Com che do chinh tri

9 13 0
  • Loading ...
1/9 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/01/2018, 11:12

1 I KHÁI NIỆM CHẾ ĐỘ CHÍNH TRỊ : CĐCT  tổng thể nguyên tắc, quy phạm Luật Hiến pháp ( bao gồm nguyên tắc,quy phạm hiến định nguyên tăc,quy phạm pháp luật thể nguồn khác Luật Hiến pháp )  để xác lập điều chỉnh vấn đề  thể chủ quyền quốc gia,  chất mục đích nhà nước,  tổ chức thực quyền lực nhà nước quyền lực nhân dân,  tổ chức hoạt động hệ thống trị,  sách đối nội, đối ngoại nước CHXHCN Việt Nam  CĐCT thường ghi nhận chương đầu HP,với vị trí chế định pháp lý ,chi phối nội dung chế định khác  Trong HP 1992 sửa đổi 2001,các quy định CĐCT thể cách đầy đủ toàn diện,tạo sở pháp lý vững cho việc thiết lập,củng cố bảo vệ CĐCT nước CHXHCN Việt Nam,là sở cho quy định QH,CP,CTN,HĐND,UBND, TAND, VKSND,quyền nghĩa vụ CD II CHÍNH THỂ CỦA NƯỚC CHXHCN VIỆT NAM  Chính thể vấn đề trọng yếu quốc gia  Chính thể mơ hình tổ chức tổng thể máy quyền lực nhà nước,thể cách thức tổ chức quyền lực nhà nước,xác lập mối quan hệ quan nhà nước Trung ương nhà nước với nhân dân  Hình thức thể cho thấy vấn đề nguồn gốc quyền lực nhà nước,vị trí,vai trò chủ thể quyền lực nhà nước…  Ở Việt Nam :  Trước 1945 : nước phong kiến,sau nước thuộc địa nửa phong kiến.Hình thức thể quân chủ chuyên chế  CMT8 thành cơng,HP 1946 : Nhà nước Việt Nam dân,của dân,vì dân đời,hình thức thể Cộng hòa dân chủ nhân dân  HP 1959 : tương tự năm 1946  HP 1980 : Chính thể Cộng hòa xã hội chủ nghĩa.,một thể đề cao quyền lực nhân dân,mơ rộng dân chủ,phát huy quyền làm chủ nhân dân vai trò tổ chức trị xã hội,dưới lãnh đạo Đảng việc tổ chức thực thi quyền lực nhà nước xã hội chủ nghĩa  HP 1992 sửa đổi,bổ sung 2001,chính thể Cộng hòa xã hội chủ nghĩa tiếp tục củng cố có phát triển mới.Nhà nước CHXHCN Việt Nam nhà nước pháp quyền dân,do dân,vì dân III BẢN CHẤT CỦA NHÀ NƯỚC CHXHCN VIỆT NAM  Bản chất nhà nước vấn đề quan trọng  Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh : Tính chất nhà nước vấn đề Hiến pháp Đó vấn đề nội dung giai cấp quyền.Chính quyền tay phục vụ quyền lợi cho ai? điều định toàn nội dung Hiến pháp  Các HP nước ta có điều khoản xác định chất nhà nước  HP 1946 : Nước Việt Nam nước dân chủ cộng hòa.Tất quyền bình nước nước dân chủ cộng hòa.Tất quyền bính nước tồn thể nhân dân Việt Nam,khơng phân biệt nòi giống,gái trai,giàu nghèo,giai cấp.tôn giáo khẳng định rõ chất nước ta nhà nước dân chủ nhân dân,thể quyền lực nhân dân phục vụ lợi ích nhân dân  HP 1959 : khẳng định nước Việt Nam dân chủ cộng hòa nước dân chủ nhân dân,một nước thống nhiều dân tộc,tất quyền lực nhà nước thuộc nhân dân  HP 1980 : khẳng định chất nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhà nước chuyên vô sản…thực quyền làm chủ tập thể nhân dân lao động  quy định cách mạnh mẽ tồn diện chất mục đích nhà nước ta  HP 1992,sửa đổi bổ sung 2001 ghi nhận sâu sắc đầy đủ chất mục đích nhà nước CHXHCN Việt Nam : “ Nhà nước CHXHCN Việt Nam nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa dân,do dân,vì dân.Tất quyền lực nhà nước thuộc nhân dân mà tảng liên minh giai cấp công nhân với giai cấp nơng dân đội ngũ trí thức ”  Như suốt trình tồn phát triển,nhà nước CHXHCN Việt Nam nhà nước dân,do dân,vì dân với mục xây dựng xã hội dân giàu,nước mạnh,xã hội công bằng,dân chủ,văn minh Bản chất Nhà nước CHXHCN Việt Nam thể điểm sau :  NN mang chất GC công nhân  Bản chất GC không tách rời tính dân tộc  Nhà nước mang tính nhân dân  Dân chủ thực thuộc tính NN  Đảng cộng sản Việt Nam giữ vai trò lãnh đạo nhà nước xã hội  NN mang chất GC công nhân Nhà nước ta nhà nước xã hội chủ nghĩa,lấy liên minh giai cấp công nhân với giai cấp nơng dân đội ngũ trí thức làm tảng,thực sách đại đồn kết dân tộc lãnh đạo Đảng cộng sản Việt Nam nhà nước xã hội nguyên tắc Hiến định đặc điểm thể tính giai cấp Nhà nước kết hợp nhuần nhuyễn tính dân tộc tính nhân dân  Nhà nước mang tính nhân dân Nhà nước CHXHCN Việt Nam nhà nước pháp quyền dân,do dân,vì dân  Dân chủ thực thuộc tính NN Dân chủ thuộc tính Nhà nước CHXHCN Việt Nam,Nhà nước đảm bảo không ngừng phát huy quyền làm chủ mặt nhân dân,tạo điều kiện để nhân dân tham gia đông đảo vào quản lý công việc nhà nước xã hội  Bản chất GC khơng tách rời tính dân tộc Nhà nước CHXHCN Việt Nam nhà nước thống dân tộc Việt Nam,nhà nước thực nghiêm chỉnh sách bình đẳng đồn kết dân tộc,nghiêm cấm hành vi kỳ thị,chia rẽ dân tộc  mục đích Nhà nước CHXHCN Việt Nam xây dựng đất nước Việt Nam hòa bình,thống nhất,độc lập,tồn vẹn lãnh thổ,dân giàu nước mạnh,xã hội công bằng,dân chủ,văn minh,mọi người có sống ấm no,tự do,hành phúc,có điều kiện phát triển toàn diện,nghiêm trị hành động xâm phạm lợi ích Tổ quốc nhân dân.Nước Cộng hồ xã hội chủ nghĩa Việt Nam thực sách hồ bình, hữu nghị, mở rộng giao lưu hợp tác với tất nước giới, khơng phân biệt chế độ trị xã hội khác nhau, sở tôn trọng độc lập, chủ quyền tồn vẹn lãnh thổ nhau, khơng can thiệp vào cơng việc nội nhau, bình đẳng bên có lợi IV.HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ CỦA NƯỚC CHXHCN VIỆT NAM Khái niệm hệ thống trị :  Hệ thống trị cấu bao gồm nhà nước, đảng phái, đồn thể, tổ chức xã hội, trị, tồn hoạt động khuôn khổ pháp luật, chế định theo tư tưởng giai cấp cầm quyền, nhằm tác động vào trình kinh tế – xã hội với mục đích trì phát triển chế độ  Chính trị yếu tố thuộc kiến trúc thượng tầng,vì vấn đề hệ thống trị cần xem xét mối quan hệ chung trị với kinh tế,xã hội 4  Ứng với mơ hình kinh tế - xã hội,tùy thuộc vào điều kiện hoàn cảnh lịch sử cụ thể,có mơ hình tổ chức trị dân chủ tương ứng  Ở nước ta,mơ hình kinh tế-xã hội trước thời kỳ đổi đặc trưng chế kế hoạch hóa tập trung,bao cấp,tương ứng với hệ thống chun vơ sản.Mơ hình kinh tế hị trường định hướng xã hội chủ nghĩa đòi hỏi hệ thống trị với đặc trưng mới,phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội tình hình  Kết tổ chức hoạt động hệ thống trị có tác động trực tiếp mạnh mẽ đến phát triển kinh tế-xã hội:nếu hệ thống đựơc tổ chức hoạt động phù hợp với tính chất trình độ phát triển mơ hinh kinh tế xã hội mang lại tác động tích cực nưcợ lại  Hệ thống trị nước ta gồm : ( )  Đảng Cộng sản Việt Nam (hạt nhân trị lãnh đạo )  Nhà nước CHXHCN Việt Nam ( trụ cột hệ thống )  Mặt trận tổ quốc Việt Nam  Công đoàn Việt Nam  Đoàn niên Cộng sản Hồ Chí Minh  Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam  Hội cựu chiến binh Việt Nam Vị trí,vai trò Đảng Cộng sản Việt Nam hệ thống trị : Đảng Cộng sản Việt Nam phận cấu thành hạt nhân trị lãnh đạo hệ thống trị.Trong lịch sử lập hiến Việt Nam ,vị trí,vai trò lãnh đọa Đảng nhà nước hệ thống trị thể Hiến pháp :  HP 1946 : khơng có điều khoản riêng lãnh đạo Đảng thông qua chế định Chủ tich nước với vị trí,vai trò đặc biệt Chủ tịch Hồ Chí Minh,người sáng lập ĐCS VN, quan điểm,chủ trương, đường lối ĐCS tổ chức,thực thắng lợi  HP 1959 : Dới lãnh đạo sáng suốt Đảng lao ®éng ViƯt Nam, ChÝnh phđ níc ViƯt Nam d©n chđ cộng hoà Chủ tịch Hồ Chí Minh, toàn dân ta đoàn kết rộng rãi Mặt trận dân tộc thống nhất, định giành đợc thắng lợi vẻ vang nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội miền Bắc thực thống nớc nhà Nhân dân ta định xây dựng thành công nớc Việt Nam hoà bình, thống nhất, độc lập, dân chủ giàu mạnh, góp phần xứng đáng vào công bảo vệ hoà bình Đông Nam châu giới HP 1980 : Toàn thể nhân dân Việt Nam đoàn kết chặt chẽ dới cờ bách chiến bách thắng Đảng cộng sản Việt Nam, sức thi hành Hiến pháp, giành thắng lợi to lớn nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa Đ : Đảng cộng sản Việt Nam, đội tiên phong tham mu chiến đấu giai cấp công nhân Việt Nam, đợc vũ trang học thuyết Mác - Lênin, lực lợng lãnh đạo Nhà nớc, lãnh đạo xã hội; nhân tố chủ yếu định thắng lợi cách mạng Việt Nam Đảng tồn phấn đấu lợi ích giai cấp công nhân nhân dân Việt Nam Các tổ chức Đảng hoạt động khuôn khổ Hiến pháp HP 1992 : Điều Đảng cộng sản Việt Nam,đội tiên phong giai cấp công nhân Việt Nam, đại biểu trung thành quyền lợi giai cấp công nhân, nhân dân lao động dân tộc, theo chủ nghĩa Mác-Lê Nin tư tưởng Hồ Chí Minh,là lực lượng lãnh đạo Nhà nước xã hội Mọi tổ chức Đảng hoạt động khuôn khổ Hiến pháp pháp luật  Nội dung lãnh đạo Đảng nhà nước xã hội đề cụ thể từ Đại hội đảng lần VI tiếp tục khẳng định ĐH Đảng 7,8,9,10.gồm :  Đảng đề đường lối,chủ trương,chính sách lớn định hướng cho phát triển toàn xã hội thời kỳ phát triển tất lĩnh vực  Đảng vạch phương hướng nguyên tắc làm sở cho việc xây dựng hoàn thiện Nhà nước,củng cố phát triển hệ thống trị,thiết lập hệ thống dân chủ xã hội chủ nghĩa,phát huy quyền làm chủ nhân dân  Đảng đề quan điểm sách công tác cán bộ,phát hiện,lựa chọn,bồi dưỡng Đảng viên ưu tú người ngồi Đảng có phẩm chất lực giới thiệu với quan nhà nước,các tổ chức trị - xã hội thơng qua chế bầu cử,tuyển chọn để bố trí vào làm việc quan nhà nước tổ chức trị xã hội  Đảng thực lãnh đọa thơng qua Đảng viên tổ chức Đảng cách giáo dục Đảng viên nêu cao vai trò tiên phong,gương mẫu,qua tập hợp giáo dục động viên quần chúng tham gia quản lý nhà nước,quản lý xã hội, ủng hộ tích cực thực đường lối sách Đảng,tơn trọng thực nghiêm chỉnh pháp luật nhà nước  Đảng thực công tác kiểm tra việc chấp hành tổ chức thực đường lối,chính sách,nghị Đảng Đảng viên,tổ chức Đảng,các quan nhà nước tổ chức xã hội,phát uốn nắn kịp thời sai lầm,lệch lạc Đồng thời Đảng tiến hành tổng kết thực tiễn,rút kinh nghiệm để khơng ngừng bổ sung hồn thiện đường lối,chính sách tất lĩnh vực đời sống xã hội  thực chất lãnh đạo Đảng lãnh đạo trị mang tính định hướng,tạo điều kiện để Nhà nước tổ chức thành viên hệ thống trị có sở để chủ động sáng tạo tổ chức hoạt động công cụ,phương pháp biện pháp cụ thể V CHÍNH SÁCH ĐẠI ĐỒN KẾT VÀ ĐƯỜNG LỐI DÂN TỘC CỦA NƯỚC CHXHCN VIỆT NAM Chính sách đại đoàn kết đường lối dân tộc vấn đề lớn Cách mạng Việt Nam,một nội dung quan trọng phản ánh chất chế độ trị nước CHXHCN Việt Nam, thể chế hóa thành nội dung cụ thể Hiến pháp: HP 1946 : Hiến pháp Việt Nam phải ghi lấy thành tích vẻ vang Cách mạng phải xây dựng nguyên tắc dới đây: Đoàn kết toàn dân, không phân biệt giống nòi, gái trai, giai cấp, tôn giáo Đảm bảo qun tù d©n chđ Thùc hiƯn chÝnh qun mạnh mẽ sáng suốt nhân dân Điều thứ Tất công dân Việt Nam ngang quyền phơng diện:chính trị,kinh tế,văn hoá Điều thứ Tất công dân Việt Nam bình đẳng trớc pháp luật, đợc tham gia quyền công kiến quốc tuỳ theo tài đức hạnh Điều thứ Ngoài bình đẳng quyền lợi, quốc dân thiểu số đợc giúp đỡ phơng diện để chóng tiến kịp trình độ chung HP 1959 : Điều Nớc Việt Nam dân chủ cộng hoà nớc thống gồm nhiều dân tộc Các dân tộc sống đất nớc Việt Nam bình đẳng quyền lợi nghĩa vụ Nhà nớc có nhiệm vụ giữ gìn phát triển đoàn kết dân tộc Mọi hành vi khinh miệt, áp bức, chia rẽ dân tộc bị nghiêm cấm Các dân tộc có quyền trì sửa đổi phong tục tập quán, dùng tiếng nói chữ viết, phát triển văn hoá dân tộc Những địa phơng có dân tộc thiểu số sống tập trung thành lập khu vực tự trị.Khu vực tự trị phận tách rời đợc nớc Việt Nam dân chủ cộng hoà Nhà nớc sức giúp đỡ dân tộc thiểu số mau tiến kịp trình độ kinh tế văn hoá chung HP 1980 : Điều Nhµ níc Céng hoµ x· héi chđ nghÜa ViƯt Nam Nhà nớc thống dân tộc sinh sống đất nớc Việt nam, bình đẳng quyền nghĩa vụ Nhà nớc bảo vệ, tăng cờng củng cố khối đại đoàn kết dân tộc, nghiêm cấm hành vi miệt thị, chia rẽ dân tộc Các dân tộc có quyền dùng tiếng nói, chữ viết, giữ gìn phát huy phong tục, tập quán, truyền thống văn hoá tốt đẹp Nhà nớc có kế hoạch xoá bỏ bớc chênh lệch dân tộc trình độ phát triển kinh tế văn hoá Điều Mặt trËn Tỉ qc ViƯt Nam - bao ph¸t huy trun thống đoàn kết toàn dân, tăng cờng trí trị tinh thần nhân dân, tham gia xây dựng củng cố quyền nhân dân, giáo dục động viên nhân dân đề cao ý thức làm chủ tập thể, sức thi đua xây dựng chủ nghĩa xã hội bảo vệ Tổ quốc  HP 1992 :  Điều Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Nhà nước thống dân tộc sinh sống đất nước Việt Nam Nhà nước thực sách bình đẳng, đồn kết, tương trợ dân tộc, nghiêm cấm hành vi kỳ thị, chia rẽ dân tộc Các dân tộc có quyền dùng tiếng nói, chữ viết, giữ gìn sắc dân tộc phát huy phong tục, tập quán, truyền thống văn hố tốt đẹp Nhà nước thực sách phát triển mặt, bước nâng cao đời sống vật chất tinh thần đồng bào dân tộc thiểu số  Điều : Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức thành viên sở trị quyền nhân dân Mặt trận phát huy truyền thống đoàn kết toàn dân, tăng cường trí trị tinh thần nhân dân, tham gia xây dựng củng cố quyền nhân dân, Nhà nước chăm lo bảo vệ lợi ích đáng nhân dân, động viên nhân dân thực quyền làm chủ, nghiêm chỉnh thi hành Hiến pháp pháp luật, giám sát hoạt động quan nhà nước, đại biểu dân cử cán bộ, viên chức nhà nước Nhà nước tạo điều kiện để Mặt trận Tổ quốc tổ chức thành viên hoạt động có hiệu  Chính sách đồn kết đương lối dân tộc thể cách quán toàn HP,phản ánh chất tốt đẹp chế độ trị nước CHXHCN Việt Nam, phù hợp với truyền thống đoàn kết,nhân nghĩa từ ngàn đời dân tộc ta, thực phát huy tác dụng,tập hợp phát huy sức mạnh to lớn dân tộc nghiệp dựng nước giữ nước,phục vụ thiết thực lợi ích dân tộc tồn thể nhân dân VI CHÍNH SÁCH ĐỐI NGOẠI CỦA NƯỚC CHXHCN VIỆT NAM :  Từ thành lập tới nay,Nhà nước CHXHCN Việt Nam chủ trương thực cách qn sách đối ngoại hòa bình,hữu nghị hợp tác tiến xã hội sở tôn trọng quyền dân tộc nước nguyên tắc chung sống hòa bình  Do điều kiện lịch sử giai đoạn cụ thể mà cách thể Hiến pháp khơng hồn tồn giống  Điều 14 HP 1992 : Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thực sách hồ bình, hữu nghị, mở rộng giao lưu hợp tác với tất nước giới, không phân biệt chế độ trị xã hội khác nhau, sở tơn trọng độc lập, chủ quyền tồn vẹn lãnh thổ nhau, không can thiệp vào công việc nội nhau, bình đẳng bên có lợi; tăng cường tình đồn kết hữu nghị quan hệ hợp tác với nước xã hội chủ nghĩa nước láng giềng; tích cực ủng hộ góp phần vào đấu tranh chung nhân dân giới hồ bình, độc lập dân tộc, dân chủ tiến xã hội ... lớn định hướng cho phát tri n toàn xã hội thời kỳ phát tri n tất lĩnh vực  Đảng vạch phương hướng nguyên tắc làm sở cho việc xây dựng hoàn thiện Nhà nước,củng cố phát tri n hệ thống trị,thiết... hội chủ nghĩa dân ,do dân,vì dân.Tất quyền lực nhà nước thuộc nhân dân mà tảng liên minh giai cấp công nhân với giai cấp nơng dân đội ngũ trí thức ”  Như suốt trình tồn phát tri n,nhà nước CHXHCN... thổ,dân giàu nước mạnh,xã hội cơng bằng,dân chủ,văn minh,mọi người có sống ấm no,tự do, hành phúc,có điều kiện phát tri n tồn diện,nghiêm trị hành động xâm phạm lợi ích Tổ quốc nhân dân.Nước Cộng
- Xem thêm -

Xem thêm: Com che do chinh tri, Com che do chinh tri

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay