Com dieu kien co hieu luc cua giao dich dan su theo quy dinh cua bo luat dan su nam 2005

5 26 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/01/2018, 11:19

Điều kiện có hiệu lực giao dịch dân theo quy định Bộ luật Dân năm 2005 ThS Nguyễn Thị Tình - ThS Khoa Luật Thương mại, Trường Đại học Thương mại Điều kiện có hiệu lực giao dịch dân (GDDS) nội dung bản, định ổn định, tính hợp lý, tính hiệu giao dịch giao lưu dân nói chung hoạt động thương mại nói riêng Nếu pháp luật khơng có quy định cụ thể, rành mạch làm cho chủ thể hoang mang không tự tin tham gia GDDS, thương mại, gây hậu khó lường kinh tế - xã hội tạo tùy tiện khơng đáng có trình áp dụng pháp luật chủ thể có liên quan Vì vậy, vấn đề điều kiện có hiệu lực GDDS cần phải nghiên cứu xem xét, đưa giải pháp cụ thể nhằm mang lại ổn định tạo đà phát triển cho kinh tế Theo quy định Điều 122 Bộ luật Dân năm 2005 (BLDS 2005), GDDS coi có hiệu lực đáp ứng đầy đủ yêu cầu sau: a) Người tham gia giao dịch có lực hành vi dân sự; b) Mục đích nội dung giao dịch không vi phạm điều cấm pháp luật, không trái đạo đức xã hội; c) Người tham gia giao dịch hồn tồn tự nguyện Hình thức GDDS điều kiện có hiệu lực giao dịch trường hợp pháp luật có quy định Tuy nhiên, q trình áp dụng luật nghiên cứu tính hợp lý quy định thực tiễn, nhận thấy số bất cập cần phải bổ sung, sửa đổi khía cạnh sau đây: Một là, cần quy định cụ thể khái niệm “người tham gia GDDS” Theo quy định Khoản (a), Điều 122 BLDS 2005, điều kiện để xác định GDDS có hiệu lực “Người tham gia giao dịch có lực hành vi dân sự” Để xác định rõ nội hàm quy định này, khái niệm “người tham gia giao dịch” cần phải làm rõ Tuy nhiên, nội dung quy phạm pháp luật chưa có định nghĩa “người tham gia giao dịch” Vì vậy, mà chưa có định nghĩa thống, khái niệm hiểu theo nhiều cách khác Theo cách hiểu phổ biến nay, “người tham gia giao dịch” bao gồm hai chủ thể: chủ thể hợp đồng người ký kết hợp đồng Điều có nghĩa là, để GDDS có hiệu lực, trước hết người tham gia giao dịch (chủ thể hợp đồng người đại diện ký kết hợp đồng (nếu có) phải có lực hành vi (NLHV) tham gia GDDS cụ thể Tuy nhiên, giao dịch người khơng có NLHV bị NLHV xác lập thơng qua người đại diện, cách hiểu người tham gia giao dịch lại gặp số trở ngại Có ý kiến cho rằng, người bị NLHV người khơng có NLHV trường hợp người tham gia giao dịch, vấn đề từ xác lập đến thực giao dịch thực thông qua người đại diện Chúng nhận thấy, BLDS 2005 không trực tiếp ghi nhận họ người tham gia giao dịch gián tiếp thừa nhận vai trò tham gia giao dịch người bị NLHV, người khơng có NLHV quy định GDDS người chưa đủ sáu tuổi người bị NLHV dân phải người đại diện theo pháp luật xác lập, thực (Điều 21, Khoản Điều 22) Khoản Điều 69 “Các GDDS người giám hộ với người giám hộ có liên quan đến tài sản người giám hộ vô hiệu, trừ trường hợp ” Với quy định này, rõ ràng khơng thể phủ nhận vai trò tham gia giao dịch người NLHV người khơng có NLHV, lẽ họ người có quyền lợi ích liên quan đến giao dịch, cụ thể hơn, họ người có tài sản đối tượng giao dịch Tuy nhiên, áp họ vào hai loại chủ thể tham gia giao dịch cách hiểu thông thường không hợp lý, lẽ, họ có tài sản mang giao dịch họ chủ thể hợp đồng người ký kết hợp đồng, chủ thể hợp đồng, người trực tiếp xác lập thực hợp đồng trường hợp người đại diện theo pháp luật họ Vì vậy, khái niệm “người tham gia giao dịch” hiểu, hai chủ thể theo cách hiểu thông thường (chủ thể hợp đồng người ký kết hợp đồng) bao gồm đối tượng Với cách suy luận vậy, áp dụng điều kiện “người tham gia giao dịch có NLHV dân sự” trường hợp người tham gia giao dịch với tư cách chủ sở hữu tài sản đối tượng giao dịch bị NLHV, NLHV, đương nhiên khơng thể đáp ứng điều kiện “người tham gia giao dịch phải có NLHV dân sự” nêu Điều kiện “NLHV” trường hợp đáp ứng chủ thể hợp đồng người trực tiếp ký kết hợp đồng (người đại diện, người giám hộ) Suy luận theo lẽ thông thường, giao dịch loại theo điều kiện quy định Điều 122 BLDS 2005 khơng coi có hiệu lực, điều gián tiếp tước quyền tham gia giao dịch người bị NLHV dân sự, người chưa có NLHV dân dù tham gia tham gia cách gián tiếp thơng qua người đại diện, người giám hộ Theo chúng tôi, để giải vấn đề này, BLDS 2005 nên bổ sung nội dung để giải thích rõ khái niệm “người tham gia giao dịch” có tính đến đặc thù GDDS người khơng có NLHV người bị NLHV phân tích Có vậy, tạo cách hiểu thống điều kiện thuận lợi cho chủ thể bảo vệ quyền lợi ích đáng mình, hạn chế tối đa tùy tiện việc áp dụng pháp luật Hai là, cần phải xác định rõ ranh giới “tự nguyện” “mất tự nguyện” quy định điều kiện “Người tham gia giao dịch hoàn toàn tự nguyện” Khái niệm “tự nguyện” đưa mơ hồ, chung chung, gây khó khăn tùy tiện trình áp dụng luật Chẳng hạn, việc tham gia giao dịch bên khơng có lợi sức mạnh thị trường sức ép bên có vị mạnh thị trường, hay giao dịch bên cấp trực tiếp buộc phải tham gia giao dịch sợ “uy thế” cấp có bị coi khơng đáp ứng điều kiện “hoàn toàn tự nguyện” theo quy định Điều 122 vấn đề bỏ ngỏ Việc bên chủ thể dùng lợi thị trường, quyền lực thương mại để ép buộc bên chủ thể khác tham gia thực GDDS ngụy biện thỏa thuận, thương lượng, đánh đổi lợi ích bên Ở cấp độ tự nguyện nghiêm trọng, nhận biết dễ dàng việc bên chủ thể dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực với bên nhằm đạt mục đích GDDS đương nhiên giao dịch vô hiệu chủ thể thực hành vi ép buộc phải chịu trách nhiệm hành hình Ở cấp độ dân thương mại, có giao thoa, khó phân biệt ép buộc thỏa thuận cần phải có khái niệm để dấu hiệu ép buộc, tự nguyện bên chủ thể thực GDDS Vì vậy, theo chúng tơi, để giải vấn đề này, BLDS 2005 cần phải quy định tiêu chí để xác định giới hạn cụ thể tự nguyện tự nguyện chủ thể tham gia vào GDDS Ba là, sửa đổi điều kiện hình thức GDDS điều kiện có hiệu lực giao dịch Quy định gây nhiều tranh cãi thực tế không bảo vệ lợi ích hợp pháp người tình, đơi tạo kẽ hở cho số đối tượng lợi dụng để yêu cầu tuyên bố GDDS vô hiệu nhằm phục vụ lợi ích, mục đích cá nhân bên chủ thể Theo quy định Điều 134 BLDS 2005 “Trong trường hợp pháp luật quy định hình thức GDDS điều kiện có hiệu lực giao dịch mà bên khơng tn theo theo u cầu bên, Tòa án, quan nhà nước có thẩm quyền khác định buộc bên thực quy định hình thức giao dịch thời hạn; thời hạn mà khơng thực giao dịch vơ hiệu” Theo chúng tơi, quy định thực tế có ý nghĩa trường hợp hai bên chủ thể giao dịch có thiện chí mong muốn tiếp tục thực hợp đồng Tuy nhiên, trường hợp khó xảy ra, việc tuyên bố vô hiệu yêu cầu bên, đó, họ nộp đơn yêu cầu tun bố vơ hiệu có nghĩa họ mong muốn hợp đồng khơng tiếp tục thực Chẳng hạn, giao dịch có đối tượng bất động sản, theo quy định pháp luật Việt Nam cần phải văn có chứng nhận, chứng thực quan nhà nước có thẩm quyền, bên thiết lập hợp đồng mua bán giấy viết tay chưa có cơng chứng, chứng thực, rõ ràng vi phạm mặt hình thức Thơng thường bất động sản thấy giá trị tài sản tăng cao, bên bán thường bên mong muốn hợp đồng bị vơ hiệu để lấy lại tài sản thực tế bán, vậy, họ thường lợi dụng việc vi phạm mặt hình thức để u cầu Tòa án tun bố vơ hiệu họ không hợp tác với bên mua để công chứng chứng thực hợp đồng theo yêu cầu Tòa án Hậu việc u cầu hồn thiện mặt hình thức Tòa án khơng có giá trị tạo hội cho bên có hành vi làm lợi bất muốn lấy lại tài sản thực tế bán giá trị tài sản tăng cao Chính vậy, theo chúng tôi, để ngăn chặn tượng này, cần phải yêu cầu bên hồn thiện mặt hình thức, họ cố tình khơng tn thủ cần phải coi giao dịch có hiệu lực Bên cạnh đó, để đảm bảo bên có thái độ nghiêm túc tuân thủ hình thức ký kết hợp đồng, pháp luật nên có chế tài mặt hành bên (chẳng hạn phạt tiền) trường hợp khơng tn thủ mặt hình thức Bốn là, cần sửa đổi nội dung khái niệm “đe dọa” GDDS bị coi vô hiệu bị đe dọa Theo quy định Điều 132 “Khi bên tham gia GDDS bị lừa dối bị đe dọa có quyền u cầu Tòa án tun bố GDDS vơ hiệu” Theo đó, khái niệm “đe dọa” hiểu “hành vi cố ý bên người thứ ba làm cho bên buộc phải thực giao dịch nhằm tránh thiệt hại tính mạng, sức khỏe, danh dự, uy tín, nhân phẩm, tài sản cha, mẹ, vợ, chồng, mình” Với quy định này, BLDS 2005 giới hạn chủ thể bị tác động hành vi đe dọa bên người tham gia giao dịch cha, mẹ, vợ, chồng, người tham gia giao dịch Theo chúng tôi, quy định chưa bao quát, lẽ thực tế, khơng phải có đối tượng cha, mẹ, vợ, chồng, thân bị đe dọa xâm hại tính mạng, sức khỏe làm ảnh hưởng đến định giao kết hợp đồng bên, có trường hợp khơng có quan hệ trên, có mối quan hệ đủ để họ phải hy sinh quyền lợi riêng để bảo vệ tính mạng, sức khỏe, danh dự, uy tín, nhân phẩm, tài sản người khác có khả tác động cách trực tiếp, thơng qua ép buộc họ phải tham gia giao dịch Việc giới hạn đối tượng có khả bị xâm hại chưa bao quát, chưa phản ánh thực tế mối quan hệ đa dạng đời sống xã hội Do vậy, theo chúng tôi, cần phải quy định theo hướng xem xét khả tác động đe dọa đến chủ thể tham gia giao dịch mà không nên liệt kê đối tượng bị đe dọa phải gánh chịu thiệt hại quy định Điều 132, BLDS 2005 Năm là, nên sửa đổi điều kiện mục đích nội dung giao dịch “không trái đạo đức xã hội” thành “không xâm phạm trật tự công cộng” Theo quy định Khoản (b) Điều 122, GDDS phải đáp ứng điều kiện “mục đích nội dung giao dịch khơng vi phạm điều cấm pháp luật, không trái đạo đức xã hội” Tuy nhiên, khái niệm đạo đức xã hội định nghĩa Điều 128 “Đạo đức xã hội chuẩn mực ứng xử chung người với người đời sống xã hội, cộng đồng thừa nhận tôn trọng” mơ hồ thiếu tính cụ thể Vấn đề xác định chuẩn mực đạo đức thực tế phụ thuộc vào nhiều yếu tố quan điểm cá nhân, cộng đồng chí giai đoạn có cách hiểu khác Có thể thấy, mục đích quy định để bảo vệ lợi ích chủ thể tham gia giao dịch, quyền lợi ích hợp pháp người liên quan lợi ích chung xã hội Theo chúng tôi, nên sửa đổi nội dung theo hướng thay cụm từ “không trái đạo đức xã hội” thành “không xâm phạm trật tự công cộng” Cách quy định phù hợp với thông lệ quốc tế (pháp luật Pháp, Nhật Bản quy định cụ thể điều kiện này), vừa dễ dàng chứng minh so với việc quy chuẩn mực đạo đức để xác định giao dịch có vơ hiệu vi phạm mặt đạo đức hay khơng mà đạt mục đích pháp luật việc bảo vệ lợi ích chung xã hội Sáu là, nên loại bỏ quy định Điều 127 BLDS 2005 Theo quy định Điều 127 BLDS 2005 “GDDS khơng có điều kiện quy định Điều 122 Bộ luật vơ hiệu” Theo chúng tơi, quy định khơng hợp lý lẽ ngồi trường hợp vơ hiệu vi phạm Điều 122 trên, BLDS 2005 có điều khoản cụ thể nêu trường hợp GDDS vô hiệu Điều 128 (GDDS vô hiệu vi phạm điều cấm pháp luật, trái đạo đức xã hội), Điều 129 (GDDS vô hiệu giả tạo), Điều 130 (GDDS vô hiệu người chưa thành niên, người NLHV dân sự, người bị hạn chế NLHV dân xác lập, thực hiện), Điều 131 (GDDS vô hiệu bị nhầm lẫn), Điều 132 (GDDS vô hiệu bị lừa dối, đe dọa), Điều 133 (GDDS vô hiệu người xác lập không nhận thức làm chủ hành vi mình), Điều 134 (GDDS vơ hiệu khơng tn thủ quy định hình thức) Bên cạnh đó, BLDS 2005 quy định số trường hợp vơ hiệu lý khác khơng thuộc trường hợp nêu Điều 122 Điều 128-134 Cụ thể, Điều 411 BLDS 2005 quy định, GDDS hợp đồng “nếu từ ký kết, hợp đồng có đối tượng khơng thể thực lý khách quan hợp đồng bị vô hiệu” Chẳng hạn, A B ký kết hợp đồng xây dựng, theo đó, B phải xây cho A hoàn chỉnh khu chung cư 50 tầng, với 500 hộ thời gian 12 tiếng đối tượng hợp đồng công việc thực được, vô hiệu theo quy định Điều 411 Hoặc theo quy định Khoản 3, Điều 69 BLDS 2005 quy định “Các GDDS người giám hộ với người giám hộ có liên quan đến tài sản người giám hộ vô hiệu, trừ trường hợp giao dịch thực lợi ích người giám hộ có đồng ý người giám sát việc giám hộ” Chẳng hạn, hợp đồng A (là người bị NLHV dân sự) B (người giám hộ A) việc bán nhà A thừa kế cho B bị coi vô hiệu B không chứng minh giao dịch thực lợi ích A (chẳng hạn để có tiền chữa bệnh cho A) giao dịch có đồng ý người giám sát việc giám hộ Thực chất, trường hợp vô hiệu quy định điều từ 128-134 cụ thể hóa số trường hợp vô hiệu không tuân thủ điều kiện quy định Điều 122 BLDS 2005 Tuy nhiên, tồn Điều 127 với nội dung trình bày rơi vào tình trạng vừa thừa (khơng cần thiết phải có quy định “thiếu điều kiện Điều 122 vô hiệu” nội dung Khoản 1, Điều 122 quy định “GDDS có hiệu lực có đủ điều kiện sau đây: ” chứa đựng nội hàm rồi), vừa thiếu (vì ngồi trường hợp vơ hiệu vi phạm điều kiện có hiệu lực mang tính ngun tắc chung Điều 122, có trường hợp liệt kê cụ thể Điều 128 -134 số trường hợp ngoại lệ quy định Điều 69 Điều 411 BLDS 2005 Do vậy, theo nên loại bỏ quy định Điều 127 nhằm tránh bất hợp lý thiếu thống nội dung quy định luật ... thể Theo quy định Điều 134 BLDS 2005 “Trong trường hợp pháp luật quy định hình thức GDDS điều kiện có hiệu lực giao dịch mà bên không tuân theo theo yêu cầu bên, Tòa án, quan nhà nước có thẩm quy n... xã hội Sáu là, nên loại bỏ quy định Điều 127 BLDS 2005 Theo quy định Điều 127 BLDS 2005 “GDDS khơng có điều kiện quy định Điều 122 Bộ luật vơ hiệu” Theo chúng tơi, quy định khơng hợp lý lẽ ngồi... định buộc bên thực quy định hình thức giao dịch thời hạn; thời hạn mà khơng thực giao dịch vô hiệu” Theo chúng tôi, quy định thực tế có ý nghĩa trường hợp hai bên chủ thể giao dịch có thiện chí
- Xem thêm -

Xem thêm: Com dieu kien co hieu luc cua giao dich dan su theo quy dinh cua bo luat dan su nam 2005, Com dieu kien co hieu luc cua giao dich dan su theo quy dinh cua bo luat dan su nam 2005

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay