Com mot so vuong mac khi to chuc thi hanh quyet dinh cong nhan thoa thuan cua cac dsu

3 13 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/01/2018, 11:20

MỘT SỐ VƯỚNG MẮC KHI TỔ CHỨC THI HÀNH QUYẾT ĐỊNH CÔNG NHẬN THỎA THUẬN CỦA CÁC ĐƯƠNG SỰ Tác giả : TRẦN HOÀI LINH (Nguồn : http://tha.moj.gov.vn) Chúng ta thấy rằng, hoà giải nguyên tắc bắt buộc hoạt động quan án, trừ trường hợp khơng hồ giải khơng thể hồ giải Nếu đương thoả thuận với kết hồ giải thể hình thức Quyết định cơng nhận thoả thuận đương sự, Quyết định cơng nhận thuận tình ly phần án (do đương thoả thuận với phiên toà), sau gọi chung định công nhận thoả thuận đương (QĐCNTT) Khoản Điều 187 Bộ luật tố tụng dân năm 2004 quy định: Thẩm phán định công nhận thoả thuận đương đương thoả thuận với việc giải toàn vụ án Cụ thể vấn đề này, Nghị số 02/2006/NQ-HĐTP ngày 12.5.2006 Hội đồng thẩm phán TAND tối cao hướng dẫn thi hành quy định Phần thứ hai “Thủ tục giải vụ án án cấp sơ thẩm” Bộ luật tố tụng dân có hướng dẫn sau: Thẩm phán định công nhận thoả thuận đương sự, đương thoả thuận với việc giải toàn vụ án (các quan hệ pháp luật, yêu cầu đương vụ án) án phí Trong trường hợp đương thoả thuận với việc giải tồn vụ án khơng thoả thuận với trách nhiệm phải chịu án phí mức án phí tồ án khơng cơng nhận thoả thuận đương mà tiến hành mở phiên để xét xử vụ án Trong trường hợp đương thoả thuận với việc giải phần vụ án, phần khác khơng thoả thuận tồ án (…) tiến hành định đưa vụ án xét xử (…) (khoản 7.2 phần 7) Trong QĐCNTT nay, Toà án hoà giải đương số lượng, tức số tiền tài sản phải toán với nhau, khơng hồ giải cách thức tốn số tiền tài sản Về việc Tồ án có trách nhiệm hay có quyền hồ giải cách thức toán tiền, tài sản đương hay không, việc quan thi hành án có trách nhiệm tổ chức thi hành định cơng nhận thoả thuận nói chung định cơng nhận thoả thuận khơng có nội dung cách thức tốn nào, coi có hai quan điểm trái ngược sau: Quan điểm thứ cho rằng: Toà án có thẩm quyền, hay trách nhiệm hồ giải số lượng, khơng có trách nhiệm thẩm quyền hồ giải cách thức toán, trừ trường hợp bên có thoả thuận khác Quan điểm dựa số sở pháp lý sau: Thứ nhất, đoạn khoản phần III Thông tư liên tịch số 01/TTLT ngày 19.6.1997 Toà án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Tư pháp, Bộ Tài có quy định: Tồ án khơng tự ấn định án, định thời điểm thời hạn bên có nghĩa vụ thi hành Do việc Tồ án khơng hồ giải phương thức tốn, hay nói hơn, nội dung định công nhận thoả thuận đương nội dung phương thức tốn hồn toàn phù hợp Thứ hai, Thứ ba, Khoản Điều 187 Bộ luật tố tụng dân khoản 7.2 phần Nghị 02/2006/NQ-HĐTP ngày 12.5.2006 Hội đồng thẩm phán TAND tối cao hướng dẫn thi hành quy định Phần thứ hai “Thủ tục giải vụ án án cấp sơ thẩm” Bộ luật tố tụng dân không quy định rõ “tồn vụ án” bao gồm nội dung gì; Thứ ba, q trình hồ giải, đương khơng u cầu tồ án hồ giải cách thức tốn Tồ án khơng có sở để định cách thức toán; Thứ tư, QĐCNTT có giá trị án nên quan Thi hành án phải đưa thi hành theo thủ tục thi hành án dân sự; coi định công nhận thoả thuận đương việc đương sự, coi đương tự thực thoả thuận với Thứ năm, định Toà án ghi nhận thoả thuận đương với số lượng, số tiền, tài sản…, cách thức tốn đương thoả thuận với quan Thi hành án xem xét, định theo quy định pháp luật Quan điểm thứ hai cho Toà án phải hoà giải số lượng lẫn cách thức toán lý sau đây: Thứ nhất, Thông tư liên tịch số 01/TTLT ngày 19.6.1997 có loại trừ “trường hợp pháp luật có quy định khác” Thơng tư đời nhằm hướng dẫn thi hành Pháp lệnh thủ tục giải vụ án dân sự, Bộ luật TTDS chưa ban hành Thứ hai, QĐCNTT có giá trị án án Bản án Toà án tuyên buộc đương phải thực nghĩa vụ, thể tính quyền lực nhà nước, QĐCNTT lại tự nguyện thoả thuận bên; Thứ ba, Bộ luật tố tụng dân Nghị số 02/2006/NQ-HĐTP ngày 12.5.2006 Hội đồng thẩm phán Toà án nhân dân tối cao hướng dẫn thi hành quy định Phần thứ hai “Thủ tục giải vụ án án cấp sơ thẩm” Bộ luật tố tụng dân khơng nêu rõ “tồn vụ án” bao gồm nội dung Tồ án hồ giải số lượng mà khơng hồ giải cách thức chưa thật giải trọn vẹn tồn vụ án Bên cạnh đó, việc hồ giải sở (tuy tính chất khác với hoà giải Toà án) người dân tổ chức hoà giải phải hoà giải cách thức toán xem hoà giải thành; Thứ tư, thực chất, theo quy định pháp luật thi hành án dân sự, quan Thi hành án khơng có quyền định cách thức toán Cơ quan Thi hành án can thiệp đương không thực cam kết thoả thuận tồ án ghi nhận Nếu QĐCNTT khơng có thoả thuận cách thức khơng có pháp lý vững để quan Thi hành án xác định đương không tự nguyện thi hành, từ làm sở cho việc cưỡng chế Thứ năm, q trình hồ giải, nhiều lý khác nhau, đương hiểu biết hết quy định pháp luật có liên quan Do đó, Tồ án phải có trách nhiệm giải thích, hướng dẫn cho đương thực đúng, đủ, kịp thời quyền nghĩa vụ Từ hai quan điểm khác trên, chúng tơi đồng tình với quan điểm thứ hai Bởi quan điểm bảo đảm QĐCNTT thực sự thoả thuận cách tự nguyện, đầy đủ minh bạch đương sự, góp phần làm tăng hiệu hoà giải Toà án làm giảm đáng kể lượng án đầu vào quan Thi hành án cấp huyện, giai đoạn tranh chấp phát sinh ngày nhiều Toà án thụ lý giải tranh chấp hụi, họ, biêu, phường Giảm lượng án đầu vào (tức khơng hòa giải hình thức tốn, tồ án phải đưa vụ án xét xử) góp phần đáng kể vào việc giảm lượng án tồn đọng vấn đề nhức nhối ... thành; Thứ tư, thực chất, theo quy định pháp luật thi hành án dân sự, quan Thi hành án khơng có quyền định cách thức to n Cơ quan Thi hành án can thi p đương không thực cam kết thoả thuận tồ án... cách thức tốn đương thoả thuận với quan Thi hành án xem xét, định theo quy định pháp luật Quan điểm thứ hai cho To án phải hoà giải số lượng lẫn cách thức to n lý sau đây: Thứ nhất, Thông tư liên... đồng thẩm phán To án nhân dân tối cao hướng dẫn thi hành quy định Phần thứ hai “Thủ tục giải vụ án án cấp sơ thẩm” Bộ luật tố tụng dân không nêu rõ “tồn vụ án” bao gồm nội dung To án hoà giải
- Xem thêm -

Xem thêm: Com mot so vuong mac khi to chuc thi hanh quyet dinh cong nhan thoa thuan cua cac dsu, Com mot so vuong mac khi to chuc thi hanh quyet dinh cong nhan thoa thuan cua cac dsu

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay