Com tap quyen xa hoi chu nghia

3 27 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/01/2018, 11:11

Nội dung: Trong NN pháp quyền XHCN có tổ chức quan lập pháp, hành pháp tư pháp, phân cơng, phối hợp hoạt động chuyên trách máy NN khơng có phân quyền độc lập phận với Người ta nói “tập quyền XHCN” “tam quyền phân lập” NN XHCN đảm bảo tập trung thống quyền lực Thống quyền lực NN hiểu toàn quyền lực NN thuộc nhân dân, tập trung thống nhân dân, nhân dân sử dụng quyền lực NN thông qua quan đại diện mà trước hết quan quyền lực NN cao đất nước (Quốc hội) Điều rằng: quyền lực NN quyền lập pháp, hành pháp hay tư pháp có chung nguồn gốc thống nhân dân, nhân dân ủy quyền, giao quyền Nói quyền lực NN thống mục tiêu trị, nội dung trị NN Cả quyền lập pháp, hành pháp tư pháp có chức năng, nhiệm vụ quyền hạn khác thống mục tiêu trị chung (ở nước ta xây dựng NN “dân giàu, nước mạnh, xã hội cơng bằng, dân chủ, văn mình” Đảng ta ra) Bộ máy NN XHCN tổ chức theo nguyên tắc quyền lực NN thống nhất, khơng phân chia, lại có phân cơng rành mạch quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp: Quyền lập pháp quyền đại diện cho nhân dân thể ý chí cung quốc gia Những người nhân dân giao cho quyền người phổ thông đầu phiếu bầu hợp thành quan gọi Quốc hội, Quốc hội quan nhân dân giao quyền biểu thông qua luật Quyền hành pháp quyền tổ chức thực ý chí chung quốc gia phủ đảm trách Chính phủ tổ chức thực pháp luật để đảm bảo an ninh, an toàn phát triển xã hội Quyền tư pháp quyền xét xử, nhân dân giao cho tòa án Như vậy, xuất phát từ đặc điểm quyền lực NN, việc phân công phối hợp quan NN quyền nói nhu cầu khách quan, cách thức tốt để phát huy vai trò NN công xây dựng phát triển đất nước Ý nghĩa phân công quyền lực NN để phân định nhiệm vụ quyền hạn quan máy NN, kiểm soát quyền lực NN, đảm bảo cho tính pháp quyền NN phát huy dân chủ XHCN, để NN hoạt động có hiệu quả, quyền lực NN ngày thật quyền lực nhân dân Bộ máy NN XHCN có chức thống quản lý lĩnh vực đời sống xã hội Bộ máy Này hợi thành từ nhiều quan tổ chức NN từ trung ương tới địa phương Mỗi quan, tổ chức có vai trò, vị trí, chức năng, nhiệm vụ riêng hợp thành thể thống nhất, hoạt động theo nguyên tắc chung, thực chức chung nằhm đạt mục tiêu thống đặt trước NN Biểu hiện: Biểu cụ thể phương thức tập quyền XHCN thể chủ yếu thông qua máy NN XHCN mà cụ thể loại quan sau: 1/ Cơ quan quyền lực NN (hay hệ thống quan đại diện): Quốc hội Hội đồng nhân dân cấp Các quan quyền lực NN nhân dân trực tiếp bầu ra, nhân danh nhân dân để thực thực thi cách thống quyền lực, phải chịu trách nhiệm vào báo cáo trước nhân dân hoạt động Các quan quyền lực hợp thành hệ thống “xương sống” máy NN Ở nước ta, Quốc hội quan đại biểu cao nhân dân quan quyền lực NN cao Quốc hội quan có quyền lập hiến lập pháp, định vấn đề trọng đại đất nước thực quyền giám sát tối cao với toàn hoạt động quan NN Trong quan quyền lực cao NN XHCN có quan thường trực Ủy ban thường vụ Quốc hội (Việt Nam), Hội đồng Nhà nước (Cu-ba)… Cơ quan Quốc hội bầu chịu trách nhiệm báo cáo trước Quốc hội Hội đồng nhân dân cấp nước ta quan quyền lực NN địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng nhân dân, nhân dân trực tiếp bầu ra, phải chịu trách nhiệm trước nhân dân địa phương quan NN cấp 2/ Chủ tịch nước: người đứng đầu NN, chủ tịch nước trao nhiều quyền hạn rộng lớn lĩnh vực lập pháp, hành pháp tư pháp, người giữ quyền thống lĩnh lực lượng vũ trang nhân dân giữ chức vụ Chủ tịch hội đồng quốc phòng an ninh Chủ tịch nước có vị trí đặc biệt giữ vai trò quan trọng việc đảm bảo phối hợp thống phận máy NN XHCN 3/ Các quan quản lý NN: - Các quan chấp hành Hành NN: Hệ thống quan quản lý NN nước ta gồm có: Chính phủ: quan cao hệ thống quan quản lý NN “Chính phủ thống quản lý việc thực nhiệm vụ trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh đối ngoại NN Đảm bảo hiệu lực máy NN từ trung ương đến sở Đảm bảo việc tôn trọng chấp hành Hiến pháp pháp luật” (Trích điều 109 hiến pháp 1992) Các bộ, quan ngang quan thuộc Chính phủ thực chức quản lý NN ngành (nông nghiệp, công nghiệp, thương mại…) lĩnh vực (kế hoạch, tài chính, lao động…) UBND cấp: thực sử quản lý thống mội mặt đời sống xã hội địa phương Các sở, phòng, ban chức UBND quan thực chức quản lý chuyên môn phạm vi địa phương - Các quan quốc phòng an ninh: Thực chức đảm bảo an ninh quốc gia, trật tự xã hội, ổn định trị quyền tự dân chủ nhân dân Ở nước ta, hệ thống quan quốc phòng, an ninh gồm có: Hội đồng quốc phòng an ninh, Bộ quốc phòng, Bộ cơng an quan quốc phòng an ninh địa phương Hệ thống quan quốc phòng – an ninh quan quản lý công tác quốc phòng – an ninh 4/ Các quan xét xử: trực thuộc quan quyền lực NN, chịu trách nhiệm báo cáo trước quan quyền lực NN hoạt động lại độc lập tuân theo pháp luật Ở nước ta, hệ thống quan xét xử gồm có: Tồn án nhân dân tối cao, tòa án nhân dân địa phương, tòa án quân toàn án khác luật định 5/ Các quan kiểm sốt: tổ chức khơng để thực quyền cơng tố mà để kiếm sốt hoạt động tư pháp, góp phần đảm bảo cho pháp luật chấp hành nghiêm chỉnh thống Hệ thống quan kiểm soát nước ta gồm có: Viện kiểm sát nhâ dân tối cao, viện kiểm sát nhân dân địa phương viện kiểm sát quân Như vậy, tính tập quyền XHCN nói biểu cụ thể cấu cách thức tổ chức máy NN XHCN (mà máy NN CHXHCN Việt Nam) Bộ máy NN XHCN tổ chức hoạt động theo nguyên tắc: 1/ Nguyên tắc đảm bảo lãnh đạo ĐCS NN 2/ Nguyên tắc đảm bảo tham gia đông đảo nhân dân lao động vào công việc quản lý NN 3/ Nguyên tắc tập trung dân chủ 4/ Nguyên tắc pháp chế XHCN Ưu - Nhược: Ưu: Quan niệm quyền lực NN thống cách thức tổ chức quyền lực NN đề cao trách nhiệm trước nhân dân, hạn chế dựa dẫm, ỷ lại việc thực quyền hạn nhiệm vụ mà nhân dân ủy quyền Đó sở để khơng có chỗ cho yếu tố cực đoan, đối lập, thiếu trách nhiệm mối quan hệ quyền, quyền lập pháp quyền hành pháp Đồng thời, điều kiện để hình thành chế kiểm soát, nhận xét, đánh giá chất lượng hiệu hoạt động quyền từ bên tổ chức quyền lực NN từ bên nhân dân Nhược: Nếu nhìn nhận lý thuyết thấy có nhược điểm khơng đáng kể, nhiên thực tế lại khác nhiều (điều nói dịp khác ) ... lý thống mội mặt đời sống xã hội địa phương Các sở, phòng, ban chức UBND quan thực chức quản lý chuyên môn phạm vi địa phương - Các quan quốc phòng an ninh: Thực chức đảm bảo an ninh quốc gia,
- Xem thêm -

Xem thêm: Com tap quyen xa hoi chu nghia, Com tap quyen xa hoi chu nghia

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay