Com bo may nha nuoc

13 13 0
  • Loading ...
1/13 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/01/2018, 11:13

5 - BỘ MÁY NHÀ NƯỚC I KHÁI NIỆM VỀ BMNN : Cơ quan nhà nước: a Định nghĩa: Cơ quan nhà nước :  Là phận cấu thành BMNN  tổ chức thành lập hoạt động theo nguyên tắc trình tự định  Có cấu,tổ chức định  giao quyền lực nhà nước định, quy định VBPL để thực phần nhiệm vụ,quyền hạn nhà nước b Đặc trưng CQNN (giúp phân biệt với quan khác):  Được thành lập hoạt động theo nguyên tắc định,qui định pháp luật đây sở pháp lí cho tồn hoạt động văn pháp luật ví dụ; quốc hội có sở pháp lí hiến pháp, luật tổ chức quốc hội  Về nguyên tắc: lấy chi phí hoạt động từ ngân sách nhà nước (thuế chủ yếu)  Cán công chức làm quan nhà nước phải công dân việt nam với lí để đảm bảo an ninh quốc gia  Được giao phần nhiệm vụ,quyền hạn NN ( có quyền lực NN định ) đây điểm quan trọng ko để phân biệt quan nhà nước với tổ chức xã hội khác mà để phân biệt quan nhà nước với phận nội bên quan nhà nước quan mang quyền lực nhân danh nhà nước phải được:  Pháp luật qui định nhiệm vụ quyền hạn định  Có quyền đơn phương định có khả bắt buộc chủ thể khác  Đối với chủ thể không chịu thi hành bị cưỡng chế thi hành sức mạnh nhà nước  Ví dụ UBTVQH QH lập để giải công việc quốc hội không họp (CQNN); TTHĐND quan thường trực hội đồng nhân dân thành phố (bộ phận nội tại) UBTVQH đình văn sai trái thủ tướng trình QH bãi bỏ, TTHĐND không  Hội LHPN (thuộc quan tổ chức CTXH) kết hợp với LĐ (cơ quan nhà nước TW) để ban hành thông tư liên tịch chế độ nghỉ thai sản cho phụ nữ HLHPN khơng có quyền đơn phương định BMNN CHXHCN Việt Nam: a KN :  BMNN CHXHCN Việt Nam hệ thống bao gồm nhiều quan ( loại quan ) nhà nước  có tính chất,vị trí,chức năng,nhiệm vụ quyền hạn khác  có quan hệ mật thiết với nhau,  tạo thành thể thống tổ chức họat động theo nguyên tắc chung b Phân loại :  Việc phân loại quan BMNN mang tính chất tương đối  Căn vào trật tự hình thành tính chất,vị trí,chức CQNN,( cách phân loại phổ biến ) phân lọai CQNN thành : Hệ thống quan đại diện : ( quan quyền lực nhà nước )  gồm QH,UBTVQH,HĐND cấp  nhân dân trực tiếo bầu ra,trực tíêp trao cho quyền lực nhà nước để thay mặt nhân dân thực quyền lực  Trong họat động mình,các CQNN khác đặt giám sát QH Hệ thống quan chấp hành (cơ quan quản lý nhà nước )  Gồm : CP,các Bộ,các UBNN,các quan khác thuộc CP,UBND cấp,các sở,hpòng ban thuộc UBND  hình thành băng đường bầu cử,do quan quyền lực nhà nước cấp bầu bãi miễn  QLHCNN hoạt động chủ yếu coi chức quan  Đây hệ thống quan có máy lớn Hệ thống quan xét xử  Gồm :TAND cấp TA quân cấp  QH định thành lập thêm TA khác Tòa kinh tế,tòa HC ,Tòa lao động 2  hình thành đường bầu cử (Chánh án TAND tối cao QH bầu bãi miễn) đường bổ nhiệm ( Phó Chánh án TANDTC CTN bổ nhiệm  nhận quyền lực nhà nước từ CQ đại diện nhân dân đặt giám sát CQ  Xét xử chức Hệ thống quan kiểm sát  Gồm : VKSND cấp,VKS quân cấp,  Hình thành đường bổ nhiệm Viện trưởng VKSND tối cao QH bầu bãi miễn;phó VT ,KSV VKSNDTC CTN bổ nhiệm,miễn nhiệm,cách chức.VT,PVT,KSV cử VKSND địa phương,VKS quân cấp VT VKSNDTC bổ nhiệm,miễn nhiệm,cách chức  Chức công tố giám sát hoạt động tư pháp Ngồi hệ thống có CTN ,là cá nhân,do QH bầu từ ĐBQH đặt giám sát QH.CTN nguyên thủ QG,thay mặt nhà nước đối nội đối ngoại Tất cá quan trên,trong hoạt động mình,khi thực nhiệm vụ,quyền hạn định theo quy dịnh PL mang tính quyền lực NN  Căn vào cấu trúc hành - lãnh thổ phạm vi th ẩm quyền phân lọai CQNN thành : Các CQNN trung ương;  gồm: Quốc hội,UBTV QH,Chủ tịch nước,Chính phủ(gồm Bộ,cơ quan ngang Bộ),CQ khác thuộc CP, TANDTC VKSNDTC;  hoạt động bao trùm lên toàn lãnh thổ  VBPL quan ban hành có hiệu lực phạm vi nước,với tất địa phương Các CQNN địa phương  Gồm : HĐND UBND cấp,các sở,phòng,ban thuộc UBND,TAND,VKSND tỉnh,tp trực thuộc TƯ,quận,huyện tương đương  Thẩm quyền giới hạn phạm vi địa phương,1 vùng lãnh thổ định  VBPL CQ ban hành có hiệu lực địa phương định,ko trái với VBPL CQ TƯ YN : phân chia theo để xác định giới hạn thẩm quyền CQNN Mục đích việc phân chia đơn vị hành – lãnh thổ nhằm: + Tổ chức hệ thống quan Nhà nước để quản lý; + Để triển khai lãnh đạo cơng xây dựng kinh tế, văn hố, xã hội; + Phân phối hợp lý, công tài sản quốc dân thu nhập quốc dân; + Tổ chức kế hoạch hóa theo ngành lãnh thổ; + Tổ chức đời sống dân cư, cung cấp dịch vụ quản lý xã hội  Căn vào chế độ làm việc quan nhà nước: Các quan nhà nước làm việc theo chế độ tập thể,  gồm: QH, UBTV QH, HĐND cấp;  thảo luận vấn đề theo chế độ tập thể định theo đa số Các quan nhà nước làm việc theo chế độ tập thể kết hợp với chế độ người đứng đầu (áp dụng từ Hiến pháp 1992), Gồm : Chính phủ, UBND cấp, TANDTC; Các quan nhà nước làm việc theo chế độ thủ trưởng (người đứng đầu): Chủ tịch nước, VKSND cấp, Bộ, quan ngang Bộ, quan chuyên môn thuộc UBND II CÁC NGUYÊN TẮC HOẠT ĐỘNG CỦA BMNN : ( )  NT tư tưởng đạo tổ chức họat động hàng ngày CQNN,BMNN.Những NT YN q tình lập pháp mà tổ chức thực (hành pháp ) trình xử lý vi phạm ( tư pháp )  Có NT mang tính chất Hiến định lại có NT mang tính chất Luật định;có NT chung,Nt riêng…  Việc vận dụng NT tổ chức hoạt động BMNN quan tỏng.Việc vận dụng NT khác cho mô hình khác NT Quyền lực nhà nước thống nhất, có phân cơng phối hợp quan việc thực quyền hành pháp, lập pháp, tư pháp;tất quyền lực nhà nước thuộc nhân dân a Cơ sở lý luận  BMNN phong kiến tổ chức theo nguyên tắc tập quyền chuyên chế (toàn quyền lực nhà nước tập trung vào nhà vua) 3  BMNN tư sản tổ chức theo nguyên tắc phân chia quyền lực ("tam quyền phân lập"): Nghị viện lập pháp; Chính phủ - hành pháp; Tồ án - tư pháp, nhánh quyền lực độc lập, cân bằng, đối trọng kiểm soát lẫn  Nhà nước XHCN khác Nhà nước kiểu cũ chất, mục đích, sở kinh tế-xã hội nên tổ chức BMNN không theo nguyên tắc tập quyền chuyên chế NNPK, không theo nguyên tắc "tam quyền phân lập" BMNNTS, mà tiếp thu hạt nhân hợp lý nguyên tắc phân quyền b CSPL :  Bắt nguồn từ chất giai cấp NN ta NN dân,do dân,vì dân nên NT quy định sớm HP nước ta  Đ1 HP 1946, Đ4 HP 1959, Đ6 HP 1980  Đ2 HP 1992 sửa đổi,bổ sung năm 2001 “Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa nhân dân, nhân dân, nhân dân Tất quyền lực nhà nước thuộc nhân dân mà tảng liên minh giai cấp công nhân với giai cấp nông dân đội ngũ trí thức Quyền lực nhà nước thống nhất, có phân cơng phối hợp quan nhà nước việc thực quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp." c ND NT :  Đây ngun tắc quan trọng phác thảo tranh toàn cảnh mối quan hệ quan nhà nước then chốt TW (QH-CP-CT nước-TATC-VKSTC)  NT có chất xuất phát từ nguyên tắc tập quyền XHCN, nhận thức lại nguyên tắc tập quyền XHCN tồn nước ta trước năm 1992 Đồng thời có tiếp thu hạt nhân hợp lí học thuyết phân quyền tư sản điều kiện hoàn cảnh thực tế việt nam  Hp 1946: chế độ tập quyền thực từ 1946, đ 22 qui định: “nghị viên nhân dân quan quyền lực cao nước việt nam dân chủ cộng hòa”  Hp 1959: chế độ tập quyền củng cố qui định rõ ràng hơn: “tất quyền lực nước việt nam dân chủ cộng hòa thuộc nhân dân, nhân dân sử dụng quyền lực thơng qua QH HĐND cấp nhân dân bầu chịu trách nhiệm trước nhân dân” (đ 4)  Hp 1980 hp 1992 chế độ tập quyền củng cố tổ chức cấu nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam, qui định vị trí, tính chất, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn quan quyền lực nhà nước  Tập quyền tập trung quyền lực nhà nước vào ( cá nhân,cơ quan )  Nội dung nguyên tắc tập quyền XHCN thể chỗ : Mọi quyền lực nhà nước nhân dân,thuộc nhân dân, nhân dân trao(ủy quyền ) cho quan đại diện nhân dân,cơ quan quyền lực nhà nước nhân dân, Quốc hội (Trung Quốc,Việt Nam)  Nhân dân bầu quốc hội HĐND quan quyền lực nhà nước nhân dân trao quyền trực tiếp thay mặt nhân dân thực quyền lực quốc hội mang toàn quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp  Để sử dụng quyền lực nhà nước cách có hiệu quả,QH HĐND thành lập CQNN khác để thực quyền lực NN định đồng thời giám sát việc thực đó,cụ thể : Do năm họp lần nên QH trao quyền hành pháp cho phủ tư pháp cho tòa án CP TA hai quan phát sinh từ QH, quốc hội lập ra, trao quyền phải chịu giám sát QH trong tập quyền, QH quan quyền lực cao hiến pháp 1980 tuyêt đối hóa vai trò QH, lập hội đồng trưởng để hành pháp quốc hội lại kiểm soát hầu hết  Hiến pháp 1992 nhận thức lại nguyên tắc tập quyền XHCN (QH quan quyền lực cao nhất) có tiếp thu hạt nhân hợp lí học thuyết phân quyền (phân cơng quản lí cho CP)nhà nước thống quản lí, có phân cơng phối hợp lưu ý: có nhận thức quán triệt từ năm 1992 10 năm sau (NQ51 2001) có ghi nhận nguyên tắc điều hp Trong điều kiện tại,CQ đại diện quyền lực nhà nước nhân dân ( QH ),do phương thức hoạt động theo kỳ họp ĐBQH phần đông kiêm nhiệm nên chưa thể thực tất quyền thuộc nội dung quyền lực nhà nước,QH tự thành lập CQNN khác giao cho chúng thực chức năng,nhiệm vụ định  Điểm mấu chôt CQ phải chịu giám sát QH ( thông qua báo cáo công tác ) chịu trách nhiệm trước CQ quyền lực nhà nước.Quyền lực tối cao hoạt động giám sát tối cao QH toàn hoạt động BMNN sở để đảm bảo tính thống quyền lực nhà nước, đảm bảo cho hoạt động BMNN phục vụ cho lợi ích nhân dân,phù hợp với ý chí nguyện vọng nhân dân  NT có ý nghĩa thực QH vàHĐND cấp có “thực chất” “thực quyền” e Ý nghĩa việc thực NT : Bảo đảm quyền lực nhân dân quản lý nhà nước xã hội.NN CHXHCN VN NN dân,do dân,vì dânlại tổ chức để nhân dân lao động thực quyền làm chủ mình.Thực NT thực chất bảo đảm quyền lực nhân dân QLNN xã hội,nhân dân chủ thể tối cao f Liên hệ thực tế: hạn chế chế phân công,phối hợp giám sát CQNN việc thực quyền lập pháp, hành pháp tư pháp biện pháp khắc phục Nguyên tắc đảm bảo lãnh đạo đảng tổ chức hoạt động máy nhà nước a Cơ sở lí luận: Thực tế xã hội việt nam cho thấy nhờ có lãnh đạo đảng mà cách mạng tháng thành công nước việt nam dân chủ cộng hòa đời từ đến nhà nước ta đặt lãnh đạo đảng- đội tiên phong giai cấp công nhân nhân dân lao động dân tộc b Cơ sở pháp lí:  HP 1946: khơng có điều khoản ghi nhận lãnh đạo đảng (do tình hình thực tế xã hội việt nam thời chưa cho phép qui định cơng khai) lãnh đạo đảng đảm bảo thông qua vai trò lớn đạo chủ tịch nước  HP 1959: lãnh đạo đảng đề cập lời nói đầu  HP 1980: phủ qui định lãnh đạo đảng điều lại diễn đạt mức lãnh đạo đảng với lời hùng hồn như: tham mưu chiến đấu giai cấp công nhân Việt Nam; lực lượng lãnh đạo nhà nước, lãnh đạo xã hội; nhân tố chủ yếu định thắng lợi  HP 1992: khắc phục sai lầm HP 1980, điều bỏ cụm từ diễm đạt mức lãnh đạo đảng, đồng thời lấy chủ nghĩa mác lê-nin tư tưởng hồ chí minh làm tảng c Nội dung:  Đảng lãnh đạo nhà nước nghị (tập trung vào đường lối, chủ trương, sách đảng) nghị có tính chất bắc buộc pháp luật nghị đời quan nhà nước phải VBPL để cụ thể hóa nghị quyết, áp dụng vào đời sống nghị đảng linh hồn pháp luật  Công tác lãnh đạo: Đảng thực công tác cán : tìm kiếm, phát hiện, bồi dưỡng, giới thiệu vào quan nhà nước để giữ chức vụ quan trọng ĐH đảng kiện quan trọng việt nam ĐH đảng đề nghị (là đường lối kt, ct, vh cho đất nước năm tới, quan nhà nước cụ thể sau) bầu BCH TW đảng BCT Trong gồm người giữ chức vụ quan trọng sau nhà nước tổng bí thư, thủ tướng, chủ tịch nước, trưởng… sau đại hội đảng năm bầu cử quốc hội  Đảng thực lãnh đạo thông qua Đảng viên tổ chức Đảng : cách giáo dục Đảng viên,nâng cao vai trò tiên phong,gương mẫu Đảng viên quần chúng tham qua vào quản lý nhà nước xã hội,tích cực thực đường lối cảu Đảng,tôn trọng thực nghiêm chỉnh pháp luật nhà nước  Đảng lãnh đạo nhà nước công tác kiểm tra Đảng phát uốn nắn kịp thời hành vi sai lầm, lệch lạc, thoái hóa, biến chất đảng viên, tổ chức đảngtổng kết, rút kinh nghiệm để hoàn thiện đường lối lãnh đạo đảng  Phương pháp lãnh đạo:  Dân chủ, giáo dục, thuyết phục nhiên xử lí đảng nặng nề, dọn đường cho xử lí nhà nước  Phương pháp nêu gương: lãnh đạo vai trò tiên phong, gương mẫu đảng viên tổ chức đảng chẳng hạn đảng đề chủ trương để thực đảng viên phải gương mẫu để người dân noi theo KL: lãnh đạo đảng nhà nước lãnh đạo mang tính trị định hướng tầm vĩ mơ: nghĩa đảng đề chủ trương, tìm biện pháp thực nhà nước đảng lãnh đạo khơng có nghĩa cầm tay việc, bao biện d Thực tế nay: nhều sai lầm  Bao biện, cầm tay việc ví dụ vụ đất đai đồ sơn (Hải Phòng) Việc tòa án Hải Phòng thụ lí Nhưng trước ngày xử án, bí thư đảng ủy thành phố ahir phòng u cầu tòa án đình vụ án  Tham nhũng nhiều  Đường lối chủ trương hay thực tế triển khai Nguyên tắc tập trung dân chủ: a Cơ sở lí luận: nguyên tắc bắt nguồn từ yêu cầu quản lí xã hội nhà nước chất giai cấp nhà nước có tập trung quyền lực điều khiển xã hội thiết lập trật tự xã hội xã hội bóc lột phong kiến, tư sản tập trung có ưu điểm dễ quản lí, thống từ xng, lại có điểm hạn chế bmnn xơ cứng, hống hách, chuyên quyền CNXH nguyên tắc có điểm theo nguyên tắc tập trung dân chủ b Cơ sở pháp lí: đ hp 1959, đ hp 1980, đ hp 1992 "QH, HĐND cấp CQNN khác tổ chức hoạt động theo nguyên tắc tập trung dân chủ" c Nội dung: Nội dung nguyên tắc tập trung dân chủ tổ chức hoạt động máy NN thể chổ: tổ chức máy NN nói chung phải dựa tập trung vốn đặc trưng chung tổ chức NN Nhưng tập trung quan liêu mà tập trung theo lối mới: tập trung mang tính dân chủ Tập trung dân chủ lấy tảng tập trung thống nhất, xuyên suốt quan NN cấp cao trung ương trung ương địa phương, tránh phân quyền chia cắt vơ phủ Nhưng chế độ XH chủ nghĩa ta, quyền lực NN bắt nguồn từ nhân dân, phục vụ nhân dân, phải chịu kiểm soát nhân dân hay quan đại diện Trên tinh thần tập trung phải mang tính dân chủ d yêu cầu  Trong tổ chức hoạt động bmnn cần đảm bảo quản lí thống từ xuống (trên nói nghe)  Tuy nhiên tập trung ko có nghĩa chuyên quyền mà phải biết dựa nguyên tắc dân chủ,những vấn đề quan trọng phải bàn bạc công khai TW, cấp trên, thủ trưởng không áp đặt mệnh lệnh mà phải biết lắng nghe ý kiến, phát huy động sáng tạo cấp có đảm bảo gọi tập trung dân chủ  quan làm việc theo chế độ tập thể quốc hội, hội đồng nhân dân, tòa án nhân dân dân chủ cần tập trung Tuy nhiên có định thiểu số phải phục tùng đa số (tập trung)  Đối với quan làm việc theo chế độ thủ trưởng bộ, viện kiểm sát tập trung dân chủ Tuy nhiên định thủ trưởng phải lấy ý kiến nhân dân (dân chủ)  Cần mở rộng theo hướng dân chủ trực tiếp nhân dân tổ chức hoạt động bmnn phải nhân dân xây dựng, thông qua bầu cử để lựa chọn đại biểu xứng đáng, thay mặt nhân dân thực quyền lực, chịu trách nhiệm phục vụ cho lợi ích nhân dân nhứng vấn đề quan trọng quốc TW định phải đưa trưng cầu dân ý (như luật, hiến pháp…) để hiểu tâm tư nguyện vọng nhân dân địa phương định vấn đề quan trọng có liên quan đến nhân dân huy động sức dân để xây dựng kết cấu hạ tầng, công trình phúc lợi, cần đưa phương án hình thức phù hợp để nhân dân thào luận lựa chọn e Thực tế thực hiện: làm nguyên tắc tập trung dân chủ chưa triển khai mở rộng việc mở rộng theo hương dân chủ trực tiếp nhân dân chưa có ,Hiện tượng tập trung quan liêu,Hiện tượng tự do, tuỳ tiện, cục bộ, địa phương chủ nghĩa Nguyên tắc pháp chế XHCN tổ chức hoạt động BMNN a Cơ sở lý luận: Tổ chức hoạt động CQNN đòi hỏi phải quán triệt thực nguyên tắc pháp chế XHCN? b Cơ sở hiến định: Điều 12 HP quy định: "Nhà nứơc quản lý XH PL, không ngừng tăng cường pháp chế XHCN" c ND NT :  Pháp chế ? Pháp chế yêu cầu đặt NN đại Hiến pháp nước ta quy định “ NN quản lý XH PL, không ngừng tăng cường pháp chế XH chủ nghĩa”( Điều 12) Nội dung chủ yếu pháp chế hoạt động NN XH dựa sở PL nghiêm chỉnh chấp hành PL  Trong tổ chức hoạt động máy NN, nguyên tắc pháp chế XH chủ nghĩa thể hiện:  Mọi quan NN phải xác định rõ ràng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm, thành lập theo quy định PL Các chức danh nhiệm vụ NN có chương trình rõ ràng, bầu, bổ nhiệm, tuyển dụng theo quy định 6  Các quan NN, người có chức vụ nhân viên NN phải tuân thủ nghiêm chỉnh PL thi hành nhiệm vụ mình, giải cơng việc hành chính, xét xử, xử phạt, tránh lạm quyền lộng quyền Những vi phạm bị xử lý theo PL xử lý bình đẳng vi phạm khơng kể người có vị thế  NT đòi hỏi : Như vậy, thực nguyên tắc pháp chế XHCN tổ chức hoạt động BMNN có nghĩa tổ chức hoạt động quan NN, cán bộ, nhân viên NN phải nghiêm chỉnh triệt để tuân thủ PL, đồng thời BMNN phải thực việc quản lý XH PL, bảo đảm cho PL tôn trọng thi hành nghiêm minh d ND nguyên tắc đòi hỏi : Phải tăng cường lãnh đạo Đảng nhà nước,Đảng phải xác định hình thức phương pháp lãnh đạo NN cho phù hợp để ko bao biện,làm thay,ko vơ hiệu hóa CQNN,ko lấy NQ Đảng thay cho việc ban hành văn NN.Đảng phải có chủ trương sách đắn để sở NN cụ thể hóa thành VBPL tổ chức đạo thực NN phải ban hành VBPL cách kịp thời để điều chỉnh QHXH xảu nhằm thiết lập trật tự xã hội định phù hợp ý chí NN.Các VB CQNN khác ban hành phải với thẩm quyền,kịp thời mang tính đồng sở lấy HP làm gốc,mang tính thực thi,bắt nguồn từ đòi hỏi thực tế VB cấp ban hành ko trái với VB cấp Tất CQ,viên chức NN TCXH,TCKT, ĐVVT công dân phải tuân thủ HP PL cách nghiêm túc,viên chức NN phải gương mẫu việc thực HP PL, đặc biệt CQNN phải tổ chức hoạt động theo quy định PL Phải tăng cường công tác kiểm tra,giám sát việc thực HP PL,việc xử lý vi phạm phải kịp thời,nghiêm chỉnh có tác dụng lớn đến cơng tác phòng ngừa tội phạm giáo dục PL.Cần tăng cường CQ chuyên trách BV PL Cơng an,Tòa án…làm nòng cốt cho việc BV pháp chế XHCN Các CQ,CB,CC NN phạm vi thẩm quyền phải có biện pháp phù hợp việc tổ chức thực PL, điều đòi hỏi CQ,CB,CC phải thường xuyên học tập để nâng cao trình độ chun mơn nghiệp vụ nhằm đáp ứng đòi hỏi thực tế phải tuyên truyền,phổ biến,giáo dục PL để nâng cao ý thức PL, trách nhiệm tất CQNN e Ý nghĩa vệc thực nguyên tắc này:  Thực nguyên tắc pháp chế XHCN tổ chức hoạt động BMNN nghĩa bảo đảm thống kỷ cương, trật tự, hiệu lực quản lý hoạt động máy NN, bảo đảm dân chủ công XH;  Tránh khuynh hướng cục bộ, tùy tiện, vơ phủ, đấu tranh có hiệu để ngăn chặn tệ quan liêu, tham nhũng tượng tiêu cực khác - Để đáp ứng yêu cầu nguyên tắc pháp chế đòi hỏi phải có hệ thống PL hồn chỉnh (ở PL tổ chức hoạt động máy NN, nhân viên NN) Đồng thời bảo đảm tuân thủ nghiêm chỉnh PL việc tăng cường chế kiểm tra, giám sát, xử lý kịp cơng vi phạm PL Ngun tắc bình đẳng dân tộc  CSPL : Trong NN nhiều dân tộc, việc bảo đảm bình đẳng dân tộc cần thiết Điều Hiến pháp 1992 quy định : “NN Cộng hòa XH chủ nghĩa Việt Nam NN thống dân tộc sinh sống đất nước Việt Nam”  Trong tổ chức hoạt động máy NN, nguyên tắc bình đẳng dân tộc quán triệt vận dụng thể điểm sau:  Bảo đảm để quan đại diện quyền lực NN (Quốc hội HĐND) thành phần dân tộc thiểu số có số đại biểu thích đáng (điều 10 Luật bầu cử đại biểu Quốc hội); đại diện dân tộc ý lựa chọn để bầu giữ chức vụ quyền điạ phương  Có hình thức tổ chức quan quyền lực NN để thể lợi ích dân tộc tham gia định sách dân tộc Hội đồng dân tộc Quốc hội ban dân tộc HĐND…Các quan này, đặc biệt Hội đồng dân tộc không quyền thẩm tra, giám sát, kiến nghị vấn đề dân tộc mà quyền tham dự phiên họp Ủy ban thường vụ Quốc hội, phiên họp Chính phủ bàn sách dân tộc, Chính phủ tham khảo ý kiến định sách dân tộc (điều 94 Hiến pháp 1992)  NN thực sách bình đẳng dân tộc, đồn kết tương trợ dân tộc, nghiêm cấm hành vi kỳ thị, chia rẻ dân tộc; thực sách phát triển mặt, bước nâng cao đời sống vật chất tinh thần đồng bào dân tộc thiểu số 7 Đòan kết, bình đẳng, giúp đỡ lẫn dân tộc, xây dựng sống ấm no hạnh phúc, đồng thời giữ gìn phát huy sắc tốt đẹp dân tộc sách quán Đảng NN ta Thực bình đẳng dân tộc tạo nên đòan kết, trí, tin tưởng lẫn nhau, xây dựng XH Đồng thời thực tốt nguyên tắc có điều kiện ngăn chặn đập tan âm mưu chia rẽ, gây ổn định quan hệ dân tộc lực thù địch Tóm lại, thực ngun tắc bình đẳng dân tộc tổ chức họat động BMNN việc bảo đảm cho dân tộc có quyền bình đẳng xây dựng NN, tham gia quản lý NN, hưởng quyền nghĩa vụ Đồng thời, hoạt động mình, NN có sách hỗ trợ cho dân tộc thiểu số chậm phát triển tiến kịp dân tộc khác mặt, giữ gìn phát huy truyền thống, sắc tốt đẹp dân tộc III Boä máy Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghóa Việt Nam qua Hiến pháp Hiến pháp năm 1946 -Khái quát cấu trúc lãnh thổ quốc gia theo Hiến pháp 1946: Khi nghiên cứu BMNN cần lưu ý cấu trúc lãnh thổ quốc gia quan Nhà nước thiết lập theo đơn vò hành lãnh thổ Theo Hiến pháp 1946, nước ta chia thành Bộ (Kỳ), Bộ chia thành Tỉnh, Tỉnh chia thành huyện, huyện chia thành xã Ngoài ra, có thành phố thò xã Như vậy, quyền TW, quyền đòa phương nước ta thời kỳ thành lập cấp theo đơn vò hành lãnh thổ Tuy nhiên, cấp quyền Hiến pháp 1946 có phân biệt cấp quyền không bản, từ dẫn đến việc xác lập cấp quyền hoàn chỉnh không hoàn chỉnh Cụ thể cấp cấp huyện xem cấp trung gian dùng để chuyển tải quyền lực, cấp tỉnh xem cửa ngõ để chuyển tải quyền lực đòa phương cấp xã cấp quyền sở gần dân Vì vậy, theo Hiến pháp 1946, HĐND thành lập cấp cấp tỉnh cấp xã - BMNN theo Hiến pháp 1946 gồm có hệ thống quan: (a ) Hệ thống quan quyền lực Nhà nước (cơ quan dân cử) bao gồm Nghò viện nhân dân HĐND cấp Đây sở để thiết lập quan Nhà nước khác - Nghò viện nhân dân quy đònh Chương III gồm 21 điều Nghò viện nhân dân xác đònh quan có quyền cao nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà, công dân Việt Nam từ 18 tuổi trở lên bầu theo nguyên tắc phổ thông, tự do, trực tiếp kín, nhiệm kỳ năm Tuy Hiến pháp năm 1946 chưa dùng khái niệm quan quyền lực Nghò viện quan đứng đỉnh cao quyền lực nhà nước, cấu quyền lực nghò viện có tính trội hẳn Do đó, HP năm 1946 mang dáng dấp tổ chức máy theo chế độ đại nghò Nghò viện có nhiệm vụ quyền hạn quan trọng như: giải vấn đề chung cho toàn quốc, đặt pháp luật, biểu ngân sách, bầu Ban thường vụ Nghò viện, bầu Chủ tòch nước, biểu chức danh Thủ tướng danh sách Bộ trưởng… - HĐND (quy đònh Chương V) thành lập hai cấp cấp tỉnh cấp xã, cấp cấp huyện HĐND mà có UBHC (đây cấp quyền không hoàn chỉnh) (b ) Hệ thống quan hành bao gồm Chính phủ UBHC cấp: - Chính phủ quy đònh Chương IV gồm 14 điều Chính Phủ quan hành cao toàn quốc gồm Chủ tòch nước, Phó Chủ tòch nước Nội (Thuật ngữ dùng để nói phủ, thể chất, chức quan chuẩn Ngoài ra, có Hiến pháp năm 1946 dùng thuật ngữ nội các) Nội gồm Thủ tướng Bộ trưởng, Thứ trưởng, có Phó chủ tòch nước Các họp nội nang tính tham vấn, không mang tính quyền lực Quyền đònh thuộc thủ tướng, thủ tướng chòu trách nhiệm trước chủ tòch nước Chế đònh Chủ tòch nước theo Hiến pháp 1946 có vò trí đặc biệt quan trọng máy nhà nước, vừa Nguyên thủ quốc gia, vừa người đứng đầu Chính phủ (cơ quan hành pháp cao ), nghò viên Nghò viện nhân dân, Nghò viện bầu lại có quyền ban hành sắc lệnh có giá trò gần luật, có quyền yêu cầu Nghò viện thảo luận biểu lại dự luật Nghò viện thông qua ( giống tổng thống Mỹ có quyền phủ luật, CTN Việt Nam quyền điều kiện chiến tranh ) Chủ tòch nước tổng huy quân đội… Chủ tòch nước có quyền hạn lớn chòu trách nhiệm nào, trừ tội phản quốc (Điều 50 Hiến pháp 1946) Khi xét xử chủ tòch nước, NVND phải thành lập án đặc biệt để xét xử Những quy đònh Hiến pháp năm 1946 mang dáng dấp Hiến pháp tư sản, đặc biệt quy đònh thủ tục xét xử người đứng đầu nhà nước gần giống với thủ tục “đàn hạch” Tổng thống Mỹ Và chừng mực đònh chòu ảnh hưởng mô hình tổ chưcù nhà nước Pháp, theo chế độ “hành pháp hai đầu”: Một bên Tổng thống, bên Thủ tướng (lưỡng đầu chế ) - UBHC (quy đònh Chương V) thành lập cấp quyền Như vậy, quan hành đòa phương theo Hiến pháp 1946 gọi UBHC UBND UBHC cấp HĐND cấp bầu Riêng UBHC cấp huyện (hoặc cấp bộ) HĐND xã (hoặc tỉnh) đòa hạt huyện (hoặc tỉnh) bầu (c) Hệ thống quan tư pháp - Quy đònh chương VI gồm điều Cơ quan tư pháp theo Hiến pháp 1946 gồm có: Toà án tối cao, Toà án phúc thẩm, Toà án đệ nhò cấp Toà án sơ cấp Theo Hiến pháp 1946, Tòa án không thiết lập theo đơn vò hành - lãnh thổ mà thiết lập theo cấp xét xử, theo khu vực (theo cách làm tăng tính độc lập Tòa án Tòa án không chòu áp lực cấp quyền Mặt khác, khắc phục tình trạng cào bằng, bình quân chủ nghóa việc thành lập tòa án theo đơn vò hành lãnh thổ – đòa phương thiết lập tòa án mà không vào số lượng án đòa phương Hiến pháp 1946 thực chế độ bổ nhiệm Thẩm phán “Các viên Thẩm phán Chính phủ bổ nhiệm” (Điều 64 ) Trong chừng mực đònh, nói Hiến pháp năm 1946 tiếp thu nguyên lý thuyết phân quyền tổ chức hoạt động máy nhà nước Thể hiện: - Một là: Về mặt tổ chức, có quan đứng ví trí cao nhánh quyền lực hành pháp; - Hai là: Toà án - quan tư pháp thực chức xét xử thành lập theo cấp xét xử, tránh tác động từ phía quyền đòa phương; Như vậy, nhận thấy Hiến pháp năm 1946 sở để xây dựng nhà nước đại Hiến pháp thể chế phân công lao động quyền lực rõ ràng giữa1ập pháp,hành pháp, tư pháp, tất quyền lực nhà nước tập trung vào nghò viện mà thể trách nhiệm cá nhân người đứng đầu quan hành cao (Chủ tòch nước, Thủ tướng), trách nhiệm tập thể không đề cao Hiến pháp năm 195 - Khái quát cấu trúc lãnh thổ quốc gia theo Hiến pháp 1959: Nước ta chia tỉnh, thành phố trực thuộc TW khu tự trò Tỉnh chia thành huyện, thành phố thuộc tỉnh, thò xã Huyện chia xã, thò trấn TP trực thuộc TW chia thành khu phố theo đònh HĐCP Khu tự trò đơn vò hành lập vùng có nhiều dân tộc thiểu số miền núi phía Bắc Lúc đầu (năm 1957) gồm khu Việt Bắc, Thái Mèo Lào Hà Yên, số có khu Việt Bắc Lào Hà Yên có tỉnh, khu Thái Mèo đơn vò tỉnh mà chia trực tiếp huyện Từ năm 1959 bỏ khu Lào Hà Yên, lại khu Việt Bắc Tây Bắc (Thái Mèo cũ) có tỉnh hợp thành Tuy khu tự trò có đơn vò cấp tỉnh vò trí pháp lý chúng tương đương đơn vò tỉnh Hiến pháp 1959 xóa bỏ cấp bộ, xóa bỏ quan điểm việc thành lập quyền hoàn chỉnh không hoàn chỉnh, đồng thời thành lập thêm hệ thống quan quan kiểm sát ( Viện kiểm sát nhân dân) - BMNN theo Hiến pháp 1959 gồm có hệ thống quan: (a) Hệ thống quan đại diện quyền lực Nhà nước bao gồm Quốc hội HĐND cấp Quốc hội: Được quy đònh Chương IV bao gồm 18 điều Quy đònh vấn đề liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cấu tổ chức Quốc hội - quan quyền lực nhà nước cao 9 So với nhiệm kỳ Nghò viện theo Hiến pháp 1946 nhiệm kỳ Quốc hội dài (04 năm so với Hiến pháp 1946 03 năm) Hiến pháp 1959 quy đònh quyền hạn Quốc hội cụ thể (Điều 50) Quốc hội có quan thường trực Ủy ban Thường vụ Quốc hội Ngoài ra, Quốc hội thành lập Uỷ ban chuyên trách (Uỷ ban dự án pháp luật, Uỷ ban kế hoạch ngân sách, Uỷ ban thẩm tra tư cách đại biểu Uỷ ban khác mà Quốc hội thấy cần thiết)… Cách thức tổ chức máy nàh nước theo nguyên tắc tập quyền thể rõ nét, quyền lực tập trung vào Quốc hội - HĐND: So với Hiến pháp 1946, Hiến pháp 1959 bãi bỏ cấp Các đơn vò hành thành lập Hội đồng nhân dân (b) Hệ thống quan hành bao gồm HĐCP UBHC cấp HĐCP: Theo quy đònh Điều 71 Hội đồng Chính phủ quan chấp hành quan quyền lực nhà nước cao quan hành cao Chính phủ theo hiến pháp năm 1959 đổi tên thành hội đồng phủ Việc đổi tên cho thấy chế độ tập thể trách nhiệm tập thể tăng lên, thể rõ tổ chức máy nhà nước trách nhiệm cá nhân người đứng đầu quan hành giảm xuống, - Quy đònh chứng tỏ Hội đồng Chính phủ theo Hiến pháp 1959 tổ chức hoàn toàn theo mô hình Chính phủ nước xã hội chủ nghóa Về thành phần Hội đồng phủ (Điều 72) Chủ tòch nước, Phó chủ tòch nước Thứ trưởng - Đứng đầu lãnh đạo HĐCP Thủ tướng Chính phủ Số lượng Bộ thành viên HĐCP tăng lên đáng kể (18 Bộ) UBHC : Được thành lập cấp UBHC cấp có quyền đình NQ HĐND cấp trực tiếp mà quyền hủy bỏ trước (c) Hệ thống quan xét xử: - Sắc lệnh 85 ngày 22 -5 -1950 Chủ tòch Hồ Chí Minh ban hành văn có nghóa việc cải cách máy tư pháp hoạt động tố tụng, có quy đònh việc thay đổi tên gọi Tòa án: “Tòa án sơ cấp gọi Tòa án nhân dân huyện, Tòa án đệ nhò cấp gọi Tòa án nhân dân tỉnh, Hội đồng phúc án gọi Tòa phúc thẩm, Phúc thẩm nhân dân gọi Hội thẩm nhân dân” (Điều 1); Tuy nhiên, Hiến pháp 1959 - văn pháp lý có giá trò cao nhất, thức thừa nhận đưa vào sử dụng thuật ngữ “Tòa án nhân dân” chế đònh pháp lý riêng với tư cách quan tư pháp máy Nhà nước Theo toàn án nhân dân đươcï thành lập tương ứng với cấp quyền đòa phương từ cấp huyện trở lên Thẩm phán quan dân cử cấp bầu “Các Toà án nhân dân thực hành chế độ Thẩm phán bầu theo quy đònh pháp luật” (Điều 98 ) Cụ thể: Hội đồng nhân dân đòa phương bầu Thẩm phán Toà án nhân dân điạ phương,Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao UBTVQH cử; Chế độ Phụ thẩm nhân dân theo quy đònh Điều 65 Hiến pháp 1946 thay chế độ Hội thẩm nhân dân theo quy đònh Điều 99 Hiến pháp 1959; Ngoài có số quy đònh có liên quan đến thủ tục tố tụng quy đònh mang tính nguyên tắc xét xử Tòa án nhân dân Như vậy, theo Hiến pháp 1959 tòa án đổi tên thành TAND bao gồm TAND tối cao, TAND cấp tỉnh, TAND cấp huyện hệ thống tòa án quân cấp Các TAND đặt giám sát quan quyền lực Nhà nước cấp (d) Hệ thống quan kiểm sát: Là hệ thống BMNN Căn NQ 29//4/1958/ Quốc hội khoá ( kỳ 8) NghỊ đònh 156 ngày 1/7/1959, NĐ 321 ngaỳ 2/7/1989 Chính phủ Viện công tố với tư cách hệ thống quan Nhà nước độc lập thành lập, tổ chức từ Trung ương đến đòa phương, hệ thống quan công tố tách khỏi Bộ Tư pháp với chức nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể: - Điều tra truy tố trước Toà án kẻ phạm pháp hình sự; - Giám sát việc chấp hành phapù luật quan điều tra, an, thi hành án, giam giữ cải tạo; - Khởi tố tham gia tố tụng vụ án dân quan trọng có liên quan đến lợi ích Nhà nước nhân dân Từ nhiệm vụ công tố trước đây, quan giao thêm nhiều nhiệm vụ hoạt động kiểm sát kiểm sát việc tuân theo pháp luật, kiểm sát 10 điều tra, kiểm sát xét xử,…) Do đó, công tác kiểm sát trở thành nhiệm vụ chủ yếu coi chức quan trọng Vì vậy, tên gọi phải thay đổi cho phù hợp Viện công tố đổi tên thành viện kiểm sát nhân dân, bao gồm VKSNDTC, VKSND cấp tỉnh, VKSND cấp huyện VKSQS cấp Hệ thống Viện kiểm sát hoạt động độc lập, theo nguyên tắc tập trung thống để thực chức giám sát thực hành quyền công tố… - Ngoài hệ thống trên, Hiến pháp 1959 quy đònh chế đònh Chủ tòch nước Theo Hiến pháp 1959 Chủ tòch nước phó Chủ tòch nước không nằm thành phần Chính phủ So với Hiến pháp 1946, Hiến pháp 1959 quy đònh Chủ tòch nước từ 35 tuổi trở lên, công dân nước Việt Nam dân chủ cộng hoà không thiết phải đại biểu Quốc hội Quyền hạn Chủ tòch nước theo Hiến pháp 1959 hẹp so với Hiến pháp1946 Chủ tòch nước không người đứng đầu nhánh quyền lực hành pháp mà số quyền mang tính biểu tượng, tượng trưng cho quốc gia, dân tộc, mang tính thủ tục, lễ nghi giống người đứng đầu nhà nước quốc gia khác Chủ tòch nước người đứng đầu nhà nước mặt đối nội đối ngoại Vì vậy, chế đònh Chủ tòch nước quy đònh thành chương riêng Chủ tòch nước không người điều hành đất nước, điều hành máy hành Song, Chủ tòch nước có số quyền hạn lớn, chẳng hạn chủ tòch nước có quyền triệu tập hội nghò trò đặc biệt Tuy nhiên, Hiến pháp năm 1959 cho thấy xu hướng quyền lực thay đổi theo hướng tập trung quyền lực vào tay Quốc hội ( Khi cần thiết QH giao cho HĐCP quyền hạn mới; HĐCP quan chấp hành Quốc hội, quan hành nhà nước cao nhất), điều cho thấy việc phân công quyền lực tổ chức hoạt động máy nhà nước bắt đầu không rõ ràng Hiến pháp năm 1980 - Khái quát cấu trúc lãnh thổ quốc gia theo Hiến pháp 1980: Nước ta chia thành tỉnh, thành phố trực thuộc TW đơn vò hành tương đương Lúc không đơn vò hành khu tự trò (đã bỏ từ năm 1975) Đơn vò hành tương đương với cấp tỉnh theo Hiến pháp 1980 đặc khu (ví dụ, đặc khu Vũng tàu – Côn Đảo) Tỉnh chia thành huyện, thành phố thuộc tỉnh thò xã; thành phố trực thuộc TW chia thành quận, huyện thò xã Huyện chia thành xã thò trấn; thành phố thuộc tỉnh, thò xã chia thành phường xã; quận chia thành phường - BMNN theo Hiến pháp 1980 gồm có hệ thống quan: (a) Hệ thống quan quyền lực Nhà nước bao gồm Quốc hội HĐND cấp - Quốc hội: So với Hiến pháp 1959 bản, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn Quốc hội theo Hiến pháp 1980 không thay đổi Về cấu tổ chức Quốc hội: Có thay đổi lớn  Theo Hiến pháp 1980, quan thường trực Quốc hội Hội đồng nhà nước, Chủ tòch tập thể nhà nước CHXHCNVN  Quốc hội bầu Chủ tòch Phó chủ tòch Quốc hội Đây chức danh theo Hiến pháp 1980  Hiến pháp đề cao mức quyền hạn Quốc hội quy đònh:”Quốc hội có quyền tự đònh cho nhiệm vụ quyền hạn khác xét thấy cần thiết” - HĐND : Được thành lập cấp cấp tỉnh, cấp huyện cấp xã HĐND quan quyền lực nhà nước đòa phương PGS.TS Phạm Hồng Thái – Bài giảng chuyên ngành CHL khoá Hiến pháp 1959 quy đònh Quốc hội họp bầu Chủ tòch đoàn để điều khiển họp Gọi quan có quyền lực , dùng “quyền lực” không chuẩn xác mà thực chất quan đại biểu, quan đại diện quyền lực ( dòch từ Nga: Xô viết đại biểu nhân dân) Ngay thân quy đònh có mâu thuẫn nội “HĐND quan quyền lực nhà nước đòa phương” phải thiết chế, cấu BMNN đóng đòa phương, đại diện cho nhân dân.Và ngược lại, đại biểu dân phải thiết chế tổ chưcù nó, thiết chế quan quyền lực nhà nước Bên cạnh đó, UBND vừa quan chấp hành (1) tức phải chấp 11 (b) Hệ thống quan hành bao gồm HĐBT UBND cấp - Hội đồng Bộ trưởng : Chính phủ nùc CHXHCNVN “ø quan chấp hành hành cao quan quyền lực nhà nước cao nhất” Với quy đònh này, thấy tính độc lập Chính phủ quan hệ với Quốc hội bò hạn chế So với Hiến pháp 1959, Hiến pháp 1980 quy đònh cho Hội đồng Bộ trưởng số quyền hạn cho phù hợp với nhu cầu xã hội tổ chức lãnh đạo công tác trọng tài nhà nước kinh tế, tổ chức lãnh đạo công tác bảo hiểm nhà nước… Trong giai đọan này, số lượng thành viên HĐBT tăng lên nhiều gia tăng số lượng phó chủ tòch HĐBT (9 PCT) gia tăng Bộ (28 Bộ) Hiến pháp 1980 qui đònh trách nhiệm tập thể thành viên Hội đồng Bộ trưởng trước Quốc hội Hội đồng nhà nước - UBND : Được thành lập cấp cấp tỉnh, cấp huyện cấp xã Như vậy, theo Hiến pháp 1980, UBHC đổi tên thành UBND (c) Hệ thống quan xét xử: Về giống với Hiến pháp 1959 bắt đầu có chuyển giao số nhiệm vụ, quyền hạn từ quan tòa án sang quan hành pháp Việc đào tạo cán cho ngành tòa án việc quản lý tòa án đòa phương giai đoạn giao cho Bộ tư pháp (d) Hệ thống quan kiểm sát: Về giống với Hiến pháp 1959 Nhìn chung, BMNN theo Hiến pháp 1980 giống với Hiến pháp 1959 có thay đổi cấu, tổ chức bên (đặc biệt Quốc hội, HĐBT) tính tập thể đề cao họat động BMNN Nhận xét: Hiền pháp năm 1980 thể rõ nét tổ chức hoạt d8ộng máy nhà nước theo nguyên tắc tập tập quyền Về lý thuyết, nhận thức lý luận có hai xu hướng: - Quyền lực tập trung vào tay nhân dân - Quyền lực NN tập trung vào tay QH ( Trần Ngọc Đường, Đỗ Mười) Quan niệm không khoa học nhân dân người thiết lập nên quyền lực phương thức bầu cử - quyền lực quyền lực nhân dân quyền lực QH quyền lực phái sinh quyền lực thức , bắt nguồn từ nhân dân “ Nếu Tổng bí thư mà làm Chủ tòch nước, quyền lực tập trung vào tay người đứng đầu dễ nước” Mà nói quyền lực cao tập trung vào quan QH6 Hiền pháp năm 1980 đỉnh cao chủ nghóa tập quyền, ảnh hưởng lý thuyết làm chủ tập thể Phân công lao động quyền lực không rõ ràng Đi với đề cao trách nhiệm tập thể, coi nhẹ TN cá nhân Hiến pháp năm 1992: hành HĐND; vừa quan hành NN đòa phương (2).Hai mặt có xung đột với => Về nhận thức phân tích có xung đột: (1) Nếu chấp hành chấp hành nghò HĐND Vậy HĐND có NQ trái với HP, luật có chấp hành không? Theo lý thuyết thông thương, văn có giá trò cao phải chấp hành theo văn đo Vậy quan chấp hành mà không chấp hành có không ? Đụng chạm đến lợi ích cụ thể (2) HCNN đòa phương: Vì vậy, quan niệm quan đòa phương đòa phương ( tự quản, hành thường trực ) nhà nươc đòa phương Ngày xưa,gọi UBHC quan thường trực HĐND, quan chấp hành => hợp lý ( Luật 58 -63) - Luật 86,94,2003=> HĐND cần thường trực? Cơ quan đại diện, đại biểu quan hợp thức hoá anh hành đặt 1960 giải thể Bộ Tư Pháp, đến năm 1981, Nghò đònh 143 ngày CP, Bộ Tư Pháp thức thành lập lại theo có nhiệm vụ quản lý án tổ chức Lê Đức Anh Vấn đề chiến tranh, thời Bác Hồ => toàn dân phúc Chứ không nhiều quan, thiết chế tự đònh -> nguy hiểm 12 - Khái quát cấu trúc lãnh thổ quốc gia theo Hiến pháp 1992: bản, Hiến pháp 1992 giữ nguyên cách phân chia đơn vò hành Hiến pháp 1980 bỏ đơn vò hành đặc khu Bên cạnh đó, Hiến pháp 1992 có xu hướng tách đơn vò hành lớn thành đơn vò hành nhỏ cho phù hợp với trình độ quản lý điều kiện quản lý - BMNN theo Hiến pháp 1992 gồm có hệ thống quan: (a) Hệ thống quan quyền lực Nhà nước bao gồm Quốc hội HĐND cấp - Quốc hội: Hiến pháp 1992 có bổ sung thêm quyền hạn Quốc hội như:  Quyết đònh xây dựng chương trình Luật, Pháp lệnh;  Quyết đònh sách dân tộc nhà nước;  Quyết đònh trưng cầu dân ý (Điều 48) Về cấu tổ chức Quốc hội: Hiến pháp 1992 có số thay đổi đònh:  Bỏ thiết chế Hội đồng nhà nước, khôi phục lại chế đònh Uỷ ban thường vụ Quốc hội chế đònh Chủ tòch nước Hiến pháp 1959  Hiến pháp 1992 qui đònh Chủ tòch, Phó chủ tòch Quốc hội đồng thời Chủ tòch, Phó chủ tòch Uỷ ban Thường vụ Quốc hội  Một số thành viên Hội đồng, Uỷ ban Quốc hội làm việc chuyên trách (Điều 94, 95)  Đề cao vai trò Đại biểu Quốc hội,… - HĐND: Được thành lập cấp Hiến pháp 1992 nhấn mạnh tính đại diện Hội đồng nhân dân thông qua điều 119 Hiến pháp 1992 trì quy đònh Luật tổ chức Hội đồng nhân dân Ủy ban nhân dân 1989 thành lập Thường trực Hội đồng nhân dân cấp tỉnh (thành phố thuộc trung ương) cấp huyện (quận, thành phố thuộc tỉnh), thành lập ban Hội đồng nhân dân (b) Hệ thống quan hành bao gồm Chính phủ UBND cấp - Chính phủ: Hiến pháp 1992 kế thừa Hiến pháp 1959 xây dựng chế đònh Chính phủ theo quan điểm tập quyền ”mềm”, nghóa quyền lực nhà nước tập trung thống cần phải có phân biệt chức quan nhà nước việc thực quyền: lập pháp, hành pháp tư pháp Vì vậy, Hiến pháp 1992 quy đònh” Chính Phủ quan chấp hành quan quyền lực nhà nước cao quan hành nhà nước cao nước CHXHCN VN” Hiến pháp 1992 đề cao vai trò Thủ tướng Chính phủ việc thành lập Chính phủ Ngoài ra, Hiến pháp 1992 tăng thêm nhiều quyền hạn khác cho Thủ tướng khoản 2,4,5 điều 114 - UBND: Được thành lập cấp: Tỉnh, Huyện Xã Theo Hiến pháp 1992, quyền hạn Chủ tòch Ủy ban nhân dân tăng cường (c ) Hệ thống quan xét xử: Trước năm 1992 hệ thống Toà án nhân dân nước ta có Toà án hình Toà án dân Đến hệ thống tổ chức Toà án cấp trung ương cấp tỉnh có thêm Toà kinh tế, Toà lao động Toà hành Hiến pháp 1992 thực chế độ Thẩm phán bổ nhiệm Đối với Hội thẩm nhân dân kết hợp chế độ cử chế độ bầu (d) Hệ thống quan kiểm sát: Theo Hiến pháp 1992, Viện kiểm sát nhân dân tối cao Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh (thành phố thuộc trung ương) thành lập Uỷ ban kiểm sát Hiến pháp 1992 có quy đònh Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân đòa phương chòu trách nhiệm báo cáo trước Hội đồng nhân dân tình hình thi hành luật đòa phương trả lời chất vấn Đại biểu Hội đồng nhân dân (Điều 140) Ngoài Hiến pháp 1992, chế đònh Chủ tòch nước cá nhân quy đònh thành chế đònh riêng biệt Hiến pháp 1959 Chủ tòch nước theo Hiến pháp 1992 quyền hạn không rộng Hiến pháp 1946 Hiến pháp 1959 Hiến pháp 1992 quy đònh Chủ tòch nước người đứng đầu nhà nước, thay mặt nước CHXHCN VN đối nội đối ngoại Những sửa đổi, bổ sung NQ 51/ NQ - QH10 ngày 25/12/2001 liên quan đến Bộ máy nhà nước NQ51/2001/NQ- QH ngày 25/12/2001 sửa đổi, bổ sung vào điều (gồm Điều 84, 91, 103, 112, 144, 146, 136 140), có nội dung quan trọng liên quan đến nhiệm vụ, quyền hạn quan nhà nước then chốt trung ương như: 13 - Đối với Quốc hội (theo sửa đổi, bổ sung Điều 84):  Quyết đònh phân bổ ngân sách trung ương không phân bổ ngân sách nhà nước nói chung trước  Có quyền bỏ phiếu tín nhiệm chức danh Quốc hội bầu phê chuẩn… - Đối với Uỷ ban Thường vụ Quốc hội (theo sửa đổi, bổ sung Điều 91)  Không quyền phê chuẩn, bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Phó Thủ tướng, Bộ trưởng thành viên khác Chính phủ Quốc hội không họp Hiến pháp năm 1992 trước  Chỉ trường hợp “Quốc hội họp được”, Uỷ ban Thường vụ có quyền đònh việc tuyên bố tình trạng chiến tranh nước nhà bò xâm lược phải báo cáo lại với QH kỳ họp gần - Đối với Chủ tòch nước (theo sửa đổi, bổ sung Điều 103):  Bổ sung quyền ban bố tình trạng khẩn cấp nước đòa phương tình trạng Uỷ ban Thường vụ Quốc hội họp  Đề nghò Uỷ ban Thường vụ Quốc hội xem xét lại Pháp lệnh (chứ Nghò Khoản Điều 103 Hiến pháp 1992 trước đây) … - Đối với Chính Phủ :  Sửa đổi quan trọng liên quan đến quan thuộc Chính phủ là: Thủ trưởng quan khác thuộc Chính phủ không quyền ban hành văn quy phạm pháp luật (Quyết đònh, Chỉ thò, Thông tư,) trước - Đối với Viện Kiểm sát nhân dân (theo sửa đổi, bổ sung Điều 137 Hiến pháp 1992)  Bỏ quy đònh chức kiểm sát chung Viện kiểm sát nhân dân cấp (tức Viện kiểm sát không thực kiểm sát vòêc tuân theo pháp luật bộ, quan ngang bộ, quan khác thuộc Chính phủ , quan quyền đòa phương, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội, đơn vò vũ trang công dân,…như điều 137 Hiến pháp 1992 quy đònh)  Quy đònh Viện kiểm sát nhân dân thực hành quyền công tố kiểm sát hoạt động tư pháp (bao gồm kiểm sát hoạt động điều tra, hoạt động truy tố, hoạt động xét xử, hoạt động thi hành án, hoạt động giam giữ, cải tạo) đảm bảo pháp luật đïc chấp hành nghiêm chỉnh thống Ý nghóa sửa đổi, bổ sung liên quan đến máy nhà nước:  Phân đònh hợp lý thẩm quyền quan nhà nước  Tập trung tăng cường quyền hạn Quốc hội đồng thời đề cao trách nhiệm người giữ chức vụ chủ chốt quan nhà nước trung ương trước quan đại diện quyền lực Nhà nước cao nhân  Quan trọng sửa đổi Điều 137 HP năm 1992 Tóm lại, việc tổ chức họat động máy nhà nước ta từ trước đến theo nguyên tắc tập quyền XHCN không phân chia theo nguyên tắc “tam quyền phân lập” nhà nước tư sản Quyền lực nhà nước tập trung vào Quốc hội có phân công, phân nhiệm rạch ròi quan tạo thành hệ thống thống quan nhà nước Việc tổ chức quyền lực nhà nước luôn đặt lãnh đạo Đảng Cộng sản – Đảng liên minh giai cấp công nhân, nông dân tầng lớp trí thức tổ chức dựa tảng chủ nghóa Mác – Lênin tư tưởng Hồ Chí Minh Quá trình hình thành phát triển BMNN ta trình liên tục, gắn liền với giai đọan cách mạng Việt Nam Bằng kinh nghiệm tích lũy từ thực tế hoạt động BMNN ta học hỏi kinh nghiệm nước, phải bước hoàn thiện quan Nhà nước chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức hình thức hoạt động,… để BMNN gọn nhẹ hoạt động có hiệu ngày thực Nhà nước dân, dân dân ... tốt đẹp dân tộc sách quán Đảng NN ta Thực bình đẳng dân tộc tạo nên đòan kết, trí, tin tưởng lẫn nhau, xây dựng XH Đồng thời thực tốt nguyên tắc có điều kiện ngăn chặn đập tan âm mưu chia rẽ, gây
- Xem thêm -

Xem thêm: Com bo may nha nuoc, Com bo may nha nuoc

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay