Giáo án giải tích 12 năm học 2017 2018

40 56 2
  • Loading ...
1/40 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/01/2018, 11:01

Giáo án giải tích 12 năm học 2017 2018 Giáo án giải tích 12 năm học 2017 2018 Giáo án giải tích 12 năm học 2017 2018 Giáo án giải tích 12 năm học 2017 2018 Giáo án giải tích 12 năm học 2017 2018 Giáo án giải tích 12 năm học 2017 2018 Giáo án giải tích 12 năm học 2017 2018 Giáo án giải tích 12 năm học 2017 2018 Giáo án giải tích 12 năm học 2017 2018 Giáo án giải tích 12 năm học 2017 2018 Giáo án giải tích 12 năm học 2017 2018 Giáo án giải tích 12 năm học 2017 2018 Giáo án giải tích 12 năm học 2017 2018 Giáo án giải tích 12 năm học 2017 2018 Giáo án giải tích 12 năm học 2017 2018 Giáo án giải tích 12 năm học 2017 2018 Giáo án giải tích 12 năm học 2017 2018 Giáo án giải tích 12 năm học 2017 2018 Giáo án giải tích 12 năm học 2017 2018 Giáo án giải tích 12 năm học 2017 2018 Giáo án giải tích 12 năm học 2017 2018 Giáo án giải tích 12 năm học 2017 2018 Giáo án giải tích 12 năm học 2017 2018 Giáo án giải tích 12 năm học 2017 2018 Giáo án giải tích 12 năm học 2017 2018 Giáo án giải tích 12 năm học 2017 2018 Giáo án giải tích 12 năm học 2017 2018 Giáo án giải tích 12 năm học 2017 2018 v GV: HUỲNH THỊ LINH PPCT: ÔN TẬP DẤU NHỊ THỨC VÀ TAM THỨC Ngày soạn: 26/8/2017 I Mục tiêu: HS cần nắm: Về kiến thức: − Giúp học sinh nắm lại xét dấu nhị thức,tam thức bậc hai Về kĩ năng: − Giải phương trình bất phương trình II Về tư duy, thái độ: Rèn luyện tính cẩn thận, xác Tư vấn đề tốn học cách lơgic hệ thống III Phương pháp giảng dạy: Gợi mở, vấn đáp IV Trọng tâm : phân biệt giải phương trình giải bất phương trình V Tiến trình dạy học: Kiểm tra cũ: Bài Hoạt động GV Hoạt động HS Nội dung ghi bảng Hoạt động 1: Hoạt động 2: Củng cố:nhận dạng đồ thị CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM : Bài tập nhà: Rút kinh nghiệm: -1- GV: HUỲNH THỊ LINH PPCT: Ngày soạn: 26/8/2017 VI Mục tiêu: HS cần nắm: Về kiến thức: − Tìm giới hạn hàm số dạng vơ định Về kĩ năng: ÔN TẬP GIỚI HẠN VÀ ĐẠO HÀM ∞ ∞ tính giới hạn bên ; đạo hàm ∞ ∞ − Thành thạo việc tính giới hạn hàm số dạng vơ định tính giới hạn bên; đạo hàm Về tư duy, thái độ: Rèn luyện tính cẩn thận, xác Tư vấn đề tốn học cách lơgic hệ thống VII Phương pháp giảng dạy: Gợi mở, vấn đáp VIII Chuẩn bị giáo viên, học sinh: Giáo viên: Giáo án, câu hỏi, hình vẽ minh họa Học sinh: SGK, ghi Ôn tập kiến thức học khảo sát hàm số IX Trọng tâm : Tính giới hạn vơ cực,giới hạn bên , đạo hàm hàm số toán tiếp tuyến đồ thị hàm sơ X Tiến trình dạy học: Kiểm tra cũ: Bài Hoạt động GV Hoạt động HS Nội dung ghi bảng Hoạt động 1: Hoạt động 2: Củng cố:nhận dạng đồ thị CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM : Bài tập nhà: 10 Rút kinh nghiệm: PPCT: Ngày soạn: 27/8/2017 Chương I : ỨNG DỤNG ĐẠO HÀM ĐỂ KHẢO SÁT VÀ VẼ ĐỒ THỊ CỦA HÀM S BÀI 1: SỰ ĐỒNG BIẾN, NGHỊCH BIẾN CỦA HÀM SỐ XI Mục tiêu: HS cần nắm: Về kiến thức: − Biết tính đơn điệu hàm số − Biết mối liên hộ tính đồng biến, nghịch biến hàm số dấu đạo hàm cấp -2- GV: HUỲNH THỊ LINH Về kĩ năng: − xét tính đồng biến, nghịch biến hàm số khoảng dựa vào dấu đạo hàm cấp Về tư duy, thái độ: Rèn luyện tính cẩn thận, xác Tư vấn đề tốn học cách lơgic hệ thống XII Phương pháp giảng dạy: Gợi mở, vấn đáp XIII Chuẩn bị giáo viên, học sinh: Giáo viên: Giáo án, câu hỏi, hình vẽ minh họa Học sinh: SGK, ghi Ôn tập kiến thức học khảo sát hàm số XIV Trọng tâm : Xét tính đồng biến nghịch biến hàm số XV Tiến trình dạy học: 11 Kiểm tra cũ: 12 Bài Hoạt động GV Hoạt động HS Nội dung ghi bảng Hoạt động 1: Hoạt động 2: 13 Củng cố:nhận dạng đồ thị CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM : 14 Bài tập nhà: 15 Rút kinh nghiệm: PPCT: Ngày soạn: 30/8/2017 BÀI 1: SỰ ĐỒNG BIẾN, NGHỊCH BIẾN CỦA HÀM SỐ - LUYỆN TẬP XVI Mục tiêu: HS cần nắm: Về kiến thức: − Biết tính đơn điệu hàm số − Biết mối liên hộ tính đồng biến, nghịch biến hàm số dấu đạo hàm cấp 10 Về kĩ năng: − xét tính đồng biến, nghịch biến hàm số khoảng dựa vào dấu đạo hàm cấp 11 Về tư duy, thái độ: Rèn luyện tính cẩn thận, xác Tư vấn đề tốn học cách lơgic hệ thống XVII Phương pháp giảng dạy: Gợi mở, vấn đáp XVIII Chuẩn bị giáo viên, học sinh: Giáo viên: Giáo án, câu hỏi, hình vẽ minh họa Học sinh: SGK, ghi Ôn tập kiến thức học khảo sát hàm số XIX Trọng tâm : Xét tính đồng biến nghịch biến hàm số XX Tiến trình dạy học: 16 Kiểm tra cũ: 17 Bài -3- GV: HUỲNH THỊ LINH Hoạt động GV Hoạt động HS Nội dung ghi bảng Hoạt động 1: Hoạt động 2: 18 Củng cố:nhận dạng đồ thị CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM : 19 Bài tập nhà: 20 Rút kinh nghiệm: PPCT: Ngày soạn: 3/9/2017 BÀI 2: CỰC TRỊ CỦA HÀM SỐ XXI Mục tiêu: HS cần nắm: Về kiến thức: − Biết khái niệm điểm cực đại, điểm cực tiểu, điểm cực trị hàm số − Biết điều kiện đủ để có điểm cực trị hàm số Về kĩ năng: − Biết cách tìm điểm cực trị hàm số Về tư duy, thái độ: Rèn luyện tính cẩn thận, xác Tư vấn đề tốn học cách lơgic hệ thống XXII Phương pháp giảng dạy: Gợi mở, vấn đáp XXIII Trọng tâm : Biết cách tìm điểm cực trị hàm số ( Theo quy tắc 1) XXIV Tiến trình dạy học: 21 Kiểm tra cũ: 22 Bài Hoạt động GV Hoạt động HS Nội dung ghi bảng Hoạt động 1: Tìm hiểu khái niệm cực trị H1 Dựa vào đồ thị, điểm hàm số có giá trị lớn 1 3  ; ÷  2 khoảng ? H2 Dựa vào đồ thị, điểm hàm số có giá trị nhỏ -Hs quan sát đồ thị theo dõi sgk để I KHÁI NIỆM CỰC ĐẠI, CỰC TIỂU trả lời câu hỏi Định nghĩa: SGK -Hs theo dõi trả lời -Hs nhận xét -Hs phát biểu định nghĩa theo sgk - Hs theo dõi lĩnh hội kiến thức -4- Chú ý: a)Nếu hàm số f(x) đạt cực trị x0 x0 gọi điểm cực trị f(x0) gọi giá trị cực trị hàm số; Điểm M(x0;f(x0) gọi điểm cực trị đồ thị hàm số b) Nếu y = f(x) có đạo hàm (a; b) đạt cực trị x0 ∈ (a; b) f′(x0) = GV: HUỲNH THỊ LINH 3   ;4 ÷ 2  khoảng ? - Cho HS khác nhận xét sau GV xác hố câu trả lời giới thiệu điểm cực đại (cực tiểu) - Cho học sinh phát biểu nội dung định nghĩa SGK, đồng thời GV giới thiệu ý Hoạt động 2: Tìm hiểu điều kiện đủ để hàm số có cực trị -Gv yêu cầu Hs quan sát bảng phụ để xét dấu đạo hàm -Hs quan sát bảng phụ theo dõi II ĐIỀU KIỆN ĐỦ ĐỂ HÀM SỐ CÓ CỰC hướng dẫn giáo viên để xét dấu đạo TRỊ hàm Định lí 1: sgk/14 -Hs suy nghĩ mối quan hệ dấu đạo hàm sự tồn cừa trị -Từ Gv yêu cầu Hs nêu mối quan hệ dấu đạo hàm cựa trị hàm số -Gv phát biểu đinh lí sgk ghi tóm tắt lên bảng Hoạt động 3: Tìm hiểu điều kiện đủ để hàm số có cực trị +GV hướng dẫn bước thực xét tính đơn điệu hàm số H1 – Tìm tập xác định – Tìm y′ – Tìm điểm mà y′ = +Lắng nghe thực theo hướng * Ví dụ 1:Tìm điểm cực trị hàm số f(x)= dẫn - x2 + Giải ⇔ Ta có f’(x)= - 2x = x=0 BBT VD1) D = R ∞ ∞ y′ = –2x; y′ = ⇔ x = x + Điểm CĐ: (0; 1) f’(x) + f(x) -5- GV: HUỲNH THỊ LINH ∞ ∞ Hàm số đạt cực đại điểm x=0 ;yCĐ=1 *Ví dụ 2:Tìm điểm cực trị hàm số y = x3 - x2 - x + Giải TXĐ: D=R không tồn – Lập bảng biến thiên – Dựa vào bảng VD2:) D = R biến thiên để 3x2 − x − kết luận y′ = ; x =  x = −  y′ = ⇔ H2 – Tìm tập xác định – Tìm y′ – Tìm điểm mà y′ = không tồn – Lập bảng biến thiên – Dựa vào bảng biến thiên để kết luận x =  x = −  ⇔ y’=3x2 – 2x + = BBT − ∞ ∞ x + y’ + - + 32 27 y- ∞ xCÐ −1 32 = ; yCÐ = 27 + ∞ xCT = 1; yCT = ; 23 Củng cố: – Khái niệm cực trị hàm số – Điều kiện cần điều kiện đủ để hàm số có cực trị CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM : 24 Dặn dò: Học lí thuyết xem lại tập giải Làm tập 1/sgk/18 25 Rút kinh nghiệm: PPCT: Ngày soạn: 5/9/2017 BÀI 2: CỰC TRỊ CỦA HÀM SỐ ( tiếp theo) XXV Mục tiêu: HS cần nắm: Về kiến thức: − Biết Nắm định lí trang 16 −Nắm vững quy tắc để tìm cực trị hàm số Về kĩ năng: − Biết cách tìm điểm cực trị hàm số Về tư duy, thái độ: Rèn luyện tính cẩn thận, xác Tư vấn đề tốn học cách lơgic hệ thống XXVI XXVII XXVIII Phương pháp giảng dạy: Gợi mở, vấn đáp Trọng tâm : Biết cách tìm điểm cực trị hàm số ( Theo quy tắc 2) Tiến trình dạy học: -6- GV: HUỲNH THỊ LINH 26 Kiểm tra cũ: Lồng vào tiết dạy 27 Bài Hoạt động GV Hoạt động HS Nội dung ghi bảng Hoạt động 1: Tìm hiểu quy tắc tìm cực trị hàm số: -Dựa vào -Hs phát biểu quy tắc KTBC, GV cho HS nhận xét, nêu lên qui tắc tìm cực trị hàm số -Xem sách trả lời -Gọi học sinh -Suy nghĩ kết hợp xem SGK trả lời phát biểu định lí trang 16 - Dựa vào định lí 2, nêu qui tắc để tìm cực trị hàm số? ? Gv: Để tìm cực trị hàm số VD1ta cách làm khác sau:áp dụng quy tắc Gv :gọi hs khác thực theo bước theo quy tắc Gv: đưa ví dụ để gây sự suy ngẫm cho hs phải thực ? -Cho Hs thực lên bảng trình bày III QUI TẮC TÌM CỰC TRỊ Qui tắc 1: 1) Tìm tập xác định 2) Tính f′(x) Tìm điểm f′(x) = f′(x) không xác định 3) Lập bảng biến thiên 4) Từ bảng biến thiên suy điểm cực trị Định lí 2: a) Nếu f′(x0) = 0, f′′(x0) > 0thì x0 điểm cực tiểu b) Nếu f′(x0) = 0, f′′(x0) < x0 điểm cực đại Qui tắc 2: 1) Tìm tập xác định 2) Tính f′(x) Giải phương trình f′(x) = kí hiệu xi nghiệm 3) Tìm f′′(x) tính f′′(xi) 4) Dựa vào dấu f′′(xi) suy tính chất cực trị xi Hoạt động 2: Ap dụng quy tắc tìm cực trị hàm sơ -Hs ý theo dõi bảng phụ biện Ví dụ1 : Tìm cực trị hàm số: luận x4 − 2x + y= Giải -Hs theo dõi trả lời câu hỏi Bước 1: TXĐ: D=R Gv ⇔ Bước 2: y’=x3-4x ,y’=0 x= 0, x= -2 x=2 Bước 3:y’’=3x2 -4 ± Tính y’’( 2) = > => x=2 x=–2 điểm cực tiểu y’’(0) =-4 < => x=0 điểm cực đại Ví dụ2 : Tìm điểm cực trị hàm số f(x) = x – sin2x -Hs lên bảng thực theo bước Giải: Tập xác định : D = R quy tắc f’(x) = – 2cos2x π  x = + kπ  ⇔  x = − π + kπ  ⇔ f’(x) = cos2x = -7- GV: HUỲNH THỊ LINH f”(x) = 4sin2x π π + kπ + kπ 6 f”( )=2 > => x = ∈Ζ (k ) điểm cực tiểu hàm số xcđ xct nghiệm đạo hàm cấp ∆y' > f”(∈Ζ π + kπ ) = -2 < => x = - π + kπ (k ) điểm cực đại hàm số VD 3: Tìm giá trị m để hàm số y= x3-mx2+3x+1 có cực đại cực tiểu Giải : + Ta có: y’=3x2-2mx+3 ? Giả sử xcđ xct điểm cực trị hàm số bậc 3.Như : xcđ xct ? + Tính ? ycbt pt y’=0 có hai nghiệm p/b cần xét đến đk ∆' = m2-9 +Hàm số có cực đại cực tiểu ⇔ ∆y ' > ⇔ pt y’=0 có nghiệm phân biệt ⇔ m − > ⇔ m ∈ ( −∞; −3) ∪ ( 3; +∞ ) 28 Củng cố: + Nắm quy tắc tìm cực trị hàm số CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM : 29 Dặn dò : Học lí thuyết xem lại tập giải Làm tập 2, 4, 5, SGK 30 Rút kinh nghiệm: PPCT: Ngày soạn:13/9/2017 BÀI 2: CỰC TRỊ CỦA HÀM SỐ ( tiếp theo) XXIX Mục tiêu: HS cần nắm: Về kiến thức: − Vận dụng quy tắc 1, để tìm điểm cực trị hàm số Về kĩ năng: − Biết cách tìm điểm cực trị hàm số cách vận dụng quy tắc 1, dựa vào dấu đạo hàm Về tư duy, thái độ: Rèn luyện tính cẩn thận, xác Tư vấn đề tốn học cách lơgic hệ thống XXX Phương pháp giảng dạy: Gợi mở, vấn đáp XXXI Trọng tâm : Biết cách tìm điểm cực trị hàm số XXXII Tiến trình dạy học: 31 Kiểm tra cũ: Câu hỏi : Nêu quy tắc tìm điểm cực trị hàm số Câu hỏi : Tìm điểm cực trị hàm số -8- GV: HUỲNH THỊ LINH − x + 3x + a) y= b) y = − x4 + x2 + 32 Bài Hoạt động GV +Ghi tập lên bảng Yêu cầu học sinh thực bước - Tìm TXĐ - Tính y/ - xét dấu y/ - Kết luận GV yêu cầu HS nhận xét giải Hoạt động HS Hoạt động 1: + Ghi suy nghĩ làm tập Tập trung suy nghĩ giải Thưc theo yêu cầu GV HS nhận xét giải bạn Ghi nhận kiến thức GV nhận xét đánh giá, hoàn thiện Nghiệm y’ a ≠  ∆ > Nếu hs có cực trị x1,x2 đâu có x1,x2 y’ có hai nghiệm p/b cần điều kiện Sắp xếp ý theo trình tự  f ' ( x0 ) =   f '' ( x0 ) < ⇒ x0 điểm cực đại -9- Nội dung ghi bảng BT1:Tìm điểm cực trị hàm số − x3 + 3x + a) y= − x4 + x2 + b) y = Giải : a/ + TXĐ : D=R + y’=–3x2+6x ; y’=0x=0 ;x=2 −∞ ∞ +BBT : x + y' – + – +∞ 10 y −∞ + Hàm số đạt cực tiểu điểm x=0;y=5 Đạt cực đại điểm x=2;y=10 b/ + TXĐ : D=R ± + y’=–x3+2x ; y’=0x=0 ;x= − −∞ ∞ +BBT : x + y' + - + 6 y −∞ −∞ + Hàm số đạt cực tiểu điểm x=0;y=5 ± Đạt cực đại điểm x= ;y=6 BT2:Xác định tham số m để hàm số y = − x3 + ( m − 1) x − 3 đạt cực đại cực tiểu Giải +TXĐ: D=R ∆ = ( m − 1) +y’=–x2+m2 –1 Tính + Hàm số đạt cực đại cực tiểu pt: y’=0 có hai nghiệm phân biệt GV: HUỲNH THỊ LINH ⇔ ∆ > ⇔ ( m − 1) >  f ' ( x0 ) =   f '' ( x0 ) > ⇒ x0 điểm cực tiểu Gọi hs nhắc lại + đk đủ để hàm số Hs trình bày giải có cực trị Gọi hs nhận xét chỉnh sửa ⇔ m ∈ ( −∞; −1) ∪ ( 1; +∞ ) BT3: Xác định tham số m để hàm số y = x − m x + mx đạt cực tiểu điểm x =1 Giải +TXĐ: D=R +Ta có: y’=3x2–2m2x+m ; y’’=6x–2m2 +Hàm số đạt cực tiểu điểm x=1 −  y ' ( 1) =  2m + m + = ( 1) ⇔ ⇔ ( 2)  y '' ( 1) > 6 − 2m > Từ (1) ta có: :m=–1 ; m=3/2 thỏa (2) +Kết luận : m=–1 ; m= Hoạt động 2: 33 Củng cố: + Nắm quy tắc tìm cực trị hàm số CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM : 34 Dặn dò: 35 Rút kinh nghiệm: PPCT: Ngày soạn:14/9/2017 BÀI 3: GIÁ TRỊ LỚN NHẤT- GIÁ TRỊ NHỎ NHẤT XXXIII Mục tiêu: HS cần nắm: Về kiến thức: − Biết khái niệm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ hàm số tập hợp số Về kĩ năng: − Biết cách tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ (nếu có) củạ hàm sô' đoạn, khoảng Về tư duy, thái độ: Rèn luyện tính cẩn thận, xác Tư vấn đề tốn học cách lơgic hệ thống XXXIV Phương pháp giảng dạy: Gợi mở, vấn đáp XXXV Chuẩn bị giáo viên, học sinh: Giáo viên: Giáo án, câu hỏi, hình vẽ minh họa Học sinh: SGK, ghi Ôn tập kiến thức học khảo sát hàm số XXXVI Trọng tâm : Tìm GTLN–GTNN hàm số đoạn, khoảng XXXVII Tiến trình dạy học: 36 Kiểm tra cũ: 37 Bài - 10 - GV: HUỲNH THỊ LINH y = ax + bx + c Chú ý : Hàm số + + NHẬN DẠNG ĐỒ THỊ HÀM TRÙNG PHƯƠNG CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM : Đồ thị sau đồ thị hàm số nào? y = x − 3x2 − y = x4 − x2 − A B −1 y= x + 3x2 − y = x4 + x2 − C D Đường cong hình bên đồ thị bốn hàm số liệt kê bốn phương án A, B, C, D Hỏi hàm số hàm số ? y = x − 4x + y = − x + 4x − A B y = − x + 4x + C D Cho hàm số y = ax + bx + c có đồ thị hình vẽ Dấu a, b, c A a < 0, b < 0, c < B a > 0, b > 0, c < C a < 0, b > 0, c < D a > 0, b < 0, c < y = x − 2mx + m + Tìm tất giá trị thực tham số m để đồ thị hàm số cực trị A m > B m ≤ C - 26 - m < có ba điểm D m ≥ GV: HUỲNH THỊ LINH PPCT: 15 KHẢO SÁT HÀM SỐ NHẤT BIẾN Ngày soạn: 24/9/2017 LXIV Mục tiêu: HS cần nắm: 12 Về kiến thức: − Nắm bước khảo sát sự biến thiên vẽ đồ thị hàm phân thức y= ax + b (c ≠ 0, ad − bc ≠ 0) cx + d y= − Biết dạng đồ thị hàm phân thức 13 Về kĩ năng: ax + b (c ≠ 0, ad − bc ≠ 0) cx + d y= − Hs biết cách khảo sát vẽ đồ thị hàm phân thức ax + b (c ≠ 0, ad − bc ≠ 0) cx + d 14 Về tư duy, thái độ: Rèn luyện tính cẩn thận, xác Tư vấn đề tốn học cách lơgic hệ thống LXV Phương pháp giảng dạy: Gợi mở, vấn đáp LXVI Chuẩn bị giáo viên, học sinh: 13 Giáo viên: Giáo án, câu hỏi, hình vẽ minh họa 14 Học sinh: SGK, ghi Ôn tập kiến thức học khảo sát hàm số LXVII Trọng tâm : Nhận dạng đồ thị hàm số biến LXVIII Tiến trình dạy học: 60 Kiểm tra cũ: 61 Bài Hoạt động GV Hoạt động HS Nội dung ghi bảng Hoạt động 1: Tìm hiểu sơ đồ khảo sát hàm số biến Gv giới thiệu • Các nhóm thực trình bày ax + b y= (c ≠ 0, ad − bc ≠ 0) dạng hàm số D = R \ {1} cx + d Với dạng hàm số * TXĐ: Hàm số này, việc khảo sát * Sự biến thiên: bao gồm −4 x+3 bước y' = y= ( x − 1) thêm x −1 ∀x ≠ bước xác + 0, ∀m, ∀x ∈ D (2 x + m)2 => Hsố đồng biên khoảng xác định với giá trị tham số m -Nêu pp tìm TCĐ -HS trả lời đthị hsố? - Điểm A(x;y) thuộc -HS trả lời theo định GV TCĐ đồ thị hàm -Lên bảng giải theo định GV số nào? - Gọi HS lên bảng giải - Với m=2, hsố có dạng nào? -Đồ thị có tiệm cận nào? - Yêu cầu HS tiến y= 2x − 2x + -Trả lời: -Đồ thị có TCĐ, TCN -HS tiến hành khảo sát vẽ đồ thị HS lên bảng trình bày giải -HS ý lắng nghe ghi nhận giải - 36 - y= mx − 2x + m Cho hsố a/C/m hsố đồng biến khoảng xđ với tham số m b/Xđ m để TCĐ đồ thị qua A(-1; ) Giải  mx −  lim +  ÷ = −∞  m   2x + m  x → − ÷ x=−  2 b) Vì TCĐ đồ thị hsố m nên A(−1; Do TCĐ đồ thị qua ⇔− m = −1 ⇔m=2 c/Khảo sát sự biến thiên vẽ đồ thị hsố GV: HUỲNH THỊ LINH hành khảo sát, vẽ đồ m=2 y thị hsố định HS lên bảng -Pt tiếp tuyến có dạng: giải xo xo yo ’ - GV nhận xét, chỉnh y = f ( )(x - ) + x sửa, uốn nắn HS hoàn -HS trả lời thành bước -Giao điểm (C) với trục tung giải M(0;- ) -Nêu cơng thức viết -HS lên bảng trình bày giải pt tiếp tuyến (C) -HS ý lắng nghe củng cố d/ Viết pt tiếp tuyến (C) giao điểm n qua tiếp điểm? với trục tung phương pháp lại lần -Muốn viết pttt cần có yếu tố nào? -Xđ tọa độ giao điểm (C) với trục tung -Gọi HS lên bảng giải -6 -4 -2 -5 -Củng cố lại phương pháp giải toàn cho HS hiểu Củng cố :CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM : 10 Bài tập nhà: 11 Rút kinh nghiệm: PPCT: 19 Ngày soạn: 3/10/2017 LXXXIV Mục tiêu: HS cần nắm: Về kiến thức: − − − − ÔN TÂP CHƯƠNG I Tính đơn điệu hàm số Cực trị hàm số, GTLN, GTNN hàm số Đường tiệm cận Khảo sát hàm số Về kĩ năng: − − − − Xác định thành thạo khoảng đơn điệu, cực trị hàm số Xác định đường tiệm cận đồ thị hàm số (nếu có) Tính GTLN, GTNN hàm số Nhận dạng đồ thị Giải số toán liên quan đến khảo sát hàm số - 37 - GV: HUỲNH THỊ LINH Về tư duy, thái độ: Rèn luyện tính cẩn thận, xác Tư vấn đề tốn học cách lôgic hệ thống LXXXV Phương pháp giảng dạy: Gợi mở, vấn đáp LXXXVI Chuẩn bị giáo viên, học sinh: 21 Giáo viên: Giáo án, câu hỏi, hình vẽ minh họa 22 Học sinh: SGK, ghi Ôn tập kiến thức học khảo sát hàm số LXXXVII Trọng tâm : Tính đơn điệu cực trị hàm số tốn GTLN-GTNN LXXXVIII Tiến trình dạy học: 69 Kiểm tra cũ: Bài Hoạt động GV Hoạt động HS Hoạt động 1: Nội dung ghi bảng Lý thuyết : A/ Kiến thức : §1Sự đồng biến nghịch biến hà số 1/ Xét tính đơn điệu hàm số 2/ Điều kiện để hàm số đơn điệu khoản cho trước Bài toán : Xác định m để hàm số y=f(x,m tăng ( giảm) khoảng I Lưu ý : Cho tam thức bậc f(x)=ax2+bx+c , + + a≠0 a > f ( x ) ≥ 0, ∀x ⇔  ∆ ≤ a < f ( x ) ≤ 0, ∀x ⇔  ∆ ≤  f ( α ) ≥ f ( x ) ≥ 0, ∀x ∈ ( α ; β ) ⇔   f ( β ) ≥ + §2 Cực trị hàm số 1/ Tìm điểm cực trị hàm số 2/ Tìm đk để hàm số có cực trị 3/ Tìm tham số để hàm số có cực trị th mãn đk cho trước 4/ Đường thẳng qua điểm cực trị §3 GTLN- GTNN Câu hỏi TN Câu Tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nh - 38 - GV: HUỲNH THỊ LINH h/số : f(x)=2sinx- sin3x [0;π ] Giải +y’=2cosx-4sin2xcosx +Trên đoạn[0;π ]:y’=0 +Tính giá trị y(0)=0,y( π π 3π  ∈ , ,  2 4  ⇔ π x )=2/3, 2 π 3π π y( )=y( )= ,y( )=0 +kết luận π  Max y = y  ÷ = [ 0;π ] 4  3π y   2 ÷=  Min y = y ( ) = y ( π ) = [ 0;π ] Củng cố :CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM : Bài tập nhà: Rút kinh nghiệm: PPCT: 20 Ngày soạn: 4/10/2017 LXXXIX Mục tiêu: HS cần nắm: Về kiến thức: − − − − ƠN TÂP CHƯƠNG I Tính đơn điệu hàm số Cực trị hàm số, GTLN, GTNN hàm số Đường tiệm cận Khảo sát hàm số Về kĩ năng: − Xác định thành thạo khoảng đơn điệu, cực trị hàm số − Xác định đường tiệm cận đồ thị hàm số (nếu có) - 39 - GV: HUỲNH THỊ LINH − Tính GTLN, GTNN hàm số − Nhận dạng đồ thị Giải số toán liên quan đến khảo sát hàm số Về tư duy, thái độ: Rèn luyện tính cẩn thận, xác Tư vấn đề tốn học cách lơgic hệ thống XC Phương pháp giảng dạy: Gợi mở, vấn đáp XCI Chuẩn bị giáo viên, học sinh: 23 Giáo viên: Giáo án, câu hỏi, hình vẽ minh họa 24 Học sinh: SGK, ghi Ôn tập kiến thức học khảo sát hàm số XCII Trọng tâm : nhận dạng đồ thị toán liên quan tới khảo sát hàm số XCIII Tiến trình dạy học: 70 Kiểm tra cũ: Bài Hoạt động GV Hoạt động HS Hoạt động 1: Nội dung ghi bảng A/ Kiến thức : 1/ GTLN–GTNN hàm số 2/ Sự tương giao đồ thị B/ Bài tập: 10 Củng cố :CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM : 11 Bài tập nhà: 12 Rút kinh nghiệm: - 40 - ... tốn học cách lơgic hệ thống VII Phương pháp giảng dạy: Gợi mở, vấn đáp VIII Chuẩn bị giáo viên, học sinh: Giáo viên: Giáo án, câu hỏi, hình vẽ minh họa Học sinh: SGK, ghi Ôn tập kiến thức học. .. tốn học cách lơgic hệ thống XII Phương pháp giảng dạy: Gợi mở, vấn đáp XIII Chuẩn bị giáo viên, học sinh: Giáo viên: Giáo án, câu hỏi, hình vẽ minh họa Học sinh: SGK, ghi Ôn tập kiến thức học. .. tốn học cách lơgic hệ thống XVII Phương pháp giảng dạy: Gợi mở, vấn đáp XVIII Chuẩn bị giáo viên, học sinh: Giáo viên: Giáo án, câu hỏi, hình vẽ minh họa Học sinh: SGK, ghi Ôn tập kiến thức học
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án giải tích 12 năm học 2017 2018, Giáo án giải tích 12 năm học 2017 2018

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay