Com mau hop dong thue nha anh viet

2 49 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/01/2018, 11:00

Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt nam Độc lập – Tự – Hạnh phúc -*** Socialist Republic of Vietnam Independence - Freedom - Happiness *** HỢP ĐỒNG THUÊ NHÀ APARTMENT LEASING CONTRACT (No: ?? A4 /ALC) Số: ?? A 4/HĐTN Today, ……………… in Hanoi, we are Hôm nay, ngày … tháng … năm 2010 Hà nội, chúng tơi gồm: THE LESSER: BÊN CHO TH: Ơng : Mr Số CMND: cấp ngày _ Hà Nội Identification: ?? Issued on ?? in Hanoi Địa chỉ: Address: Điện thoại: ?? Tel: Dưới gọi Bên A Hereinafter referred to as Party A BÊN THUÊ: THE LESSEE: Bà: KO MYOUNG JU Mrs Quốc tịch: Hàn Quốc Nationality: Korean Số hộ chiếu: 7093905 Passport No.: 7093905 Điện thoại: Tel: 091-525-9633 Dưới gọi Bên B Sau bàn bạc, hai bên thống ký hợp đồng ?? ?? KO MYOUNG JU 04091-525-9633 Hereinafter referred to as Party B After discussing, both sides agree to sign the contract gồm điều khoản điều kiện sau: under the following terms and conditions: Điều 1: Article 1: Bên cho thuê đồng ý cho Bên thuê sử dụng hộ The lesser rents the lessee the following apartment làm nhà ở: Căn hộ số: ??, Tòa nhà A4, khu đô thị Mỹ for residence: urban area My Dinh I, Tu Liem, Hanoi Đình I, Từ Liêm, Hà Nội Total square: ?? m2, 01 living room, 03 Diện tích: ?? m2, bao gồm 01 phòng khách, 03 bedrooms, 02 toilets phòng ngủ, 02 vệ sinh Giá thuê: USD 620 /tháng.(Sau trặm Hai muồi Apartment No ?? of the building A4 in the new Rental: USD 620/month ( Six hundred twenty đo tháng) Giá thuê bao gồm tiền USD per month) This rental included apartment thuế tiền dịch vụ leasing tax and apartment service charge The rental is fixed during the contract term Giá thuê cố định suốt thời gian Hợp đồng 3 Lease term: 01 year commencing from Aug., 21,2010 to Aug,21 08, 2011 Thời hạn thuê: 01 năm ngày 21 tháng 08 năm 2010 đến ngày 21 tháng 08 năm Purpose: for residence and office 2011 Appliances equipped in the apartment are listed in Mục đích thuê: để va văn phòng the article 07/Appendix attached to/of this Các trang thiết bị hộ tình trạng contract
- Xem thêm -

Xem thêm: Com mau hop dong thue nha anh viet, Com mau hop dong thue nha anh viet

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay