Com final blld sdbs 2007

74 12 0
  • Loading ...
1/74 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/01/2018, 11:02

BỘ LUẬT LAO ĐỘNG Nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam - BỘ LUẬT LAO ĐỘNG ngày 23 tháng năm 1994 sửa đổi, bổ sung theo: - Luật sửa đổi, bổ sung số điều Bộ luật Lao động số 35/2002/QH10 ngày 02/4/2002 có hiệu lực kể từ ngày 01-01-2003 (*) - Luật sửa đổi, bổ sung số điều Bộ luật Lao động số 74/2006/QH11 ngày 29/11/2006 Sửa đổi, bổ sung Chương XIV Bộ luật lao động Giải tranh chấp lao động có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2007; - Luật sửa đổi, bổ sung Điều 73 Bộ luật Lao động số 84/2007/QH11 ngày 02/4/2007 có hiệu lực thi hành từ ngày cơng bố ( *) Trong phần này, chữ in nghiêng điều luật có đánh dấu (*) sửa đổi, bổ sung năm 2002 Bộ luật lao động sửa đổi bổ sung đến 02/4/2007 Lời nói đầu Lao động hoạt động quan trọng người, tạo cải vật chất giá trị tinh thần xã hội Lao động có suất, chất lượng hiệu cao nhân tố định phát triển đất nước Pháp luật lao động quy định quyền nghĩa vụ người lao động người sử dụng lao động, tiêu chuẩn lao động, nguyên tắc sử dụng quản lý lao động, góp phần thúc đẩy sản xuất, có vị trí quan trọng đời sống xã hội hệ thống pháp luật quốc gia Kế thừa phát triển pháp luật lao động nước ta từ sau Cách mạng Tháng Tám năm 1945 đến nay, Bộ luật Lao động thể chế hóa đường lối đổi Đảng Cộng sản Việt Nam cụ thể hóa quy định Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 lao động, sử dụng quản lý lao động Bộ luật Lao động bảo vệ quyền làm việc, lợi ích quyền khác người lao động, đồng thời bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp người sử dụng lao động, tạo điều kiện cho mối quan hệ lao động hài hòa ổn định, góp phần phát huy trí sáng tạo tài người lao động trí óc lao động chân tay, người quản lý lao động, nhằm đạt suất, chất lượng tiến xã hội lao động, sản xuất, dịch vụ, hiệu sử dụng quản lý lao động, góp phần cơng nghiệp hố, đại hóa đất nước mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh Bộ luật lao động sửa đổi bổ sung đến 02/4/2007 MỤC LỤC Chương I: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG (12 Điều: từ điều tới điều 12, sửa đổi bổ sung Điều 10 năm 2002) Chương II: VIỆC LÀM (7 Điều: từ điều 13 tới điều 19, sửa đổi bổ sung Điều 15, 16, 17, 18 năm 2002) Chương III: HỌC NGHỀ (5 Điều: từ điều 20 tới điều 24, sửa đổi bổ sung Điều 24 năm 2002) Chương IV: HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG (18 Điều: từ điều 26 tới điều 43, sửa đổi bổ sung Điều 27, 29, 31, 33, 37, 38, 41, 42 năm 2002) Chương V: THỎA ƯỚC LAO ĐỘNG TẬP THỂ (11 Điều: từ điều 44 tới điều 54, sửa đổi bổ sung Điều 45, 47, 48,52 năm 2002) Chương VI :TIỀN LƯƠNG (13 Điều: từ điều 55 tới điều 67, sửa đổi bổ sung Điều 57, 61, 64,66 năm 2002) Chương VII: THỜI GIỜ LÀM VIỆC, THỜI GIỜ NGHỈ NGƠI Mục I: THỜI GIỜ LÀM VIỆC (03 Điều: từ điều 68 tới điều 70, sửa đổi bổ sung Điều 69 năm 2002) Mục II: THỜI GIỜ NGHỈ NGƠI (07 Điều: từ điều 71 tới điều 77 sửa đổi bổ sung Điều 73 theo 84/2007/QH11 năm 2007) Mục III: NGHỈ VỀ VIỆC RIÊNG, NGHỈ KHÔNG HƯỞNG LƯƠNG (02 Điều: từ điều 78 tới điều 79) Mục IV: THỜI GIỜ LÀM VIỆC VÀ THỜI GIỜ NGHỈ NGƠI ĐỐI VỚI NGƯỜI LÀM CÁC CÔNG VIỆC CĨ TÍNH CHẤT ĐẶC BIỆT (02 Điều: từ điều 80 tới điều 81) Chương VIII: KỶ LUẬT LAO ĐỘNG, TRÁCH NHIỆM VẬT CHẤT (13 Điều: từ điều 82 tới điều 94, sửa đổi bổ sung Điều 82, 84, 85, 88 năm 2002) Chương IX: AN TOÀN LAO ĐỘNG, VỆ SINH LAO ĐỘNG (14 Điều: từ điều 95 tới điều 108, sửa đổi bổ sung Điều 96, 107 năm 2002) Chương X: NHỮNG QUY ĐỊNH RIÊNG ĐỐI VỚI LAO ĐỘNG NỮ (10 Điều: từ điều 109 tới điều 118, sửa đổi bổ sung Điều 111 năm 2002) Chương XI: NHỮNG QUY ĐỊNH RIÊNG ĐỐI VỚI LAO ĐỘNG CHƯA THÀNH NIÊN VÀ MỘT SỐ LAO ĐỘNG KHÁC Mục I: LAO ĐỘNG CHƯA THÀNH NIÊN (04 Điều: từ điều 119 tới điều 122, sửa đổi bổ sung Điều 121 năm 2002) Mục II: LAO ĐỘNG LÀ NGƯỜI CAO TUỔI (04 Điều: từ điều 123 tới điều 124) Mục III: LAO ĐỘNG LÀ NGƯỜI TÀN TẬT (04 Điều: từ điều 125 tới điều 128) Mục IV: LAO ĐỘNG CĨ TRÌNH ĐỘ CHUN MƠN, KỸ THUẬT CAO Bộ luật lao động sửa đổi bổ sung đến 02/4/2007 (02 Điều: từ điều 129 tới điều 130, sửa đổi bổ sung Điều 129 năm 2002) Mục V: LAO ĐỘNG CHO CÁC TỔ CHỨC, CÁ NHÂN NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM, NGƯỜI NƯỚC NGOÀI LAO ĐỘNG TẠI VIỆT NAM (03 Điều: từ điều 131 tới điều 133, sửa đổi bổ sung Điều 132, 133 năm 2002) Mục Va: LAO ĐỘNG VIỆT NAM LÀM VIỆC Ở NƯỚC NGOÀI (04 Điều: từ điều 134 tới điều 135c, sửa đổi bổ sung Điều 134, 134a, 135, 135a, 135b, 135c năm 2002) Mục VI: MỘT SỐ LOẠI LAO ĐỘNG KHÁC (04 Điều: từ điều 136 tới điều 139) Chương XII: BẢO HIỂM XÃ HỘI (13 Điều: từ điều 140 tới điều 152, sửa đổi bổ sung Điều 140, 141, 144, 145, 148, 149, 151 năm 2002) Chương XIII: CƠNG ĐỒN (04 Điều: từ điều 153 tới điều 156, sửa đổi bổ sung Điều 153 năm 2002) Chương XIV: GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP LAO ĐỘNG (Sửa đổi bổ sung theo Luật Số: 74/2006/QH11) Mục I: QUY ĐỊNH CHUNG (08 Điều: từ điều 157 tới điều 164) Mục II: THẨM QUYỀN VÀ TRÌNH TỰ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP LAO ĐỘNG CÁ NHÂN (04 Điều: từ điều 165 tới điều 167 (165a)) Mục III: THẨM QUYỀN VÀ TRÌNH TỰ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP LAO ĐỘNG TẬP THỂ (09 Điều: từ điều 168 tới điều 171 (170abc_171ab)) Mục IV: ĐÌNH CƠNG VÀ GIẢI QUYẾT ĐÌNH CƠNG (25 Điều: từ điều 172 tới điều 179 (Điều 172a_174abcdđ_176ab_177abcdđeg_179a)) Chương XV: QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ LAO ĐỘNG (05 Điều: từ điều 180 tới điều 184, sửa đổi bổ sung Điều 181, 182, 183, 184 năm 2002) Chương XVI: THANH TRA NHÀ NƯỚC VỀ LAO ĐỘNG, XỬ PHẠT VI PHẠM PHÁP LUẬT HÀNH CHÍNH Mục I: THANH TRA NHÀ NƯỚC VỀ LAO ĐỘNG (07 Điều: từ điều 185 tới điều 191, sửa đổi bổ sung Điều 184, 191 năm 2002) Mục II: XỬ PHẠT VI PHẠM PHÁP LUẬT LAO ĐỘNG (04 Điều: từ điều 192 tới điều 195) Chương XVII: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH (03 Điều: từ điều 196 tới điều 198) Bộ luật lao động sửa đổi bổ sung đến 02/4/2007 Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều Bộ luật Lao động điều chỉnh quan hệ lao động người lao động làm công ăn lương với người sử dụng lao động quan hệ xã hội liên quan trực tiếp với quan hệ lao động Điều Bộ luật Lao động áp dụng người lao động, tổ chức, cá nhân sử dụng lao động theo hợp đồng lao động, thuộc thành phần kinh tế, hình thức sở hữu Bộ luật áp dụng người học nghề, người giúp việc gia đình số loại lao động khác quy định Bộ luật Điều Công dân Việt Nam làm việc doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngồi Việt Nam, quan, tổ chức nước ngồi quốc tế đóng lãnh thổ Việt Nam người nước làm việc doanh nghiệp, tổ chức cho cá nhân Việt Nam lãnh thổ Việt Nam thuộc phạm vi áp dụng Bộ luật quy định khác pháp luật Việt Nam, trừ trường hợp điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ký kết tham gia có quy định khác Điều Chế độ lao động công chức, viên chức nhà nước, người giữ chức vụ bầu, cử bổ nhiệm, người thuộc lực lượng quân đội nhân dân, cơng an nhân dân, người thuộc đồn thể nhân dân, tổ chức trị, xã hội khác xã viên hợp tác xã văn pháp luật khác quy định tùy đối tượng mà áp dụng số quy định Bộ luật Điều 1– Mọi người có quyền làm việc, tự lựa chọn việc làm nghề nghiệp, học nghề nâng cao trình độ nghề nghiệp, khơng bị phân biệt đối xử giới tính, dân tộc, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tơn giáo 2– Cấm ngược đãi người lao động; cấm cưỡng người lao động hình thức 3– Mọi hoạt động tạo việc làm, tự tạo việc làm, dạy nghề học nghề để có việc làm, hoạt động sản xuất, kinh doanh thu hút nhiều lao động Nhà nước khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi giúp đỡ Điều Bộ luật lao động sửa đổi bổ sung đến 02/4/2007 Người lao động người đủ 15 tuổi, có khả lao động có giao kết hợp đồng lao động Người sử dụng lao động doanh nghiệp, quan, tổ chức cá nhân, cá nhân phải đủ 18 tuổi, có th mướn, sử dụng trả công lao động Điều 1– Người lao động trả lương sở thỏa thuận với người sử dụng lao động không thấp mức lương tối thiểu Nhà nước quy định theo suất, chất lượng, hiệu công việc; bảo hộ lao động, làm việc điều kiện bảo đảm an toàn lao động, vệ sinh lao động; nghỉ theo chế độ, nghỉ hàng năm có lương bảo hiểm xã hội theo quy định pháp luật Nhà nước quy định chế độ lao động sách xã hội nhằm bảo vệ lao động nữ loại lao động có đặc điểm riêng 2– Người lao động có quyền thành lập, gia nhập, hoạt động cơng đồn theo Luật Cơng đồn để bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp mình; hưởng phúc lợi tập thể, tham gia quản lý doanh nghiệp theo nội quy doanh nghiệp quy định pháp luật 3– Người lao động có nghĩa vụ thực hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể, chấp hành kỷ luật lao động, nội quy lao động tuân theo điều hành hợp pháp người sử dụng lao động 4– Người lao động có quyền đình cơng theo quy định pháp luật Điều 1– Người sử dụng lao động có quyền tuyển chọn lao động, bố trí, điều hành lao động theo nhu cầu sản xuất, kinh doanh; có quyền khen thưởng xử lý vi phạm kỷ luật lao động theo quy định pháp luật lao động 2– Người sử dụng lao động có quyền cử đại diện để thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể doanh nghiệp thỏa ước lao động tập thể ngành; có trách nhiệm cộng tác với cơng đoàn bàn bạc vấn đề quan hệ lao động, cải thiện đời sống vật chất tinh thần người lao động 3– Người sử dụng lao động có nghĩa vụ thực hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể thỏa thuận khác với người lao động, tôn trọng danh dự, nhân phẩm đối xử đắn với người lao động Điều Quan hệ lao động người lao động người sử dụng lao động xác lập tiến hành qua thương lượng, thỏa thuận theo nguyên tắc tự nguyện, bình đẳng, hợp tác, tơn trọng quyền lợi ích hợp pháp nhau, thực đầy đủ điều cam kết Nhà nước khuyến khích thỏa thuận bảo đảm cho người lao động có điều kiện thuận lợi so với quy định pháp luật lao động Bộ luật lao động sửa đổi bổ sung đến 02/4/2007 Người lao động người sử dụng lao động có quyền yêu cầu quan, tổ chức có thẩm quyền giải tranh chấp lao động Nhà nước khuyến khích việc giải tranh chấp lao động hòa giải trọng tài Điều 10(*) 1– Nhà nước thống quản lý nguồn nhân lực quản lý lao động pháp luật có sách để phát triển, phân bố nguồn nhân lực, phát triển đa dạng hình thức sử dụng lao động giới thiệu việc làm 2– Nhà nước hướng dẫn người lao động người sử dụng lao động xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa ổn định, hợp tác phát triển doanh nghiệp Điều 11 Nhà nước khuyến khích việc quản lý lao động dân chủ, cơng bằng, văn minh doanh nghiệp biện pháp, kể việc trích thưởng từ lợi nhuận doanh nghiệp, làm cho người lao động quan tâm đến hiệu hoạt động doanh nghiệp, nhằm đạt hiệu cao quản lý lao động, sản xuất doanh nghiệp Nhà nước có sách để người lao động mua cổ phần, góp vốn phát triển doanh nghiệp Điều 12 Cơng đồn tham gia với quan nhà nước, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội chăm lo bảo vệ quyền lợi người lao động; tham gia kiểm tra, giám sát việc thi hành quy định pháp luật lao động Bộ luật lao động sửa đổi bổ sung đến 02/4/2007 Chương II VIỆC LÀM Điều 13 Mọi hoạt động lao động tạo nguồn thu nhập, không bị pháp luật cấm thừa nhận việc làm Giải việc làm, bảo đảm cho người có khả lao động có hội có việc làm trách nhiệm Nhà nước, doanh nghiệp toàn xã hội Điều 14 1– Nhà nước định tiêu tạo việc làm kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm hàng năm, tạo điều kiện cần thiết, hỗ trợ tài chính, cho vay vốn giảm, miễn thuế áp dụng biện pháp khuyến khích khác để người có khả lao động tự giải việc làm, để tổ chức, đơn vị cá nhân thuộc thành phần kinh tế phát triển nhiều nghề nhằm tạo việc làm cho nhiều người lao động 2– Nhà nước có sách ưu đãi giải việc làm để thu hút sử dụng lao động người dân tộc thiểu số 3– Nhà nước có sách khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức cá nhân nước nước ngoài, bao gồm người Việt Nam định cư nước đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh, để giải việc làm cho người lao động Điều 15(*) 1– Chính phủ lập chương trình quốc gia việc làm, dự án đầu tư phát triển kinh tế – xã hội, di dân phát triển vùng kinh tế gắn với chương trình giải việc làm; lập quỹ quốc gia việc làm từ ngân sách nhà nước nguồn khác, phát triển hệ thống tổ chức giới thiệu việc làm Hàng năm Chính phủ trình Quốc hội định chương trình quỹ quốc gia việc làm 2– Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương lập chương trình quỹ giải việc làm địa phương trình Hội đồng nhân dân cấp định 3– Các quan nhà nước, tổ chức kinh tế, đoàn thể nhân dân tổ chức xã hội phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn có trách nhiệm tham gia thực chương trình quỹ giải việc làm Điều 16(*) 1– Người lao động có quyền làm việc cho người sử dụng lao động nơi mà pháp luật khơng cấm Người cần tìm việc làm có quyền trực tiếp liên hệ để tìm việc đăng ký tổ chức giới thiệu việc làm để tìm việc tùy theo nguyện vọng, khả năng, trình độ nghề nghiệp sức khỏe 2– Người sử dụng lao động có quyền trực tiếp thông qua tổ chức giới thiệu việc làm để tuyển chọn lao động, có quyền tăng giảm lao động phù hợp với nhu cầu sản xuất, kinh doanh theo quy định pháp luật Điều 17(*) 1– Trong trường hợp thay đổi cấu công nghệ mà người lao động làm việc thường xuyên doanh nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên bị việc làm, Bộ luật lao động sửa đổi bổ sung đến 02/4/2007 người sử dụng lao động có trách nhiệm đào tạo lại họ để tiếp tục sử dụng vào chỗ làm việc mới; giải việc làm mới, phải cho người lao động thơi việc phải trả trợ cấp việc làm, năm làm việc trả tháng lương, thấp hai tháng lương 2– Khi cần cho nhiều người việc theo khoản Điều này, người sử dụng lao động phải công bố danh sách, vào nhu cầu doanh nghiệp thâm niên làm việc doanh nghiệp, tay nghề, hoàn cảnh gia đình yếu tố khác người để cho việc, sau trao đổi, trí với Ban chấp hành cơng đồn sở doanh nghiệp theo thủ tục quy định khoản Điều 38 Bộ luật Việc cho việc tiến hành sau báo cho quan quản lý nhà nước lao động địa phương biết 3– Các doanh nghiệp phải lập quỹ dự phòng trợ cấp việc làm theo quy định Chính phủ để kịp thời trợ cấp cho người lao động doanh nghiệp bị việc làm 4– Chính phủ có sách biện pháp tổ chức dạy nghề, đào tạo lại, hướng dẫn sản xuất kinh doanh, cho vay vốn với lãi suất thấp từ quỹ quốc gia giải việc làm, tạo điều kiện để người lao động tìm việc làm tự tạo việc làm; hỗ trợ tài cho địa phương ngành có nhiều người thiếu việc làm việc làm thay đổi cấu công nghệ Điều 18(*) 1– Tổ chức giới thiệu việc làm có nhiệm vụ tư vấn, giới thiệu việc làm cho người lao động; cung ứng tuyển lao động theo yêu cầu người sử dụng lao động; thu thập, cung ứng thông tin thị trường lao động nhiệm vụ khác theo quy định pháp luật Chính phủ quy định điều kiện, thủ tục thành lập hoạt động tổ chức giới thiệu việc làm 2– Tổ chức giới thiệu việc làm thu phí, Nhà nước xét giảm, miễn thuế tổ chức dạy nghề theo quy định Chương III Bộ luật 3– Bộ Lao động – Thương binh Xã hội thực quản lý nhà nước tổ chức giới thiệu việc làm Điều 19 Cấm hành vi dụ dỗ, hứa hẹn quảng cáo gian dối để lừa gạt người lao động lợi dụng dịch vụ việc làm để thực hành vi trái pháp luật Bộ luật lao động sửa đổi bổ sung đến 02/4/2007 Chương III HỌC NGHỀ Điều 20 1– Mọi người có quyền tự lựa chọn nghề nơi học nghề phù hợp với nhu cầu việc làm 2– Doanh nghiệp, tổ chức cá nhân có đủ điều kiện theo quy định pháp luật mở sở dạy nghề Chính phủ ban hành quy định việc mở sở dạy nghề Điều 21 1– Cơ sở dạy nghề phải đăng ký, hoạt động theo quy định dạy nghề, thu học phí phải nộp thuế theo quy định pháp luật 2– Cơ sở dạy nghề cho thương binh, bệnh binh, người tàn tật, người dân tộc thiểu số nơi có nhiều người thiếu việc làm, việc làm, sở dạy nghề truyền thống, kèm cặp xưởng, nhà xét giảm, miễn thuế Điều 22 Người học nghề sở dạy nghề phải đủ 13 tuổi, trừ số nghề Bộ Lao động – Thương binh Xã hội quy định phải có đủ sức khỏe phù hợp với yêu cầu nghề theo học Điều 23 1– Doanh nghiệp có trách nhiệm tổ chức nâng cao trình độ nghề nghiệp cho người lao động đào tạo lại trước chuyển người lao động sang làm nghề khác doanh nghiệp 2– Doanh nghiệp tuyển người vào học nghề, tập nghề để làm việc doanh nghiệp theo thời hạn cam kết hợp đồng học nghề, tập nghề khơng phải đăng ký khơng thu học phí Thời gian học nghề, tập nghề tính vào thâm niên làm việc doanh nghiệp Trong thời gian học nghề, tập nghề, trực tiếp tham gia làm sản phẩm cho doanh nghiệp người học nghề, tập nghề trả công theo mức hai bên thỏa thuận Điều 24(*) Bộ luật lao động sửa đổi bổ sung đến 02/4/2007 Tại phiên họp giải tranh chấp lao động tập thể lợi ích phải có mặt đại diện có thẩm quyền hai bên tranh chấp Trường hợp cần thiết, Hội đồng trọng tài lao động mời đại diện cơng đồn cấp cơng đồn sở đại diện quan, tổ chức hữu quan tham dự phiên họp Hội đồng trọng tài lao động đưa phương án hoà giải để hai bên xem xét Trường hợp hai bên chấp nhận phương án hồ giải Hội đồng trọng tài lao động lập biên hồ giải thành, có chữ ký hai bên tranh chấp, Chủ tịch Thư ký Hội đồng trọng tài lao động Hai bên có nghĩa vụ chấp hành thoả thuận ghi biên hồ giải thành Trường hợp hai bên khơng chấp nhận phương án hoà giải bên tranh chấp triệu tập hợp lệ đến lần thứ hai mà vắng mặt khơng có lý đáng Hội đồng trọng tài lao động lập biên hồ giải khơng thành, có chữ ký bên tranh chấp có mặt, Chủ tịch Thư ký Hội đồng trọng tài lao động Bản biên hoà giải thành hồ giải khơng thành phải gửi cho hai bên tranh chấp thời hạn ngày làm việc, kể từ ngày lập biên bản; Trường hợp Hội đồng trọng tài lao động hồ giải khơng thành hết thời hạn giải quy định khoản Điều mà Hội đồng trọng tài lao động khơng tiến hành hồ giải tập thể lao động có quyền tiến hành thủ tục để đình công Điều 171a Thời hiệu yêu cầu giải tranh chấp lao động tập thể năm, kể từ ngày xảy hành vi mà bên tranh chấp cho quyền lợi ích bị vi phạm Điều 171b Trong quan, tổ chức có thẩm quyền tiến hành việc giải tranh chấp lao động khơng bên hành động đơn phương chống lại bên Mục IV ĐÌNH CƠNG VÀ GIẢI QUYẾT ĐÌNH CƠNG Điều 172 Đình cơng ngừng việc tạm thời, tự nguyện có tổ chức tập thể lao động để giải tranh chấp lao động tập thể Điều 172a Đình cơng phải Ban chấp hành cơng đồn sở Ban chấp hành cơng đồn lâm thời (sau gọi chung Ban chấp hành cơng đồn sở) tổ chức lãnh đạo Đối với doanh nghiệp chưa có Ban chấp hành cơng đồn sở việc tổ chức lãnh đạo đình cơng phải đại diện tập thể lao động cử việc cử Bộ luật lao động sửa đổi bổ sung đến 02/4/2007 thơng báo với cơng đồn huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh tương đương (sau gọi chung đại diện tập thể lao động) Điều 173 Cuộc đình cơng thuộc trường hợp sau bất hợp pháp: Không phát sinh từ tranh chấp lao động tập thể; Không người lao động làm việc doanh nghiệp tiến hành; Khi vụ tranh chấp lao động tập thể chưa quan, tổ chức giải theo quy định Bộ luật này; Khơng lấy ý kiến người lao động đình cơng theo quy định Điều 174a vi phạm thủ tục quy định khoản khoản Điều 174b Bộ luật này; Việc tổ chức lãnh đạo đình cơng khơng tn theo quy định Điều 172a Bộ luật này; Tiến hành doanh nghiệp khơng đình cơng thuộc danh mục Chính phủ quy định; Khi có định hỗn ngừng đình cơng Điều 174 Ban chấp hành cơng đồn sở đại diện tập thể lao động có quyền tiến hành thủ tục quy định Điều 174a Điều174b Bộ luật để đình cơng trường hợp quy định khoản Điều 170a Bộ luật mà tập thể lao động khơng u cầu Tồ án nhân dân giải trường hợp quy định khoản Điều 171 Bộ luật Điều 174a Ban chấp hành cơng đồn sở đại diện tập thể lao động lấy ý kiến để đình cơng theo quy định sau đây: a) Đối với doanh nghiệp phận doanh nghiệp có ba trăm người lao động lấy ý kiến trực tiếp người lao động; b) Đối với doanh nghiệp phận doanh nghiệp có từ ba trăm người lao động trở lên lấy ý kiến thành viên Ban chấp hành cơng đồn sở, Tổ trưởng tổ cơng đồn Tổ trưởng tổ sản xuất; trường hợp khơng có cơng đồn sở lấy ý kiến Tổ trưởng, Tổ phó tổ sản xuất Việc tổ chức lấy ý kiến thực hình thức bỏ phiếu lấy chữ ký Bộ luật lao động sửa đổi bổ sung đến 02/4/2007 Thời gian hình thức tổ chức lấy ý kiến để đình cơng Ban chấp hành cơng đồn sở đại diện tập thể lao động định phải thông báo cho người sử dụng lao động biết trước ngày Nội dung lấy ý kiến để đình cơng bao gồm: a) Các nội dung quy định điểm a, c d khoản Điều 174b Bộ luật này; b) Việc đồng ý hay khơng đồng ý đình cơng Điều 174b Ban chấp hành cơng đồn sở đại diện tập thể lao động định đình cơng văn lập yêu cầu có ý kiến đồng ý 50% tổng số người lao động doanh nghiệp phận doanh nghiệp có ba trăm người lao động 75% số người lấy ý kiến doanh nghiệp phận doanh nghiệp có từ ba trăm người lao động trở lên Quyết định đình cơng phải nêu rõ thời điểm bắt đầu đình cơng, địa điểm đình cơng, có chữ ký đại diện Ban chấp hành cơng đồn sở đại diện tập thể lao động; trường hợp đại diện Ban chấp hành cơng đồn sở phải đóng dấu tổ chức cơng đồn Bản u cầu phải có nội dung chủ yếu sau đây: a) Những vấn đề tranh chấp lao động tập thể quan, tổ chức giải tập thể lao động không đồng ý; b) Kết lấy ý kiến đồng ý đình cơng; c) Thời điểm bắt đầu đình cơng; d) Địa điểm đình cơng; đ) Địa người cần liên hệ để giải Ít năm ngày, trước ngày bắt đầu đình cơng, Ban chấp hành cơng đoàn sở đại diện tập thể lao động phải cử đại diện nhiều ba người để trao định đình cơng u cầu cho người sử dụng lao động, đồng thời gửi cho quan lao động cấp tỉnh cho Liên đoàn lao động cấp tỉnh Đến thời điểm bắt đầu đình cơng báo trước quy định điểm c khoản Điều này, người sử dụng lao động không chấp nhận giải yêu cầu Ban chấp hành cơng đồn sở đại diện tập thể lao động tổ chức lãnh đạo đình cơng Điều 174c Bộ luật lao động sửa đổi bổ sung đến 02/4/2007 Trước đình cơng q trình đình cơng, Ban chấp hành cơng đoàn sở đại diện tập thể lao động, người sử dụng lao động có quyền sau đây: Tiến hành thương lượng đề nghị quan lao động, Liên đoàn lao động đại diện người sử dụng lao động địa phương quan, tổ chức khác tiến hành hoà giải; Ban chấp hành cơng đồn sở đại diện tập thể lao động có quyền định: a) Tiến hành đình công doanh nghiệp phận doanh nghiệp; b) Thay đổi định đình cơng, u cầu rút định đình cơng, u cầu; c) Chấm dứt đình cơng; d) u cầu Tồ án nhân dân xét tính hợp pháp đình cơng giải tranh chấp lao động tập thể quyền Người sử dụng lao động có quyền định: a) Chấp nhận toàn phần nội dung yêu cầu thông báo văn cho Ban chấp hành cơng đồn sở đại diện tập thể lao động; b) Yêu cầu Toà án nhân dân xét tính hợp pháp đình cơng giải tranh chấp lao động tập thể quyền Điều 174d Trong thời gian đình cơng người lao động có quyền lợi sau đây: Người lao động khơng tham gia đình cơng phải ngừng việc lý đình cơng trả lương ngừng việc theo quy định khoản Điều 62 Bộ luật quyền lợi khác theo quy định pháp luật lao động; Người lao động tham gia đình cơng khơng trả lương quyền lợi khác theo quy định pháp luật, trừ trường hợp hai bên có thoả thuận khác; Cán cơng đồn, ngồi thời gian sử dụng theo quy định khoản Điều 155 Bộ luật để làm cơng tác cơng đồn nghỉ làm việc ba ngày hưởng lương để tham gia vào việc giải tranh chấp lao động tập thể doanh nghiệp Điều 174đ Những hành vi sau bị cấm trước, sau đình cơng: Bộ luật lao động sửa đổi bổ sung đến 02/4/2007 Cản trở việc thực quyền đình cơng kích động, lơi kéo, ép buộc người lao động đình cơng; cản trở người lao động khơng tham gia đình cơng làm việc; Dùng bạo lực; làm tổn hại máy móc, thiết bị, tài sản doanh nghiệp; Xâm phạm trật tự, an tồn cơng cộng; Chấm dứt hợp đồng lao động xử lý kỷ luật lao động người lao động, người lãnh đạo đình cơng điều động người lao động, người lãnh đạo đình cơng sang làm công việc khác, làm việc nơi khác lý chuẩn bị đình cơng tham gia đình cơng; Trù dập, trả thù người lao động tham gia đình cơng, người lãnh đạo đình công; Tự ý chấm dứt hoạt động doanh nghiệp để chống lại đình cơng; Lợi dụng đình công để thực hành vi vi phạm pháp luật Điều 175 Khơng đình cơng số doanh nghiệp cung ứng sản phẩm, dịch vụ cơng ích doanh nghiệp thiết yếu cho kinh tế quốc dân an ninh, quốc phòng theo danh mục Chính phủ quy định Cơ quan quản lý nhà nước phải định kỳ tổ chức nghe ý kiến đại diện tập thể lao động người sử dụng lao động doanh nghiệp để kịp thời giúp đỡ giải yêu cầu đáng tập thể lao động Trong trường hợp có tranh chấp lao động tập thể Hội đồng trọng tài lao động giải Nếu hai bên không đồng ý với định Hội đồng trọng tài lao động có quyền u cầu Tồ án nhân dân giải Điều 176 Khi xét thấy đình cơng có nguy xâm hại nghiêm trọng cho kinh tế quốc dân, lợi ích cơng cộng, Thủ tướng Chính phủ định hỗn ngừng đình cơng giao cho quan nhà nước, tổ chức có thẩm quyền giải Chính phủ quy định việc hỗn ngừng đình cơng giải quyền lợi tập thể lao động Điều 176a Trong trình đình cơng thời hạn ba tháng, kể từ ngày chấm dứt đình cơng, bên có quyền nộp đơn đến Tồ án u cầu xét tính hợp pháp đình cơng Đơn u cầu phải có nội dung sau đây: a) Ngày, tháng, năm làm đơn yêu cầu; Bộ luật lao động sửa đổi bổ sung đến 02/4/2007 b) Tên Toà án nhận đơn; c) Tên, địa người yêu cầu; d) Họ, tên, địa người lãnh đạo đình cơng; đ) Tên, địa người sử dụng lao động; e) Tên, địa doanh nghiệp, nơi tập thể lao động đình cơng; g) Nội dung u cầu Tồ án giải quyết; h) Các thơng tin khác mà người yêu cầu xét thấy cần thiết cho việc giải Người yêu cầu đại diện có thẩm quyền họ phải ký tên vào đơn yêu cầu Trường hợp người có đơn Ban chấp hành cơng đồn sở người sử dụng lao động phải đóng dấu tổ chức vào đơn Người yêu cầu phải gửi kèm theo đơn định đình cơng, u cầu, định biên hoà giải quan, tổ chức có thẩm quyền giải vụ tranh chấp lao động tập thể, tài liệu, chứng có liên quan đến việc xét tính hợp pháp đình cơng Điều 176b Thủ tục gửi đơn, nhận đơn, nghĩa vụ cung cấp tài liệu, chứng việc xét định tính hợp pháp đình cơng Tồ án thực tương tự thủ tục gửi đơn, nhận đơn, nghĩa vụ cung cấp tài liệu, chứng Toà án theo quy định Bộ luật tố tụng dân Điều 177 Tồ án nhân dân có thẩm quyền xét tính hợp pháp đình cơng Tồ án nhân dân cấp tỉnh nơi xảy đình cơng Tồ phúc thẩm Tồ án nhân dân tối cao có thẩm quyền giải khiếu nại định tính hợp pháp đình cơng Tồ án nhân dân cấp tỉnh Điều 177a Hội đồng xét tính hợp pháp đình cơng gồm ba Thẩm phán Hội đồng giải khiếu nại định tính hợp pháp đình cơng gồm ba Thẩm phán Điều 177b Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng việc thay đổi người tiến hành tố tụng thực theo quy định Bộ luật tố tụng dân Bộ luật lao động sửa đổi bổ sung đến 02/4/2007 Điều 177c Ngay sau nhận đơn yêu cầu, Chánh án Tồ án nhân dân cấp tỉnh phân cơng Thẩm phán chịu trách nhiệm giải đơn yêu cầu Trong thời hạn năm ngày làm việc, kể từ ngày nhận đơn yêu cầu, Thẩm phán phân công phải định sau đây: a) Đưa việc xét tính hợp pháp đình cơng xem xét; b) Đình việc xét tính hợp pháp đình cơng Trong thời hạn ba ngày làm việc, kể từ ngày định đưa việc xét tính hợp pháp đình cơng xem xét đình việc xét tính hợp pháp đình cơng, Tồ án phải gửi định cho hai bên tranh chấp Điều 177d Tồ án đình việc xét tính hợp pháp đình cơng trường hợp sau đây: Người yêu cầu rút đơn yêu cầu; Hai bên thoả thuận với giải đình cơng có đơn u cầu Tồ án khơng giải Điều 177đ Trong thời hạn năm ngày làm việc, kể từ ngày định xem xét tính hợp pháp đình cơng, Tồ án phải mở phiên họp để xét tính hợp pháp đình cơng Những người tham gia phiên họp xét tính hợp pháp đình cơng bao gồm: a) Hội đồng xét tính hợp pháp đình cơng Thẩm phán phân công chịu trách nhiệm làm chủ tọa; b) Đại diện hai bên tranh chấp; c) Đại diện quan, tổ chức theo yêu cầu Toà án Điều 177e Việc hỗn phiên họp xét tính hợp pháp đình cơng áp dụng tương tự quy định Bộ luật tố tụng dân việc hỗn phiên tồ Thời hạn tạm hỗn phiên họp xét tính hợp pháp đình cơng khơng ba ngày làm việc Bộ luật lao động sửa đổi bổ sung đến 02/4/2007 Điều 177g Trình tự xét tính hợp pháp đình cơng quy định sau: Chủ toạ Hội đồng xét tính hợp pháp đình cơng trình bày q trình chuẩn bị tiến hành đình cơng; Đại diện hai bên tranh chấp trình bày ý kiến mình; Chủ toạ Hội đồng xét tính hợp pháp đình cơng u cầu đại diện quan, tổ chức tham gia phiên họp trình bày ý kiến; Hội đồng xét tính hợp pháp đình cơng thảo luận định theo đa số Điều 178 Quyết định Toà án việc xét tính hợp pháp đình cơng phải nêu rõ đình cơng hợp pháp đình cơng bất hợp pháp Khi kết luận đình cơng bất hợp pháp phải nêu rõ trường hợp bất hợp pháp đình công Trong trường hợp này, tập thể lao động phải ngừng đình cơng trở lại làm việc chậm ngày, sau ngày Tồ án cơng bố định Đối với tranh chấp lao động tập thể quyền bên có quyền khởi kiện yêu cầu Toà án giải theo quy định pháp luật tố tụng dân Quyết định Toà án quy định khoản Điều có hiệu lực thi hành phải gửi cho hai bên tranh chấp Quyết định Toà án gửi cho Viện kiểm sát nhân dân cấp thời hạn năm ngày làm việc, kể từ ngày định Điều 179 Khi có định Tồ án đình cơng bất hợp pháp mà người lao động khơng ngừng đình cơng, khơng trở lại làm việc tuỳ theo mức độ vi phạm bị xử lý kỷ luật lao động theo quy định pháp luật lao động Trong trường hợp đình cơng bất hợp pháp, gây thiệt hại cho người sử dụng lao động tổ chức, cá nhân tham gia đình cơng có lỗi phải bồi thường thiệt hại theo quy định pháp luật Người lợi dụng đình cơng để gây trật tự cơng cộng, làm tổn hại máy móc, thiết bị, tài sản doanh nghiệp; người có hành vi cản trở thực quyền đình cơng, kích động, lơi kéo, ép buộc người lao động đình cơng; người có hành vi trù dập, trả thù người tham gia đình cơng, người lãnh đạo đình cơng tuỳ theo mức độ Bộ luật lao động sửa đổi bổ sung đến 02/4/2007 vi phạm bị xử lý vi phạm hành truy cứu trách nhiệm hình sự; gây thiệt hại phải bồi thường theo quy định pháp luật Trong trình giải đình cơng, Tồ án phát người sử dụng lao động có hành vi vi phạm pháp luật lao động u cầu quan có thẩm quyền xử lý vi phạm theo quy định pháp luật Điều 179a Trong thời hạn ba ngày làm việc, kể từ ngày Tồ án cơng bố định việc xét tính hợp pháp đình cơng, hai bên có quyền gửi đơn khiếu nại lên Tồ phúc thẩm Toà án nhân dân tối cao định Ngay sau nhận đơn, Tồ phúc thẩm Tồ án nhân dân tối cao phải có văn u cầu Tồ án xét tính hợp pháp đình cơng chuyển hồ sơ vụ việc để xem xét, giải Trong thời hạn ba ngày làm việc, kể từ ngày nhận văn yêu cầu, Tồ án xét tính hợp pháp đình cơng phải chuyển tồn hồ sơ vụ việc lên Toà phúc thẩm Toà án nhân dân tối cao để xem xét, giải Trong thời hạn năm ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ xét tính hợp pháp đình cơng, tập thể gồm ba Thẩm phán Chánh Toà phúc thẩm Toà án nhân dân tối cao định phải tiến hành giải khiếu nại Quyết định Toà phúc thẩm Toà án nhân dân tối cao định cuối xét tính hợp pháp đình công Bộ luật lao động sửa đổi bổ sung đến 02/4/2007 Chương XV QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ LAO ĐỘNG Điều 180 Quản lý nhà nước lao động bao gồm nội dung chủ yếu sau đây: 1– Nắm cung cầu biến động cung cầu lao động làm sở để định sách quốc gia, quy hoạch, kế hoạch nguồn nhân lực, phân bố sử dụng lao động toàn xã hội; 2– Ban hành hướng dẫn thi hành văn pháp luật lao động; 3– Xây dựng tổ chức thực chương trình quốc gia việc làm, di dân xây dựng vùng kinh tế mới, đưa người làm việc nước ngoài; 4– Quyết định sách tiền lương, bảo hiểm xã hội, an toàn lao động, vệ sinh lao động sách khác lao động xã hội; xây dựng mối quan hệ lao động doanh nghiệp; 5– Tổ chức tiến hành nghiên cứu khoa học lao động, thống kê, thông tin lao động thị trường lao động, mức sống, thu nhập người lao động; 6– Thanh tra, kiểm tra việc thi hành pháp luật lao động xử lý vi phạm pháp luật lao động, giải tranh chấp lao động theo quy định Bộ luật này; 7– Mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế với nước tổ chức quốc tế lĩnh vực lao động Điều 181(*) 1– Chính phủ thống quản lý nhà nước lao động phạm vi nước Bộ Lao động – Thương binh Xã hội chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực quản lý nhà nước lao động Bộ, quan ngang có trách nhiệm phối hợp với Bộ Lao động – Thương binh Xã hội để thực thống việc quản lý nhà nước lao động 2– ủy ban nhân dân cấp thực quản lý nhà nước lao động phạm vi địa phương Cơ quan quản lý nhà nước lao động địa phương giúp ủy ban nhân dân cấp quản lý nhà nước lao động theo phân cấp Bộ Lao động – Thương binh Xã hội 3– Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cơng đồn cấp tham gia giám sát việc quản lý nhà nước lao động theo quy định pháp luật 4– Đại diện người sử dụng lao động, người sử dụng lao động tham gia ý kiến với quan nhà nước sách, pháp luật vấn đề có liên quan tới quan hệ lao động theo quy định Chính phủ Điều 182(*) Bộ luật lao động sửa đổi bổ sung đến 02/4/2007 Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày doanh nghiệp bắt đầu hoạt động, người sử dụng lao động phải khai trình việc sử dụng lao động trình hoạt động phải báo cáo tình hình thay đổi nhân cơng với quan quản lý nhà nước lao động địa phương theo quy định Bộ Lao động – Thương binh Xã hội Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày doanh nghiệp chấm dứt hoạt động, người sử dụng lao động phải báo cáo với quan quản lý nhà nước lao động địa phương việc chấm dứt sử dụng lao động Người sử dụng lao động phải lập sổ lao động, sổ lương, sổ bảo hiểm xã hội Điều 183(*) Người lao động cấp sổ lao động, sổ bảo hiểm xã hội theo quy định pháp luật Điều 184(*) 1– Bộ Lao động – Thương binh Xã hội thống quản lý nhà nước xuất lao động 2– ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực trung ương thực quản lý nhà nước xuất lao động phạm vi địa phương 3– Cơ quan quản lý nhà nước lao động tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương cấp giấy phép lao động cho người nước vào Việt Nam làm việc, theo quy định khoản Điều 133 Bộ luật Bộ luật lao động sửa đổi bổ sung đến 02/4/2007 Chương XVI THANH TRA NHÀ NƯỚC VỀ LAO ĐỘNG, XỬ PHẠT VI PHẠM PHÁP LUẬT HÀNH CHÍNH Mục I THANH TRA NHà NướC Về LAO độNG Điều 185(*) Thanh tra Nhà nước lao động có chức tra sách lao động, an toàn lao động, vệ sinh lao động Bộ Lao động – Thương binh Xã hội quan quản lý nhà nước lao động địa phương thực tra nhà nước lao động Điều 186(*) Thanh tra Nhà nước lao động có nhiệm vụ chủ yếu sau: 1– Thanh tra việc chấp hành quy định lao động, an toàn lao động vệ sinh lao động; 2– Điều tra tai nạn lao động vi phạm tiêu chuẩn vệ sinh lao động; 3– Tham gia xây dựng hướng dẫn áp dụng hệ thống tiêu chuẩn, quy trình, quy phạm an toàn lao động, vệ sinh lao động; 4– Giải khiếu nại, tố cáo lao động theo quy định pháp luật; 5– Xử lý theo thẩm quyền kiến nghị quan có thẩm quyền xử lý vi phạm pháp luật lao động Điều 187 Khi tiến hành tra, Thanh tra viên lao động có quyền: 1– Thanh tra, điều tra nơi thuộc đối tượng, phạm vi tra giao lúc mà không cần báo trước; 2– Yêu cầu người sử dụng lao động người có liên quan khác cung cấp tình hình tài liệu liên quan đến việc tra, điều tra; 3– Tiếp nhận giải khiếu nại, tố cáo vi phạm pháp luật lao động theo quy định pháp luật; 4– Quyết định tạm đình việc sử dụng máy, thiết bị, nơi làm việc có nguy gây tai nạn lao động, gây ô nhiễm nghiêm trọng môi trường lao động chịu trách nhiệm định đó, đồng thời báo cáo cho quan nhà nước có thẩm quyền Điều 188 Thanh tra viên lao động phải người khơng có lợi ích cá nhân liên quan trực tiếp gián tiếp với đối tượng thuộc phạm vi tra Thanh tra viên lao động, kể Bộ luật lao động sửa đổi bổ sung đến 02/4/2007 việc, khơng tiết lộ bí mật biết thi hành công vụ phải tuyệt đối giữ kín nguồn tố cáo Điều 189 Khi tiến hành tra, Thanh tra viên lao động phải cộng tác chặt chẽ với Ban chấp hành cơng đồn Nếu vụ việc có liên quan đến lĩnh vực khoa học, kỹ thuật, chuyên môn, nghiệp vụ, Thanh tra viên lao động mời chuyên gia, kỹ thuật viên lành nghề lĩnh vực hữu quan làm tư vấn; khám xét máy, thiết bị, kho tàng, phải có mặt người sử dụng lao động người trực tiếp phụ trách máy, thiết bị, kho tàng Điều 190 Thanh tra viên lao động trực tiếp giao định cho đương sự, định phải ghi rõ ngày định bắt đầu có hiệu lực, ngày phải thi hành xong, cần thiết ghi ngày phúc tra Quyết định Thanh tra viên lao động có hiệu lực bắt buộc thi hành Người nhận định có quyền khiếu nại với quan nhà nước có thẩm quyền, phải nghiêm chỉnh chấp hành định Thanh tra viên lao động Điều 191(*) 1– Chính phủ quy định tổ chức hoạt động Thanh tra Nhà nước lao động 2– Bộ Lao động – Thương binh Xã hội có trách nhiệm lập hệ thống tổ chức tra Nhà nước lao động; quy định tiêu chuẩn tuyển chọn, bổ nhiệm, thuyên chuyển, miễn nhiệm, cách chức tra viên; cấp thẻ tra viên; quy định chế độ báo cáo định kỳ, đột xuất chế độ, thủ tục cần thiết khác 3– Việc tra an toàn lao động, tra vệ sinh lao động lĩnh vực: phóng xạ, thăm dò, khai thác dầu khí, phương tiện vận tải đường sắt, đường thủy đường bộ, đường hàng không đơn vị thuộc lực lượng vũ trang quan quản lý ngành thực với phối hợp Thanh tra Nhà nước lao động Mục II XỬ PHẠT VI PHẠM PHÁP LUẬT LAO ĐỘNG Điều 192 Người có hành vi vi phạm quy định Bộ luật này, tùy mức độ vi phạm mà bị xử phạt hình thức cảnh cáo, phạt tiền, đình thu hồi giấy phép, buộc phải bồi thường, buộc đóng cửa doanh nghiệp bị truy cứu trách nhiệm hình theo quy định pháp luật Điều 193 Người có hành vi cản trở, mua chuộc, trả thù người có thẩm quyền theo Bộ luật họ thi hành cơng vụ tùy mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật, xử phạt hành bị truy cứu trách nhiệm hình theo quy định pháp luật Bộ luật lao động sửa đổi bổ sung đến 02/4/2007 Điều 194 Các chủ sở hữu doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm dân định quan nhà nước có thẩm quyền xử phạt giám đốc, người quản lý người đại diện hợp pháp cho doanh nghiệp vi phạm pháp luật lao động trình điều hành quản lý lao động theo quy định pháp luật Trách nhiệm bồi hoàn người doanh nghiệp xử lý theo quy chế, điều lệ doanh nghiệp, hợp đồng trách nhiệm bên ký kết theo quy định pháp luật Điều 195 Chính phủ quy định việc xử phạt hành hành vi vi phạm pháp luật lao động Bộ luật lao động sửa đổi bổ sung đến 02/4/2007 Chương XVII ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH Điều 196 Những quy định Bộ luật áp dụng hợp đồng lao động, thỏa ước tập thể thỏa thuận hợp pháp khác giao kết trước ngày Bộ luật có hiệu lực Những thỏa thuận có lợi cho người lao động so với quy định Bộ luật tiếp tục thi hành Những thỏa thuận không phù hợp với quy định Bộ luật phải sửa đổi, bổ sung Điều 197 Bộ luật có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 1995 Những quy định trước trái với Bộ luật bãi bỏ Điều 198 Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chính phủ quy định chi tiết hướng dẫn thi hành Bộ luật Bộ luật Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa IX, kỳ họp thứ thông qua ngày 23 tháng năm 1994 ... NGHỈ NGƠI (07 Điều: từ điều 71 tới điều 77 sửa đổi bổ sung Điều 73 theo 84 /2007/ QH11 năm 2007) Mục III: NGHỈ VỀ VIỆC RIÊNG, NGHỈ KHÔNG HƯỞNG LƯƠNG (02 Điều: từ điều 78 tới... 02/4 /2007 3– Trong trường hợp đặc biệt chu kỳ lao động khơng thể nghỉ hàng tuần người sử dụng lao động phải bảo đảm cho người lao động nghỉ tính bình qn tháng bốn ngày Điều 73(* theo 84 /2007/ QH11)...Bộ luật lao động sửa đổi bổ sung đến 02/4 /2007 Lời nói đầu Lao động hoạt động quan trọng người, tạo cải vật chất giá trị tinh thần xã hội
- Xem thêm -

Xem thêm: Com final blld sdbs 2007, Com final blld sdbs 2007

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay