Com nang luc hanh vi dan su

5 13 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/01/2018, 11:19

Cá nhân thực thể tự nhiên xã hội ,là chủ thể phổ biến quan hệ xã hội nói chung quan hệ dân nói riêng Mỗi cá nhân phải có tư cách chủ thể tham gia vào quan hệ pháp luật dân lam phát sinh quyền nghĩa vụ nhà nước bảo đảm thực Tư cách chủ thể cá nhân quan hệ pháp luật dân bao gồm: lực pháp luật dân lực hành vi dân sự, hai yếu tố cần đủ để cá nhân tham gia vào quan hệ pháp luật dân Tư cách chủ thể cá nhân đầy đủ, hoàn thiện, độc lập họ có đầy đủ lực hành vi dân sự, ngồi lực pháp luật dân vố có thuộc tính pháp luật ghi nhận cho cá nhân I Khái niệm lực hành vi dân Theo điều 17 BLDS 2005 thì: “Năng lực hành vi dân cá nhân khả cá nhân, hành vi xác lập, thực quyền nghĩa vụ dân sự" Năng lực hành vi dân cá nhân phụ thuộc vào mức độ nhận thức độ tuổi người Mỗi cá nhân khác nhau, với độ tuổi khác nhau, tình trạng sinh lí khác nhau, khả nhận thức làm chủ hành vi khác lực hành vi dân cá nhân không Ví dụ: Một người sinh có khả nhận thức khác người 20 tuổi bình thường, người khỏe mạnh khác người mắc bệnh tâm thần… Năng lực hành vi dân thuộc tính pháp lí gắn với cá nhân, với lực pháp luật dân tạo thành tư cách chủ thể cá nhân tham gia vào quan hệ dân cụ thể.Nếu lực pháp luật dân tiền đề ,là quyền dân khách quan chủ thể ,thì lực hành vi khả hành động chủ thể để tạo quyền,thực quyền nghĩa vụ họ.Ngoài ra,năng lực hành vi dân bao hàm lực tự chịu trách nhệm dân vi phạm nghĩa vụ dân II Phân loại mức độ lực hành vi dân Căn vào khả nhận thức (hiểu đuợc hành vi hậu hành vi) độ tuổi cá nhân, lực hành vi dân chia thành mức độ sau: Năng lực hành vi dân đầy đủ Mọi người (từ đủ 18 tuổi trở lên, gọi “người thành niên”) pháp luật qui định có lực hành vi dân cách đầy đủ, trừ trường hợp bị bị hạn chế lực hành vi dân Người từ đủ 18 tuổi trở lên người phát triển đầy đủ thể chất tinh thần, tâm sinh lí, họ nhận thức chín chắn vấn đề định độc lập, pháp luật dân quy định người phép tham gia vào tất giao dịch dân chịu trách nhiệm hành vi Năng lực hành vi dân phần Điều 20 BLDS quy định: 1.” Người từ đủ sáu tuổi đến chưa đủ mười tám tuổi xác lập, thực giao dịch dân phải người đại diện theo pháp luật đồng ý, trừ giao dịch nhằm phục vụ nhu cầu sinh hoạt hàng ngày phù hợp với lứa tuổi pháp luật có quy định khác” Việc quy định phù hợp nhằm tạo điều kiện cho người thuận tiện sinh hoạt, chủ động tham gia vào quan hệ dân thỏa mãn nhu cầu vật chất tinh thần mà khơng phải lúc phải xin phép người đại diện, qua góp phần thúc đẩy giao lưu dân phát triển 2.” Trong trường hợp người từ đủ mười lăm tuổi đến chưa đủ mười tám tuổi có tài sản riêng đảm bảo thực nghĩa vụ tự xác lập, thực giao dịch dân mà không cần đồng ý người đại diện theo pháp luật, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác” Quy định tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân có tài sản đủ đảm bảo thực nghĩa vụ, chủ động, đơc lập tham gia vào giao dịch dân mà khơng phụ thuộc vào người đại diện Khơng có lực hành vi dân Người chưa đủ sáu tuổi khơng có lực hành vi dân Giao dịch dân người chưa đủ sáu tuổi phải người đại diện theo pháp luật xác lập, thực Người đại diện cha, mẹ người giám hộ, phạm vi thẩm quyền người đại diện theo pháp luật thực giao dịch lợi ích người đại diện Mất lực hành vi dân Điều 22 BLDS quy định người lực hành vi dân sau: Khi người bị bệnh tâm thần mắc bệnh khác mà nhận thức, làm chủ hành vi theo u cầu người có quyền, lợi ích liên quan, Toà án định tuyên bố lực hành vi dân sở kết luận tổ chức giám định Khi khơng tuyên bố người lực hành vi dân theo u cầu người người có quyền, lợi ích liên quan, Tồ án định huỷ bỏ định tuyên bố lực hành vi dân Giao dịch dân người lực hành vi dân phải người đại diện theo pháp luật xác lập, thực Hạn chế lực hành vi dân Điều 23 BLDS quy định người bị hạn chế lực hành vi dân sau: Người nghiện ma tuý, nghiện chất kích thích khác dẫn đến phá tán tài sản gia đình theo u cầu người có quyền, lợi ích liên quan, quan, tổ chức hữu quan, Tồ án định tuyên bố người bị hạn chế lực hành vi dân Người đại diện theo pháp luật người bị hạn chế lực hành vi dân phạm vi đại diện Toà án định Giao dịch dân liên quan đến tài sản người bị hạn chế lực hành vi dân phải có đồng ý người đại diện theo pháp luật, trừ giao dịch nhằm phục vụ nhu cầu sinh hoạt hàng ngày Khi khơng tun bố người bị hạn chế lực hành vi dân theo u cầu người người có quyền, lợi ích liên quan, quan, tổ chức hữu quan, Toà án định huỷ bỏ định tuyên bố hạn chế lực hành vi dân Việc phân biệt mức độ lực hành vi dân cá nhân có ý nghĩa pháp lí to lớn việc xác định tư cách chủ thể cá nhân giao dịch dân sự, tham gia vào loại giao dịch nào, xác định tính hợp pháp giao dịch III.Một số kiến nghị, giải pháp nhằm hoàn thiện BLDS lực hành vi dân BLDS 2005 có nhiệm vụ bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cá nhân, tổ chức, lợi ích nhà nước, lợi ích cơng cộng, bảo đảm bình đẳng an tồn pháp lí quan hệ dân sự, góp phần tạo điều kiện đáp ứng nhu cầu vật chất tinh thần nhân dân, thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội Tuy BLDS 2005 nghiên cứu xây dựng cách kĩ sau thời gian thực hiện, bộc lộ nhiều bất cập nhiều vấn đề khác nhau, đó, có bất cập quy định lực hành vi dân Thứ nhất: bất cập quy định lực dân phần Khoản 1, Điều 20 quy định rằng: “ Người từ đủ sáu tuổi đến chưa đủ 18 tuổi xác lập, thực giao dịch dân phải người đại diện theo pháp luật đồng ý, trừ giao dịch nhằm phục vụ nhu cầu sinh hoạt hàng ngày phù hợp với lứa tuổi pháp luật có quy định khác” Tuy nhiên, việc xác định giao dịch phục vụ nhu cầu hàng ngày, phù hợp với lứa tuổi chưa có văn hướng dẫn, cần thiết phải có văn hướng dẫn cụ thể quy định Các giao dịch giao dịch phục vụ cho việc ăn mặc, học tập, khám chữa bệnh, vui chơi, giải trí… Thứ hai: tình tiết chưa hợp lí quy định hạn chế lực hành vi dân Khoản 1, Điều 23 BLDS quy định rằng: “ Người nghiện ma túy, nghiện chất kích thích khác dẫn đến phá tán tài sản gia đình theo u cầu người có quyền, lợi ích liên quan, quan, tổ chức hữu quan, Tòa án định tuyên bố người bị hạn chế lực hành vi dân sự” Tuy nhiên, có nhiều trường hợp cờ bạc, số đề dẫn đến phá tán tài sản gia đình quy định BLDS quy định đến trường hợp “nghiện” mà chưa quy định trường hợp Thiết nghĩ, cần phải quy định cụ thể trường hợp BLDS Thứ ba: Mọi giao dịch dân người lực hành vi dân người đại diện họ xác lập ,thực hiện.Luật dân quy định trường hợp nguyên nhân mà đó,họ bị tuyên bố lực hành vi dân khơng tồn nữa,thì họ người có quyền ,lợi ích liên quan có quyền u cầu tòa án hủy bỏ định tuyên bố lực hành vi ,Tuy nhiên,giải việc theo u cầu người gặp vướng mắc tố tụng.Theo quy định, họ lực hành vi dân lực hành vi tố tụng.Họ khởi kiện u cầu Tòa án mà khơng thơng qua hành vi cuả người có lực hành vi tố tụng dân sự.Vì vậy,thiết nghĩ luật dân tố tụng dân cần giải vướng mắc Thứ tư: Theo khoản điều 22 BLDS quy định người lực hành vi sau: Khi người bị bệnh tâm thần mắc bệnh khác mà nhận thức,làm chủ hành vi theo u cầu người có quyền ,lợi ích liên quan,Tòa án định tun bố lực hành vi dân sở kết luận tổ chức giám định Phải luật dân 2005 chưa quy định rõ ràng thời điểm bắt đầu mà giao dịch dân phải thực qua người đại diện.Thời điểm thời điểm lực hành vi dân thời điểm tòa tuyên bố lực hành vi dân sự.Thiết nghĩ luật dân cần quy định rõ rang vấn đề Ta xét ví dụ sau:Anh A 20 tuổi, sau làm xa anh có dấu hiệu khơng ổn định thần kinh.Rồi anh A đổ bệnh ,suốt ngày tưng tưng,nói lảm nhảm,các bác sĩ kết luận anh bị tâm thần nặng.Như ,trong thời gian anh chờ Tòa án định tuyên bố lực hành vi dân việc tham gia giao kết hợp đồng anh người đại diện hay người giam hộ thực chưa hay anh phải trực tiêp tham gia tình trạng Thứ năm: Theo quy định luật nhân gia đình nữ từ 18 tuổi (17 tuổi ngày) trở lên có quyền kết hơn.Theo quy định điều 19 BLDS 2005 người thành niên (người đủ 18 tuổi trở lên) có đầy đủ lực hành vi dân trừ trường hợp quy định điều 22 điều 23 luật này.Như vậy,theo quy định nữ đủ tuổi kết chưa có đầy đủ lực hành vi Thứ sáu: Trong lĩnh vực hôn nhân gia đình có số vướng mắc pháp luật chưa điều chỉnh trường hợp vợ chồng bị tâm thần,mất lực hành vi dân cha ,mẹ người bị bệnh có quyền đứng đơn xin ly thay tham gia tố tụng hay không?Theo quy định điều 85 Luật Hơn nhân Gia đình người có quyền làm đơn ly vợ ,chồng vợ chồng.Cũng theo điều 73 Bộ luật tố tụng dân quy định vụ án ly hôn không áp dụng chế độ người đại diện,tức phải đích thân chồng hay vợ đứng đơn khởi kiện tham gia tố tụng nhờ thay mặt Cũng theo điều 62 BLDS quy định: trường hợp vợ lực hành vi chồng người giám hộ đương nhiên,nếu chồng lực hành vi dân vợ người giám hộ.Thực tế vướng mắc chỗ luật bắt buộc phải có người giám hộ cho người lực hành vi tham gia vụ án ly hôn để vợ chồng làm người giám hộ cho khơng ổn.Và trường hợp cử cha,mẹ người bệnh làm người giám hộ theo điều 62 BLDS tòa cử người giám hộ người bệnh chưa có người giám hộ đương nhiên Ta xét ví dụ sau: Vợ chồng chị A lấy 10 năm, có với hai mặt Trước đây, chồng chị hồn tồn bình thường sau năm làm th số nơi thấy có dấu hiệu thần kinh khơng ổn định Sau người chồng đổ bệnh, ốm liền tháng, tạm khỏe lại đầu óc khơng minh mẫn trước, suốt ngày tưng tưng, nói lảm nhảm Hai năm trước, chị gia đình đưa chồng đến bệnh viện tâm thần khám Các bác sĩ kết luận chồng chị bị tâm thần nặng Gần đây, thấy bệnh tâm thần trai chữa trị khơng hết mà có phần nặng thêm, phía gia đình chồng vận động chị A đứng đơn xin ly để tìm hạnh phúc Tuy nhiên, thương chồng lớn tuổi, chị G không chịu, định chăm sóc chồng Về phía cha mẹ chồng, muốn giải cho dâu khỏi cảnh khổ nên vận động không được, họ định thay trai làm đơn “xin ly hôn giùm” Đơn sau bị tòa trả lại với lý phải đích thân chồng hay vợ đứng đơn khởi kiện tham gia tố tụng nhờ thay mặt theo luật nhân gia đình.Câu hỏi đặt :vậy làm người vợ lối thân người chồng làm đơn xin ly hôn,người vợ không ý làm đơn xin ly hôn người giám hộ (vì trường hợp người chồng không đủ tư cách làm người đại diện) người giám hộ khơng có quyền làm đơn ly hôn Thực tiễn cho thấy vụ xin ly hôn liên quan đến bên vợ chồng bị lực hành vi dân ít.Tuy nhiên,các hướng dẫn thiếu khơng có quan có thẩm quyền yêu cầu định người giám hộ thay người bị lực để giải cho dứt điểm vụ ly hôn Pháp luật dân cần sửa đổi, bổ sung theo hướng mở rộng quy định người giám hộ vụ án ly hôn mà chồng vợ lực hành vi dân Theo chúng tôi, trường hợp nên quy định người giám hộ cho bên lực hành vi dân cha mẹ họ Thứ bảy: Ngoài bất cập BLDS, liên quan tới lực hành vi dân có bất cập điều 92, Luật Nhà Điều 92 Luật Nhà quy định điều kiện bên tham gia giao dịch nhà : “1 Bên bán, cho thuê, cho thuê mua, tặng cho, đổi, chấp, cho mượn, cho nhờ, uỷ quyền quản lý nhà phải có điều kiện sau đây: a) Là chủ sở hữu nhà người đại diện theo quy định pháp luật dân sự; b) Cá nhân có lực hành vi dân sự; tổ chức bán, cho thuê nhà phải có chức kinh doanh nhà ở, trừ trường hợp tổ chức bán nhà không nhằm mục đích kinh doanh Bên mua, thuê, thuê mua, đổi, nhận tặng cho, mượn, nhờ, uỷ quyền quản lý nhà tổ chức, cá nhân; cá nhân nước khơng phụ thuộc vào nơi đăng ký hộ thường trú phải có lực hành vi dân sự; người Việt Nam định cư nước ngồi phải thuộc diện sở hữu, thuê nhà Việt Nam theo quy định Luật này; tổ chức khơng phụ thuộc vào nơi đăng ký kinh doanh’ Năng lực hành vi dân cá nhân khả cá nhân hành vi xác lập, thực quyền, nghĩa vụ dân Về nguyên tắc, lực hành vi dân cá nhân phát sinh cá nhân từ đủ tuổi đầy đủ cá nhân đủ 18 tuổi khơng bị Tồ án tun bố lực hành vi dân bị Toà án hạn chế lực hành vi dân Tuy nhiên, người từ đủ tuổi đến 15 tuổi tự tham gia giao dịch dân nhà mà thiết phải có người đại diện theo pháp luật Đối với người từ đủ 15 tuổi đến 18 tuổi có thểm tham gia giao dịch dân nhà có đủ tài sản bảo đảm thực nghĩa vụ mà khơng cần có đồng ý người đại diện theo pháp luật Như vậy, tham gia quan hệ mua bán, thuê, tặng cho, mượn, chấp, trao đổi nhà, cá nhân tối thiểu phải đủ 15 tuổi Việc quy định điều kiện “cá nhân có lực hành vi dân sự” Điều 92 Luật Nhà rộng, khơng xác Cuộc sống ngày phức tạp,đa dạng phát sinh thêm vấn đề mà pháp luật chưa lường tới được.Để kịp thời điều chỉnh ,pháp luật cần có sửa đổi, bổ sung để dần hoàn thiện đáp ứng ngày cao vấn đề phát sinh xã hội ... bố lực hành vi ,Tuy nhiên,giải vi c theo u cầu người gặp vướng mắc tố tụng.Theo quy định, họ lực hành vi dân lực hành vi tố tụng.Họ khởi kiện u cầu Tòa án mà khơng thơng qua hành vi cuả người... lực hành vi dân theo yêu cầu người người có quyền, lợi ích liên quan, quan, tổ chức hữu quan, Toà án định huỷ bỏ định tuyên bố hạn chế lực hành vi dân Vi c phân biệt mức độ lực hành vi dân cá... hạn chế lực hành vi dân Người đại diện theo pháp luật người bị hạn chế lực hành vi dân phạm vi đại diện Toà án định Giao dịch dân liên quan đến tài sản người bị hạn chế lực hành vi dân phải có
- Xem thêm -

Xem thêm: Com nang luc hanh vi dan su, Com nang luc hanh vi dan su

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay