Com khoa hoc toi pham hoc xo viet va bai hoc kinh nghiem doi voi khoa hoc toi pham hoc vn

6 14 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/01/2018, 11:18

Khoa học tội phạm học Xô Viết Bài học kinh nghiệm khoa học tội phạm học Việt Nam TS Nguyễn Minh Đức Phó Giám đốc Trung tâm nghiên cứu TPH&PNTPH Sau thắng lợi Cách mạng tháng Mười Nga vĩ đại, quyền Xơ viết non trẻ ban hành nhiều sắc luật để củng cố, bảo vệ thành cách mạng, bảo vệ chế độ xã hội, cải tổ xã hội cũ, xây dựng xã hội – xã hội chủ nghĩa Và nhiệm vụ quan trọng việc bảo vệ chế độ - tập trung đấu tranh chống bọn phản cách mạng, tội phạm hình tệ nạn xã hội Theo V.I Lênin trình cải tạo xã hội cũ “quá trình phức tạp lâu dài” muốn xây dựng thành công xã hội cần phải thủ tiêu tượng tiêu cực tội phạm[1] Bên cạnh nhiều nhà lãnh đạo Xô viết nhấn mạnh rằng: “chủ nghĩa xã hội khơng diệt trừ thói quen bất lương không thiết lập công cho người”, khơng có biện pháp thích hợp “những điều ác, rác rưởi, đố kỵ giết chết công bằng; xâm phạm đến sở hữu nhà nước, nhân dân, đến chuẩn mực chế độ xã hội mới”[2] Để thực hóa nhiệm vụ này, nhà nước Xơ viết quan tâm đến vấn đề xây dựng lý luận phòng ngừa đấu tranh chống tội phạm, có việc xây dựng phát triển khoa học Tội phạm học (TPH) Căn vào lịch sử Nhà nước Xô viết Liên bang Nga ngày nay, chia giai đoạn phát triển ngành TPH Xô viết Liêng bang Nga thành giai đoạn sau: Giai đoạn 1917-1920, người đặt móng cho khoa học TPH Xơ viết giai đoạn V.I Lênin nhà lãnh đạo hoạt động lĩnh vực giáo dục xã hội bảo vệ trật tự xã hội tiêu biểu như: Dzerzinski Ph.E.; Krolovski M.U.; Krưlenko N.V.; Stutrki P.I;… Trong giai đoạn V.I Lênin nhà khoa học nghiên cứu nguyên nhân điều kiện tình hình tội phạm phản cách mạng giai đoạn đầu cách mạng, đấu tranh chống lại thói quen tiêu cực xã hội cũ xây dựng hệ thống nguyên tắc phòng ngừa, đấu tranh Tuy nhiên số quy định nguyên tắc cấu trúc hệ thống phòng ngừa, phương pháp luận việc đánh giá tình hình tội phạm khơng có giá trị vững TPH Và xuất phê phán quan điểm tội phạm học V.I Lênin người đại diện cho trường phái Tội phạm học Mác xít[3] Giai đoạn 1920-1950, vấn đề đặt với khoa học Tội phạm học Xơ viết, đòi hỏi phải xây dựng phương pháp luận nguyên lý TPH, loại bỏ ảnh hưởng trường phái TPH tư sản với thuyết sinh vật học Hàng loạt đề phương pháp luận đặt tranh luận tích cực Nhiều quan điểm cho rằng, việc nghiên cứu nguyên nhân điều kiện tình hình tội phạm đề giải pháp đấu tranh nhiệm vụ khoa học hình Nhưng có quan điểm ngược lại cho rằng, vấn đề phải đặt ngành khoa học độc lập TPH[4] Mặc dù tranh luận mặt lý luận, thực tiễn quyền Xơ viết tiến hành hoạt động tích cực lĩnh vực TPH Cụ thể thời gian việc nghiên cứu TPH thực Trung tâm quản lý thống kê Cộng hòa XHCN Xơ viết Liên bang Nga (được thành lập vào năm 1918, đến năm 1923 Trung tâm thống kê thành lập thuộc Liên Xô) Cả hai Trung tâm có nhiệm vụ hệ thống hóa số liệu tội phạm, vi phạm pháp luật khác, phạm nhân, nhân thân người bị kết án (ngay từ năm 1920 có đến 85% tỉnh vùng lãnh thổ Liên Xô thống kê)[5] số liệu hàng năm công bố công khai Từ năm 1922-1926 mạng lưới quan khoa học phòng ngừa tội phạm mở rộng thành lập tồn Liên Xơ (ở Saratov, Mátxcơva, Lêningrát, Rostov, Belarus, Bacu, Tibilisi, Zakapcas, Kiev) Để thống việc nghiên cứu TPH tồn Liên Xơ, khắc phục thiếu sót phương pháp luận nghiên cứu, ngày 25 tháng năm 1925 Ủy ban Đại hội đồng nhân dân nước Cộng hòa XHCN Xơ viết Liên bang Nga Nghị thành lập Viện nghiên cứu quốc gia tội phạm người phạm tội Và đến năm 1931 Viện cải tổ đổi tên thành Viện sách hình cải tạo lao động Trong năm chiến tranh Vệ quốc vĩ đại (1939-1945), việc nghiên cứu TPH tiến hành, chiến tranh nên bị gián đoạn thời gian dài Giai đoạn 1950-1990, thay đổi tình hình xã hội Liên Xô sau năm 1953 tạo điều kiện cho nhà khoa học đặt vấn đề cần thiết phải khôi phục lại việc nghiên cứu TPH Lần lượt trung tâm ban nghiên cứu TPH Viện nhà nước pháp luật thuộc Viện hàn lâm khoa học Liên Xô, Bộ Nội vụ, Viện Kiểm sát đời để nghiên cứu TPH Đồng thời môn TPH thuộc Khoa luật Trường đại học tổng hợp mang tên Lômônôxốp (MGU) trường đại học khác đời từ năm 1964 mơn TPH thức trở thành mơn học bắt buộc sinh viên luật Năm 1963 Hội đồng Bộ trưởng Liên Xô ban hành định thành lập Viện nghiên cứu Liên bang Xô viết nguyên nhân soạn thảo biện pháp phòng ngừa tội phạm – quan nghiên cứu TPH hàng đầu Liên Xơ Kinh phí hoạt động quan trích từ kinh phí nghiên cứu khoa học hàng năm Chính phủ Trong giai đoạn nghiên cứu khoa học phòng ngừa tội phạm phát triển mang tính quy mơ, định hướng khoa học chương trình hóa tổ chức đấu tranh chống tội phạm khu vực khác Liên Xơ (như: Baku, Dubna, Irkusk, Leningrat, Lưvob, Matxcơva, Novopolosk,…) Có thể khẳng định đến năm 1984 khoa học sở lý luận TPH Xơ viết tương đối hồn thiện với nhiều cơng trình ngiên cứu nhà tội phạm học tiếng góp phần quan trọng vào việc đấu tranh số loại tội phạm, tội phạm có tổ chức, khủng bố Giai đoạn 1990 đến nay, sau kiện năm 1991, nước Nga chuyển sang chế độ trị mới, tồn hệ thống quan nghiên cứu TPH thời kỳ Xơ viết trì phát triển để thực nhiệm vụ vốn có sở kinh phí từ ngân sách nhà nước Liên bang Nga Đến năm 1989 Viện nghiên cứu Liên bang Xô viết nguyên nhân soạn thảo biện pháp phòng ngừa tội phạm chuyển đổi tên thành Viện nghiên cứu khoa học vấn đề củng cố pháp lý trật tự pháp luật thuộc Viện Kiểm sát Liên bang Nga, giữ vai trò trung tâm nghiên cứu TPH hàng đầu Liên bang Nga ngày Kết nghiên cứu Viện quan nghiên cứu TPH khác góp phần quan trọng vào việc xây dựng sách hình sự, chiến lược phòng chống tội phạm có tổ chức, tội phạm kinh tế, buôn lậu ma túy, tội phạm khủng bố; xây dựng Bộ luật hình Liên bang Nga năm 1996 (sửa đổi, bổ sung năm 2005), Bộ luật thi hành án phạt tù 1998 (sửa đổi năm 2004) số luật khác Hàng năm nhà TPH có nhiệm vụ tham gia giúp Quốc hội Liên bang Nga soạn thảo các dự án luật văn quy phạm mang tính đạo khác Chính phủ Liên bang Nga vấn đề phòng ngừa đấu tranh chống tội phạm Tóm lại, khẳng định rằng, ngành khoa học Tội phạm học Liên Xô trước nước Nga phát triển sớm trở thành ngành “khoa học quan trọng thiếu việc dự báo tình hình tội phạm, hoạch định sách hình sách xã hội”[6], góp phần đấu tranh phòng, chống tội phạm tệ nạn xã hội qua thời kỳ phát triển đất nước Xô viết Liên bang Nga ngày Ngành TPH nước ta phát triển chậm so với nước giới, sau Cách mạng tháng Tám thành công, Nhà nước ta quan tâm giao cho quan bảo vệ pháp luật nghiên cứu lý luận phòng, chống tội phạm Tuy nhiên, đến năm 80 kỷ trước có số cơng trình gồm đề tài khoa học, sách chuyên khảo liên quan[7] đến khoa học TPH Kết nghiên cứu cơng trình góp phần tích cực vào việc hồn thiện sách hình Nhà nước; lý luận phòng ngừa đấu tranh chống tội phạm năm qua Môn học TPH thức đưa vào giảng dạy trường: Đại học Luật Hà Nội Đại học Luật thành phố Hồ Chí Minh từ năm 1998, tiếp khoa Luật Đại học quốc gia, Đại học Cảnh sát, Đại học An ninh[8],… Và đến năm 2002 Học viện Cảnh sát nhân dân thức đào tạo sau đại học mã ngành Tội phạm học Điều tra tội phạm Trước yêu cầu cấp bách lý luận thực tiễn đấu tranh phòng, chống tội phạm nay, tháng 6/2007 Trung tâm Nghiên cứu tội phạm học phòng ngừa tội phạm (TPH PNTP) thuộc Học viện Cảnh sát nhân dân - Bộ Công an thành lập với chức năng: tổng kết vấn đề lý luận thực tiễn TPH khoa học phòng chống tội phạm phục vụ cơng tác lực lượng CSND; nghiên cứu, đề xuất chủ trương, biện pháp nghiệp vụ phòng ngừa tội phạm; hợp tác quốc tế nghiên cứu tội phạm[9] Đây Trung tâm Nghiên cứu TPH Việt Nam nay, sau năm thành lập với quan tâm cấp lãnh đạo Bộ Công an, tổ chức hoạt động Trung tâm Nghiên cứu TPH PNTP dần bước hoàn thiện, tập thể cán bộ, giáo viên Trung tâm nỗ lực đặt “viên gạch” để xây dựng móng cho việc nghiên cứu khoa học TPH lực lượng CSND nước ta Như vậy, nhìn lịch sử phát triển ngành TPH nước nhà thấy rằng, mặt pháp lý, đến chưa có văn quy phạm pháp luật thức Chính phủ giao trách nhiệm cụ thể cho quan bảo vệ pháp luật trực tiếp thực chức nghiên cứu TPH, có quy định cụ thể làm sở pháp lý cho việc xây dựng, phát triển ngành TPH nước nhà, phục vụ việc nghiên cứu TPH xây dựng, hoàn thiện lý luận TPH phù hợp với điều kiện nước ta Mà có chế định nằm ngành luật, văn quy phạm pháp luật khác quy định cơng tác phòng ngừa đấu tranh chống tội phạm tệ nạn xã hội quan bảo vệ pháp luật Thực tế, việc nghiên cứu TPH chưa mang tính chiến lược, chủ yếu mang tính tự phát, quan bảo vệ pháp luật có nhu cầu nghiên cứu phục vụ cơng tác ngành quan tâm nghiên cứu theo vấn đề thời điểm Hoặc nghiên cứu dạng luận văn, luận án, báo khoa học Học viện CSND, Học viện An ninh nhân dân, Viện Nhà nước Pháp luật, Đại học Luật Hà Nội, Đại học Luật thành phố Hồ Chí Minh số sở khác đào tạo sau đại học chuyên ngành luật học Mặc dù có số cơng trình có giá trị nhà khoa học nghiên cứu TPH chủ yếu nỗ lực cá nhân nhà khoa học có phần nhỏ hỗ trợ kinh phí quan chủ quản Đa số cơng trình tập trung nghiên cứu vấn đề tình hình tội phạm thuộc số lĩnh vực cụ thể thực tiễn đấu tranh phòng, chống quan chức Ít có cơng trình nghiên cứu cách tổng thể, đầy đủ tình hình tội phạm; nguyên nhân, điều kiện tình hình tội phạm; nhân thân người phạm tội kết thực tiễn phòng ngừa tội phạm lĩnh vực Hoặc có cơng trình nghiên cứu lý luận thực tiễn thường xuyên công tác dự báo tội phạm Có thể nói rằng, lý luận TPH, có cơng trình PGS,TS Nguyễn Xn m: “Tội phạm học đại phòng ngừa tội phạm” năm 2001 tương đối hoàn thiện khoa học lý luận Tội phạm học Việt Nam Với lý nêu khẳng định phát triển ngành TPH nước nhà chậm chưa đầu tư đầy đủ để trở thành ngành khoa học xã hội quan trọng góp phần vào việc dự báo tham gia vào trình xây dựng sách pháp luật Nhà nước lĩnh vực đấu tranh phòng, chống tội phạm So sánh với thành kinh nghiệm xây dựng phát triển ngành TPH Liên Xô Liên bang Nga, xin nêu số ý kiến nhằm góp phần nhỏ bé vào việc xây dựng, phát triển hoàn thiện ngành khoa học TPH Việt Nam nay: Một là, cần thiết phải có nhận thức đầy đủ vai trò khoa học TPH hệ thống khoa học xã hội; Nhà nước cần cấp kinh phí đầu tư sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật để phục vụ cơng tác nghiên cứu nhằm hồn thiện vấn đề lý luận phòng ngừa đấu tranh chống tội phạm góc độ khoa học TPH, đặc biệt bối cảnh đất nước hội nhập vào kinh tế giới ảnh hưởng xu tồn cầu hóa Hai là, hồn thiện pháp luật hoạt động nghiên cứu TPH, làm sở pháp lý cho việc xây dựng, tổ chức công tác nghiên cứu TPH Cụ thể Nhà nước cần ban hành văn pháp luật quy định rõ: mục đích, nhiệm vụ, chức năng, ngun tắc, hình thức tổ chức nghiên cứu TPH; hình thức cơng bố số liệu, kết nghiên cứu, dự báo tình hình tội phạm; cấu tổ chức quan nghiên cứu trách nhiệm đề xuất, đóng góp ý kiến xây dựng sách dự án luật phòng, chống tội phạm Ba là, thiết lập hệ thống quan thực chức nghiên cứu TPH cấp độ “Viện nghiên cứu Tội phạm học” thành đơn vị tương đương cấp Vụ, Cục trực thuộc Bộ Công an với trụ sở đặt Hà Nội chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh đơn vị khác Bộ Công an; đồng thời xây dựng quy chế pháp lý cho hoạt động “Viện nghiên cứu Tội phạm học”, quy chế phối hợp mang tính bắt buộc quan trực tiếp nghiên cứu TPH với quan trực tiếp đấu tranh phòng, chống tội phạm quan khác có liên quan (Hải Quan, Bộ đội Biên phòng, Bộ Quốc phòng, Bộ Lao động – Thương binh xã hội, Viện kiểm sát, Tòa án,…) trách nhiệm trao đổi thông tin, cung cấp số liệu, hợp tác nghiên cứu TPH Bốn là, tăng cường công tác đào tạo nghiên cứu khoa học lý luận TPH trường đào tạo luật bảo vệ pháp luật, sở nghiên cứu pháp lý Cụ thể là, Nhà nước cần có kế hoạch cụ thể giao nhiệm vụ nghiên cứu TPH theo lĩnh vực kinh tế-xã hội Các sở đào tạo nghiên cứu sở kế hoạch cụ thể hóa đề tài nghiên cứu cho năm, theo hướng chuyên sâu làm luận khoa học giải pháp phòng ngừa xã hội nghiệp vụ Đầu tư cho việc đào tạo sau đại học chuyên ngành TPH để có chuyên gia chuyên sâu TPH (bao gồm nhánh khoa học nhóm: Xã hội học tội phạm; Nạn nhân học tội phạm; Tâm lý học tội phạm;…) làm nhiệm vụ nghiên cứu, phân tích đấu tranh chống tội phạm thực tiễn Hàng năm quan nghiên cứu TPH tổ chức lớp tập huấn theo định kỳ kiến thức TPH cho điều tra viên, trinh sát, thẩm phán, kiểm sát viên, quản giáo, tra, hải quan, đội biên phòng số nhân viên khác lĩnh vực bảo vệ pháp luật Đồng thời cần phải tăng cường hợp tác hợp tác quốc tế lĩnh vực đào tạo nghiên cứu Tội phạm học, Trên số suy nghĩ ban đầu kinh nghiệm xây dựng, phát triển, khoa học TPH Xô viết Liên bang Nga việc phát triển, hoàn thiện khoa học TPH Việt Nam, mong nhà khoa học, luật học, chuyên gia lĩnh vực đấu tranh phòng, chống tội phạm quan tâm, đầu tư lĩnh vực nhằm xây dựng, phát triển hoàn thiện lý luận khoa học TPH nước nhà, góp phần vào nghiệp bảo vệ an ninh trị giữ gìn trật tự xã hội nước ta [1] Xem V.I Lênin Toàn tập, tập 35 M 1977, tr 95 (bản tiếng Nga) [2] Xem Ia.A Berman Tạp chí: Cách mạng vơ sản pháp luật Số 1/1918 số 2/1919 (bản tiếng Nga) [3] Xem Kuznesovoi N.Ph., Luneeva V.V Tội phạm học M 2005 tr.34-35 (bản tiếng Nga) [4] Xem PGS,TS Nguyễn Xuân Yêm Tội phạm học đại phòng ngừa tội phạm Nxb Chính trị quốc gia H 2001 tr.65 [5] Xem Kuznesovoi N.Ph., Luneeva V.V Sđd tr 37 [6] Xem Bài phát biểu Tổng thống Liên bang Nga V.V Putin Lễ kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện nghiên cứu khoa học vấn đề củng cố pháp lý trật tự pháp luật thuộc Viện Kiểm sát Liên bang Nga, tháng 5/2003 Báo Nước Nga Ngày 21/5/2003 [7] Xem “Những vấn đề lý luận thực tiễn tội phạm đấu tranh chống tội phạm” (Viện nhà nước pháp luật 1985); “Tội phạm học, luật hình luật tố tụng hình Việt Nam” (GS,TS Đào Trí Úc, 1995); “Tội phạm học đại phòng ngừa tội phạm” (của PGS,TS Nguyễn Xuân Yêm, 2001); Giáo trình “Tội phạm học đại cương” (của PGS,TS Đỗ Ngọc Quang, 1998);… [8] Cụ thể xem: PGS,TS Nguyễn Xuân Yêm “Tội phạm học đại phòng ngừa tội phạm Nxb Chính trị quốc gia H 2001, trang 65-67 [9] Xem Quyết định số 1593/2007/QĐ-X11(X12) ngày 23/8/2007 Tổng cục trưởng Tổng cục XDLL-CAND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn tổ chức máy Trung tâm Nghiên cứu TPH&PNTP ... Liên Xơ Kinh phí hoạt động quan trích từ kinh phí nghiên cứu khoa học hàng năm Chính phủ Trong giai đoạn nghiên cứu khoa học phòng ngừa tội phạm phát triển mang tính quy mơ, định hướng khoa học... học TPH Việt Nam nay: Một là, cần thiết phải có nhận thức đầy đủ vai trò khoa học TPH hệ thống khoa học xã hội; Nhà nước cần cấp kinh phí đầu tư sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật để phục vụ... phạm học, Trên số suy nghĩ ban đầu kinh nghiệm xây dựng, phát triển, khoa học TPH Xô viết Liên bang Nga việc phát triển, hoàn thiện khoa học TPH Việt Nam, mong nhà khoa học, luật học, chuyên gia
- Xem thêm -

Xem thêm: Com khoa hoc toi pham hoc xo viet va bai hoc kinh nghiem doi voi khoa hoc toi pham hoc vn, Com khoa hoc toi pham hoc xo viet va bai hoc kinh nghiem doi voi khoa hoc toi pham hoc vn

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay