Com mot so y kien ve quyen so huu tai san cua vo chong

5 18 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/01/2018, 11:21

MỘT SỐ Ý KIẾN VỀ QUYỀN SỞ HỮU TÀI SẢN CỦA VỢ CHỒNG TS Nguyễn Thị Lan - Khoa Luật Dân - Đại học Luật Hà Nội Quyền sở hữu tài sản vợ chồng (còn gọi chế độ tài sản vợ chồng) phạm trù thuộc quyền sở hữu công dân ghi nhận Hiến pháp (Điều 58 - Hiến pháp 1992) Trong suốt trình phát triển lịch sử xã hội, chế độ xã hội quy định chế độ tài sản vợ chồng cho phù hợp với phong tục tập quán hoàn cảnh kinh tế xã hội Chẳng hạn, thời kì trước Cách mạng tháng Tám năm 1945 Bộ dân luật Bắc Kỳ (1931) Bộ dân luật Trung Kỳ (1936) quy định cho vợ chồng tự lập hôn ước, chế độ tài sản pháp định đặt vợ chồng không lập hôn ước Theo chế độ này, tài sản chung vợ chồng bao gồm tất cải, hoa lợi chồng vợ, không kể tài sản tạo trước hay thời kì hôn nhân Tập Dân luật giản yếu 1883 (một hệ thống án lệ) khơng thừa nhận người vợ có tài sản riêng, khơng thể có cộng đồng tài sản vợ chồng mà toàn tài sản gia đình thuộc quyền sở hữu người chồng… Như vậy, chế độ cũ, chế độ tài sản vợ chồng thể bất bình đẳng nam nữ, vợ chồng gia đình Sau Cách mạng tháng Tám năm 1945 đến nay, Nhà nước ta ban hành văn pháp luật nhân gia đình phù hợp với giai đoạn phát triển đất nước, đặc biệt ý tới chế độ tài sản vợ chồng: Luật nhân gia đình năm 1959 (có hiệu lực 13/1/1960) quy định chế độ tài sản vợ chồng Điều 15: “Vợ chồng có quyền sở hữu, hưởng thụ sử dụng ngang tài sản có trước sau cưới” Rõ ràng Luật hôn nhân gia đình 1959 quy định chế độ tài sản vợ chồng, tài sản chung hợp Điều nhằm xóa bỏ bất bình đẳng nam nữ, bảo vệ quyền lợi người phụ nữ gia đình Khi nhân xác lập, khơng kể tài sản có từ nguồn gốc coi tài sản chung vợ chồng từ bên vợ chồng khơng tài sản thuộc sở hữu riêng Sau gần ba mươi năm thực Luật nhân gia đình 1959, đất nước ta bắt đầu bước vào thời kì đổi mới, quan hệ xã hội ngày phong phú, đa dạng, đặc biệt mặt kinh tế Để đảm bảo thực quyền tự định đoạt công dân, Luật nhân gia đình ban hành năm 1986 (có hiệu lực ngày 3/1/1987) Luật quy định chế độ tài sản vợ chồng bao gồm chế độ tài sản chung chế độ tài sản riêng Điều phù hợp với yêu cầu khách quan xã hội Chế độ tài sản vợ chồng mà Luật nhân gia đình 1986 quy định tạo mơi trường pháp lí đảm bảo bình đẳng quyền nghĩa vụ tài sản vợ chồng; đảm bảo tự vợ chồng tham gia giao dịch xã hội xác định rõ trách nhiệm, khả toán vợ chồng bảo vệ quyền lợi người khác tham gia giao dịch Mặt khác, pháp lí để cấp tòa án giải thấu đáo, công vụ việc tranh chấp liên quan đến tài sản vợ chồng Điều 14 Luật hôn nhân gia đình 1986 quy định: “Tài sản chung vợ chồng gồm tài sản vợ chồng tạo ra, thu nhập nghề nghiệp thu nhập hợp pháp khác vợ chồng thời kì nhân, tài sản mà vợ chồng thừa kế chung tặng cho chung” Điều 16 Luật hôn nhân gia đình 1986 quy định: “Đối với tài sản mà vợ chồng có trước kết hơn, tài sản thừa kế riêng cho riêng thời kì nhân người có tài sản có quyền nhập không nhập vào khối tài sản chung vợ chồng” Như vậy, theo điều luật trên, để xác định tài sản tài sản chung vợ chồng tài sản riêng vợ chồng phải vào hai dấu hiệu: Thời kì nhân nguồn gốc tài sản Thời kì nhân tính từ hai bên nam nữ ủy ban nhân dân cấp giấy chứng nhận kết hôn đến hôn nhân chấm dứt bên chết vợ chồng li hôn án có hiệu lực pháp luật tòa án Xác định nguồn gốc tài sản xác định tài sản đâu mà có: Từ hợp đồng tặng cho, mua bán hay thừa kế… Tuy nhiên, từ điều dẫn đến nhiều cách hiểu khác vấn đề sau đây: * Hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng trở thành tài sản thuộc sở hữu chung hợp vợ chồng hay trở thành tài sản thuộc sở hữu riêng người Đối với vấn đề này, chia hai trường hợp: Thứ nhất, coi hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng tài sản thuộc sở hữu chung hợp vợ chồng Điều 14 Luật hôn nhân gia đình 1986 coi pháp lí để xác định điều Bởi hoa lợi, lợi tức loại “thu nhập hợp pháp khác có thời kì nhân” Mặt khác, thực tế đời sống hôn nhân gia đình, hoa lợi, lợi tức nguồn sống gia đình việc coi tài sản chung đảm bảo đời sống chung gia đình, tránh tình trạng vơ trách nhiệm bên có tài sản riêng Nhưng coi hoa lợi, lợi tức tài sản chung có số điểm khơng hợp lí sau đây: - ảnh hưởng đến quyền tự định đoạt sở hữu chủ; hạn chế việc tham gia vào giao dịch xã hội, chí khơng đảm bảo lợi ích người thứ ba tham gia giao dịch: Ví dụ: ơng A kết hôn với bà B năm 1988 Tại thời điểm này, ơng A có khối lượng tài sản riêng 500 triệu đồng Sau kết hôn, ông A sử dụng số tiền vào đầu tư kinh doanh Trong khoảng hai năm đầu số lợi tức lên tới 300 triệu đồng Nếu ông A muốn đầu tư 300 triệu đồng vào kinh doanh lại phải đồng ý bà B (bởi xem xét, lợi tức tài sản chung vợ chồng) Trong trường hợp bà B khơng thỏa thuận sao? Hoặc thỏa thuận diễn khoảng thời gian lâu mà hội kinh doanh có một?… Hoặc đặt giả thiết, vào năm làm ăn thua lỗ, phải bồi thường thiệt hại mặt nguyên tắc thân ông A người chịu trách nhiệm tốn, ơng A sử dụng tài sản riêng vào mục đích kinh doanh Trong trường hợp tài sản riêng khơng đủ để tốn, muốn lấy khoản lợi tức để bồi thường phải có đồng ý bà B Nếu bà B khơng đồng ý ơng A có quyền u cầu tòa án trích chia 1/2 số tài sản để bồi thường… - ảnh hưởng đến bình đẳng, công hôn nhân Điều 18 Luật hôn nhân gia đình 1986 quy định: “Khi nhân tồn tại, bên có u cầu có lí đáng chia tài sản chung vợ chồng theo quy định Điều 42 Luật này” Như hôn nhân tồn tại, hai vợ chồng có lí đáng, như: Vợ chồng tính tình khơng hợp (Nghị số 01/HĐTP ngày 20/1/1988 Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao) hai vợ chồng không thỏa thuận việc định đoạt tài sản chung họ chia tài sản chung vợ chồng Sau chia tài sản chung theo Điều 18, có để khẳng định hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng (có thể từ tài sản chung vừa chia từ hợp pháp khác mà có) tài sản thuộc sở hữu chung hợp vợ chồng Chính điều gây nên bất hợp lý Ví dụ: Tài sản chung ơng A bà B 400 triệu đồng Trong nhân tồn tại, hai người yêu cầu tòa án chia tài sản chung Sau tòa án chia, người 200 triệu đồng Ông A sử dụng 200 triệu đồng số tài sản thu nhập mà có vào việc bn bán, kinh doanh Sau hai năm số tài sản lên tới 400 triệu đồng Còn bà B làm ăn thua lỗ, tiêu tán dần số tài sản Sau thời gian bà B yêu cầu tòa án chia số tài sản chung phát sinh sau ngun tắc bà B hưởng phần tài sản trích từ hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng ơng A Vậy điều có phù hợp với thực tế hay không? Về vấn đề này, Dự thảo Luật nhân gia đình (12b) chưa quy định rõ, cụ thể, vài điều luật nhắc đến chung chung Ví dụ: Điều 36 Dự thảo luật nhân gia đình quy định: “Sau chia tài sản chung, tài sản vợ - chồng tạo lập thuộc sở hữu chung vợ chồng trừ trường hợp vợ - chồng có thỏa thuận khác pháp luật có quy định khác…” Điều 38 Dự thảo luật nhân gia đình quy định: “Trong trường hợp vợ chồng li thân tài sản chung chia quyền sở hữu chung vợ chồng tài sản chấm dứt; tài sản vợ, chồng tạo thời gian sống li thân thuộc quyền sở hữu riêng người…” Theo tinh thần hai điều luật này, cần phân biệt hai trường hợp: - Nếu chia tài sản chung mà vợ chồng khơng sống li thân tồn tài sản thuộc sở hữu không hợp vợ chồng; - Nếu vợ chồng sống li thân có u cầu chia tài sản quan hệ sở hữu chung tài sản vợ chồng chấm dứt Các điều luật chưa đề cập hoa lợi, lợi tức xuất phát từ tài sản riêng sau chia tài sản chung vợ chồng hôn nhân tồn Tóm lại: - Thứ nhất, khẳng định từ hai bên nam nữ trao giấy chứng nhận kết lúc họ khơng khả làm tăng giá trị khối tài sản riêng mà vốn có (trừ trường hợp họ tặng cho riêng thừa kế riêng) - Thứ hai, coi hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng người tài sản riêng vợ chồng Luật hôn nhân gia đình có quy định rõ đảm bảo quyền sở hữu chủ Người có tài sản riêng có tồn quyền việc chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản riêng hoa lợi, lợi tức có từ tài sản Điều 16 Luật nhân gia đình Việt Nam 1986 quy định: “Người có tài sản riêng có quyền nhập khơng nhập vào khối tài sản chung vợ chồng” Mặt khác, hồn cảnh gia đình túng thiếu, bên ốm đau… tài sản chung không đủ để trang trải, phục vụ gia đình người có tài sản riêng phải có trách nhiệm lấy tài sản cấp dưỡng bảo đảm nhu cầu chung gia đình khơng có quyền đòi lại Đó đặc trưng xuất quan hệ hôn nhân gia đình, quan hệ tài sản khơng mang tính chất đền bù ngang giá Điều 41 Dự thảo Luật nhân gia đình quy định: “Tài sản riêng vợ, chồng dùng để bảo đảm nhu cầu thiết yếu gia đình, thực nghĩa vụ chung tài sản trường hợp tài sản chung khơng đủ để tốn Trong trường hợp tài sản riêng đưa vào sử dụng chung cho gia đình hoa lợi, lợi tức từ tài sản riêng nguồn sống gia đình việc định đoạt tài sản vợ chồng bàn bạc, thỏa thuận Nếu khơng thỏa thuận u cầu tòa án giải quyết” Tuy nhiên, coi hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng tài sản riêng có bất hợp lí sau: - Chính điều phần dẫn đến bất bình đẳng gia đình; người có tài sản riêng ỷ lại, coi thường có hành vi khơng tốt vợ chồng gây hậu xấu ảnh hưởng quyền lợi phía bên (bên khơng có tài sản) Bởi lẽ, họ khơng có tài sản thực tế họ thực nghĩa vụ trì, bảo quản, giữ gìn tài sản riêng hoa lợi, lợi tức cho chồng vợ mình; hay họ có cơng sức đóng góp vào việc phát sinh hoa lợi, lợi tức sau có yêu cầu xin chia tài sản chung li hôn mà họ lại không hưởng thụ tài sản phần Qua việc phân tích trên, tìm số điểm hợp lí bất hợp lí vấn đề xung quanh quyền sở hữu tài sản vợ chồng mà Dự thảo Luật hôn nhân gia đình cần thiết phải quy định cụ thể, rõ ràng, phù hợp với yêu cầu thực tế khách quan xã hội, góp phần nhằm làm ổn định đời sống nhân gia đình./ Đây viết đóng góp ý kiến cho dự thảo luật nhân gia đình năm 2000 ... mua bán hay thừa kế… Tuy nhiên, từ điều dẫn đến nhiều cách hiểu khác vấn đề sau đ y: * Hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng trở thành tài sản thuộc sở hữu chung hợp vợ chồng hay trở thành... chung phát sinh sau nguyên tắc bà B hưởng phần tài sản trích từ hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng ông A V y điều có phù hợp với thực tế hay khơng? Về vấn đề n y, Dự thảo Luật hôn nhân... cơng nhân Điều 18 Luật nhân gia đình 1986 quy định: “Khi nhân tồn tại, bên có u cầu có lí đáng chia tài sản chung vợ chồng theo quy định Điều 42 Luật n y Như hôn nhân tồn tại, hai vợ chồng có lí
- Xem thêm -

Xem thêm: Com mot so y kien ve quyen so huu tai san cua vo chong, Com mot so y kien ve quyen so huu tai san cua vo chong

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay