bao_dam_tinh_hop_hien,_hop_phap_va_tinh_thong_nhat _cua_he_thong_phap_luat

8 19 0
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/01/2018, 11:15

BẢO ĐẢM TÍNH HỢP HIẾN, HỢP PHÁP VÀ TÍNH THỐNG NHẤT CỦA HỆ THỐNG PHÁP LUẬT (phần 2) ĐẶNG VĂN CHIẾN - Phó chủ nhiệm Uỷ ban Pháp luật QH I Căn đánh giá hiệu lực hoạt động máy Nhà nước : Bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp tính thống hệ thống pháp luật nguyên tắc, yêu cầu quan trọng quy trình lập pháp Thứ nhất, tính hợp hiến Đây nhân tố hàng đầu đảm bảo thống tồn hệ thống pháp luật Tính hợp hiến đòi hỏi tất quy phạm pháp luật thuộc ngành luật hệ thống pháp luật không trái mâu thuẫn với Hiến pháp, bảo đảm tính thống nhất, thứ bậc, hiệu lực pháp lý văn bản, tạo thành hệ thống thống tên gọi với thứ bậc cao thấp khác theo quy định Hiến pháp Các đạo luật, pháp lệnh trái với Hiến pháp bị đình chỉ, bãi bỏ Tính hợp hiến khơng xác định sở lời văn, quy định cụ thể mà sở tinh thần, tư tưởng, nguyên tắc Hiến pháp Thứ hai, tính hợp pháp Thuật ngữ sử dụng với thuật ngữ “tính hợp hiến” khơng bao hàm ý nghĩa phù hợp với quy định pháp luật nói chung (trong có Hiến pháp) mà đề cập đến phù hợp với quy định đạo luật văn luật Theo nghĩa vậy, để bảo đảm tính hợp pháp, văn quy phạm pháp luật phải ban hành thẩm quyền, trình tự, thủ tục luật định Bên cạnh đó, hình thức văn phải phù hợp với quy định kỹ thuật văn Thứ ba, tính thống hệ thống pháp luật Đây phạm trù có liên hệ mật thiết với hai phạm trù trình bày (là tính hợp hiến tính hợp pháp), lẽ, văn pháp luật bảo đảm tính hợp hiến hợp pháp chúng đạt thống nhất định, nội dung hình thức Có thể nói tính thống tiêu chí quan trọng để đánh giá chất lượng đạo luật, pháp lệnh Tiêu chí chủ yếu để đánh giá mối liên hệ gắn bó nội yếu tố nội dung đạo luật, pháp lệnh đạo luật, pháp lệnh với tồn hệ thống pháp luật Ngồi ra, tính thống hệ thống pháp luật bao hàm thống mặt hình thức Tuy nhiên, bản, tính thống mặt nội dung ln có vai trò định Khi xem xét tính thống hệ thống pháp luật, cần phải nghiên cứu hai khía cạnh: Tính thống đạo luật, pháp lệnh tính thống tồn hệ thống pháp luật Đối với đạo luật, pháp lệnh, tính đồng bộ, thống thể cấu Cơ cấu luật, pháp lệnh phải thể mối liên hệ lơgíc phần, chương, mục, điều, khoản, điểm với cách trình bày, cách đánh số thứ tự thống Mỗi phần, chương, mục, điều, khoản, điểm có nội dung thể chủ đề văn bản, hướng tới mục tiêu chung đạo luật, pháp lệnh Vì vậy, phần cần bố trí, xếp cách hợp lý, phải thể rõ phần chung, phần riêng, đặc thù văn nhìn từ khía cạnh lơgíc hình thức Tính thống cấu thể việc quy định đạo luật, pháp lệnh phải tương quan với nhau, không mâu thuẫn, chồng chéo Ở khía cạnh khác, xem xét tính thống nhất, cần đặt đạo luật, pháp lệnh mối tương quan với tồn hệ thống pháp luật Hệ thống pháp luật gồm nhiều phận ln có liên quan thống với Khi xem xét tính thống hệ thống pháp luật, cần xem xét tính thống quy phạm pháp luật, chế định pháp luật ngành luật với ngành luật khác Bên cạnh đó, tính thứ bậc hệ thống văn pháp luật yếu tố thiếu để tạo nên thống nhất, đồng hệ thống pháp luật Luật, pháp lệnh văn quy phạm pháp luật khác phải phù hợp với Hiến pháp, văn luật vi hiến bị huỷ bỏ Tính thống nhất, đồng hệ thống pháp luật xem xét mối quan hệ luật chung luật chuyên ngành, luật nội dung luật hình thức… Bởi vậy, việc xem xét tính thống hệ thống pháp luật đòi hỏi phải có nhìn bao qt, tồn diện nhiều góc độ, nhiều cấp độ khác Tính thống hệ thống pháp luật đòi hỏi phải loại bỏ mâu thuẫn, trùng lặp hay chồng chéo thân hệ thống, ngành luật, chế định pháp luật quy phạm pháp luật với nhau, xác định ranh giới ngành luật định hệ thống quy phạm pháp luật đồng Nếu hệ thống pháp luật không thống nhất, phận chứa đựng mâu thuẫn, chồng chéo hệ thống tạo điều chỉnh pháp luật cách toàn diện, đồng hiệu Bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp tính thống hoạt động máy nhà nước nói chung, văn quy phạm pháp luật văn áp dụng pháp luật nói riêng nguyên tắc, yêu cầu khách quan, tất yếu Nhà nước Khơng thế, để đánh giá hiệu quả, hiệu lực hoạt động máy Nhà nước, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, góp phần hồn thiện máy nhà nước, hồn thiện hệ thống pháp luật, hướng tới xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa nhân dân, nhân dân, nhân dân nước ta Nhà nước pháp quyền, trước hết, Nhà nước đề cao pháp luật, pháp chế tổ chức, hoạt động máy nhà nước đời sống xã hội Trong Nhà nước pháp quyền, pháp luật phải sở hình thức tổ chức quyền lực cơng Mọi đường lối, sách định Nhà nước phải dựa vào Hiến pháp đạo luật, phục tùng pháp luật tất mối quan hệ qua lại nhà nước cá nhân phải dựa sở pháp luật Tuy nhiên, khác với nhà nước pháp trị, pháp luật Nhà nước pháp quyền phải vươn tới đầy đủ toàn diện tất lĩnh vực, với phương châm: Đối với “cá nhân cho phép làm tất mà pháp luật khơng cấm”, “cơ quan nhà nước người có thẩm quyền phép làm mà pháp luật quy định” Pháp luật Nhà nước pháp quyền phải pháp luật người, bảo vệ quyền người Pháp luật phải trở thành phương tiện cho cá nhân phát huy lực sáng tạo, tham gia cách tích cực vào cơng xây dựng phát triển đất nước, tạo lập hành lang pháp lý đầy đủ cho phát triển xã hội, bảo đảm dân chủ, bình đẳng xã hội Để xây dựng Nhà nước pháp quyền trước hết phải xây dựng hệ thống pháp luật tốt nội dung, hình thức thể công dân đề cao, tôn trọng Việc xây dựng hoàn thiện hệ thống pháp luật, vậy, đòi hỏi mang tính tất yếu, khách quan Mức độ hoàn thiện pháp luật tuân thủ pháp luật tiêu chí để đánh giá tính pháp quyền nhà nước Nâng cao chất lượng văn pháp luật yêu cầu quan trọng hàng đầu, có ý nghĩa định thành công việc xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa nước ta Điều có ý nghĩa quan trọng phát triển kinh tế, xã hội đất nước, đặc biệt nước ta chuyển từ kinh tế tập trung quan liêu bao cấp sang kinh tế thị trường hội nhập kinh tế giới Để hoàn thiện hệ thống pháp luật theo hướng xây dựng Nhà nước pháp quyền, tiêu chí hàng đầu cần hướng tới đảm bảo tính thống hệ thống pháp luật, lẽ “những biểu vi hiến thiếu thống hệ thống văn quy phạm pháp luật biểu nhà nước thiếu dân chủ, ngược lại xu hướng tiến nhân loại” Để đáp ứng yêu cầu đó, từ giai đoạn soạn thảo, ban hành văn quy phạm pháp luật, mà trước hết đạo luật, pháp lệnh, tính hợp hiến, hợp pháp tính thống hệ thống pháp luật dự án luật, pháp lệnh phải bảo đảm Đây phải coi nguyên tắc, yêu cầu quan trọng quy trình lập pháp, lẽ, việc chỉnh lý sai sót (nếu có) dự án luật, pháp lệnh giai đoạn soạn thảo dễ dàng Hơn nữa, việc bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp tính thống hệ thống pháp luật dự án luật, pháp lệnh hạn chế tối đa khả gây thiệt hại cho Nhà nước xã hội việc cho đời văn quy phạm pháp luật mâu thuẫn, trái hiến pháp, pháp luật II Thiết chế tự thân Quốc hội : Theo quy định pháp luật hành, cụ thể điều 27 Luật Tổ chức Quốc hội (mới sửa đổi, bổ sung năm 2007) Ủy ban Pháp luật có trách nhiệm “bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp tính thống hệ thống pháp luật dự án luật, pháp lệnh trước trình Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua” Theo quy định pháp luật hành, cụ thể Điều 27 Luật Tổ chức Quốc hội (mới sửa đổi, bổ sung năm 2007) Ủy ban Pháp luật có trách nhiệm “bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp tính thống hệ thống pháp luật dự án luật, pháp lệnh trước trình Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thơng qua” Còn Luật sửa đổi, bổ sung số điều Luật Ban hành văn quy phạm pháp luật năm 2002 quy định hoạt động cụ thể Ủy ban Pháp luật việc bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp tính thống hệ thống pháp luật dự án luật, dự án pháp lệnh trước trình Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, thơng qua Đó Ủy ban Pháp luật tham gia thẩm tra dự án luật, dự án pháp lệnh Hội đồng Dân tộc UB khác QH chủ trì thẩm tra; Tham gia chỉnh lý dự án luật, pháp lệnh Đây trình gắn liền với bước kiện toàn chức năng, nhiệm vụ Ủy ban Pháp luật Đồng thời, với việc tách Ủy ban Pháp luật thành hai Ủy ban Ủy ban Tư pháp Ủy ban Pháp luật, tải công việc Ủy ban Pháp luật giảm bớt, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc thực nhiệm vụ bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp tính thống hệ thống pháp luật dự án luật, pháp lệnh trước trình Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thơng qua Ngồi Ủy ban Pháp luật, việc bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp tính thống hệ thống pháp luật dự án luật, pháp lệnh giao cho nhiều quan khác thực hiện, là: Bộ Tư pháp (ở giai đoạn thẩm định); Hội đồng Dân tộc, Ủy ban QH (khi chủ trì thẩm tra) Từ quy định pháp luật hành, khẳng định: Ủy ban Pháp luật quan QH có trách nhiệm bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp tính thống hệ thống pháp luật tất dự án luật, pháp lệnh trước trình Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thơng qua, kể dự án không Ủy ban Pháp luật chủ trì thẩm tra Vai trò Ủy ban Pháp luật việc bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp có giới hạn, trước dự án luật, pháp lệnh thông qua Cách thức thực nhiệm vụ “tham gia” với Hội đồng Dân tộc Ủy ban khác Quốc hội (cụ thể tham gia thẩm tra tham gia chỉnh lý) Hội đồng Dân tộc UB Quốc hội có trách nhiệm bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp tính thống dự án luật, pháp lệnh Do vậy, cần tăng cường mối liên kết, phối hợp Ủy ban Pháp luật Hội đồng dân tộc, Ủy ban khác Quốc hội việc thực nhiệm vụ Việc giao cho Ủy ban Pháp luật xem xét tính hợp hiến, hợp pháp tính thống hệ thống pháp luật trình ban hành văn giúp phát loại bỏ sớm văn hay điều khoản vi hiến, bảo đảm tính thống hệ thống văn pháp luật ban hành, tránh tốn thời gian công sức Quốc hội quan, tổ chức cá nhân có liên quan Việc giao nhiệm vụ cho quan cấu Quốc hội giúp cho việc tăng cường hiệu hoạt động Quốc hội, đặc biệt lĩnh vực lập pháp, thể vị trí, vai trò Quốc hội máy nhà nước Tuy nhiên, nhiều nguyên nhân chủ quan khách quan, Ủy ban Pháp luật chưa thực phát huy vai trò lĩnh vực Bởi lẽ, việc xem xét tính hợp hiến, hợp pháp tính thống hệ thống pháp luật dự án luật, pháp lệnh công việc phức tạp, mang tính chun mơn cao, đòi hỏi am hiểu pháp luật sâu sắc tất lĩnh vực đầu tư lớn thời gian, công sức Việc tham gia Ủy ban Pháp luật, giai đoạn thẩm tra sơ chưa thường xuyên, chưa tập trung trí tuệ tập thể Ủy ban Thường trực Ủy ban Pháp luật Để tham gia Hội đồng Dân tộc, Ủy ban khác bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp tính thống hệ thống pháp luật dự án luật, pháp lệnh trước trình Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội thông qua, thông thường, có đại diện Thường trực Ủy ban Pháp luật chí cán bộ, chuyên viên vụ chuyên môn giúp việc Ủy ban cử tham gia thẩm tra Ý kiến thẩm tra Ủy ban Pháp luật tính hợp hiến, hợp pháp tính thống hệ thống pháp luật dự án luật, pháp lệnh chưa thể cách thức văn Việc bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp tính thống hệ thống pháp luật dự án luật, pháp lệnh quy định nhiệm vụ, quyền hạn quan trọng Ủy ban Pháp luật, thực tế, phải lúc đảm nhận nhiều trọng trách khác nên đầu tư thực cơng tác hạn chế Do đó, thực tế, Ủy ban Pháp luật “để lọt” số văn ban hành chưa thẩm quyền (ví dụ Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh có pháp lệnh thuế; số quy định phải quy định cụ thể luật lại giao cho Chính phủ quy định quy định…) Nội dung số dự án luật, pháp lệnh có mâu thuẫn, chồng chéo Tồn có trách nhiệm Ủy ban Pháp luật Tuy vậy, để phát huy vai trò Ủy ban Pháp luật việc thực nhiệm vụ bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp tính thống hệ thống pháp luật dự án luật, pháp lệnh trước trình Quốc hội, UBTVQH thông qua, cần xem xét cách toàn diện nguyên nhân chủ quan, khách quan hạn chế Có thể nhìn nhận cụ thể là: Trong thời gian dài, Ủy ban Pháp luật “quá tải” chức năng, nhiệm vụ; Phương thức Ủy ban Pháp luật sử dụng nhằm bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp tính thống hệ thống pháp luật dự án luật, pháp lệnh thiếu hiệu lực hiệu Bởi Ủy ban Pháp luật quan QH có vai trò bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp tính thống hệ thống pháp luật tất dự án luật, thực trọng trách này, Ủy ban Pháp luật lại khơng đứng vị trí chủ chốt mà quan tham gia với quan khác (“tham gia” thẩm tra, “tham gia” chỉnh lý) Quy định Luật Ban hành văn quy phạm pháp luật hành khơng thể vai trò chủ đạo Ủy ban Pháp luật, không đề cao trách nhiệm tính chất pháp lý ý kiến Ủy ban Pháp luật liên quan đến tính hợp hiến, hợp pháp, tính thống hệ thống pháp luật Trong đó, văn luật khác khơng có quy định cụ thể “tham gia” Ủy ban Pháp luật (ví dụ, tham gia thẩm tra, phiên họp thẩm tra, ý kiến Ủy ban Pháp luật trình bày nào, có thể chung báo cáo thẩm tra quan chủ trì thẩm tra khơng?…) Sự đánh giá tính hợp hiến, hợp pháp tính thống hệ thống pháp luật- không đơn giản, thường gây nhiều tranh cãi có ảnh hưởng lớn tới “số phận” dự án luật, pháp lệnh nên đòi hỏi người làm nhiệm vụ khơng có chun mơn sâu mà kiên định, vững vàng Điều đặt yêu cầu cao thành viên Ủy ban Pháp luật đội ngũ chuyên viên giúp việc Ủy ban Những yêu cầu đó, thời gian qua, dù quan tâm chưa đáp ứng yêu cầu thực nhiệm vụ Việc tiếp tục nâng cao vai trò Ủy ban Pháp luật việc bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp tính thống hệ thống pháp luật dự án luật, pháp lệnh trước trình Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thơng qua yêu cầu khách quan nhằm đáp ứng yêu cầu hoàn thiện hệ thống pháp luật, xây dựng Nhà nước pháp quyền, hội nhập phát triển kinh tế đất nước Phải coi việc xem xét tính hợp hiến, hợp pháp tính thống dự án luật, pháp lệnh trước ban hành- giai đoạn bắt buộc quy trình lập pháp Mặt khác, điều kiện chưa có chế giám sát hiến pháp hiệu Ủy ban Pháp luật - thiết chế “tự thân” Quốc hội cần đóng vai trò quan trọng, hàng đầu việc giám sát văn ban hành Việc tiếp tục nâng cao vai trò Ủy ban Pháp luật việc bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp tính thống hệ thống pháp luật dự án luật, pháp lệnh tiền đề để nghiên cứu, hoàn thiện cho đời thiết chế bảo hiến hiệu lực, hiệu Việt Nam theo tinh thần nghị đại hội X Đảng, nêu rõ cần thiết phải “xây dựng, hoàn thiện chế kiểm tra, giám sát tính hợp hiến, hợp pháp hoạt động định quan công quyền”; “xây dựng chế phán vi phạm Hiến pháp hoạt động lập pháp, hành pháp tư pháp” Để nâng cao vai trò Ủy ban Pháp luật việc bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp tính thống hệ thống pháp luật dự án luật, pháp lệnh trước trình Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội thông qua, kiến nghị sửa đổi quy định Luật Ban hành văn quy phạm pháp luật phương thức Ủy ban Pháp luật bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp tính thống hệ thống pháp luật dự án luật, pháp lệnh theo hướng UB phải chủ động tiến hành hoạt động xem xét, đánh giá tính hợp hiến, hợp pháp tính thống hệ thống pháp luật dự án luật, pháp lệnh Ý kiến UB Pháp luật vấn đề phải thể văn gửi với tài liệu khác trình dự án luật, pháp lệnh trước Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội Cùng với hoạt động thẩm tra quan chủ trì thẩm tra, hoạt động xem xét tính hợp hiến, hợp pháp tính thống hệ thống pháp luật dự án luật, pháp lệnh Ủy ban Pháp luật tiến hành song song, độc lập, góp phần tạo nên tính chun mơn hố hoạt động UB Quốc hội, để UB thực người “gác cổng” cho Quốc hội lĩnh vực phân công Theo phương án này, với dự án luật, bên cạnh báo cáo thẩm tra UB chủ trì thẩm tra, cần xây dựng báo cáo tính hợp hiến, hợp pháp tính thống văn với hệ thống pháp luật hành, đề xuất phương án cụ thể để xử lý trường hợp phát quy định không hợp hiến, hợp pháp mâu thuẫn, chồng chéo Trên thực tế, ý kiến Uỷ ban Pháp luật tính hợp hiến, hợp pháp tính thống hệ thống pháp luật dự án luật, pháp lệnh thơng qua kỳ họp thể báo cáo UB Đây công việc cần đẩy mạnh phải coi hoạt động “tự giám sát” Quốc hội văn ban hành Điều có ý nghĩa quan trọng điều kiện Quốc hội quan quyền lực nhà nước cao nhất, Việt Nam chưa xây dựng chế giám sát từ bên văn Quốc hội ban hành Cơng việc có nhiều điều kiện để thực mà Khóa XII, Quốc hội thành lập thêm Ủy ban Tư pháp, theo đó, tải công việc Ủy ban Pháp luật trước giảm đáng kể Việc coi cơng đoạn độc lập quy trình lập pháp không tạo điều kiện cho việc thực nhiệm vụ Ủy ban Pháp luật, mà nâng cao ý thức, trách nhiệm chủ thể khác tham gia vào quy trình lập pháp việc bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp tính thống dự án luật, pháp lệnh Điều vừa giúp nâng cao hiệu lực, hiệu ý kiến Ủy ban Pháp luật, đồng thời, gây “áp lực” cho Ủy ban Pháp luật việc phải dành thời gian, cơng sức, trí tuệ cho công tác chịu trách nhiệm ý kiến trước QH Có vậy, Ủy ban Pháp luật thực thiết chế kiểm soát bên Quốc hội văn ban hành Tất nhiên, quyền định cuối thuộc Quốc hội (trên sở “tư vấn” Ủy ban Pháp luật), vậy, nguyên tắc tổ chức hoạt động Quốc hội giữ vững Ngoài ra, cần quy định rõ hậu pháp lý cách thức, trình tự xử lý trường hợp Ủy ban Pháp luật cho điều khoản hay văn không bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp mâu thuẫn, chồng chéo Cần tạo điều kiện để thành viên Ủy ban Pháp luật tiếp cận sớm với dự án luật, pháp lệnh Đồng thời nâng cao chất lượng, kiện toàn số lượng đội ngũ cán bộ, chuyên viên giúp việc Ủy ban Pháp luật đáp ứng với yêu cầu thực nhiệm vụ Hoạt động bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp tính thống hệ thống pháp luật tiến hành cách hiệu giai đoạn soạn thảo, ban hành văn góp phần khơng nhỏ vào việc nâng cao chất lượng hoạt động ban hành văn quy phạm pháp luật khẳng định uy tín, chất lượng hoạt động quan Nhà nước Và điều có ý nghĩa quan trọng việc ban hành đạo luật, pháp lệnh Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội
- Xem thêm -

Xem thêm: bao_dam_tinh_hop_hien,_hop_phap_va_tinh_thong_nhat _cua_he_thong_phap_luat, bao_dam_tinh_hop_hien,_hop_phap_va_tinh_thong_nhat _cua_he_thong_phap_luat

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay