Com mau don xin cap giay phep lao dong

1 21 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/01/2018, 10:54

TÊN ĐƠN VỊ: [TEN DON VI] CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc *********** [DIA DIEM], ngày [NGAY THANG NAM] ĐƠN XIN CẤP GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG Kính gửi: Công ty (doanh nghiệp, tổ chức): [TEN DOANH NGHIEP, TO CHUC] Địa chỉ: [DIA CHI DOANH NGHIEP, TO CHUC] Điện thoại: [SO DT] Giấy phép kinh doanh số: [SO GIAY PHEP KINH DOANH] Cơ quan cấp: [CO QUAN CAP] Ngày cấp: [NGAY CAP] Lĩnh vực sản xuất kinh doanh: [LINH VUC SXKD] Được chấp nhận của: Tại Công văn số: [SO CV] V/v xin tuyển người nước Đề nghị: [TEN DON VI CAP PHEP] cấp giấy phép lao động cho: Ông (Bà): [HO VA TEN] Quốc tịch: [QUOC TICH] Ngày tháng năm sinh: [NGAY THANG NAM] Trình độ chun mơn: [TRINH DO CHUYEN MON] Chức danh công việc: [CHUC DANH] Thời hạn làm việc: [DEN KHI NAO] Hợp đồng lao động số: [SO HDLD] ngày [NGAY THANG NAM] (hoặc Quyết định cử sang làm việc số [SO QD] ngày [NGAY THANG NAM] dự kiến giao kết hợp đồng lao động hay dự kiến định cử sang làm việc từ ngày [NGAY THANG NAM] đến [NGAY THANG NAM], địa điểm làm việc [TEN DOANH NGHIEP, TEN NUOC], công việc đảm nhận: [NOI DUNG CONG VIEC], mức lương: [SO TIEN/THANG]) Lý phải tuyển lao động nước ngoài: [NHUNG LY DO QUAN TRONG NHAT] [CHUC DANH] (Ký tên, đóng dấu)
- Xem thêm -

Xem thêm: Com mau don xin cap giay phep lao dong, Com mau don xin cap giay phep lao dong

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay