Com van ban ca biet

1 20 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/01/2018, 11:15

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO Số: 496/QĐ-TCCB CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập- Tự do- Hạnh phúc Hà Nội, ngày 20 tháng năm 2009 QUYẾT ĐỊNH Về việc điều động cán CHÁNH ÁN TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO Căn vào Điều 25 Luật tổ chức cán tòa án nhân dân; Căn Nghị định số 117/2003/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2003 Chính phủ việc tuyển dụng, sử dụng quản lý cán bộ, công chức quan Nhà nước; Căn nhu cầu công tác phẩm chất lực cán Xét đề nghị Vụ trưởng Vụ tổ chức – Cán QUYẾT ĐỊNH Điều 1: Điều động bà Lê Thị Thúy Bình, Thẩm tra viên Tòa Dân Tòa án nhân dân tối cao đến nhận cơng tác Tòa Hành Tòa án nhân dân tối cao từ ngày 01/5/2009 Nhiệm vụ cụ thể bà Lê Thị Thúy Bình Chánh án Tòa Hành Tòa án nhân dân tối cao phân cơng Điều 2: Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức – Cán bộ, Chánh tòa Tòa Hành chính, Chánh tòa Tòa Dân Tòa án nhân dân tối cao Lê Thị Thúy Bình chịu trách nhiệm thi hành định này./ Nơi nhận: KT.CHÁNH ÁN -Như điều PHÓ CHÁNH ÁN -Lưu: Vụ TCCB, HSCB Trần Văn Tú
- Xem thêm -

Xem thêm: Com van ban ca biet, Com van ban ca biet

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay