Com mau bao cao tong hop tinh hinh thu chi quy bhxh

3 22 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/01/2018, 10:58

Bảo hiểm xã hội Mẫu số B 08 – BH Ban hành theo QĐ số 07/2003/QĐ – BTC ngày 17/01/2003 Bộ Tài Chính BÁO CÁO TỔNG HỢP TÌNH HÌNH THU - CHI QUỸ BHXH Năm PHẦN I – QUỸ HƯU TRÍ VÀ TRỢ CẤP STT Chỉ tiêu M ã số Thực I Số dư quỹ năm trước chuyển sang 01 II Số phát sinh tăng quỹ năm 02 Trong Thu từ đối tượng Thu từ NSNN hỗ trợ, viện trợ Thu từ hoạt động đầu tư tài Thu khác III Số phát sinh giảm quỹ năm 03 Trong Chi lương hưu trợ cấp Chi khác IV Số dư quỹ chuyển sang năm sau ( 04 = 01 + 02 - 03) Tổng cộng 04 PHẦN II – QUỸ KHÁM CHỮA BỆNH BẮT BUỘC ST T Chỉ tiêu M ã số Thực I Số dư quỹ năm trước chuyển sang 01 II Số phát sinh tăng quỹ năm 02 Trong Thu từ đối tượng Thu từ NSNN hỗ trợ, viện trợ Thu từ hoạt động đầu tư tài Thu khác III Số phát sinh giảm quỹ năm 03 Trong Chi quỹ khám chữa bệnh bắt buộc Chi khác IV Số dư quỹ chuyển sang năm sau ( 04 = 01 + 02 - 03) Tổng cộng 04 PHẦN III – QUỸ KHÁM CHỮA BỆNH TỰ NGUYỆN ST T Chỉ tiêu M ã số Thực I Số dư quỹ năm trước chuyển sang 01 II Số phát sinh tăng quỹ năm 02 Trong Thu từ đối tượng Thu từ NSNN hỗ trợ, viện trợ Thu từ hoạt động đầu tư tài Thu khác III Số phát sinh giảm quỹ năm 03 Trong Chi quỹ khám chữa bệnh tự nguyện Chi khác IV Số dư quỹ chuyển sang năm sau ( 04 = 01 + 02 - 03) 04 Tổng cộng Lập, ngày … tháng … năm … Người lập biểu Trưỏng ban KH-TC Giám đốc BHXH (Chữ ký, họ tên) (Chữ ký, họ tên) (Chữ ký, họ tên, đóng dấu) ... tăng quỹ năm 02 Trong Thu từ đối tượng Thu từ NSNN hỗ trợ, viện trợ Thu từ hoạt động đầu tư tài Thu khác III Số phát sinh giảm quỹ năm 03 Trong Chi quỹ khám chữa bệnh bắt buộc Chi khác IV Số dư quỹ... tăng quỹ năm 02 Trong Thu từ đối tượng Thu từ NSNN hỗ trợ, viện trợ Thu từ hoạt động đầu tư tài Thu khác III Số phát sinh giảm quỹ năm 03 Trong Chi quỹ khám chữa bệnh tự nguyện Chi khác IV Số dư... = 01 + 02 - 03) 04 Tổng cộng Lập, ngày … tháng … năm … Người lập biểu Trưỏng ban KH-TC Giám đốc BHXH (Chữ ký, họ tên) (Chữ ký, họ tên) (Chữ ký, họ tên, đóng dấu)
- Xem thêm -

Xem thêm: Com mau bao cao tong hop tinh hinh thu chi quy bhxh, Com mau bao cao tong hop tinh hinh thu chi quy bhxh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay