Bài tập trắc nghiệm chương đồ thị

10 40 0
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/01/2018, 11:03

Bài tập trắc nghiệm chương đồ thị Bài tập trắc nghiệm chương đồ thị Bài tập trắc nghiệm chương đồ thị Bài tập trắc nghiệm chương đồ thị Bài tập trắc nghiệm chương đồ thị Bài tập trắc nghiệm chương đồ thị Bài tập trắc nghiệm chương đồ thị Bài tập trắc nghiệm chương đồ thị Bài tập trắc nghiệm chương đồ thị Bài tập trắc nghiệm chương đồ thị Bài tập trắc nghiệm chương đồ thị Bài tập trắc nghiệm chương đồ thị Bài tập trắc nghiệm chương đồ thị Bài tập trắc nghiệm chương đồ thị Bài tập trắc nghiệm chương đồ thị Bài tập trắc nghiệm chương đồ thị Bài tập trắc nghiệm chương đồ thị Bài tập trắc nghiệm chương đồ thị Bài tập trắc nghiệm chương đồ thị Bài tập trắc nghiệm chương đồ thị Bài tập trắc nghiệm chương đồ thị Bài tập trắc nghiệm chương đồ thị Bài tập trắc nghiệm chương đồ thị Bài tập trắc nghiệm chương đồ thị Bài tập trắc nghiệm chương đồ thị Bài tập trắc nghiệm chương đồ thị Bài tập trắc nghiệm chương đồ thị Bài tập trắc nghiệm chương đồ thị Bài tập trắc nghiệm chương đồ thị Bài tập trắc nghiệm chương đồ thị Bài tập trắc nghiệm chương đồ thị Bài tập trắc nghiệm chương đồ thị Bài tập trắc nghiệm chương đồ thị Câu Cho hàm số y = f ( x ) có đồ thị ( C ) hình vẽ Chọn khẳng định sai hàm số f ( x ) : A Hàm số f ( x ) có ba cực trị B Hàm số f ( x ) có giá trị lớn x = C Hàm số f ( x ) có giá trị nhỏ x = D Câu lim f ( x ) = −∞ x →±∞ Đồ thị hàm số A y = x − x − đồ thị đồ thị sau đây? B C Câu Câu Cho hàm số D ( C ) : y = x + x − Đồ thị hàm số ( C ) đồ thị đồ thị sau? A B C D Đồ thị hàm số y = −3 x − x + đồ thị đồ thị sau đây? Câu A B C D Bảng biến thiên sau hàm số liệt kê Hỏi hàm số nào? x y′ y Câu −∞ 0 CĐ + −∞ − +∞ + +∞ A y = − x − 3x + CT B y = x − x + C y = x3 + 3x − D y = − x3 + 3x + Bảng biến thiên sau hàm số liệt kê Hỏi hàm số nào? x y′ −∞ + y −∞ + +∞ +∞ Câu A y = − x − 3x − 3x B y = − x + x − 3x C y = x3 + 3x − 3x D y = x3 − 3x + 3x Bảng biến thiên sau hàm số liệt kê Hỏi hàm số nào? −∞ x y′ +∞ y Câu − 0 −1 + +∞ − −∞ A y = x + x − Å B y = x3 − 3x − C y = − x3 + 3x − D y = − x − 3x − Đồ thị hàm số y = x − x + hình hình đây? y y 4 -2 x O -1 O x -1 -1 Å A Hình B Hình y y -1 O x -1 x O -1 -2 -4 C Hình Câu Đồ thị hàm số y = x − x + có dạng: D Hình y y 1 x O x O -1 Å A Hình B Hình y y x O x O C Hình Câu 10 D Hình Đường cong hình bên d i đồ thị hàm số bốn hàm số liệt kê bốn phương án A, B, C, D Hỏi hàm số hàm số nào? y -1 x O -2 Câu 11 A y = x3 − 3x B y = − x3 + 3x − C y = − x3 + 3x D y = x4 − x2 + Đường cong hình bên d i đồ thị hàm số bốn hàm số liệt kê bốn phương án A, B, C, D Hỏi hàm số hàm số nào? y x -1 O Å Câu 12 A y = x3 − 3x + B y = − x3 + 3x + C y = −x2 + x −1 D y = x4 − x2 + Đường cong hình bên d i đồ thị hàm số bốn hàm số liệt kê bốn phương án A, B, C, D Hỏi hàm số hàm số nào? y -1 x O -2 Câu 13 A y = − x3 + 3x − B y = − x3 + 3x C y = x4 − x2 + D y = x3 − 3x Đường cong hình bên d i đồ thị hàm số bốn hàm số liệt kê bốn phương án A, B, C, D Hỏi hàm số hàm số nào? y x O Câu 14 A y = x3 − 3x + B y = − x3 + 3x + C y = x − x + 3x + D y = − x − 3x − Cho hàm số y = f ( x ) có bảng biến thiên sau Đồ thị thể hàm số y = f ( x ) ? −∞ +∞ x −1 − + + y′ 0 Å y −∞ +∞ −2 y y 2 O x -1 -2 x O -1 -2 Å A B y y -1 O -1 x x O -2 C Câu 15 Câu 16 D -4 Xác định A -2 a, b để hàm số y = a = 1, b = −1 Xác định ax − có đồ thị hình vẽ bên Chọn đáp án đúng? x+b B a = 1, b = a, b, c để hàm số y = C a = −1, b = D a ax − có đồ thị hình vẽ bên Chọn đáp án đúng? bx + c = −1, b = −1 A a = 2, b = −1, c = C a Câu 17 = 2, b = 2, c = −1 Cho hàm số y= y= D = 2, b = 1, c = a = 2, b = 1, c = −1 ax − có tiệm cận đứng x = , tiệm cận ngang y = qua điểm A ( 2; −3 ) Lúc hàm số cx + d ax + hàm số bốn hàm số sau: cx + d −3 x + y= A x −1 Câu 18 B a 2x −1 y= B 1− x −2 x − y= C −x +1 D y= 2x −1 x −1 Bảng biến thiên hình bên bảng biến thiên bốn hàm số đáp án A, B, C, D Hàm số hàm số nao? −∞ x +∞ y' – – +∞ y −∞ A y Câu 19 = 2x −1 x −1 Cho đồ thị hàm số B y= 2x − x −1 C y= y = f ( x) hình bên Khẳng định đúng? x +1 2x −1 D y= 2x − x +1 A Đồ thị hàm số có tiệm cận đứng x = , tiệm cận ngang B Hàm số nghịch biến khoảng C Hàm số đồng biến khoảng ( −∞; −1) ( −∞; −1) và y = −1 ( −1; +∞ ) ( −1; +∞ ) D Hàm số có cực đại cực tiểu Câu 20 Cho hàm số y = f ( x) có bảng biến thiên x −∞ −1 y′ – – + +∞ −1 y −∞ Khẳng định sau khẳng định đúng? A Đồ thị hàm số có đường tiệm cận B Hàm số nghịch biến khoảng ( −∞;0 ) ( 0; +∞ ) C Đồ thị hàm số tiệm cận D Hàm số có giá trị lớn giá trị nhỏ Câu 21 Đồ thị hàm số y = x − x − đồ thị đồ thị sau +∞ A B C D ...C Câu Câu Cho hàm số D ( C ) : y = x + x − Đồ thị hàm số ( C ) đồ thị đồ thị sau? A B C D Đồ thị hàm số y = −3 x − x + đồ thị đồ thị sau đây? Câu A B C D Bảng biến thiên sau hàm số liệt... Đồ thị hàm số có đường tiệm cận B Hàm số nghịch biến khoảng ( −∞;0 ) ( 0; +∞ ) C Đồ thị hàm số khơng có tiệm cận D Hàm số có giá trị lớn giá trị nhỏ Câu 21 Đồ thị hàm số y = x − x − đồ thị đồ. .. hàm số y = a = 1, b = −1 Xác định ax − có đồ thị hình vẽ bên Chọn đáp án đúng? x+b B a = 1, b = a, b, c để hàm số y = C a = −1, b = D a ax − có đồ thị hình vẽ bên Chọn đáp án đúng? bx + c =
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài tập trắc nghiệm chương đồ thị, Bài tập trắc nghiệm chương đồ thị

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay