ve_cong_tac_tiep_dan_va_giai_quyet_khieu_nai,_to_c ao

3 17 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/01/2018, 11:14

Công tác tiếp dân giải khiếu nại, tố cáo ghi nhận Hiến pháp Trong lịch sử Đảng CỘNG SẢN VIỆT NAM, mối quan hệ Đảng với nhân dân củng cố, tăng cường yếu tố đóng vai trò định thắng lợi cách mạng Việt Nam Từ đời đến nay, Đảng ta tỏ rõ Đảng cách mạng chân chính, hết lòng phấn đấu lợi ích dân tộc nhân dân Giành quyền, Đảng ta trở thành Đảng cầm quyền lãnh đạo quyền quản lý tồn xã hội Phần đông cán công chức Nhà nước đảng viên, mối quan hệ Đảng nhân dân chủ yếu thể mối quan hệ quyền nhân dân thơng qua pháp luật, sách, thơng qua hoạt động cán bộ, công chức Nhà nước Trong quan hệ Nhà nước xã hội chủ nghĩa với công dân, hai bên có quyền nghĩa vụ nhau, ghi nhận, bảo đảm thực hiến pháp pháp luật Quan hệ quyền nghĩa vụ nhà nước công dân thể hai mặt sau: - Một là, thái độ nhà nước công dân Ở nhà nước mang hai tư cách: Vừa tổ chức công quyền quản lý công dân pháp luật, vừa công cụ (phương tiện) hữu hiệu đảm bảo, bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp công dân Ở tư cách thứ nhất, nhà nước có quyền cơng dân - quyền xác định pháp luật quyền nghĩa vụ công dân Trong tư cách thứ hai, nhà nước có nghĩa vụ cơng dân - nghĩa vụ tôn trọng thực đầy đủ, nghiêm chỉnh, thống pháp luật mà ban hành; bảo đảm điều kiện thuận lợi cho công dân thực hưởng quyền, lợi ích hợp pháp công dân chúng bị xâm hại; không ngừng mở rộng quyền tự do, dân chủ cho công dân phù hợp với phát triển xã hội - Hai là, thái độ công dân nhà nước Ở đây, công dân mang hai tư cách: vừa chủ thể quyền lực nhà nước (người làm chủ nhà nước), vừa đối tượng tác động quyền lực Với tư cách chủ thể quyền lực Nhà nước, cơng dân có quyền Nhà nước - quyền thiết lập quan đại diện cho quyền lực (các quan quyền lực Nhà nước) bãi miễn đại biểu khơng tín nhiệm cử tri; tham gia quản lý Nhà nước xã hội; thảo luận vấn đề chung nước địa phương; kiến nghị với quan Nhà nước ; biểu Nhà nước tổ chức trưng cầu ý dân; kiểm tra giám sát hoạt động máy Nhà nước; yêu cầu quan Nhà nước, công chức nhà nước phải tơn trọng quyền, lợi ích hợp pháp tạo điều kiện thuận lợi cho hưởng quyền thực đầy đủ nghĩa vụ nhà nước; khiếu nại, tố cáo với quan nhà nước có thẩm quyền việc làm trái pháp luật quan nhà nước, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân cá nhân Ở tư cách thứ hai, công dân phải thực nghĩa vụ nhà nước - trung thành với Tổ quốc; bảo vệ Tổ quốc; tôn trọng bảo vệ tài ssản nhà nước lợi ích cơng cộng; tuân theo hiến pháp pháp luật; bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội; giữ gìn bí mật quốc gia; chấp hành quy tắc sinh hoạt cơng cộng; đóng thuế lao động cơng ích; Như vậy, xét từ hai góc độ quan hệ nêu trên, Nhà nước công dân có quyền nghĩa vụ Các quyền nghĩa vụ hiến pháp pháp luật quy định Sự bình đẳng quyền nghĩa vụ tất yếu cần thiết điều kiện nhà nước pháp luật dân, dân, dân; cơng dân trở thành chủ nhân nhà nước xã hội Quyền khiếu nại, tố cáo công dân nghĩa vụ tiếp công dân, giải khiếu nại, tố cáo Nhà nước nội dung mối quan hệ có tính ngun tắc Trên ngun tắc nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa quán triệt quan điểm Chủ tịch Hồ Chí Minh cơng tác tiếp dân, giải khiếu nại, tố cáo coi hình thức thể quyền tự do, dân chủ; trách nhiệm, nghĩa vụ Đảng Nhà nước biện pháp góp phần củng cố mối quan hệ nhân dân với Đảng Nhà nước Hiến pháp năm 1946, Hiến pháp nước ta Chủ tịch Hồ Chí Minh đạo xây dựng với việc ghi nhận quyền bình đẳng, tự dân chủ hồn thiện người dân Việt Nam quy định việc xây dựng thiết chế máy Nhà nước theo nguyên tắc “Nước Việt Nam nước dân chủ cộng hồ Tất quyền bính nước tồn thể nhân dân Việt Nam, khơng phân biệt nòi giống, gái hay trai, giàu nghèo, giai cấp, tôn giáo” gián tiếp khẳng định quyền chủ thể khiếu nại, tố cáo công dân trách nhiệm giải khiếu nại, tố cáo quan Nhà nước Kế thừa phát triển tư tưởng dân chủ hiến pháp năm 1946, Hiến pháp năm 1959 thức ghi nhận quyền khiếu nại, tố cáo quyền công dân Đến Hiến pháp năm 1980, quyền khiếu nại, tố cáo công dân tiếp củng cố phát triển bước Ý nghĩa việc thực quyền khiếu nại, tố cáo hình thức trực tiếp chủ yếu để nhân dân tham gia quản lý Nhà nước, quản lý xã hội khẳng định đầy đủ Hiến pháp Việt Nam năm 1980 Hiến pháp Việt Nam năm 1980 khơng có ý nghĩa bảo đảm quyền lợi ích hợp pháp cơng dân mà thể việc nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước, xây dựng quyền vững mạnh Từ năm 1986 đến nay, công đổi toàn diện đất nước Đại hội lần thứ VI Đảng cộng sản Việt Nam đề xướng đạt thành tựu bước đầu quan trọng Quốc hội định thông qua Hiến pháp Việt Nam năm 1992 để đáp ứng yêu cầu tình hình nhiệm vụ phù hợp với công đại hố, cơng nghiệp hố xây dựng xã hội cơng dân Trên tinh thần Hiến pháp thời kì đổi mới, quyền khiếu nại, tố cáo công dân tiếp tục hoàn thiện mở rộng Như vậy, khẳng định quyền khiếu nại, tố cáo quyền công dân ghi nhận Hiến pháp, quyền có tính chất trị pháp lý cơng dân, hình thức biểu dân chủ xã hội chủ nghĩa Để phát huy quyền đó, Đảng Nhà nước ta coi trọng đến công tác tiếp công dân , cơng tác có liên quan trực tiếp đến việc giải khiếu nại tạo điều kiện thuận lợi cụ thể hoá quy định pháp luật tiếp cơng dân để người dân có quyền trình bày ý kiến, yêu cầu, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo hình thức biểu trực tiếp dân chủ xã hội chủ nghĩa, mối quan hệ công dân với Nhà nước, cầu nối nhân dân với Đảng Nhà nước Đặc biệt, qua văn pháp luật công tác giải khiếu nại, tố cáo từ trước đến thấy cơng tác tiếp dân quy định trách nhiệm thủ trưởng quan, đơn vị Nhà nước Ngay sau Pháp lệnh xét giải khiếu nại, tố cáo công dân nghị định số 38/HĐBT Hội đồng Bộ trưởng ban hành năm 1981, Uỷ ban Thanh tra Chính phủ hướng dẫn đạo ngành, cấp tổ chức việc tiếp công dân, coi “tiếp dân biểu thị chấp hành Pháp lệnh, tôn trọng quyền làm chủ nhân dân ” Năm 1991, Pháp lệnh khiếu nại, tố cáo cơng dân ban hành, q trình tổ chức thực hiện, ngày 7/8/1997 Chính phủ ban hành riêng Nghị định số 89 qui dịnh công tác tiếp cơng dân, nhấn mạnh trách nhiệm thủ trưởng quan có thẩm quyền giải phải xem xét, giải kịp thời thời hạn pháp luật quy định nhận khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh công dân nơi tiếp cơng dân chuyển đến Ngồi trách nhiệm phải giải khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh công dân, Nghị định đưa quy định bắt buộc thủ trưởng đơn vị quan, đơn vị phải bố trí nơi tiêp cơng dân cấp địa điểm thuận tiện, khang trang, lịch sự, đảm bảo điều kiện vật chất cần thiết để cơng dân đến trình bày khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh dễ dang, thuận lợi dành thời gian trực tiếp tiếp dân để nắm bắt thơng tin, kiến nghị, phản ánh, góp ý vấn đề liên quan đế chủ trương, đường lối, sách Đảng, pháp luật Nhà nước, cơng tác quản lý quan, đơn vị Tiếp nhận khiếu nại, tố cáo công dân nhằm bảo đảm thực tốt quyền khiếu nại, tố cáo cơng dân Hiến pháp quy định Nó cho thấy mối quan hệ chặt chẽ, tách rời công tác tiếp dân giải khiếu nại, tố cáo Biểu việc tiếp nhận khiếu nại, tố cáo thông qua việc tiếp công dân giúp công tác giải khiếu nại, tố cáo quan, đơn vị tiến hành cách đồng có hiệu Ngồi ra, Nghị định 89 ngày /7/8/1997 quy định việc hướng dẫn công dân thực quyền khiếu nại, tố cáo Nội dung thể rõ yêu cầu mang tính bắt buộc đặt quan nhà nước, cán bộ, công chức nhà nước quan hệ với cơng dân Đó phải ln ln tơn trọng nhân dân, tận tuỵ phục vụ nhân dân, liên hệ chặt chẽ với nhân dân lắng nghe ý kiến nhân dân Làm tốt nhiệm vụ này, người cán tiếp dân thể sinh động thái độ, phong cách làm việc nhân dân, phục vụ nhân dân người cán bộ, công chức chế độ xã hội chủ nghĩa, góp phần củng cố mối quan hệ gắn bó chặt chẽ với nhân dân, với đảng nhà nước mà qua tun truyền giáo dục, nâng cao ý thức pháp luật nói chung, pháp luật khiếu nại, tố cáo nói riêng quần chúng nhân dân, khắc phục hạn chế, bất cập việc thực quyền khiếu nại, tố cáo cơng dân, qua đó: Thừa hưởng mặt tích cực pháp lệnh khiếu nại, tố cáo công dân năm 1991và tiếp tục khẳng định vai trò, trách nhiệm thủ trưởng quan, tổ chức, đơn vị công tác tiếp dân, giải khiếu nại, tố cáo, Luật khiếu nại, tố cáo có chương quy định công tác tiếp dân Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ thông qua ngày 23/11/1998 nhằm tăng cường, mở rộng chất dân chủ, nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa dân, dân, dân cụ thể hóa quyền tham gia quản lý nhà nước xã hội, tham gia thảo luận vấn đề chung nước địa phương thông qua việc tiếp nhận thơng tin, kiến nghị, phản ánh, góp ý vấn đề liên quan đến chủ trương, đướng lối, sách Đảng, pháp luật Nhà nước, công tác quản lý quan, đơn vị ... 1980 Hiến pháp Việt Nam năm 1980 ý nghĩa bảo đảm quyền lợi ích hợp pháp cơng dân mà thể việc nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước, xây dựng quyền vững mạnh Từ năm 1986 đến nay, cơng đổi tồn diện đất... cố mối quan hệ gắn bó chặt chẽ với nhân dân, với đảng nhà nước mà qua tun truyền giáo dục, nâng cao ý thức pháp luật nói chung, pháp luật khiếu nại, tố cáo nói riêng quần chúng nhân dân, khắc phục
- Xem thêm -

Xem thêm: ve_cong_tac_tiep_dan_va_giai_quyet_khieu_nai,_to_c ao, ve_cong_tac_tiep_dan_va_giai_quyet_khieu_nai,_to_c ao

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay