Com ve vai tro cua co quan thanh tra trong giai quyet hanh chinh

4 29 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/01/2018, 11:14

Về vai trò quan Thanh tra giải hành Nhìn lại lịch sử thấy, quan tra ln đóng vai trò đáng kể giải khiếu nại, tố cáo nói chung, giải khiếu nại hành nói riêng Ngay sau Cách mạng Tháng Tám thành công, nước Việt Nam dân chủ cộng hoà đời, ngày 23/11/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh số 64/SL thành lập Ban tra đặc biệt - tổ chức tiền thân ngành Thanh tra ngày để “giám sát tất công việc nhân viên Uỷ ban hành quan Chính phủ” (Điều 1), : “có tồn quyền nhận đơn khiếu nại nhân dân” (Điều 2) Đến giai đoạn sau, theo Sắc lệnh 138/SL ngày 19/12/1949 thành lập “Ban tra Chính phủ” thay cho “Ban tra đặc biệt trước đây, Ban tra Chính phủ có nhiệm vụ: xem xét thi hành sách, chủ trương Chính phủ; tra uỷ viên Uỷ ban kháng chiến hành viên chức phương diện liêm khiết; tra khiếu nại nhân dân (Điều 4) Ngày 28/3/1956, Nhà nước ta ban hành Sắc lệnh 261/SL thành lập Ban tra Trung ương Chính phủ Tiếp đó, ngày 26/12/1956, Thủ tướng Chính phủ định thành lập quan tra địa phương ngành, có nhiệm vụ tra việc chấp hành đường lối, sách, mệnh lệnh Chính phủ, việc thực kế hoạch Nhà nước Uỷ ban hành cấp, nhanh chóng xem xét, giải khiếu nại, tố cáo cơng dân Năm 1977, Chính phủ Nghị định ban hành Điều lệ tổ chức hoạt động Uỷ ban tra Chính phủ, xác định việc xây dựng hệ thống tra cấp tỉnh, cấp huyện tương đương Trong quy định giải khiếu nại, tố cáo nhiệm vụ trọng tâm quan tra Uỷ ban tra Chính phủ có trách nhiệm: Hướng dẫn, đôn đốc tra trách nhiệm thủ trưởng ngành, cấp công tác xét, giải đơn khiếu nại, tố cáo công dân, đồng thời tự xem xét, giải đơn khiếu tố phạm vi trách nhiệm Chính phủ Năm 1981, Hội đồng Nhà nước ban hành Pháp lệnh quy định xét giải khiếu nại, tố cáo cơng dân Trong xác định rõ vai trò, trách nhiệm tra việc giúp thủ trưởng quan cấp giải khiếu nại hành Điều 19 quy định: “Chủ nhiệm Uỷ ban tra Chính phủ có trách nhiệm: - Xem xét trình Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng giải khiếu nại, tố cáo việc làm trái sách, pháp luật thủ trưởng ngành Trung ương Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cấp Trung ương - Xem xét kiến nghị giải lại trình Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng giải khiếu nại mà Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban nhà nước, Thủ trưởng quan khác thuộc Hội đồng Bộ trưởng, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cấp tương đương giải có sai lầm - Chủ nhiệm Uỷ ban tra địa phương, Trưởng Ban tra ngành có trách nhiệm giúp Chủ tịch Uỷ ban nhân dân, thủ trưởng ngành, xét giải khiếu nại thuộc thẩm quyền thủ trưởng cấp Như vậy, thời kỳ quan tra chủ yếu đóng vai trò tham mưu cho cấp quyền giải khiếu nại hành Ngồi thực nhiệm vụ theo dõi, đơn đốc cấp, ngành việc tiếp công dân, nhận khiếu nại, tố cáo, giải khiếu nại, tố cáo thi hành định giải khiếu nại, tố cáo Để bảo đảm thực tốt quyền giải khiếu nại, tố cáo tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu công tác giải khiếu nại, tố cáo, năm 1991, Hội đồng Nhà nước ban hành Pháp lệnh khiếu nại, tố cáo thay cho Pháp lệnh quy định việc xét giải khiếu nại, tố cáo công dân Pháp lệnh tiếp tục khẳng định đề cao vai trò trách nhiệm quan tra công tác Với định hướng xây dựng tra quan tài phán để độc lập việc giải khiếu nại hành chính, Pháp lệnh quy định tra cấp giải khiếu nại có quyền kháng nghị định giải khiếu nại tra cấp phát việc giải có vi phạm pháp luật có tình tiết Điều 11, Điều 13 quy định: Chánh tra huyện, Chánh tra tỉnh có trách nhiệm giải khiếu nại mà Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp thủ trưởng quan chuyên mơn giải đương khiếu nại phát có tình tiết việc giải có dấu hiệu vi phạm pháp luật Điều 12, Điều 14, quy định: Chánh tra sở, Chánh tra Bộ có trách nhiệm giải khiếu nại mà thủ trưởng quan chuyên môn thuộc quyền quản lý trực tiếp Giám đốc sở, Bộ trưởng giải đương khiếu nại phát có tình tiết việc giải có dấu hiệu vi phạm pháp luật Điều 17 quy định: Tổng Thanh tra nhà nước xem xét định khiếu nại định Bộ trưởng (quyết định giải khiếu nại Bộ trưởng), định định cuối Về quyền kháng nghị, Điều 13, Điều 17 quy định: Chánh tra tỉnh thấy cần thiết kháng nghị định giải khiếu nại Chánh tra sở, Chánh tra huyện; cần thiết Tổng Thanh tra nhà nước kháng nghị định giải khiếu nại Chánh tra tỉnh, Chánh tra Bộ Có thể nói rằng, định hướng xây dựng tra quan tài phán việc giải khiếu nại hành tra có thẩm quyền kháng nghị định giải khiếu nại tra cấp định hướng Song điều kiện chưa cho phép, mà công đổi máy nhà nước, cải cách hành chưa đẩy mạnh chế tài phán hành nằm quan hành chưa chín muồi quyền kháng nghị chưa có điều kiện thực Mặt khác, việc trao cho tra quyền tài phán khiếu nại hành song với vị trí quyền hạn chưa tương xứng tra chưa thể hoàn thành trọng trách Từ năm 90 đến nay, thực công đổi mà trọng tâm đổi kinh tế, đất nước ta thu nhiều thành tựu quan trọng lĩnh vực Với việc phát triển kinh tế thị trường nhiều thành phần mở rộng dân chủ xã hội chủ nghĩa, cơng tác giải khiếu nại, tố cáo đòi hỏi phải đổi mạnh mẽ Vì vậy, để đáp ứng yêu cầu thực tiễn công tác giải khiếu nại, tố cáo quản lý nhà nước, năm 1998, Quốc Hội ban hành Luật Khiếu nại, tố cáo, điều chỉnh cách toàn diện khiếu nại, tố cáo việc giải khiếu nại, tố cáo Sau đó, Luật Khiếu nại, tố cáo tiếp tục sửa đổi, bổ sung năm 2004, 2005 cho phù hợp với thực tiễn giải khiếu nại, tố cáo trình hội nhập kinh tế quốc tế đất nước Theo quy định pháp luật hành thẩm quyền trách nhiệm quan Thanh tra giải khiếu nại thể điểm sau: - Tổng Thanh tra có thẩm quyền: + Giải khiếu nại mà Thủ trưởng quan thuộc Chính phủ giải lần đầu có khiếu nại: + Giúp Thủ tướng Chính phủ theo dõi, kiểm tra, đơn đốc Bộ, quan ngang Bộ, quan thuộc Chính phủ, Uỷ ban nhân dân cấp việc tiếp công dân, giải khiếu nại, thi hành định giải khiếu nại có hiệu lực pháp luật Trường hợp phát có hành vi vi phạm pháp luật gây thiệt hại đến lợi ích Nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp cơng dân, quan, tổ chức kiến nghị Thủ tướng Chính phủ kiến nghị người có thẩm quyền áp dụng biện pháp cần thiết để chấm dứt vi phạm, xem xét trách nhiệm, xử lý người vi phạm (Theo Điều 26, Luật Khiếu nại, tố cáo sửa đổi, bổ sung theo Luật sửa đổi, bổ sung số điều Luật Khiếu nại, tố cáo, ngày 29/11/2005) Chánh Thanh tra cấp, ngành có trách nhiệm xác minh, kết luận, kiến nghị việc giải khiếu nại thuộc thẩm quyền giải thủ trưởng quan quản lý cấp (theo Điều 27, Luật Khiếu nại, tố cáo sửa đổi, bổ sung theo Luật sửa đổi, bổ sung số điều Luật Khiếu nại, tố cáo, ngày 15/6/2004) Như vậy, Thanh tra khơng cấp giải khiếu nại (ngoại trừ Tổng tra có thẩm quyền giải khiếu nại mà thủ trưởng quan thuộc Chính phủ giải lần đầu có khiếu nại) Các quan tra chủ yếu làm nhiệm vụ xác minh, kết luận, kiến nghị việc giải khiếu nại thuộc thẩm quyền giải thủ trưởng quan quản lý cấp tra, kiểm tra việc việc thực pháp luật khiếu nại, tố cáo Nói cách khác, quan tra quan tham mưu cho Thủ trưởng quan hành cấp cơng tác giải khiếu nại Tựu trung lại, vai trò quan tra giải khiếu nại không giống qua thời kỳ lịch sử, điều chỉnh phù hợp với tình hình thực tiễn khiếu nại giải khiếu nại, tổ chức máy Nhà nước nói chung, tổ chức hoạt động quan tra nói riêng yêu cầu công tác quản lý Nhà nước giai đoạn Đây xu hướng tiếp diễn tương lai Vì thế, vấn đề đặt quan tra trao quyền đến đâu mà làm tròn trách nhiệm cơng tác giải khiếu nại Hiện nay, việc tiếp tục khắc phục hạn chế, bất cập, nâng cao hiệu công tác thẩm tra, xác minh, kết luận, kiến nghị việc giải khiếu nại tra, kiểm tra việc thực quy định pháp luật khiếu nại, tố cáo nói chung, khiếu nại hành nói riêng, quan tra cần ý đến việc xây dựng tiền đề, điều kiện cần thiết cho việc đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ cơng tác giải khiếu nại hành Trong thời gian tới, theo chương trình xây dựng pháp luật, Quốc hội thông qua Luật trách nhiệm bồi thường Nhà nước Đây đạo luật quan trọng, điều chỉnh nhiều vấn đề lớn, phức tạp có liên quan đến trách nhiệm bồi thường Nhà nước, như: trách nhiệm bồi thường Nhà nước cá nhân, tổ chức bị thiệt hại người thi hành công vụ gây hoạt động quản lý hành chính, tố tụng, thi hành án; thủ tục giải bồi thường thiệt hại; quyền, nghĩa vụ cá nhân, tổ chức bị thiệt hại; kinh phí bồi thường trách nhiệm hoàn trả người thi hành cơng vụ gây thiệt hại Trong đó, Luật quy định rõ việc giải yêu cầu bồi thường trình giải khiếu nại hành Với quy định Luật trách nhiệm bồi thường Nhà nước, yêu cầu đặt quan tra không quán triệt sâu sắc nội dung Luật, mà quan trọng phải trang bị tốt kiến thức lĩnh vực cho đội ngũ cán bộ, cơng chức tra để hồn thành tốt vai trò tra giải khiếu nại hành Hiện nay, thực đạo Chính phủ Ban Bí thư Trung ương Đảng, Thanh tra Chính phủ quan hữu quan khẩn trương nghiên cứu, xây dựng Đề án tài phán hành chính, có việc xây dựng mơ hình thí điểm quan tài phán hành lĩnh vực đất đai Xung quanh việc xây dựng mơ hình thí điểm này, có nhiều ý kiến khác Có quan điểm cho rằng, trình xây dựng quan tài phán hành nói chung, cần thí điểm thành lập quan tài phán hành đất đai với đầy đủ đặc trưng vốn có tài phán hành để sở tổng kết, triển khai thực mơ hình chung Những quan điểm khác lại cho rằng, tình hình nay, nên giao cho quan tra mà cụ thể Thanh tra Chính phủ Thanh tra số tỉnh, thành thực chức tài phán hành đất đai, coi bước độ tới giai đoạn thành lập quan tài phán hành Dù thực theo phương án nào, có điều chắn rằng, quan tra đóng vai trò định, việc chuẩn bị mặt người kinh nghiệm cho việc tổ chức thí điểm Vì thế, nên chăng, quan tra, từ cần quan tâm tới việc đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ chuyên môn cho đội ngũ cán làm công tác giải khiếu nại để vừa góp phần nâng cao hiệu mặt cơng tác giai đoạn nay, vừa có điều kiện đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ theo định hướng xây dựng quan tài phán hành nước ta./ Nguyễn Văn Kim Phó Cục trưởng Cục I – TTCP (Nguồn Tạp chí Thanh tra) ... quan điểm khác lại cho rằng, tình hình nay, nên giao cho quan tra mà cụ thể Thanh tra Chính phủ Thanh tra số tỉnh, thành thực chức tài phán hành đất đai, coi bước độ tới giai đoạn thành lập quan. .. trưởng quan quản lý cấp tra, kiểm tra việc việc thực pháp luật khiếu nại, tố cáo Nói cách khác, quan tra quan tham mưu cho Thủ trưởng quan hành cấp công tác giải khiếu nại Tựu trung lại, vai trò quan. .. khiếu nại Chánh tra sở, Chánh tra huyện; cần thiết Tổng Thanh tra nhà nước kháng nghị định giải khiếu nại Chánh tra tỉnh, Chánh tra Bộ Có thể nói rằng, định hướng xây dựng tra quan tài phán việc
- Xem thêm -

Xem thêm: Com ve vai tro cua co quan thanh tra trong giai quyet hanh chinh, Com ve vai tro cua co quan thanh tra trong giai quyet hanh chinh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay