phan_biet_khieu_nai_va_to_cao,_mot_so_van_de_can_l uu_y_khi_giai_quyet_khieu_nai,_to_cao

6 16 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/01/2018, 11:14

Phân biệt khiếu nại tố cáo, số vấn đề cần lưu ý giải khiếu nại, tố cáo Khiếu nại, tố cáo quyền nghĩa vụ công dân Hiến pháp Pháp luật ghi nhận Để quyền đảm bảo thực thi thực tế đồng thời góp phần nâng cao hiệu quản lý Nhà nước, đòi hỏi hiểu biết cơng dân khiếu nại, tố cáo phải đạt đến trình độ định Bên cạnh đó, trách nhiệm giải khiếu nại, tố cáo cơng dân từ phía cá nhân quan có thẩm quyền phải ln pháp luật, công bằng, khách quan, đáp ứng nguyện vọng nhân dân Yêu cầu này, nay, chưa hoàn toàn đáp ứng tiếp tục ý tới Các Luật khiếu nại, tố cáo văn pháp luật khác có liên quan ban hành nhằm tạo khung pháp lý cho hoạt động khiếu nại, tố cáo giải khiếu nại, tố cáo Song, vấn đề phát sinh trình thực thi pháp luật khiếu nại, tố cáo có khơng trường hợp lúng túng, chưa phân biệt rõ ràng, xác khiếu nại, tố cáo, đơn thư có nội dung chứa đựng việc khiếu nại việc tố cáo thụ lý, giải nhiều lúng túng Đây nhiều nguyên nhân làm nảy sinh nhầm lẫn, thiếu sót, chí sai lầm việc xử lý đơn thư, tiến hành xác minh giải khiếu nại, tố cáo công dân khiến người dân phải khiếu nại nhiều lần tố cáo sai việc Từ dẫn đến việc đơn thư khiếu nại, tố cáo không giải kịp thời, xác, để tồn đọng nhiều thời gian dài mà pháp luật không cho phép Khắc phục tình trạng chung này, đồng thời để quan có thẩm quyền giải khiếu nại, tố cáo người dân hiểu rõ khiếu nại tố cáo, trước cần phải “phân tích” cách hiểu hai khái niệm khiếu nại tố cáo theo quy định pháp luật hành Khiếu nại, tố cáo hai khái niệm thường nhắc đến nhau, song tất nhiên khiếu nại tố cáo Theo văn pháp luật nay, khiếu nại, tố cáo hiểu ? Điều Luật khiếu nại, tố cáo năm 1998 quy định: “1 Khiếu nại việc công dân, quan, tổ chức cán bộ, công chức theo thủ tục Luật quy định đề nghị quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền xem xét lại định hành chính, hành vi hành hặc định kỷ luật cán bộ, cơng chức có cho định hành vi trái pháp luật, xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp Tố cáo việc công dân theo thủ tục Luật quy định báo cho quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền biết hành vi vi phạm pháp luật quan, tổ chức, cá nhân gây thiệt hại đe doạ gây thiệt hại lợi ích Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp công dân, quan, tổ chức.” Từ hai định nghĩa này, xét mặt lý luận, tìm hiểu phân biệt khiếu nại, tố cáo phương diện sau đây: Thứ nhất, xét chủ thể: Chủ thể hành vi khiếu nại cơng dân, quan, tổ chức, cán bộ, cơng chức có quyền lợi bị xâm hại định hành chính, hành vi hành định kỷ luật cán bộ, công chức người đại diện hợp pháp người họ thực quyền khiếu nại Có nghĩa là, chủ thể hành vi khiếu nại phải người bị tác động trực tiếp đối tượng hành vi người người uỷ quyền theo quy định pháp luật Trong trường hợp phát thấy định hành chính, hành vi hành chính, định kỷ luật cán bộ, cơng chức có biểu vi phạm pháp luật, người không thuộc diện vừa nêu khơng có quyền khiếu nại, họ “tư vấn”, “góp ý” sử dụng hình thức tác động khác để người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan thực hành vi khiếu nại Chính đặc điểm chủ thể khiếu nại mà pháp luật quy định nghĩa vụ họ cách “chặt chẽ” so với chủ thể hành vi tố cáo Người khiếu nại có nghĩa vụ “khiếu nại đến người có thẩm quyền giải quyết”, trường hợp người khiếu nại đến khiếu nại gửi đơn khiếu nại qua đường bưu điện đến quan khơng có thẩm quyền giải quan, tổ chức có trách nhiệm “thơng báo” “chỉ dẫn” cho đương văn mà khơng có trách nhiệm chuyển đơn Trên sở tinh thần mà Nghị định số 136/2006/NĐ-CP Chính phủ ban hành ngày 14/11/2006 Quy định chi tiết hướng dẫn thi hành số điều Luật Khiếu nại, tố cáo Luật sửa đổi, bổ sung số điều Luật Khiếu nại, tố cáo gián tiếp quy định cá nhân, quan có quyền chuyển đơn khiếu nại công dân gồm đại biểu Quốc Hội, đại biểu Hội đồng nhân dân, Uỷ ban Mặt trận Tổ Quốc tổ chức thành viên Mặt trận quan báo chí (Điều 7); lại, chủ thể giải khiếu nại (tức người giải khiếu nại) khác “Đối với đơn khiếu nại không thuộc thẩm quyền giải mình, quan nhận đơn khơng có trách nhiệm thụ lý mà thơng báo dẫn cho người khiếu nại văn Việc thông báo thực lần vụ việc khiếu nại ” (Khoản 5, Điều 6, Nghị định số 136/2006/NĐ-CP) Bên cạnh đó, người khiếu nại người tố cáo phải có nghĩa vụ “trình bày trung thực nội dung việc” song họ chịu trách nhiệm họ khiếu nại không đúng, ví dụ: ơng A Trưởng Thi hành án dân huyện X có hành vi hạch sách, “vòi vĩnh” người thi hành án trình thực thi nhiệm vụ bị tố cáo, người có thẩm quyền giải tố cáo cho tiến hành xác minh, làm rõ kết luận đội trưởng A có hành vi nhận hối lộ việc có tính chất nghiêm trọng lại có nhiều tình tiết giảm nhẹ trung thực nhận lỗi, số tiền chiếm đoạt không nhiều, trả lại xin lỗi người bị hại, vậy, ông A bị xử lý kỷ luật với hình thức cách chức Không đồng ý với định kỷ luật này, ông A cho mức kỷ luật nặng nên có đơn khiếu nại lên quan có thẩm quyền Sau xem xét lại việc, quan có thẩm quyền kết luận Quyết định kỷ luật ơng A hồn tồn xác, hợp lý, hợp tình theo quy định pháp luật, khiếu nại ông A không chấp nhận Khi đó, ơng A có trách nhiệm chấp hành nghiêm chỉnh Quyết định kỷ luật có hiệu lực pháp luật chịu trách nhiệm trước pháp luật hành vi khiếu nại khơng Đây điểm khác biệt người khiếu nại người tố cáo nhìn từ góc độ nghĩa vụ mà pháp luật quy định cho họ Tuy nhiên, theo tác giả, pháp luật nên có quy định nhằm ràng buộc nâng cao trách nhiệm người khiếu nại để người có ý thức làm đơn khiếu nại, đồng thời giúp giảm bớt việc khiếu nại tràn lan, khơng có sở, chẳng hạn quy định người khiếu nại phải nộp khoản tiền định gọi tiền tạm ứng lệ phí giải khiếu nại họ nộp đơn khiếu nại đến quan có thẩm quyền, khiếu nại họ hoàn trả lại khoản tiền này, khiếu nại sai họ phải khoản tiền nộp, hình thức gần kiểu “án phí”? - Đối với tố cáo: Chủ thể hành vi tố cáo cơng dân, song cho dù có liên quan hay khơng có liên quan tới hành vi vi phạm pháp luật đối tượng việc tố cáo, cơng dân có quyền thực hành vi tố cáo Ví dụ: bà X công dân làm nghề tự sinh sống địa bàn Phường Y, nhiều nguyên nhân khác nhau, bà X biết ông N – Trưởng Thi hành án huyện M nhận hối lộ nhiều người, bà hồn tồn khơng có liên quan đến việc thi hành án bất bình bà làm đơn tố cáo ơng N tới Phòng thi hành án có thẩm quyền Đơn tố cáo bà X trường hợp chấp nhận phải quan có thẩm quyền xem xét, giải theo quy định pháp luật Thứ hai, xét quyền nghĩa vụ: người tố cáo có quyền “gửi đơn trực tiếp tố cáo với quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền” (Điều 57, khoản 1, điểm a - Luật khiếu nại, tố cáo năm 1998) Theo đó, người tố cáo khơng có nghĩa vụ phải tố cáo quan có thẩm quyền giải quyết, họ tố cáo quan, tổ chức Nhà nước Khác với khiếu nại, nhận đơn tố cáo cơng dân, quan, tổ chức có trách nhiệm xem xét giải chuyển đơn đến quan có thẩm quyền tuỳ thuộc đơn tố cáo thuộc hay không thuộc thẩm quyền giải quan, tổ chức Điều 66 Luật khiếu nại, tố cáo năm 1998 quy định “trong trường hợp tố cáo khơng thuộc thẩm quyền giải phải chuyển đơn cho quan, tổ chức, có thẩm quyền giải thông báo cho người tố cáo họ u cầu” Song tố cáo có liên quan ảnh hưởng trực tiếp đến danh dự, uy tín quyền lợi đáng cán cơng chức Nhà nước nên người tố cáo có nghĩa vụ “trình bày trung thực nội dung tố cáo” phải “chịu trách nhiệm trước pháp luật việc tố cáo sai thật” (Điều 57, khoản 2, điểm a, c - Luật khiếu nại, tố cáo năm 1998” Quy định pháp luật hành thể tính cơng bằng, cơng lý so với quy định khiếu nại thể thái độ cứng rắn Vì vậy, người dân làm đơn tố cáo phải cân nhắc, suy nghĩ cẩn trọng đặc biệt khơng thể động cá nhân trả thù người có mâu thuẫn với hay cạnh tranh khơng sáng mà làm đơn tố cáo, vu khống làm uy tín, danh dự, chí gây thiệt hại đến quyền lợi ích đáng người bị tố cáo, người tố cáo làm đơn tố cáo sai thật họ phải gánh chịu hậu pháp lý mà pháp luật quy định sẵn theo quy định Điều 57, khoản 2, điểm c Luật khiếu nại, tố cáo năm 1998: người tố cáo có nghĩa vụ “chịu trách nhiệm trước pháp luật việc tố cáo sai thật” Tuy nhiên, thực tế, trường hợp cơng dân có hành vi tố cáo sai thật bị “xử lý” Hơn nữa, pháp luật hành chưa có nhiều hình thức chế tài để xử lý linh hoạt trường hợp tố cáo sai thật tuỳ theo mức độ mà người tố cáo sai thật gây Trong thời điểm tại, có Bộ luật hình sự, Điều 122 quy định Tội vu khống, điều luật áp dụng người có hành vi “bịa đặt, loan truyền điều biết rõ bịa đặt nhằm xúc phạm danh dự, nhân phẩm gây thiệt hại đến quyền, lợi ích hợp pháp người khác bịa đặt người khác phạm tội tố cáo họ trước quan có thẩm quyền” trường hợp khác mức độ nhẹ chưa có hình thức để xử lý Ngồi ra, cơng dân Đảng viên, họ tố cáo sai thật họ phải chịu kỷ luật Đảng theo quy định Điều lệ Đảng Đây nguyên nhân dẫn đến việc công dân tố cáo tràn lan, dù khơng có nguồn thơng tin có độ tin cậy cao tố cáo để nhằm phục vụ cho lợi ích thân chí để trả thù người khác lý cá nhân Bên cạnh đó, nói đến chủ thể hành vi tố cáo nhiều điều cần phải xem xét xét mặt lý thuyết, có cá nhân cơng dân có quyền thực hành vi tố cáo, quan, tổ chức phát thấy vi phạm pháp luật không nhân danh quan, tổ chức để thực hành vi tố cáo đến quan có thẩm quyền Trong trường hợp đó, quan, tổ chức phải cử đại diện cán nhân danh thân họ thực quyền tố cáo Song thực tế, có khơng trường hợp quan Nhà nước, tổ chức xã hội tố cáo hành vi trái pháp luật gây thiệt hại cho Nhà nước, xã hội nói chung gây thiệt hại cho họ nói riêng Hơn nữa, xét mặt lý luận thực tiễn, việc quy định cơng dân có quyền thực hành vi tố cáo không hợp lý phần làm giảm tính hiệu quả, tính tích cực nỗ lực phát hiện, xem xét, giải đấu tranh phòng ngừa vi phạm pháp luật hoạt động hành pháp tư pháp Đơn cử trường hợp sau: công ty TNHH X hoạt động kinh doanh thương mại nguyên đơn án dân có hiệu lực pháp luật phải thi hành án theo quy định pháp luật song lý cá nhân tư lợi riêng, số cán thi hành án có trách nhiệm tổ chức thi hành án có hành vi gây cản trở việc thi hành án Trong trường hợp cơng ty X khơng có quyền nhân danh cơng ty viết đơn tố cáo hành vi vi phạm pháp luật số cán thi hành án nói trên, pháp luật lại hạn chế chủ thể thực hành vi tố cáo nhằm bảo vệ quyền lợi hợp pháp họ? Rõ ràng, vấn đề pháp luật hành bộc lộ nhiều bất cập cần khắc phục Thứ ba, xét đối tượng:- Đối tượng khiếu nại định hành chính, hành vi hành định kỷ luật cán bộ, công chức quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền bị người khiếu nại cho trái pháp luật, xâm phạm đến quyền lợi ích hợp pháp chủ thể khiếu nại Song, phân tích phần chủ thể, định hành chính, hành vi hành định kỷ luật cán bộ, công chức quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền dù có biểu trái pháp luật xâm hại đến quyền lợi ích người không ảnh hưởng trực tiếp gián tiếp đến chủ thể khiếu nại khơng trở thành đối tượng hành vi khiếu nại xét mối quan hệ với chủ thể khiếu nại đề cập tới Trở lại ví dụ trường hợp bà X tố cáo Đội trưởng Đội THA huyện M, này, hồn tồn khơng liên quan tới việc thi hành án nên bà X khiếu nại Quyết định cưỡng chế thi hành án Trưởng Thi hành án huyện M Quyết định trái pháp luật, Bà thực hành vi tố cáo người Đội trưởng hành vi Bà cho có biểu vi phạm pháp luật - Đối tượng tố cáo hành vi vi phạm pháp luật quan, tổ chức, cá nhân gây thiệt hại đe dọa gây thiệt hại lợi ích Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp cơng dân, quan, tổ chức; có nghĩa hành vi trái pháp luật đối tượng tố cáo ảnh hưởng trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp người tố cáo khơng Xét cấp độ sai phạm nội dung tố cáo cấp độ cao hơn, mức độ vi phạm pháp luật nghiêm trọng so với nội dung khiếu nại Đây đặc điểm để phân biệt khiếu nại tố cáo Điểm khác thể rõ nét chất khiếu nại tố cáo đồng thời cho thấy thái độ Nhà nước ta tố cáo khuyến khích, động viên, chí khen thưởng người có hành vi tố cáo đúng, góp phần làm rõ, điều tra, truy tố, xét xử vụ án lớn, coi họ người có thành tích sản xuất, chiến đấu, chí người có cơng với cơng đấu tranh chống tiên cực, tham nhũng Thứ tư, xét thẩm quyền:Nhìn chung, khiếu nại giải lần đầu nơi có thẩm quyền định thực hành vi trái pháp luật đối tượng hành vi khiếu nại Trong trường hợp đương không đồng ý với định giải khiếu nại lần đầu tiếp tục thực quyền khiếu nại lên cấp trực tiếp cấp có thẩm quyền giải khởi kiện Tồ án Pháp luật khiếu nại, tố cáo có quy định cụ thể cấp giải khiếu nại bao gồm Chủ tịch UBND cấp xã, cấp huyện cấp tỉnh; Giám đốc Sở cấp tương đương thuộc UBND tỉnh; Bộ trưởng, thủ trưởng quan thuộc Bộ, thuộc quan ngang Bộ, thuộc quan thuộc Chính phủ; Tổng tra Theo quy định pháp luật hành, việc giải khiếu nại giải cấp, đương khiếu nại phải khởi kiện Tồ án Nhưng theo Pháp lệnh thủ tục giải vụ án hành nhiều nội dung khiếu nại khơng thuộc thẩm quyền Tồ hành (ví dụ khiếu nại thi hành án dân sự) Đây vấn đề bất cập gây nhiều xúc cho người khiếu nại Đối với giải tố cáo pháp luật khơng quy định định giải tố cáo xác định định giải tố cáo cuối Hơn nữa, thẩm quyền giải tố cáo có điểm quy định khác so với thẩm quyền giải khiếu nại Điều 59 Luật khiếu nại có quy định “ Tố cáo hành vi vi phạm quy định nhiệm vụ, công vụ người đứng đầu quan, tổ chức người đứng đầu quan, tổ chức cấp trực tiếp quan, tổ chức có trách nhiệm giải quyết” Như vậy, khác với thẩm quyền giải khiếu nại, người đứng đầu quan, tổ chức chủ thể giải tố cáo khơng có thẩm quyền giải đơn tố cáo hành vi vi phạm pháp luật thân mình, họ có quyền giải tố cáo hành vi vi phạm quy định nhiệm vụ, công vụ người thuộc quan, tổ chức quản lý trực tiếp Ví dụ: ông A Trưởng Thi hành án huyện B định cưỡng chế phát mại tài sản để thi hành án, bà M người phải thi hành định cưỡng chế nói Khơng đồng ý với định cưỡng chế này, bà M làm đơn khiếu nại lên ơng A - Trưởng Thi hành án huyện B, trường hợp bà cho ông A nhận tiền hối lộ người thi hành án nên định cưỡng chế nhà đất bà trái pháp luật bà M làm đơn tố cáo ơng A, đó, người có thẩm quyền giải đơn tố cáo bà lại Trưởng Thi hành án cấp tỉnh nơi quản lý Thi hành án huyện B Ngoài điểm khác này, nhìn chung, thẩm quyền giải tố cáo xác định gần tương tự thẩm quyền giải khiếu nại Thứ năm, xét trình tự thủ tục giải quyết: nhìn chung thủ tục giải khiếu nại tố cáo tiến hành theo hai trình tự hồn tồn khác nhau, trình tự cụ thể quy định Luật khiếu nại, tố cáo 1998, Luật sửa đổi bổ sung số điều Luật khiếu nại, tố cáo năm 2005 hướng dẫn chi tiết Nghị định 136/2006/NĐ-CP Một điều đáng lưu ý vấn đề thời hiệu, khiếu nại, thời hiệu tính 90 ngày, kể từ ngày nhận định hành biết có hành vi hành chính; khiếu nại định kỷ luật cán bộ, cơng chức, thời hiệu tính 15 ngày, kể từ ngày nhận định kỷ luật, trường hợp ốm đau, thiên tai, địch họa, công tác, học tập nơi xa trở ngại khách quan khác mà người khiếu nại không thực quyền khiếu nại theo thời hiệu thời gian có trở ngại khơng tính vào thời hiệu khiếu nại Trong đó, pháp luật không quy định thời hiệu tố cáo Từ phân tích đặc điểm khác biệt khiếu nại tố cáo nêu trên, tác giả rút số vấn đề sau: Một số lưu ý giải khiếu nại, tố cáo: Trong thực tế, “cách thức” giải quan có thẩm quyền nhiều có khác khiếu nại tố cáo Nhìn chung, từ phân tích trên, thấy rõ ràng “thái độ” nhà làm luật khiếu nại, tố cáo giải khiếu nại, tố cáo khác nhau, cần phải phân biệt cụ thể đơn thư khiếu nại, tố cáo để từ xác định chế thủ tục giải phù hợp với loại đơn thư theo quy định pháp luật hành Tuy nhiên, khiếu nại, tố cáo thực tế lúc hồn tồn độc lập với nhau, nói cách khác khiếu nại tố cáo nhiều trường hợp có mối quan hệ mật thiết - Trường hợp đơn vừa có nội dung khiếu nại vừa có nội dung tố cáo ta áp dung khoản 3, Điều Nghị định 136/2006/NĐ-CP: “Đối với đơn vừa có nội dung khiếu nại, vừa có nội dung tố cáo quan nhận có trách nhiệm xử lý nội dung khiếu nại theo quy định khoản 1, khoản khoản Điều này, nội dung tố cáo xử lý theo quy định Điều 38 Nghị định này.” Theo đó, đơn vừa có nội dung khiếu nại, vừa có nội dung tố cáo ta phải tách nội dung khiếu nại để giải theo trình tự, thủ tục giải khiếu nại nội dung tố cáo phải giải theo trình tự, thủ tục giải tố cáo - Trường hợp tiêu đề đơn lại không thống với nội dung đơn: Nếu tiêu đề đơn “Đơn tố cáo” thực chất nội dung khiếu nại ta giải theo trình tự, thủ tục giải khiếu nại tiêu đề đơn “Đơn khiếu nại” nội dung thực chất tơa cáo giải theo trình tự, thủ tục giải tố cáo Ví dụ động mục đích người khiếu nại đòi hưởng thừa kế quan Nhà nước có thẩm quyền bác bỏ, họ tố cáo “vu vơ” có trường hợp tố cáo cán để đạt mục đích khiếu nại việc bị “thua thiệt”, trường hợp phải vài nội dung để phân biệt khiếu nại hay tố cáo để áp dụng trình tự, thủ tục giải phù hợp - Bên cạnh đó, khiếu nại, tố cáo chuyển hố linh hoạt cho q trình quan có thẩm quyền giải chúng, người khiếu nại trở thành người tố cáo, người giải khiếu nại trở thành người bị tố cáo, người bị tố cáo trở thành người khiếu nại, khiếu nại thơng thường trở thành khiếu nại định kỷ luật cán công chức chẳng hạn: công dân A người phải thi hành án Bản án X có hiệu lực pháp luật Trong trình thi hành án, Chấp hành viên B định cưỡng chế kê biên bán đấu giá tài sản để thực thi hành án A cho định trái pháp luật có đơn khiếu nại, nhiếu ngun nhân, người có thẩm quyền giải khiếu nại C không xem xét việc để trả lời cho đương theo quy định pháp luật cơng dân A làm đơn tố cáo cán C, A với tư cách ban đầu người khiếu nại trở thành người tố cáo, C người giải khiếu nại chuyển thành người bị tố cáo Trong trường hợp sau xác minh việc, C bị quan có thẩm quyền kỷ luật hình thức cách chức, khơng đồng ý với định kỷ luật đó, C làm đơn khiếu nại, trường hợp từ khiếu nại thơng thưòng ban đầu chuyển hoá thành khiếu nại định kỷ luật cán công chức, C người bị tố cáo trở thành người khiếu nại Nói tóm lại, khiếu nại, tố cáo công dân giải khiếu nại, tố cáo quản lý Nhà nước lĩnh vực hoạt động nhạy cảm, liên quan trực tiếp tới quyền lợi ích cơng dân, khơng tác động tới giúp cho việc thực pháp luật đựơc nghiêm chỉnh Phân biệt khiếu nại, tố cáo cách chuẩn xác việc làm cần thiết quan trọng để góp phần khắc phục tình trạng đơn thư khiếu nại, tố cáo xúc Để giúp đồng chí trực tiếp tham gia giải khiếu nại, tố cáo hình dung quy trình giải đơn thư khiếu nại, tố cáo cách ngắn gọn, dễ nhớ, dễ phân biệt dễ áp dụng thực tiễn, tác giả xin mơ hình hố quy trình giải riêng biệt khiếu nại tố cáo theo sơ đồ kèm theo chuyên đề Chúng mong tiếp nhận đóng góp, chia xẻ thơng tin, kiến thức hỏi đáp, thắc mắc công tác giải khiếu nại, tố cáo theo địa chỉ: Hoàng Quốc Hùng – Thanh tra Bộ Tư pháp, Tel: 8231127 & 0913001513 & Email: Hunghq@moj.gov.vn Nguồn nghiepvu.moj.gov.vn
- Xem thêm -

Xem thêm: phan_biet_khieu_nai_va_to_cao,_mot_so_van_de_can_l uu_y_khi_giai_quyet_khieu_nai,_to_cao, phan_biet_khieu_nai_va_to_cao,_mot_so_van_de_can_l uu_y_khi_giai_quyet_khieu_nai,_to_cao

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay