Com tai sao nha nuoc chu no va nha nuoc phong kien chua co hien phap

3 30 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/01/2018, 11:11

Đề bài: Tại nhà nớc chủ nô nhà nớc phong kiến cha có hiến pháp? Bài làm Sự đời hiến pháp với tính chất luật gắn liền với thời kì giai cấp t sản giành quyền đấu tranh chống lại nhà nớc chuyên chế phong kiến bớc ngoặt,nó ®· më mét kØ nguyªn míi, mét kØ nguyªn quyền ngời, quyền dân chủ.Nó phần xoá bỏ đợc độc quyền chuyên chế,phân biệt giai cấp tầng lớp xã hội thời kì nhà nớc chủ nô nhà nớc phong kiến Văn có tính chất hiến pháp sản phẩm cách mạng t sản Anh(1640) mở đầu cho loạt hiến pháp khác đời nớc giới.mà tiêu biểu hiến pháp hợp chủng quốc Hoa Kì(1787),bản hiến pháp thành văn lịch sử loài ngời với nội dung hình thức đợc hiểu theo nghĩa phổ biến nh ngày Vậy thời kì nhà nớc chủ nô phong kiến lại hiến pháp? vấn đề cần ý quan tâm Hiểu đợc vấn đề giúp cho có nhìn toàn diện ngành luật hiến pháp, nội dung, hình thức chất Nh biết, hiến pháp ngành luật chung điều chỉnh quan hệ xã hội quan trọng gắn liền với việc xác lập chế độ trị, sách văn hoá xã hội, quốc phòng an ninh, quyền nghĩa vụ công dân, tổ chức hoạt động máy nhà nớc quốc giangành luật hiến pháp tảng quy định nội dung ngành luật Các chế độ trị hiến pháp bản, đờng mòn mà nhà nớc giới theo Hiến pháp quy định quyền ngời: quyền sống, quyền tự quyền mu cầu hạnh phúc Ngời dân tự mặt thân thể, tham gia vào hoạt động trị nhà nớc Hiến pháp quy định cách thức tổ chức hoạt động máy nhà nớc, quy định quyền nghĩa vụ chức quan quyền lực nhà nớc Quy định hình thức tam quyền phân lập.các quyền lập pháp hành pháp t pháp đợc xác định cách rõ ràng quyền lập pháp nghị viện ( quốc hội) đảm nhiệm, quyền hành pháp thuộc phủ quyền t pháp thuộc àn tôí cao Trong đó, nhà nớc chủ nô nhà nớc phong kiến chất hai nhà nớc trì bất công xã hội,bóc lột cách dã man ngời dân xã hội đó.Nó xây dựng nhà nớc trung ơng tập quyền, pháp luật hợp pháp hoá quyền lực vô hạn nhà vua chuyên quyền độc đoán giới quan lại quyền lực nhà nớc đợc tập trung tuyệt đối vào vua Vua có ba quyền lập pháp, hành pháp t pháp.vua định toàn vấn đề quan trọng nhà nớc, ngời dân phải phục tùng nhà vua hai thời kì pháp luật hợp pháp hoá chế độ bóc lột tàn nhẫn ®èi víi ngêi d©n lao ®éng x· héi Nh nhà nớc chủ nô pháp luật củng cố địa vị toàn quyền chủ nô ngời nô lệ,sự bất bình đẳng quan hệ chủ nô, nô lệ cách tuyệt đối.Các luật nhà nớc chủ nô thời khẳng định nô lệ thứ tài sản chủ nô Nó không công nhận quyền ngời cho nô lệ.Hay nhà nớc phong kiến vậy,nhà nớc phân chia giai cấp phong kiến thành nhiều đẳng cấp với vị trí xã hội địa vị kinh tế khác nhau, xây dựng lên bất bình đẳng xã hội mà quyền làm ngời tối thiểu luôn bị o ép, khinh miệt dễ bị trà đạp Trong pháp luật chủ nô phong kiến nhà nớc trì kiểu pháp luật tàn bạo dã man.Pháp luật hợp pháp hoá chuyên quyền, tuỳ tiện sức mạnh bạo lc xã hội.pháp luật quy định nhiều loại hình phạt hà khắc với mục đích gây đau đớn cực thể xác,quy định trách nhiệm hình áp dụng với tập thể Từ phân tích dễ dàng nhận thấy nguyên nhân nhà nớc chủ nô nhà nớc phong kiến hiến pháp.Nguyên nhân do: Thứ nhất, nhà nớc chủ nô nhà nớc phong kiến thống trị xã hội hình thức quân chđ chuyªn chÕ, qun lùc tËp trung tay mét cá nhân nhà vua.Vua nắm ba quyền lập pháp hành pháp t pháp, trực tiếp điều hành đất níc Vua cã qun lùc tèi cao «ng ta chÝnh nhà nớc, pháp luật Do hiến pháp tồn xã hội lúc với chất xâm phạm đến quyền lực nhà vua, tất nhiên vua không ban hành hiến pháp để tự dàng buộc Thứ hai, nhà nớc chủ nô nhà nớc phong kiến công khai bất bình đẳng xã hội hiến pháp bảo vệ bình đẳng xã hội (kể hình thức).trong hiến pháp công nhận địa vị pháp lý công dân (các quyền ngời) quyền mà có đợc chế độ thần dân (chế độ phong kiến) coi ngời công cụ biết nói chế độ chủ nô Thứ ba chế độ đặc quyền đặc lợi nhà nớc thời chủ nô nhà nớc phong kiến Hai nhà nớc phân chia nhân dân thành đẳng cấp có phân biệt đối sử khác mà luật Hiến pháp lại không công nhận điều Hai với hai chất trái ngợc tồn tại, đợc công nhận.hơn theo quan điểm chủ nghĩa mác, hiến pháp ghi chép thành đấu tranh giai cấp t sản trớc giai cấp phong kiến.chính hiến pháp đợc công nhận giai cấp t sản nắm quyền Nh hiến pháp tồn nhà nớc chủ nô nhà nớc phong kiến đợc mà hai hình thức nhà nớc xây dựng mô hình nhà nớc trung ơng tập quyền,với bất bình đẳng xã hội.Hiến pháp đợc đời xã hội có dân chủ,và bình đẳng.Các quyền ngời đợc công nhận cách toàn diện,và đầy đủ ... bÊt cø mét qun ngời cho nô lệ.Hay nhà nớc phong kiến vậy,nhà nớc phân chia giai cấp phong kiến thành nhiều đẳng cấp với vị trí xã hội địa vị kinh tế khác nhau, xây dựng lên bất bình đẳng xã hội... thấy nguyên nhân nhà nớc chủ nô nhà nớc phong kiến hiến pháp.Nguyên nhân do: Thứ nhất, nhà nớc chủ nô nhà nớc phong kiến thống trị xã hội hình thức quân chủ chuyên chế, quyền lực tập trung tay cá... quyền mà có đợc chế độ thần dân (chế độ phong kiến) coi ngời công cụ biết nói chế độ chủ nô Thứ ba chế độ đặc quyền đặc lợi nhà nớc thời chủ nô nhà nớc phong kiến Hai nhà nớc phân chia nhân dân
- Xem thêm -

Xem thêm: Com tai sao nha nuoc chu no va nha nuoc phong kien chua co hien phap, Com tai sao nha nuoc chu no va nha nuoc phong kien chua co hien phap

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay