với tên thương mại sử dụng người khác, việc sử dụng dấu hiệu gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng nguồn gốc hàng hoá, dịch vụ; - Dấu hiệu trùng tương tự với dẫn địa lý bảo hộ việc sử dụng dấu hiệu làm cho người tiêu dùng hiểu sai lệch nguồn gốc địa lý hàng hoá; - Dấu hiệu trùng với dẫn địa lý có chứa dẫn địa lý dịch nghĩa, phiên âm từ dẫn địa lý bảo hộ cho rượu vang, rượu mạnh dấu hiệu đăng ký để sử dụng cho rượu vang, rượu mạnh khơng có nguồn gốc xuất xứ từ khu vực địa lý mang dẫn địa lý đó; - Dấu hiệu trùng không khác biệt đáng kể với kiểu dáng công nghiệp người khác bảo hộ sở đơn đăng ký kiểu dáng cơng nghiệp có ngày nộp đơn ngày ưu tiên sớm so với ngày nộp đơn, ngày ưu tiên đơn đăng ký nhãn hiệu Khi nhãn hiệu coi nhãn hiệu tiếng Để đánh giá đâu nhãn hiệu tiếng phải vào tiêu chí sau : • • • • • • • • Số lượng người tiêu dùng liên quan biết đến nhãn hiệu thông qua việc mua bán, sử dụng hàng hoá, dịch vụ mang nhãn hiệu thông qua quảng cáo; Phạm vi lãnh thổ mà hàng hoá, dịch vụ mang nhãn hiệu lưu hành; Doanh số từ việc bán hàng hoá cung cấp dịch vụ mang nhãn hiệu số lượng hàng hoá bán ra, lượng dịch vụ cung cấp; Thời gian sử dụng liên tục nhãn hiệu; Uy tín rộng rãi hàng hố, dịch vụ mang nhãn hiệu; Số lượng quốc gia bảo hộ nhãn hiệu; Số lượng quốc gia công nhận nhãn hiệu tiếng; Giá chuyển nhượng, giá chuyển giao quyền sử dụng, giá trị góp vốn đầu tư nhãn hiệu ... phương pháp kiểm so t việc sử dụng nhãn hiệu; đ) Chi phí mà người sử dụng nhãn hiệu phải trả cho việc chứng nhận, bảo vệ nhãn hiệu, có Khi nhãn hiệu coi có tính phân biệt ? Nhãn hiệu coi có khả phân... đăng ký kiểu dáng cơng nghiệp có ngày nộp đơn ngày ưu tiên sớm so với ngày nộp đơn, ngày ưu tiên đơn đăng ký nhãn hiệu Khi nhãn hiệu coi nhãn hiệu tiếng Để đánh giá đâu nhãn hiệu tiếng phải vào... đủ tất đặc điểm tạo dáng thể chất kiểu dáng công nghiệp nêu rõ đặc điểm tạo dáng mới, khác biệt so với kiểu dáng cơng nghiệp khác biệt biết, phù hợp với ảnh chụp vẽ; + Trường hợp đơn đăng ký kiểu
- Xem thêm -

Xem thêm: Com nhung noi dung co ban ve mot so doi tuong cua quyen so huu cong nghiep, Com nhung noi dung co ban ve mot so doi tuong cua quyen so huu cong nghiep

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay