Com mot so van de ve phien toa so tham

7 15 0
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/01/2018, 11:21

MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ PHIÊN TÒA SƠ THẨM THS NGUYỄN THỊ THU HÀ - Khoa luật dân sự, Trường Đại học Luật Hà Nội Xét xử phiên sơ thẩm giai đoạn tố tụng quan trọng nhất, định phiên sơ thẩm, án giải tất vấn đề vụ án, đương công khai bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp trước tồ án phiên tồ, hội đồng xét xử khơng dựa vào tài liệu, chứng có hồ sơ vụ án mà phải xác định lại chúng đồng thời làm rõ thêm tình tiết cách nghe ý kiến trình bày đương sự, người tham gia tố tụng khác, xem xét tài liệu, vật chứng Chỉ sau nghe ý kiến người tham gia tố tụng kiểm tra, đánh giá đầy đủ chứng phiên toà, hội đồng xét xử nghị án để định việc giải vụ án Hiện nay, xét xử phiên sơ thẩm quy định Pháp lệnh thủ tục giải vụ án dân Tuy nhiên, thực tiễn vận dụng quy định Pháp lệnh thủ tục giải vụ án dân phiên tồ sơ thẩm dân cho thấy có nhiều vấn đề nảy sinh mà pháp luật chưa có quy định có quy định thiếu cụ thể, khơng phù hợp với thực tiễn dẫn tới khó khăn, vướng mắc việc áp dụng Trước yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội đất nước, hội nhập kinh tế quốc tế hoàn thiện pháp luật dân sự, nhân gia đình Nhà nước ta cho xây dựng Bộ luật tố tụng dân Nghiên cứu quy định phiên tòa sơ thẩm Dự thảo Bộ luật tố tụng dân chúng tơi thấy số quy định chưa hợp lý, chưa khắc phục thiếu sót phiên sơ thẩm pháp luật tố tụng dân Về tham gia tố tụng phiên viện kiểm sát nhân dân Điều 208 Dự thảo Bộ luật tố tụng dân quy định: ”1 Kiểm sát viên viện kiểm sát cấp có nhiệm vụ tham gia phiên xét xử vụ án mà viện kiểm sát khởi tố Đối với vụ án khác, kiểm sát viên tham gia phiên toà, xét thấy cần thiết…“ Tuy nhiên trình xây dựng Bộ luật tố tụng dân có nhiều ý kiến khác vấn đề Có ý kiến cho viện kiểm sát cần phải tham gia tất phiên phát biểu quan điểm việc giải vụ án theo Khoản Điều 20 Luật tổ chức Viện kiểm sát viện kiểm sát tham gia phiên phát biểu quan điểm việc giải vụ án Ngoài ra, việc viện kiểm sát tham gia phiên để thực tốt chức kiểm sát hoạt động tư pháp Do đó, cần quy định Bộ luật tố tụng dân tinh thần Luật tổ chức Viện kiểm sát Quan điểm khác cho theo quy định Điều 20 Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân thì:”Viện kiểm sát nhân dân kiểm sát việc giải vụ án dân sự, hôn nhân gia đình, hành chính, kinh tế, lao động việc khác theo quy định pháp luật nhằm bảo đảm việc giải vụ án “ Viện kiểm sát kiểm sát hoạt động xét xử án nhiều biện pháp khác không bắt buộc phải tham gia tất phiên xét xử vụ án Mặt khác viện kiểm sát tham gia tất phiên tòa tồ án nhân dân bắt buộc phải chuyển tất hồ sơ cho viện kiểm sát nghiên cứu trước mở phiên sơ thẩm, phúc thẩm ảnh hưởng đến thời gian giải vụ án Do quy định Dự thảo Bộ luật tố tụng dân hợp lý phù hợp với thực tế Chúng tơi hồn tồn đồng ý với quan điểm thứ hai trường hợp viện kiểm sát khởi tố vụ án theo quy định Điều 166 Dự thảo Bộ luật tố tụng dân viện kiểm sát phải có trách nhiệm cung cấp tài liệu, chứng để chứng minh cho quyền lợi bên đương mà viện kiểm sát đứng bảo vệ đồng thời viện kiểm sát phải đưa chứng cứ, lý lẽ, pháp lý bác bỏ yêu cầu đương phía bên đưa Để làm điều xét xử phiên viện kiểm sát phải tham gia tố tụng Còn trường hợp viện kiểm sát khơng khởi tố vụ án viện kiểm sát đứng phía ai, nguyên đơn, bị đơn hay người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan họ khơng đứng phía đương mà quan tiến hành tố tụng để kiểm sát hoạt động xét xử tồ án khơng cần thiết phải tham gia phiên Và thực tế “Tỷ lệ kiểm sát viên tham gia phiên cao tỷ lệ án bị huỷ cải sửa lớn Nhiều sai sót thủ tục, hồ sơ kiểm sát viên không phát kiểm sát hồ sơ tham gia phiên tồ“ Điều cho thấy việc tham gia phiên tòa hình thức Vì viện kiểm sát bắt buộc tham gia phiên tòa xét xử vụ án mà viện kiểm sát khởi tố để bảo đảm chất lượng tham gia phiên bảo đảm việc giải vụ án pháp luật, kịp thời Nếu tham khảo quy định pháp luật nước ngồi thấy nước Bộ luật tố tụng dân quy định tham gia tố tụng phiên sơ thẩm viện kiểm sát có số trường hợp định ví dụ Điều 431 Bộ luật tố tụng dân Pháp quy định:”Viện công tố phải dự phiên trường hợp Viện cơng tố với tư cách bên đương tham gia tố tụng đại diện cho người khác pháp luật quy định Viện công tố phải có mặt phiên tồ“ Vì chúng tơi cho quy định tham gia tố tụng phiên viện kiểm sát Điều 208 Dự thảo Bộ luật tố tụng dân hoàn toàn hợp lý Về thủ tục xét hỏi tranh luận phiên Điều 223 Dự thảo Bộ luật tố tụng dân quy định thứ tự xét hỏi, Điều 224, Điều 225, Điều 226, Điều 227 Điều 231 Dự thảo quy định việc hỏi nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, người làm chứng, người giám định Việc quy định thủ tục xét hỏi Dự thảo Bộ luật tố tụng dân kiểu “tố tụng xét hỏi đề cao vai trò thẩm phán coi nhẹ vai trò bên đương sự” Trong trình xét xử phiên tòa hội đồng xét xử giữ vai trò chủ động tích cực tham gia vào hoạt động xét hỏi đương sự, người đại diện đương sự, người làm chứng, người giám định… Nghiên cứu vấn đề này, thấy việc quy định thủ tục xét hỏi phiên tòa chưa hợp lý, chưa phù hợp, chưa bảo đảm tính dân chủ bảo vệ quyền người q trình tham gia tố tụng phiên tòa, làm đương ỷ lại phụ thuộc vào tòa án, “hạn chế tính tích cực, chủ động đương tố tụng” vai trò luật sư phiên tòa bị mờ nhạt, toàn trách nhiệm chứng minh đặt lên vai hội đồng xét xử đặt biệt chủ tọa phiên tòa, bên đương sự, người đại diện đương sự, người bảo vệ quyền lợi đương sự, người tham gia tố tụng khác tham gia vào trình chứng minh mức độ hạn chế Và phải đảm nhiệm toàn trách nhiệm chứng minh phiên tòa hội đồng xét xử khơng có điều kiện tập trung vào xem xét, đánh giá chứng cứ, hướng trình tranh tụng bên đương vào việc làm sáng tỏ yêu cầu, thực tiễn pháp lý yêu cầu tình tiết khác quan hệ pháp luật dân mà từ phát sinh tranh chấp đương Ngồi ra, việc quy định khơng phù hợp với tinh thần cải cách tư pháp quán triệt Nghị 08/ NQ – TƯ Bộ trị ngày 2/1/2002 số nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp thời gian tới là: “Việc phán tòa án phải chủ yếu vào kết tranh tụng phiên tòa, sở xem xét đầy đủ, tồn diện chứng cứ, ý kiến kiểm sát viên… nguyên đơn, bị đơn người có quyền, lợi ích hợp pháp để án, định pháp luật, có sức thuyết phục thời hạn pháp luật quy định” Do chúng tơi cho Bộ luật tố tụng dân cần bỏ thủ tục xét hỏi Khi xét xử bên đương thực trách nhiệm chứng minh tòa án thẩm tra tư cách đương người tham gia tố tụng khác để bảo đảm tính hợp pháp q trình tranh tụng phiên tòa Hội đồng xét xử có quyền tham gia vào trình thời điểm thấy cần thiết phải làm sáng tỏ tình tiết, chứng vụ án chưa bên làm rõ Do thủ tục tiến hành phiên tòa cần quy định sau: sau thủ tục bắt đầu phiên tòa, hội đồng xét xử cho đương trình bày yêu cầu, xuất trình chứng tranh luận Hiện tranh luận phiên tòa Dự thảo đề cập đến trình tự phát biểu tranh luận, phát biểu tranh luận đối đáp, phát biểu viện kiểm sát trở lại việc xét hỏi mà chưa đề cập đến người có quyền tham gia tranh luận, phạm vi tranh luận, sở việc tranh luận vấn đề có ý nghĩa quan trọng để án, định có hợp pháp • Về người tham gia tranh luận: Các quan hệ dân quan hệ diễn đời sống dân xã hội, theo chủ thể quan hệ dân có quyền tự tự nguyện, bình đẳng việc thiết lập quyền nghĩa vụ dân phục vụ cho lợi ích phù hợp với lợi ích chung xã hội Trong trường hợp có tranh chấp vi phạm xẩy họ có quyền lựa chọn cách thức, biện pháp để giải tranh chấp Khi họ lựa chọn phương thức giải tranh chấp tòa án trách nhiệm chứng minh cho yêu cầu, phản yêu cầu phải thuộc đương Hơn nữa, vụ kiện dân chủ yếu phát sinh có tranh chấp quyền lợi ích đương Do đó, việc xác định quyền nghĩa vụ có tồn hay khơng phải thuộc đương người biết rõ nguyên nhân, điều kiện phát sinh tranh chấp khơng đường ngắn để biết rõ thật, mà làm bên thoả mãn với kết xác lập lại theo quy định pháp luật Vì vậy, q trình tranh luận phiên tòa người tham gia tranh luận, giữ vai trò chủ động tích cực q trình tranh luận bên đương sự, người đại diện người bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp họ Đối với vụ án viện kiểm sát khởi tố quan nhà nước, tổ chức xã hội khởi kiện lợi ích chung viện kiểm sát, quan nhà nước, tổ chức xã hội chủ thể quan hệ pháp luật tranh chấp viện kiểm sát, quan nhà nước, tổ chức xã hội người đưa yêu cầu khởi kiện, khởi tố nên để chứng minh cho yêu cầu khởi kiện, khởi tố có hợp pháp viện kiểm sát, quan nhà nước, tổ chức xã hội phải có quyền tranh luận Trong trình tranh luận, thẩm phán người trọng tài “cầm cân công lý” để phân xử hai bên tham gia tranh luận, trì trật tự phiên tòa trình tranh luận hai bên, hướng trình tranh luận vào việc giải yêu cầu đương sự, thực tiễn pháp lý yêu cầu tình tiết khác quan hệ pháp luật dân mà từ phát sinh tranh chấp đương Như vậy, cho cần bổ sung thêm điều luật quy định người có quyền tham gia tranh luận phiên tòa là: Đương sự, người đại diện đương người bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp đương Trong trường hợp viện kiểm sát khởi tố, quan nhà nước, tổ chức xã hội khởi kiện lợi ích chung kiểm sát viên, đại diện quan nhà nước, tổ chức xã hội có quyền tranh luận • Về phạm vi tranh luận: Khi tiến hành tranh luận vấn đề phải xác định xác nội dung vấn đề đương tranh luận phiên tòa hay nói cách khác phải xác định phạm vi tranh luận Theo quy định điểm a điểm c khoản Điều 57 Dự thảo đương có quyền nghĩa vụ cung cấp chứng chứng minh để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp mình, biết ghi chép, chụp chứng đương khác xuất trình tòa án thu thập Do đương người có nghĩa vụ phải trả lời yêu cầu tự nhận thấy yêu cầu, chứng mà đương phía bên đưa hồn tồn đắn, có sở họ thừa nhận chứng cứ, yêu cầu Việc thừa nhận giải phóng cho đương phía bên khỏi nghĩa vụ chứng minh Tuy nhiên có yêu cầu mà bên bên đương không chấp nhận thông tin, tài liệu mà bên không đồng ý chứng bên không đồng ý chứng Khi phiên tòa diễn ra, sau đương trình bày xong yêu cầu, đề nghị xuất trình đầy đủ chứng phiên tòa tập trung vào vấn đề bên bên từ chối khơng cơng nhận, vấn đề bên khơng từ chối coi giải chứng bên thừa nhận khơng tranh luận Như Dự thảo Bộ luật tố tụng dân cần bổ sung thêm điều luật quy định phạm vi tranh luận là: Những người tham gia tranh luận tranh luận vấn đề mà bên đương mâu thẫn có chứng chứng minh khơng thống • Về sở việc tranh luận: Trong tố tụng dân đương có trách nhiệm chứng minh, có trách nhiệm làm sáng tỏ vấn đề, chứng tỏ cho tòa án người tham gia tố tụng khác thấy đắn yêu cầu, phẩn yêu cầu mình, đồng thời chứng minh đương phía bên phải có nghĩa vụ yêu cầu Để thực trách nhiệm chứng minh đương phải tìm kiếm, thu thập chứng cần thiết để bảo vệ quyền lợi chứng viết, đề xuất để tòa án triệu tập người làm chứng cần thiết, vật chứng… cung cấp chứng cho tòa án thơng báo cho bên biết chứng Đồng thời với việc xuất trình chứng cho tòa án đương phải tranh luận chứng cứ, khẳng định giá trị chứng minh chứng mà xuất trình trước hội đồng xét xử, trình bày quan điểm, lập luận tình tiết vụ án, kết luận giám định, đưa pháp lý, lý lẽ để chứng minh yêu cầu để phản đối yêu cầu đối phương có cứ, hợp pháp Với việc tranh luận đương sự, hội đồng xét xử nhận thức cách toàn diện vấn đề vụ án từ yêu cầu đương sự, quan hệ pháp luật dân đương cần giải quyết, chứng cứ, tài liệu sử dụng để giải vụ án, pháp luật áp dụng cần giải vụ án, quyền nghĩa vụ bên đương vụ án theo quy định pháp luật Như vậy, cần bổ sung thêm điều luật quy định sở việc tranh luận là: Khi tiến hành tranh luận đương sự, người đại diện đương người bảo vệ quyền lợi đương trình bày trước hội đồng xét xử ý kiến họ chứng (giấy tờ, tài liệu, vật chứng, người làm chứng…), lập luận tình tiết vụ án, kết luận giám định, đưa pháp lý, lý lẽ đề xuất hướng giải vụ án Trong trường hợp vụ án viện kiểm sát khởi tố, quan Nhà nước, tổ chức xã hội khởi kiện lợi ích chung kiểm sát viên, đại diện quan Nhà nước, tổ chức xã hội trình bày quan điểm chứng cứ, lý lẽ, pháp lý Như tranh luận phiên tòa Dự thảo cần quy định cụ thể về: người tham gia tranh luận, phạm vi tranh luận, trình tự tranh luận, sở việc tranh luận, phát biểu kiểm sát viên quay trở lại việc xem xét chứng Về phát biểu kiểm sát viên Điều 235 Dự thảo Bộ luật tố tụng dân quy định: “Sau người tham tố tụng phát biểu tranh luận đối đáp xong, Chủ toạ phiên đề nghị kiểm sát viên phát biểu quan điểm viện kiểm sát việc giải vụ án" Theo quy định kiểm sát viên người phát biểu quan điểm việc giải vụ án sau trước hội đồng xét xử tuyên bố nghỉ vào nghị án Đây điểm hoàn toàn khác so với phần thủ tục tranh luận phiên tòa hình phiên tòa dân sơ thẩm, đương sự, người đại diện đương sự, người bảo vệ quyền lợi đương không tranh luận với viện kiểm sát mà viện kiểm sát người cuối trình bày quan điểm việc giải vụ án để hội đồng xét xử xem xét định Sau đại diện viện kiểm sát trình bày kết luận người tham gia tranh luận khơng phát biểu thêm Còn phiên tòa hình theo Điều 191 Bộ luật tố tụng hình bắt đầu vào phần tranh luận, kiểm sát viên trình bày lời luận tội, đề nghị kết tội bị cáo theo toàn hay phần nội dung cáo trạng kết luận tội danh nhẹ hơn, sau đến bị cáo người bào chữa cho bị cáo trình bày lời bào chữa người tham gia tố tụng khác phát biểu ý kiến để bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp Bị cáo, người bào chữa cho bị cáo, người tham gia tố tụng khác có quyền tranh luận, đối đáp với Viện kiểm sát điểm khơng đồng ý Về vấn đề cho tố tụng dân luôn tôn trọng quyền tự định đoạt đương sự, đương người có quyền tự nhờ người khác bảo vệ quyền lợi cho theo qui định Dự thảo Bộ luật tố tụng dân viện kiểm sát người đưa hướng giải vụ án, mà đưa hướng giải vụ án phải đưa chứng cứ, pháp lý, lý lẽ làm sở cho việc đề xuất hướng giải vụ án Những đề xuất có lợi cho phía đương phía đương nhiều có tác động đến hội đồng xét xử “Thực tiễn cho thấy kết luận viện kiểm sát chân lý mà đơi có trường hợp vơ tình làm bên hưởng lợi khơng luật” Do đó, cần phải đương sự, người đại diện đương sự, người bảo vệ quyền lợi đương có quyền đáp lại ý kiến viện kiểm sát vấn đề mà họ không đồng ý, có giúp hội đồng xét xử có đầy đủ ý kiến tranh luận đương sự, người đại diện đương sự, người bảo vệ quyền lợi đương sở hội đồng xét xử án, định đắn xác Và vậy, Điều 235 Dự thảo Bộ luật tố tụng dân cần quy định sau: “Đại diện viện kiểm sát tham gia phiên tồ phát biểu quan điểm việc giải vụ án Trong trường hợp đương sự, người đại diện đương sự, người bảo vệ quyền lợi, ích hợp pháp đương khơng đồng ý với ý kiến kiểm sát viên họ có quyền đối đáp lại“ Thời gian nghị án Điều 239 Dự thảo Bộ luật tố tụng dân quy định: “Trong trường hợp vụ án có nhiều tình tiết phức tạp việc nghị án đòi hỏi phải có thời gian dài, Hội đồng xét xử định thời gian nghị án, không năm ngày làm việc…“ Bản án kết cụ thể tồn q trình điều tra, xét xử vụ án Nó xác định thật khách quan, rút kết luận vấn đề liên quan đến tính mạng, tài sản, danh dự, nhân phẩm, lợi ích người, tập thể, Nhà nước vấn đề liên quan đến toàn xã hội Do thẩm phán phải nhiều thời gian để trình bày nội dung, phân tích, đánh giá chứng cứ, tình tiết vụ án, việc vận dụng pháp luật làm để xác định việc, chứng minh cho kết luận, vấn đề cần phải giải đáp vụ án, làm sở cho việc phán Vì vậy, thời gian ngắn hội đồng xét xử khơng thể làm tất việc thực tế việc xét xử vụ án dân án viết sẵn Về mặt lý luận, án chuẩn bị trước nghị án không án viết trước trình tranh luận phiên tòa trở nên vơ nghĩa, việc tham gia tố tụng luật sư để bảo vệ quyền lợi cho đương bị hạn chế…bởi thành viên hội đồng xét xử định hình sẵn phương hướng giải vụ án trước giai đoạn xét xử diễn ra, việc giải vụ án định trước tập thể thẩm phán Vì vậy, chúng tơi cho thời gian nghị án không áp dụng vụ án có nhiều tình tiết phức tạp mà thời gian nghị án phải áp dụng tất vụ án vụ án nghị án khơng nên tun án hội đồng xét xử cần có đủ thời gian cần thiết để bàn bạc, thảo luận vấn đề cần phải giải vụ án sở hội đồng xét xử án, định đắn, xác bảo vệ quyền lợi đáng đương Nếu tham khảo quy định pháp luật nước ngồi thấy nước Bộ luật tố tụng dân có quy định thời hạn nghị án thời hạn áp dụng cho tất vụ án ví dụ Bộ luật tố tụng dân Đài loan qui định “bản án phải tuyên công khai vòng năm ngày sau kết thức thủ tục thẩm vấn, tranh luận Bản án phải hoàn thiện chuyển cho thư kí vòng năm ngày sau ngày tuyên án”(6) pháp luật tố tụng dân Thái lan qui định: “Khi việc xem xét thẩm vấn kết thúc, Tòa án ấn định cơng bố ngày tuyên án Việc tuyên án phải tiến hành phiên tòa có đầy đủ thành phần Hội đồng xét xử cơng khai, có mặt tất bên Nếu tất bên khơng có mặt ngày tun án Tòa án khơng cần tuyên án coi án tuyên theo pháp luật”(7) Do đó, Điều 239 cần quy định sau: “Sau kết thúc phần tranh luận, chủ tọa phiên tòa tuyên bố định thời gian nghị án không năm ngày làm việc…” Xem: TS Trần Văn Trung, “Vai trò Viện kiểm sát tố tụng dân sự”, Tài liệu toạ đàm Dự thảo Bộ luật tố tụng dân sự, Câu lạc luật gia Việt – Đức văn phòng Viện Konard Adenauer, 11/2003 Xem: Nhà pháp luật Việt – Pháp (29, 30/10/2001), Tài liệu hội thảo pháp luật TTDS, tr 3, Xem: Nguyễn Cơng Bình, Ngun tắc bảo đảm quyền bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp đương tố tụng dân Việt Nam, Luận văn thạc sỹ Luật học năm 1998, tr 83 Nghị 08/NQ -TƯ Bộ trị ngày 2/1/2002 số nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp thời gian tới Xem: Khánh Tuệ, Văn Vũ (2002), “Nâng cao chất lượng xét xử”, Báo pháp luật chủ nhật, số 83/2002 (6) Xem: Kỷ yếu dự án VIE/95/017 – Tăng cường lực xét xử Việt Nam (2000), Về pháp luật tố tụng dân sự, NXB văn hóa dân tộc TANDTC, Hà Nội, tr.129 (7)Xem: Kỷ yếu dự án VIE/95/017 – Tăng cường lực xét xử Việt Nam (2000), Về pháp luật tố tụng dân sự, NXB văn hóa dân tộc TANDTC, Hà Nội, tr.57 ... cần thiết phải tham gia phiên tồ Và thực tế “Tỷ lệ kiểm sát viên tham gia phiên cao tỷ lệ án bị huỷ cải sửa lớn Nhiều sai sót thủ tục, hồ sơ kiểm sát viên không phát kiểm sát hồ sơ tham gia phiên... phiên toà“ Điều cho thấy việc tham gia phiên tòa hình thức Vì viện kiểm sát bắt buộc tham gia phiên tòa xét xử vụ án mà viện kiểm sát khởi tố để bảo đảm chất lượng tham gia phiên bảo đảm việc giải... gia phiên bảo đảm việc giải vụ án pháp luật, kịp thời Nếu tham khảo quy định pháp luật nước ngồi thấy nước Bộ luật tố tụng dân quy định tham gia tố tụng phiên sơ thẩm viện kiểm sát có số trường
- Xem thêm -

Xem thêm: Com mot so van de ve phien toa so tham, Com mot so van de ve phien toa so tham

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay