Com mau chi tiet nguon von dau tu

1 19 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/01/2018, 10:56

Cơ quan cấp :………………… Đơn vị chủ đầu tư :………………… Ban quản lý dự án :……………… Mẫu số F02-CĐT (Ban hành theo quy định số 214/2000/QĐBTC ngày 28/12/2000 tài chính) CHI TIẾT NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ Tên nguồn vốn đầu tư :… Quý…… năm…………… Đơn vị tính:… Tên dự án, cơng trình hạng mục cơng trình A Dự án A -Cơng trình +HMCT +HMCT +… -Cơng trình +HMCT +HMCT +… Dự án B -Cơng trình +HMCT +HMCT +… -Cơng trình +HMCT +HMCT +… … -… -… Tổng cộng Số dư đầu quý Phát sinh tăng Qu Luỹ Luỹ ý kế từ kế từ báo đầu khởi cáo năm công đến đến cuối cuối quý quý báo báo cáo cáo Phát sinh giảm Qu Luỹ Luỹ ý kế từ kế từ báo đầu khởi cáo năm công đến đến cuối cuối quý quý báo báo cáo cáo Số dư cuối quý Lập, ngày … tháng … năm Người lập (Chữ ký, họ tên) … Phụ trách kế toán (Chữ ký, họ tên) Thủ trưởng đơn vị (Chữ ký, họ tên, đóng dấu)
- Xem thêm -

Xem thêm: Com mau chi tiet nguon von dau tu, Com mau chi tiet nguon von dau tu

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay