Com dac diem cua phap luat ve thanh tra

3 29 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/01/2018, 11:14

Đặc điểm cuả pháp luật tra Tìm hiểu đặc điểm pháp luật tra có ý nghĩa quan trọng việc hoàn thiện pháp luật tra nước ta giai đoạn Từ việc nghiên cứu hệ thống văn quy phạm pháp luật tra, nhận thấy pháp luật tra có số đặc điểm sau đây: Thứ nhất: Pháp luật tra quy định nhiều văn pháp luật Nhà nước Ở nước ta, pháp luật tra không quy định Luật Thanh tra văn pháp luật nhằm quy định chi tiết, hướng dẫn triển khai thực Luật Thanh tra mà quy định nhiều văn pháp luật khác Hiến pháp, Luật, Pháp lệnh Hiện ngồi Luật Thanh tra có khoảng gần 50 văn Luật, Pháp lệnh có quy định liên quan đến tra Ví dụ: Luật Mơi trường, Luật Đất đai, Luật Khoáng sản, Luật Xây dựng, Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính, văn Luật, Pháp lệnh thuế… Trong văn pháp luật có quy định tra, kiểm tra, xử lý vi phạm giải khiếu nại, tố cáo Nguyên nhân tình trạng quản lý nhà nước đa dạng phức tạp, quản lý tất lĩnh vực đời sống xã hội kinh tế, văn hoá-xã hội; giáo dục, y tế; an ninh, quốc phòng… Thanh tra, kiểm tra chu trình quản lý nhà nước, lĩnh vực phải có hoạt động tra, kiểm tra Vì vậy, văn quy phạm pháp luật liên quan đến quản lý nhà nước lĩnh vực, ngành có quy định tra, kiểm tra Thực trạng không làm cho hệ thống pháp luật tra khó bảo đảm đồng bộ, thống mà làm giảm hiệu tác động Luật Thanh tra thực tế dẫn đến khó khăn việc xác định phạm vi điều chỉnh Luật Thanh tra Theo chúng tôi, văn pháp luật liên quan đến tra cần hoàn thiện chỉnh thể thống với Luật Thanh tra phải bảo đảm phù hợp với đặc thù quản lý nhà nước lĩnh vực Điều có nghĩa cần xác định phạm vi điều chỉnh Luật Thanh tra văn quy phạm pháp luật khác tra; xác định vấn đề cần thiết Luật Thanh tra điều chỉnh vấn đề khơng cần thiết phải điều chỉnh Luật Thanh tra mà quy định văn pháp luật khác Ngoài ra, pháp luật tra nhiều quan nhà nước có thẩm quyền ban hành, có số lượng lớn, hiệu lực pháp lý khác nhau, có phạm vi điều chỉnh rộng dẫn đến việc hiểu biết áp dụng khó khăn, khơng tránh khỏi chồng chéo, mâu thuẫn ảnh hưởng đến hiệu hoạt động tra Thứ hai: Pháp luật tra chịu tác động lớn văn pháp luật quy định tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn quan máy hành Bộ máy hành nhà nước Việt Nam phát triển qua bốn giai đoạn, tương ứng với bốn Hiến pháp có cách thức tổ chức khác nhau, nhiệm vụ, quyền hạn khác phù hợp với giai đoạn Theo quy định pháp luật hành máy hành nhà nước bao gồm: Chính phủ, quan ngang bộ, Uỷ ban nhân dân cấp quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân sở, phòng, ban Tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn quan quy định văn pháp luật Hiến pháp, Luật văn luật Cơ quan tra loại quan nằm máy hành chính, tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn quan tra chịu tác động lớn văn pháp luật tổ chức máy hành nhà nước Sự tác động thể mặt sau: - Cơ quan tra xác định quan chuyên môn, phận cấu thành máy hành chính, cấu, tổ chức các quan máy hành thay đổi dẫn đến thay đổi vị trí, cấu, tổ chức quan tra Vì vậy, văn pháp luật tra phải quy định tổ chức tra phù hợp với văn pháp luật tổ chức máy hành - Các quan tra thực nhiệm vụ, quyền hạn tra phạm vi quản lý nhà nước quan quản lý nhà nước cấp Thông qua văn pháp luật tổ chức máy hành mà quan tra xác định đối tượng nội dung tra Vì vậy, văn pháp luật tra quy định nhiệm vụ, quyền hạn quan tra; đối tượng, nội dung tra phải phù hợp với nhiệm vụ, quyền hạn, phạm vi quản lý quan quản lý nhà nước cấp Sự tác động bắt nguồn từ mối quan hệ tra quản lý nhà nước Bởi đối tượng tra đối tượng quản lý, nội dung tra phụ thuộc vào nội dung quản lý quan quản lý nhà nước Cho nên đối tượng, nội dung tra rộng hay hẹp phụ thuộc vào nhiệm vụ, quyền hạn quan máy hành nhà nước Thứ ba: Pháp luật tra mang tính chất tố tụng Thanh tra chức quản lý nhà nước, pháp luật tra thuộc hệ thống pháp luật hành Pháp luật hành bao gồm tồn văn pháp luật quan nhà nước có thẩm quyền ban hành theo trình tự, thủ tục luật định để điều chỉnh quan hệ xã hội phát sinh lĩnh vực quản lý hành nhà nước, tức quan hệ xã hội phát sinh hoạt động chấp hành điều hành Nhà nước Do tra hoạt động mang tính chất tài phán, pháp luật tra thuộc hệ thống pháp luật hành chính, lại khác với văn pháp luật hành chỗ mang tính chất tố tụng nước ta, pháp luật tố tụng(tố tụng hình sự, dân sự, hành chính) tổng thể quy phạm pháp luật điều chỉnh quan hệ xã hội phát sinh trình giải vụ án hình sự, dân sự, hành Tuy nhiên, tính chất tố tụng pháp luật tra hoàn tồn khác với pháp luật tố tụng hình sự, dân sự, hành chỗ khơng nhằm giải vụ án mà nhằm tiến hành tra chặt chẽ, pháp luật để đạt mục đích tra Tính chất tố tụng pháp luật tra thể chỗ: - Pháp luật tra xác định chặt chẽ chủ thể tiến hành tra, tức chủ thể có quyền xem xét, đánh giá, xử lý việc chấp hành sách, pháp luật đối tượng tra quan, tổ chức, cá nhân - Quy định cụ thể nhiệm vụ, quyền hạn người tiến hành tra Trưởng đoàn tra, Thanh tra viên biện pháp cưỡng chế áp dụng tiến trình tra - Quy định thủ tục tra chặt chẽ từ khâu định tra đến bước thực nhiệm vụ giai đoạn; quy định quyền áp dụng biện pháp thẩm định, trưng cầu giám định, phúc tra; quyền kết luận tra nêu rõ đúng, sai, có vi phạm hay khơng? Mức độ vi phạm kiến nghị biện pháp xử lý Việc xác định pháp luật tra mang tính chất tố tụng phải có quy định để bảo đảm tính độc lập hoạt động tra để phân biệt tra với hoạt động quản lý nhà nước Luật Thanh tra quy định nguyên tắc để bảo đảm tuân thủ pháp luật độc lập hoạt động tra, quan nhà nước người có thẩm quyền khơng can thiệp trái pháp luật vào hoạt động tra Tuy nhiên, đặc điểm khơng có hoạt động tra nhân dân, cần tách tra nhân dân khỏi phạm vi điều chỉnh Luật Thanh tra Tóm lại: với quy định chặt chẽ thủ tục tra, thấy hoạt động tra thực theo giai đoạn, nhiệm vụ chủ thể tra giai đoạn xác định cụ thể, quyền nghĩa vụ chủ thể tiến hành tra đối tượng tra quy định rõ ràng Việc làm rõ đặc điểm định hướng cho giải pháp hoàn thiện pháp luật tra nước ta giai đoạn nay./ Nguyễn Thị Thương Huyền Giảng viên Trường Đại học Luật TP HCM (Theo Tạp chí Thanh tra) ... nhiệm vụ, quyền hạn người tiến hành tra Trưởng đoàn tra, Thanh tra viên biện pháp cưỡng chế áp dụng tiến trình tra - Quy định thủ tục tra chặt chẽ từ khâu định tra đến bước thực nhiệm vụ giai đoạn;... hoạt động tra Tuy nhiên, đặc điểm khơng có hoạt động tra nhân dân, cần tách tra nhân dân khỏi phạm vi điều chỉnh Luật Thanh tra Tóm lại: với quy định chặt chẽ thủ tục tra, thấy hoạt động tra thực... vị trí, cấu, tổ chức quan tra Vì vậy, văn pháp luật tra phải quy định tổ chức tra phù hợp với văn pháp luật tổ chức máy hành - Các quan tra thực nhiệm vụ, quyền hạn tra phạm vi quản lý nhà nước
- Xem thêm -

Xem thêm: Com dac diem cua phap luat ve thanh tra, Com dac diem cua phap luat ve thanh tra

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay