Com mau don xin cap giay chung nhan quyen so huu nha o va quyen su dung dat o nha chung cu

1 33 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/01/2018, 10:55

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc ….Ngày…tháng…năm… ĐƠN XIN CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở NHÀ CHUNG CƯ Kính gửi : Ủy ban nhân dân Thành phố………………… Tôi tên (viết chữ in hoa) :……………… Năm sinh : CMND (hoặc .) số:…….cấp ngày:………./…… / Hộ thường trú số Đường Phường (xã, thị trấn) Quận (huyện): - Tên vợ (chồng) : Năm sinh: CMND (hoặc .) số…… cấp ngày :…… /…… / Xin cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà quyền sử dụng đất : - Nhà số: Đường - Số nhà cũ (nếu có): .Đường Phường (xã,thị trấn): Quận (huyện): Hồ sơ đính kèm bao gồm : 01 02 Ý kiến trình bày thêm (nếu có) : Tôi cam kết lời khai giấy tờ kèm theo thật, chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật Đồng thời xin cam kết thực qui định QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG NHÀ Ở CHUNG TẠI ĐÔ THỊ Ngày…… tháng…….năm……… Người đứng đơn ký tên (nếu tổ chức thủ trưởng ký tên, đóng dấu) Họ tên:
- Xem thêm -

Xem thêm: Com mau don xin cap giay chung nhan quyen so huu nha o va quyen su dung dat o nha chung cu, Com mau don xin cap giay chung nhan quyen so huu nha o va quyen su dung dat o nha chung cu

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay