Com bien phap ngan chan bat nguoi thuc tien ap dung va huong hoan thien

18 27 0
  • Loading ...
1/18 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/01/2018, 11:17

A – LỜI NĨI ĐẦU Trong q trình giải vụ án hình quan THTT (tiến hành tố tụng) áp dụng nhiều biện pháp cưỡng chế có biện pháp ngăn chặn Biện pháp ngăn chặn chế định pháp lý quan trọng quy định Chương VI Bộ luật tố tụng hình năm 2003 Nhằm tránh việc lợi dụng quan THTT người THTT áp dụng áp dụng biện pháp xâm hại đến quyền người Luật TTHS quy định chặt chẽ mục đích, cứ, thẩm quyền, thủ tục áp dụng Những biện pháp ngăn chặn biện pháp cưỡng chế nghiêm khắc hệ thống biện pháp cưỡng chế tố tụng hình Các quy định biện pháp sở pháp lý để quan tiến hành tố tụng người có thẩm quyền tác động cách hợp pháp đến số quyền công dân Hiến pháp pháp luật quy định bảo hộ nhằm ngăn chặn tội phạm, ngăn ngừa tội phạm trốn tránh pháp luật có hành vi gây khó khăn tố tụng hình phương tiện góp phần đảm bảo thực quyền tự dân chủ công dân, hạn chế ngăn ngừa xâm phạm cách tùy tiện trái pháp luật đến quyền lợi ích hợp pháp họ Trong số biện pháp ngăn chặn mà BLTTHS quy định “bắt người” có vị trí quan trọng, lẽ biện pháp ngăn chặn có tính chất cưỡng chế nghiêm khắc, trực tiếp gián tiếp tác động đến quyền công dân Hiến pháp pháp luật quy định B – NỘI DUNG I – LÝ LUẬN CHUNG VỀ BIỆN PHÁP BẮT NGƯỜI TRONG TỐ TỤNG HÌNH SỰ 1.Bắt người tố tụng hình 1.1 Định nghĩa: Bắt người biện pháp ngăn chặn tố tụng hình áp dụng bị can, bị cáo, người bị truy nã trường hợp khẩn cấp phạm tội tang áp dụng người chưa bị khởi tố hình nhằm kịp thời ngăn chặn hành vi phạm tội họ, ngăn ngừa họ trốn tránh pháp luật, tạo điều kiện thuận lợi cho việc điều tra, truy tố, xét xử thi hành án hình 1.2 Bắt người tố tụng hình Việt Nam Bắt người biện pháp thường áp dụng đấu tranh chống tội phạm Mục đích để ngăn chặn hành vi phạm tội việc lẩn trốn pháp luật bị can, bị cáo Bắt người bị khởi tố hình người bị Toà án định đưa xét xử để phục vụ công tác điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án hình Như vậy, đối tượng bị bắt để tạm giam bị can, bị cáo Người chưa bị khởi tố với tư cách bị can, người khơng bị Tồ án đưa xét xử bị bắt để tạm giam Nếu người chưa bị khởi tố với tư cách bị can, người khơng bị Tồ án đưa xét xử mà bị bắt để tạm giam có nghĩa quan tiến hành tố tụng thực không quy định pháp luật, quyền người, quyền công dân người bị bắt không đảm bảo Bắt bị can, bị cáo để tạm giam biện pháp để ngăn chặn, bị can, bị cáo bị bắt để tạm giam Khi bắt bị can, bị cáo để tạm giam phải vào tính chất, mức độ hành vi phạm tội, nhân thân người phạm tội thái độ họ sau thực hành vi phạm tội Chỉ bắt người để tạm giam có đủ để xác định người thực hành vi phạm tội xét thấy cần phải bắt để tạo điều kiện thuận lợi cho việc điều tra, xử lý tội phạm Khi có điều kiện, dấu hiệu cho thấy người phạm tội khơng có ý trốn tránh pháp luật, khơng gây khó khăn cho hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án khơng nên bắt (thậm chí khơng bắt) mà áp dụng biện pháp ngăn chặn khác Chẳng hạn, người phạm tội lần đầu, tính chất nghiêm trọng phạm tội vơ ý, khơng có hành động cản trở hoạt động điều tra, truy tố, xét xử không cần bắt để tạm giam 1.3 Bắt người mối quan hệ với biện pháp ngăn chặn khác tố tụng hình Bắt người biện pháp ngăn chặn khác tồn mối quan hệ tác động lẫn nhau, chúng có chung chất – biện pháp cưỡng chế tố tụng hình thực sức mạnh quyền lực Nhà nước, gắn liền với tác động hạn chế quyền tự cá nhân đối tượng áp dụng Sở dĩ biện pháp bắt người số biện pháp ngăn chặn biện pháp áp dụng có chung mục đích ngăn chặn, phòng ngừa Mục đích, ý nghĩa biện pháp bắt người tố tụng hình 2.1 Mục đích: - Nhằm kịp thời ngăn chặn tội pham - Ngăn chặn việc bị can, bị cáo gây khó khăn cho cơng tác điều tra - Ngăn chặn không để bị can, bị cáo tiếp tục phạm tội - Ngăn chặn hành vi gây khó khăn, cản trở việc thi hành án 2.2 Ý nghĩa: - Thể đường lối, sách Nhà nước ta việc xử lý hành vi phạm tội - Nâng cao hiệu quản lý Nhà nước pháp luật - Là sở pháp lý để co quan tiến hành tố tụng, người có thẩm quyền tác động đến quyền bất khả xâm phạm thân thể công dân trường hợp cần thiết, nhằm đạt mục đích tố tụng hình - Thể thái độ kiên quyết, triệt để Nhà nước đấu tranh phòng ngừa tội phạm, tiến tới hạn chế loại trừ tình trạng phạm tội khỏi đời sống xã hội Yêu cầu việc áp dụng biện pháp bắt người tố tụng hình u cầu trị: Quy định pháp luật tố tụng hình bắt người cụ thể hóa đường lối, sách Nhà nước đấu tranh phòng chống tội phạm Yêu cầu pháp luật: + Việc bắt người phải đối tượng, có +Việc bắt người phải thẩm quyền trình tự thủ tục BLTTHS quy định + Triệt để tuân thủ quy định trình tự thủ tục áp dụng trường hợp bắt cụ thể Yêu cầu nghiệp vụ: Kịp thời, nhanh chóng, xác, có chuẩn bị chu đáo áp dụng chiến thuật trường hợp cụ thể, tránh tư tưởng vội vàng, nơn nóng dễ dẫn đến chủ quan, sơ hở bắt người, dẫn tới gây nguy hiểm cho tính mạng, sức khỏe người áp dụng II –QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ VIỆT NAM HIỆN HÀNH VỀ BẮT NGƯỜI VÀ THỰC TIỄN ÁP DỤNG 1.Quy định pháp luật hành bắt người tố tụng hình Bộ luật tố tụng hình năm 2003 quy định trường hợp bắt người sau: – Bắt bị can, bị cáo để tạm giam; – Bắt người trường hợp khẩn cấp; – Bắt người phạm tội tang bị truy nã 1.1.Bắt bị can, bị cáo để tạm giam (điều 80 BLTTHS năm 2003) Đối tượng áp dụng điều kiện áp dụng đối tượng áp dụng để tạm giam bị can bị cáo Những người chưa bị khởi tố hình người chưa bị Tòa án định đưa xét xử đối tượng bắt để tạm giam Mục đích bắt người trường hợp để tạm giam, trước định bắt, quan có thẩm quyền cần xác định có cần thiết bắt bị can, bị cáo để tạm giam hay khơng Thơng thường, quan tiến hành tố tụng thường vào tính chất tội phạm bị khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử, đặc điểm nhân thân thái độ chấp hành pháp luật bị can, bị cáo trình giải vụ án – Thẩm quyền lệnh bắt bị can, bị cáo để tạm giam (k1 điều 80 BLTTHS năm 2003) Trong giai đoạn điều tra, việc bắt bị can, thủ trưởng, phó thủ trưởng quan điều tra cấp định Trường hợp quan điều tra lệnh bắt bị can để tạm giam phải viện kiểm sát cấp phê chuẩn trước thi hành Những lệnh bắt người khơng có phê chuẩn viện kiểm sát cấp khơng có giá trị thi hành Thời hạn xem xét để định phê chuẩn hay không phê chuẩn lệnh bắt bị can để tạm giam ba ngày kể từ viện kiểm sát nhận công văn đề nghị xét phê chuẩn tài liệu có liên quan đến việc bắt Trong giai đoạn truy tố, việc bắt bị can để tạm giam viện trưởng, phó viện trưởng viện kiểm sát nhân dân viện kiểm sát quân cấp định Trong giai đoạn xét xử, việc bắt bị can, bị cáo để tạm giam chánh án, phó chánh án tòa án nhân dân tòa án quân cấp, thẩm phán giữ chức vụ chánh tòa, phó chánh tòa phúc thẩm tòa án nhân dân tối cao; Hội đồng xét xử định – Thủ tục bắt bị can, bị cáo để tạm giam (k2 k3 điều 80 BLTTHS năm 2003) Việc bắt bị can, bị cáo để tạm giam phải có lệnh người có thẩm quyền, lệnh bắt phải ghi rõ ngày, tháng, năm, họ tên, chức vụ người lệnh Trước bắt, người thi hành lệnh bắt phải đọc lệnh bắt giải thích lệnh bắt, quyền nghĩa vụ cho người bị bắt nghe Khi bắt phải lập biên bắt người tiến hành bắt người nơi cư trú họ phải có đại diện quyền xã, phường, thị trấn người láng giềng người bị bắt chứng kiến tiến hành bắt người nơi làm việc họ phải có mặt đại diện quan, tổ chức nơi người bị bắt làm việc chứng kiến không bắt người vào ban đêm trừ trường hợp khẩn cấp phạm tội tang Việc quy định nêu vừa thể nghiêm khắc nhà nước đấu tranh phòng chống tội phạm vừa tôn trọng quyền công dân, tránh tác động trái pháp luật tới quyền 1.2.Bắt người trường hợp khẩn cấp (điều 81 BLTTHS năm 2003) – Trường hợp khẩn cấp thứ nhất: Khi có người chuẩn bị thực tội phạm nghiêm trọng tội phạm đặc biệt nghiêm trọng Đây trường hợp quan thẩm quyền có trình theo dõi kiểm tra, xác minh nguồn tin Việc bắt người trường hợp cần phải đảm bảo hai điều kiện sau: Có khẳng định người (hoặc nhiều người) chuẩn bị thực tội phạm Tội phạm chuẩn bị thực tội phạm nghiêm trọng đặc biệt nghiêm trọng – Trường hợp khẩn cấp thứ hai: Khi bắt người có mặt nơi xảy tội phạm mắt trông thấy xác định người thực tội phạm mà xét thấy cần ngăn chặn việc người trốn Đây trường hợp tội phạm xảy ra, người thực tội phạm không bị bắt Sau thời gian, người bị hại có mặt nơi xảy tội phạm mắt trông thấy xác nhận người thực tội phạm Trong trường hợp tính chất tội phạm mà người phạm tội thực khơng đóng vai trò định việc xác định lý bắt khẩn cấp Lý phải bắt người phạm tội việc có đủ sở để khẳng định người thực tội phạm không bắt họ trốn Việc bắt người trường hợp cần phải đảm bảo hai điều kiện sau: +Phải có người có mặt nơi xảy tội phạm mắt trơng thấy trực tiếp xác nhận người thực tội phạm Người có mặt nơi xảy tội phạm người bị hại người khác mắt trơng thấy người phạm tội hành vi phạm tội thực trực tiếp xác nhận với quan có thẩm quyền người thực tội phạm +Xét thấy cần ngăn chặn việc người trốn Những cho người phạm tội bỏ trốn thường là: Đang có hành động bỏ trốn, chuẩn bị trốn; Khơng có nơi cư trú rõ ràng; Có nơi cư trú xa; Là đối tượng lưu manh, côn đồ, hãn Chưa xác định nhân thân người (căn cước lý lịch khơng rõ ràng) Đối với trường hợp khác tiến hành việc giải vụ án mà không cần bắt khẩn cấp – Trường hợp khẩn cấp thứ ba: Khi thấy có dấu vết tội phạm người chỗ người bị nghi thực tội phạm xét thấy cần ngăn chặn việc người trốn tiêu huỷ chứng Đây trường hợp quan có thẩm quyền chưa có đủ tài liệu, chứng để xác định người thực tội phạm, qua việc phát thấy có dấu vết tội phạm người chỗ người mà người bị nghi thực tội phạm xét thấy cần ngăn chặn việc người bỏ trốn tiêu huỷ chứng bắt khẩn cấp Việc bắt người trường hợp cần bảo đảm hai điều kiện sau: + Khi thấy có dấu vết tội phạm người chỗ người bị nghi thực tội phạm + Cần ngăn chặn việc người bị nghi thực tội phạm trốn tiêu huỷ chứng *Thẩm quyền lệnh bắt người trường hợp khẩn cấp: Theo Khoản Điều 81 BLTTHS năm 2003 quy định người sau có quyền lệnh bắt khẩn cấp: +Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng Cơ quan điều tra cấp; + Người huy đơn vị quân đội độc lập cấp trung đoàn tương đương; người huy đồn biên phòng hải đảo biên giới; + Người huy tàu bay, tàu biển, tàu bay, tàu biển rời khỏi sân bay, bến cảng *Thủ tục bắt người trường hợp khẩn cấp Về BLTTHS quy định áp dụng tương tự thủ tục bắt bị can, bị cáo để tạm giam có số điểm khác Thứ nhất: Lệnh bắt người trường hợp khẩn cấp không cần phê chuẩn Viện kiểm sát cấp trước thi hành Thứ hai: Sau bắt người, việc bắt khẩn cấp phải báo cho Viện kiểm sát cấp văn tài liệu liên quan để xét phê chuẩn Trong thời hạn 12 giờ, kể từ nhận đề nghị xét phê chuẩn tài liệu liên quan đến việc bắt khẩn cấp, Viện kiểm sát phải định phê chuẩn định không phê chuẩn Nếu Viện kiểm sát định không phê chuẩn người lệnh bắt phải trả tự cho người bị bắt Thứ ba: Trong trường hợp khẩn cấp bắt người vào lúc nào, không kể ban ngày hay ban đêm 1.3.Bắt người phạm tội tang bị truy nã (Điều 82 BLTTHS năm 2003) – Bắt người phạm tội tang Bắt người phạm tội tang bắt người người thực tội phạm sau thực tội phạm bị phát bị đuổi bắt Những trường hợp phạm tội tang bao gồm: + Người thực tội phạm bị phát + Ngay sau thực tội phạm bị phát + Đang bị đuổi bắt – Việc bắt người bị truy nã + Thẩm quyền bắt người phạm tội tang bị truy nã: Để huy động phát huy tính tích cực quần chúng đấu tranh phòng ngừa tội phạm, nhằm kịp thời ngăn chặn hành vi phạm tội trốn tránh pháp luật người phạm tội, bảo vệ lợi ích Nhà nước, tập thể công dân, BLTTHS năm 2003 quy định người có quyền bắt người phạm tội tang người bị truy nã + Thủ tục bắt người phạm tội tang bị truy nã Việc bắt người phạm tội tang bị truy nã không cần lệnh cá nhân quan, tổ chức Sau bắt người phạm tội tang bị truy nã, người bắt phải giải người bị bắt đến quan công an, VKS Uỷ ban nhân dân gần 1.4.Những việc cần làm sau nhận người bị bắt (Điều 83, 85 BLTTHS năm 2003) Cần tiến hành giao nhận người bị bắt để quan có thẩm quyền sớm có biện pháp điều tra, khám phá tội phạm Khi giao nhận hai bên giao nhận phải lập biên Sau bắt nhận người bị bắt trường hợp khẩn cấp phạm tội tang, Cơ quan điều tra phải lấy lời khai thời hạn 24 phải định tạm giữ trả tự cho người bị bắt Đối với người bị truy nã sau lấy lời khai, Cơ quan điều tra nhận người bị bắt phải thông báo cho quan định truy nã để đến nhận người bị bắt 2.Thực tiễn áp dụng biện pháp ngăn chặn bắt người tố tụng hình 2.1.Những điểm đạt Như biết việc bắt người biện pháp quan trọng việc phòng ngừa ngăn chặn tội phạm Khác với Điều luật trước kia, việc bắt người tiến hành có cho người chuẩn bị thực tội phạm nghiêm trọng đặc biệt nghiêm trọng Quy định nhằm góp phần hạn chế tối đa việc lạm dụng chức vụ, quyền hạn làm ảnh hưởng đến quyền tự người dân thể tư tưởng tiến Nhà làm Luật… 2.2.Những điểm chưa đạt được: Thực tiễn vận dụng quy định pháp luật bắt người có hạn chế định Tình trạng bắt người khẩn cấp cao, bắt hình xử lý hành nhiều, cá biệt có nơi có lúc bắt người không người tội Bên cạnh vi phạm bắt người số địa phương có trường hợp rụt rè, hữu khuynh, thiếu kiên việc bắt phần tử tội 10 phạm nguy hiểm cần phải bắt giữ xử lý, làm cho quần chúng nhân dân thiếu tin tưởng vào quan bảo vệ pháp luật Việc bắt người bị truy nã có nhiều lỗ hổng Theo quy định BLTTHS đối tượng bị truy nã bị can, bị cáo Quy định chưa bao hàm đối tượng khác như: Người trốn khỏi nơi tạm giữ, trốn thi hành án… Bộ Luật tố tụng Hình qua lần sửa đổi, bổ sung nhiên qua lần bổ sung, điều mà người quan tâm trách nhiệm cán thực thi quan tiến hành tố tụng gây oan sai cho người dân bị xử lý chưa quy định cách thuyết phục Những năm gần bắt, giam, giữ vấn đề thu hút ý nhiều quan nhà nước, tổ chức xã hội, đông đảo quần chúng nhân dân Việc bắt người tuỳ tiện, bắt oan người khơng có tội, tạm giữ, tạm giam người khơng có Lệnh làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền người, quyền lợi ích hợp pháp cơng dân Có trường hợp quan cấp giữ người không báo cáo quan có thẩm quyền, xử lý vụ việc tùy tiện, xâm hại nghiêm trọng đến quyền tự do, quyền bảo hộ danh dự, nhân phẩm người Trường hợp hai chị em cô Hắc Thị Bạch Tuyết cô Hắc Thị Bạch Thủy tỉnh Bình Thuận mà báo chí phản ánh ví dụ vi phạm pháp luật khơng đáng xảy người thi hành cơng vụ có chun mơn nghiệp vụ vững vàng Thật khó tin nghi ngờ cô Hắc Thị Bạch Tuyết em gái Hắc Thị Bạch Thủy tráo vàng giả mà chủ tiệm vàng Mỹ Kim dẫn giải hai cô tới công an thị trấn Chợ Lầu; đây, công an thị trấn cho phép, chủ tiệm vàng tự tiện “giữ” chị em cô Tuyết từ 16 ngày 21/1 đến ngày 22/1/2006, chí cởi hết quần áo để khám xét [1] 11 III – MỘT SỐ VẤN ĐỀ HOÀN THIỆN BIỆN PHÁP NGĂN CHẶN BẮT NGƯỜI TRONG LUẬT TTHS Thứ nhất, hoàn thiện số quy định Luật Tố tụng Hình sự, Luật cần quy định chặt chẽ số vấn đề đề cao trách nhiệm cá nhân người lệnh bắt, người thi hành lệnh bắt để bắt người phạm tội tránh oan sai, bên cạnh cần tơn trọng bảo đảm quyền lợi ích đáng người bị bắt Luật Tố tụng Hình năm 2003 cần quy định rõ điều: + BLTTHS 2003 chưa có điều luật quy định việc bắt người đại biểu dân cử; đảng viên; cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân; người có chức sắc tơn giáo; người có danh tiếng, có uy tín lớn dân tộc người; tri thức, văn nghệ sĩ có tiếng tăm nước giới ý tới người nước ngồi Trong việc bắt “đối tượng đặc biệt” quy định số văn pháp luật Nhà nước, văn Đảng Bộ Công an, như: Luật Tổ chức Quốc hội, luật Tổ chức Hội đồng nhân dân Ủy ban nhân dân; Công văn số 318/CV-BNV(V11) ngày 29/3/1992 Bộ Nội vụ (nay Bộ Công an) việc xin ý kiến trước bắt, giam, giữ số đối tượng đặc biệt… Vì thiết nghĩ cần phải ban hành văn hướng dẫn thống nhất, chi tiết việc bắt đối tượng nêu cho phù hợp + Việc bắt bị can, bị cáo để tạm giam quy định Điều 80 BLTTHS, với tên gọi chế định là: “Bắt bị can, bị cáo để tạm giam”nên dẫn đến cách hiểu: “Bắt người biện pháp để thực lệnh tạm giam” Theo chúng tôi, cách hiểu không lẽ coi “bắt bị can, bị cáo để tạm giam” biện pháp để thực lệnh tạm giam việc cưỡng chế bị can, bị cáo thực lệnh tạm giam dựa pháp lý nào? Vì xác định tên gọi chế định “bắt tạm giam bị can, bị cáo” - Thực tế cho thấy việc bắt người bị kết án để thi hành án mà trước họ chưa bị tạm giam gặp nhiều bất cập Vì cần ban hành mẫu lệnh bắt 12 thống “Lệnh bắt người bị kết án để thi hành án” theo thẩm quyền Tòa án, giao cho lực lượng Cảnh sát hỗ trợ tư pháp thực thi theo thủ tục chung - Trường hợp bị can, bị cáo phạm tội nghiêm trọng mà BLHS quy định hình phạt tù năm khơng bị bắt để tạm giam; trường hợp bị can, bị cáo khơng có nơi cư trú rõ ràng có nơi cư trú cách xa Cơ quan điều tra có tiền án tiền lưu manh chuyên nghiệp có biểu trốn, cản trở hoạt động điều tra, truy tố, xét xử bắt tạm giam - Khoản Điều 80 BLTTHS quy định “Không bắt người vào ban đêm, trừ trường hợp bắt khẩn cấp, phạm tội tang bắt người bị truy nã quy định Điều 81 Điều 82 Bộ luật này” thuật ngữ chưa xác, khơng thống mà phải quy định rõ “không bắt tạm giam bị can, bị cáo vào ban đêm” + Về khoản Điều 81 BLTTHS có quy định thẩm quyền xét phê chuẩn lệnh bắt khẩn cấp thuộc Viện Kiểm sát cấp Tuy nhiên, trường hợp người có thẩm quyền lệnh bắt khẩn cấp “Người huy đơn vị quân đội độc lập cấp trung đoàn tương đương; người huy đồn biên phòng hải đảo biên giới” “Người huy tàu bay, tàu biển tàu bay, tàu biển rời khỏi sân bay, bến cảng” quy định điểm b, c khoản Điều 81 Bộ luật này” khó xác định Viện Kiểm sát cấp tàu bay bay bầu trời, tàu biển ngồi biển Do đó, cần quy định bổ sung khoản Điều 81 với nội dung “đối với trường hợp quy định điểm b, c khoản Điều luật này, thẩm quyền để xét phê chuẩn lệnh bắt khẩn cấp Viện Kiểm sát nơi có sân bay bến cảng trở nơi tàu bay, tàu biển đăng ký” + BLTTHS 2003 quy định việc bắt người phạm tội tang bị truy nã điều luật Điều 82 BLTTHS Việc bắt người hai trường hợp quy định: “ Đối với người thực tội phạm sau thực tội phạm bị phát bị đuổi bắt, người bị truy nã người 13 có quyền bắt giải đến Cơ quan Công an, Viện Kiểm sát Ủy ban nhân dân nơi gần nhất” Về phương diện lý luận thực tiễn áp dụng quy định cho thấy: Quy định chung việc bắt người phạm tội tang bị truy nã vào điều luật khơng phù hợp, đối tượng thủ tục áp dụng, việc cần làm sau tiếp nhận người bị bắt hai trường hợp không giống Điều 82 BLTTHS hành quy định thủ tục bắt người phạm tội tang bị truy nã mà thiếu quy định việc áp dụng biện pháp ngăn chặn người bị bắt, vấn đề cần phải giải sau tiếp nhận người bị bắt Những nội dung lại quy định Điều 83 BLTTHS: Khoản quy định vấn đề cần phải làm sau tiếp nhận người bị bắt trường hợp phạm tội tang; khoản quy định việc cần phải làm sau tiếp nhận người bị bắt trường hợp bị truy nã Vì nên quy định nội dung điều luật cho rõ bắt, thẩm quyền, thủ tục bắt trường hợp việc cần làm sau bắt Việc làm bảo đảm tính khoa học mặt kỹ thuật lập pháp, góp phần hạn chế thiếu sót xây dựng pháp luật thực tiễn áp dụng pháp luật Thứ hai, chế thực Quốc hội cần bám sát thực tiễn sống, nắm bắt tâm tư nguyện vọng nhân dân, kịp thời thể chế hóa đường lối, sách Đảng thành pháp luật Tiếp nhận phản hồi từ quan thực thi pháp luật, nhà nghiên cứu, ý kiến đóng góp nhân dân để sửa đổi, bổ sung cho hệ thống pháp luật ngày hoàn thiện đảm bảo tốt quyền người, quyền công dân Tăng cường công tác giám sát quan nhà nước đặc biệt quan tiến hành tố tụng HĐND cần thực tốt chức giám sát hoạt động chất vấn quan tiến hành tố tụng địa phương để đảm bảo cho quan hoạt động có hiệu quả, pháp luật Thứ ba, quan cơng an nói chung điều tra viên nói riêng, cần phải thường xuyên học tập bồi dưỡng nâng cao trình độ chun mơn, ý thức 14 trị, đề cao ý thức tổ chức kỷ luật nắm quy định pháp luật bắt, tạm giữ, tạm giam; hiểu rõ tính chất, mục đích biện pháp tạm giữ tạm giam; đảm bảo thực bắt người phải có lệnh có phê chuẩn Viện kiểm sát, hạn chế tình trạng “tiền trảm hậu tấu” bắt người; tôn trọng bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp người bị bắt, người bị tạm giữ, người bị tạm giam; phối hợp tạo điều kiện thuận lợi cho luật sư tham gia trình bắt, tạm giữ, tạm giam giải vụ án Thứ tư, Viện kiểm sát phê chuẩn lệnh bắt xác định rõ chứng tỏ bị can bị cáo gây khó khăn cho hoạt động tố tụng Viện kiểm sát phải phối hợp chặt chẽ với quan điều tra, nghiên cứu kỹ tài liệu vụ án, gặp trực tiếp hỏi kỹ điều tra viên, người có liên quan đến vụ án, người bị bắt tình tiết vụ án để định phê chuẩn hay không phê chuẩn lệnh bắt Trong trường hợp bắt người Viện kiểm sát kiên khơng phê chuẩn lệnh bắt Mỗi kiểm sát viên cần phải đề cao trách nhiệm, ý thức pháp luật, ý thức trị q trình thực thi cơng vụ 15 C – KẾT LUẬN Bắt người biện pháp ngăn chặn nhằm hạn chế số quyền công dân, quyền người người bị bắt Mục đích biện pháp để đảm bảo cho quan tiến hành tố tụng thực tốt chức năng, nhiệm vụ cơng tác đấu tranh chống phòng ngừa tội phạm, đảm bảo trật tự pháp luật pháp chế Các biện pháp ngăn chặn nhằm bảo vệ quyền người, quyền lợi ích hợp pháp cơng dân áp dụng chúng dễ tạo ảnh hưởng tiêu cực đến quyền người, quyền lợi ích hợp pháp cơng dân Bởi vì, số hoạt động tố tụng có ảnh hưởng trực tiếp đến quyền tự do, quyền bất khả xâm phạm thân thể, quyền thông tin người bị bắt Nắm vững nội dung, thẩm quyền, thủ tục bắt, tạm giữ, tạm giam bảo đảm cho quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng áp dụng pháp luật, tránh vi phạm quy định pháp luật bảo đảm quyền người, quyền cơng dân thực thi cơng vụ Vì cần phải có cân nhắc thận trọng định việc bắt Việc bắt người pháp luật góp phần nâng cao hiệu đấu tranh, chống tội phạm, ngăn chặn kịp thời hành vi phạm tội hành vi trốn tránh pháp luật, gây khó khăn cho việc giải vụ án người phạm tội, bảo đảm cho việc điều tra, truy tố, xét xử thi hành án thuận lợi 16 TÀI LIỆU THAM KHẢO Giáo trình luật tố tụng hình Việt Nam Trường đại học luật Hà Nội Nhà xuất bản: CAND Năm 2006 Bộ luật TTHS năm 2003 NXB: CTQG năm 2004 Bắt người tố tụng hình Việt Nam Vũ Gia Lâm Luận văn thạc sỹ luật học Hà Nội năm 2000 Tạp chí nhà nước pháp luật số 06/134 năm 1999 Bảo đảm quyền người việc bắt, tạm giữ, tạm giam – Nguyễn Tiến Đạt – Đại học An ninh nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh [1] Theo http//www2.thanhnien.com.vn/phapluat/2006/3/15/142136.tno 17 MỤC LỤC Trang A – LỜI NÓI ĐẦU B – NỘI DUNG I – Lý luận chung biện pháp bắt người tố tụng hình 1.Bắt người tố tụng hình 2 Mục đích, ý nghĩa biện pháp bắt người tố tụng hình 3 Yêu cầu việc áp dụng biện pháp bắt người tố tụng hình .4 II – Quy định pháp luật tố tụng hình Việt Nam hành bắt người thực tiễn áp dụng .4 1.Quy định pháp luật hành bắt người tố tụng hình sự.4 2.Thực tiễn áp dụng biện pháp ngăn chặn bắt người tố tụng hình 10 III – Một số vấn đề hoàn thiện biện pháp ngăn chặn bắt người Luật Tố tụng hình VN 12 C – KẾT LUẬN 16 TÀI LIỆU THAM KHẢO 17 18 ... Thành phố Hồ Chí Minh [1] Theo http//www2.thanhnien .com. vn/phapluat/2006/3/15/142136.tno 17 MỤC LỤC Trang A – LỜI NÓI ĐẦU B – NỘI DUNG I – Lý luận chung biện pháp bắt người... nhận người thực tội phạm Trong trường hợp tính chất tội phạm mà người phạm tội thực khơng đóng vai trò định việc xác định lý bắt khẩn cấp Lý phải bắt người phạm tội việc có đủ sở để khẳng định... sát cấp tàu bay bay bầu trời, tàu biển biển Do đó, cần quy định bổ sung khoản Điều 81 với nội dung “đối với trường hợp quy định điểm b, c khoản Điều luật này, thẩm quyền để xét phê chuẩn lệnh
- Xem thêm -

Xem thêm: Com bien phap ngan chan bat nguoi thuc tien ap dung va huong hoan thien, Com bien phap ngan chan bat nguoi thuc tien ap dung va huong hoan thien

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay