nguyen_tac_suy_doan_tai_san_chung_trong_luat_hn&_g d_viet_nam_va_luat_dan_su_phap

4 4 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/01/2018, 11:21

Nguyên tắc suy đoán tài sản chung Luật HN& GĐ Việt Nam Luật Dân Pháp ThS Đoàn Thị Phương Diệp Tạp chí Nghiên cứu lập pháp Vấn đề tài sản chung, tài sản riêng vợ chồng lĩnh vực xảy nhiều tranh chấp thực tiễn, đặc biệt vợ chồng phát sinh mâu thuẫn Một nguyên tắc góp phần giải tốt tranh chấp ghi nhận Luật Hơn nhân gia đình năm 2000 (ngun tắc chưa có Luật Hơn nhân gia đình năm 1959, 1986), ngun tắc suy đốn tài sản chung Quan hệ tài sản vợ chồng, hay xác chế độ pháp lý tài sản vợ chồng lĩnh vực thường xảy nhiều tranh chấp thực tiễn, nên cần phải có chế pháp lý hoàn chỉnh phù hợp để giải tốt tranh chấp Luật Hôn nhân gia đình (Luật HNGĐ) năm 2000 Luật HNGĐ năm 1986 Việt Nam thừa nhận tồn ba khối tài sản thời kỳ hôn nhân vợ chồng: tài sản chung vợ chồng, tài sản riêng vợ tài sản riêng chồng Trong đó, khối tài sản chung vợ chồng người làm luật dành nhiều quan tâm, bảo vệ; công cụ hữu hiệu để bảo vệ khối tài sản chung (người viết tạm đặt tên) lànguyên tắc suy đoán tài sản chung[1] Luật HNGĐ năm 2000 quy định khoản Điều 27: Trong trường hợp khơng có chứng chứng minh tài sản mà vợ chồng có tranh chấp tài sản riêng suy đốn tài sản chung Vấn đề xác định tài sản chung, tài sản riêng vợ chồng quy định tương đối cụ thể Luật HNGĐ, nhiên, thực tiễn, đời sống chung vợ chồng kéo dài tài sản có xu hướng khơng thể tránh khỏi lẫn lộn với nhau, đặc biệt vợ chồng xác lập nhiều giao dịch liên quan đến tài sản Do đó, khơng phải lúc nguồn gốc tài sản xác định theo quy định việc xác định tài sản chung (Điều 27) tài sản riêng (Điều 32) Trong bối cảnh đó, quy định việc suy đốn tài sản chung mà người làm luật đặt khoản Điều 27 có ý nghĩa nguyên tắc có tính chất định hướng việc giải tranh chấp vợ chồng với nguồn gốc tài sản Tuy nhiên, với tư cách nguyên tắc suy đoán, tác dụng nguyên tắc dừng lại chỗ thiết lập suy đốn, khơng có ý nghĩa khẳng định chắn tất tài sản thời kỳ hôn nhân tài sản chung vợ chồng Mặt khác, nguyên tắc có ý nghĩa trở ngại khơng vợ, chồng việc chứng minh tài sản riêng, mà trở ngại người thứ ba, cụ thể chủ nợ riêng vợ, chồng (các chủ nợ đảm bảo toán tài sản riêng) việc yêu cầu kê biên tài sản riêng Các chủ nợ riêng muốn kê biên tài sản riêng vợ, chồng mắc nợ, buộc phải chứng minh tài sản mà họ yêu cầu kê biên tài sản riêng người mắc nợ Nếu việc suy đoán tài sản chung ghi nhận cách đơn giản Luật HNGĐ Việt Nam luật Dân Pháp, vấn đề lại quy định chi tiết Điều 1402: “mọi tài sản, dù động sản hay bất động sản, coi tài sản chung vợ chồng, khơng chứng minh tài sản riêng vợ chồng theo quy định pháp luật”; “nếu khơng có chứng dấu vết nguồn gốc tài sản có tranh chấp, quyền sở hữu riêng vợ chồng phải chứng minh văn Trường hợp khơng có kiểm kê tài sản khơng có chứng xác lập từ trước, thẩm phán xem xét loại giấy tờ, đặc biệt loại giấy tờ, sổ sách gia đình tài liệu ngân hàng hoá đơn tốn Thẩm phán chấp nhận lời khai nhân chứng suy đoán nhận thấy vợ, chồng khơng có khả cung cấp chứng văn bản”[1] Điểm chung thấy quy định luật Việt Nam luật Pháp, suy đốn pháp lý nguồn gốc tài sản Khoản điều 27 Luật HNGĐ quy định việc suy đoán áp dụng trường hợp có tranh chấp vợ chồng tài sản chung hay riêng, tức số vợ chồng cho rằng, tài sản (cả động sản bất động sản), tồn thời kỳ hôn nhân họ, tài sản riêng người Luật Việt Nam khơng quy định đặc biệt loại chứng sử dụng để chứng minh tranh chấp, nhiên, với cách quy định luật, thực tiễn tất loại chứng chấp nhận, chứng viết, lời khai nhân chứng, hóa đơn, chứng từ hẳn nhiên thừa nhận bên lại tranh chấp (nếu có) Trong đó, loại chứng chứng minh luật Pháp liệt kê tương đối cụ thể Có thể thấy, loại chứng nặng ký đầu tiên, thẩm phán chấp nhận chứng viết (preuve écrite) Có thể hiểu chứng viết đề cập quy định giấy tờ chứng minh quyền sở hữu riêng vợ chồng với tài sản tranh chấp, biên kiểm kê tài sản (loại chứng thứ hai ghi nhận cách thức luật Pháp chưa thừa nhận thức luật Việt Nam) Nguyên nhân khác biệt quy định luật Việt Nam luật Pháp, từ thời điểm Luật HNGĐ năm 2000 ban hành, nhà làm luật Việt Nam quy định khoản Điều 27: “nếu tài sản chung vợ chồng buộc phải đăng ký quyền sở hữu giấy chứng nhận quyền sở hữu phải ghi tên hai vợ chồng” Quy định hướng dẫn thêm Nghị định 70/CP (2001) hướng dẫn thi hành Luật HNGĐ năm 2000 Nghị số 02/HĐTP -TANDTC ban hành ngày 23/12/2000 Cụ thể, theo hướng dẫn nghị nêu trên, bối cảnh nay, chưa thể đồng loạt áp dụng quy định cách triệt để, giấy chứng nhận quyền sở hữu tài sản ghi tên người, vợ chồng, tài sản xem tài sản chung vợ chồng (điểm 3b Nghị quyết) Hướng dẫn đưa nhằm mục đích bảo vệ quyền lợi ích đáng bên quan hệ nhân bối cảnh nay, mà có số tài sản có giá trị lớn theo quy định luật buộc phải đăng ký quyền sở hữu giấy chứng nhận quyền sở hữu ghi tên hai vợ chồng Sau Tòa án nhân dân tối cao đưa hướng dẫn đến năm 2001, Chính phủ ban hành Nghị định 70/CP hướng dẫn thi hành Luật HNGĐ năm 2000, quy định rằng: ôCác tài sản thuộc sở hữu chung vợ chồng đăng ký quyền sở hữu phải ghi tên vợ chồng theo quy định khoản Điều 27 Luật HNGĐ năm 2000 bao gồm: nhà ở, quyền sử dụng đất tài sản khác mà pháp luật buộc phải đăng ký quyền sở hữu (khoản Điều 5); Việc đăng ký tài sản, quyền tài sản thuộc sở hữu chung vợ chồng phải ghi tên vợ chồng thực từ ngày Nghị định có hiệu lực Như vậy, quy định thể hiện, giấy chứng nhận quyền sở hữu tài sản, giấy đăng ký tài sản hay giấy chứng nhận quyền sử dụng đất loại chứng có giá trị pháp lý cao việc chứng minh tài sản tài sản chung vợ chồng hay tài sản riêng hai bên Tuy nhiên, đến thời điểm nay, quy định Nghị định 70/CP chưa áp dung cách đồng hiệu quả, đó, hướng dẫn Nghị số 02/HĐTP -TANDTC tiếp tục sử dụng với đầy đủ ý nghĩa ban đầu nó, điều nói lên rằng, giấy chứng nhận quyền sở hữu tài sản bối cảnh Việt Nam không xem loại chứng có giá trị pháp lý cao để chứng minh việc tài sản tranh chấp tài sản chung hay tài sản riêng vợ, chồng Do vậy, việc chứng minh nguồn gốc tài sản việc áp dụng nguyên tắc suy đoán tài sản chung, thẩm phán chấp nhận cách rộng rãi tất loại chứng có cách hợp pháp Trong đó, luật Pháp, việc ghi nhận cách đồng quyền sở hữu tài sản chung vợ chồng giấy chứng nhận quyền sở hữu tài sản đem lại cho loại chứng giá trị chứng cứ, nói chắn, chấp nhận thủ tục chứng minh tài sản riêng vợ, chồng Như vậy, việc chấp nhận cách rộng rãi loại chứng chứng minh luật Việt Nam tạo cho bên vợ, chồng nhiều thuận lợi việc bảo vệ quyền lợi mình, đặc biệt bối cảnh loại tài sản có xu hướng lẫn lộn vào Về lâu dài, để bảo vệ cách tốt quyền chủ sở hữu tài sản riêng, quy định luật việc ghi tên chủ sở hữu quy định hướng dẫn Nghị định 70/CP, nên tạo sở thực tiễn cho việc thực Cụ thể triệt để áp dụng việc ghi tên chung cho giấy chứng nhận quyền sở hữu tài sản chung, bước tiến hành việc đổi giấy chứng nhận quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản chung Thực tốt điều làm giảm gánh nặng cho thẩm phán việc xem xét đánh giá chứng cứ, đồng thời làm đơn giản hố cơng việc vợ, chồng việc truy tìm chứng chứng minh Có thể khẳng định giải pháp ghi tên hai chủ sở hữu trường hợp tài sản tài sản chung vợ chồng không làm vô hiệu hoá nguyên tắc suy đoán tài sản chung ghi nhận Luật HNGĐ năm 2000 Khẳng định trước tiên rút từ thực tiễn áp dụng luật dân Pháp Bên cạnh đó, thấy, gia đình Việt Nam, tài sản thuộc loại phải đăng ký quyền sở hữu chưa nhiều mà chủ yếu tài sản đăng ký quyền sở hữu Do đó, việc ghi tên chủ sở hữu vợ, chồng thực cách đồng bộ, vậy, nguyên tắc suy đốn tài sản chung ngun giá trị áp dụng thực tiễn Hay nói, giá trị thực tiễn nguyên tắc dẫn đến hệ việc cấp, đổi giấy chứng nhận quyền sở hữu tài sản ghi tên chung vợ chồng chưa thực cần thiết bối cảnh Tóm lại, để góp phần giải tốt tranh chấp tài sản vợ chồng, nguyên tắc suy đoán tài sản chung đặt công cụ pháp lý hữu hiệu luật Việt Nam luật Pháp Để phát huy hết vai trò thực tiễn, đảm bảo tính pháp chế xã hội chủ nghĩa bối cảnh nay, nguyên tắc cần có chế pháp lý đảm bảo thực phù hợp thực tiễn ——– -[1] Bản dịch Nhà pháp luật Việt Pháp, Nhà xuất Tư pháp 2005 [1]Thuật ngữ ” nguyên tắc suy đốn tài sản chung” sử dụng Bình luận khoa hoc Luật Hơn nhân gia đình Việt Nam tập thể tác giả, Đinh Thị Mai Phương chủ biên, Nxb Chính trị quốc gia, 2004, tr.185; ôGiáo trình luật Hôn nhân gia đình Việt Nam, tác giả Nguyễn Ngọc Điện, Khoa Luật – Trường Đại học Cần Thơ tập 2, tr.46
- Xem thêm -

Xem thêm: nguyen_tac_suy_doan_tai_san_chung_trong_luat_hn&_g d_viet_nam_va_luat_dan_su_phap, nguyen_tac_suy_doan_tai_san_chung_trong_luat_hn&_g d_viet_nam_va_luat_dan_su_phap

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay