Đề kiểm tra 1 tiết đại số 10 có đa

3 38 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/01/2018, 10:53

Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai Đại số 10 – Ngày soạn: 30/09/2010 PPCT : 19 GV: Huỳnh Thị Linh KIỂM TRA 45 PHÚT ĐỀ BÀI: Câu 1: (2đ)Tìm tập xác định hàm số sau: a) y= x2 + − 2x b) y = − x + + 2x + Câu 2: ( 2đ)Viết phương trình đường thẳng: y = ax + b a) Đi qua điểm A(2;2) ,B(0;3) b) Lập bảng biến thiên vẽ đồ thị hàm số Câu 3:.(4đ) Cho hàm số : y = x − x + a) Khảo sát biến thiên vẽ đồ thị hàm số b) Dựa đồ thị tìm m để parabol cắt với đường y = m + hai điểm phân biệt Câu 4: (2đ) Xác định hàm số y = x + bx + c biết đồ thị có trục đối xứng đường thẳng x = cắt trục hoành M(1;0 ) ĐÁP ÁN Câu Đáp án Điểm Câu Tìm tập xác định hàm số: a) 0,5 + Hàm số xác định khi: − x > ⇔ x <   3 2 + Vậy: tập xác định hàm số là: D =  −∞; ÷ b) − x + ≥  x≤3   2 x + ≠  x ≠ −1 + Vậy: tập xác định hàm số là: D = (−∞;3] \ { −1} + Hàm số xác định khi:  Câu 2: 0,5 0,5 0,5 0,75 phương trình đường thẳng: y = ax + b qua điểm A(2;2) ,B(0;3) Ta có :   2a + b = a = −     b=3  b = Vậy phương trình : y = − x + 0, 25 Lập bảng biến thiên −∞ x +∞ y +∞ 0,5 −∞ Đồ thị : 0,5 1 Câu y = x2 − 4x + + Tập xác định D = R + Đỉnh: I ( 1;3) + Trục đối xứng: x = 1 Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai Đại số 10 – GV: Huỳnh Thị Linh + Bảng biến thiên: x y −∞ +∞ +∞ +∞ + Điểm đặc biệt: - Giao với trục tung A(0; 5) + Bảng giá trị : x y 5 + Đồ thị: -1 m + >  m >1 đường thẳng cắt parabol hai điểm phân biệt Câu 4: −b =2 Do đồ thị có trục đối xứng x = nên ta có : 2a −b = ⇒ −b = ⇒ b = −8 Suy ra: 2.2 Do đồ thị cắt trục hoành M(1; 0) nên ta có: 2– + c = Hay: -6 + c = ⇒ c = Vậy: Parabol cần tìm là: y = x − x + Đề : Câu 1: (2đ) Tìm tập xác định hàm số sau: a) y = − x + 2x − b) y = 2 0,5 0,25 0,5 0,25 x−2 x − 4x − Câu 2: ( 2đ) Viết phương trình đường thẳng: y = ax + b a) Đi qua điểm A(1;3) ,B(-1;1) b) Lập bảng biến thiên vẽ đồ thị hàm số Câu 3: (4đ) Cho y = −2 x + x − a) Khảo sát biến thiên vẽ đồ thị hàm số b) Dựa đồ thị tìm m để parabol cắt với đường y = m + hai điểm phân biệt Câu 4: (2đ) Xác định hàm số y = ax − x + c biết đồ thị có trục đối xứng đường thẳng x = qua A(3;0) Đáp án Câu Câu 1: a) Tìm tập xác định hàm số: 4 − 2x ≥ x ≤ ⇔ 2 x − ≠ x ≠1 Hàm số xác định khi:  + Vậy: tập xác định hàm số là: D = (−∞; 2] \ { 1} b) + Hàm số xác định khi: x − x − ≠ ⇔ x ≠ x ≠ −1 Điểm 0,5 0,5 0,5 Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai Đại số 10 – + Vậy: tập xác định hàm số là: D = R \ { −1;5} Câu 2: b) 0,5 phương trình đường 3thẳng: y = ax + b qua điểm A(1;3) ,B(-1;1) Ta có : a) GV: Huỳnh Thị Linh  a+b =3  a =11    −a + b = b-1 = 0,75 Vậy phương trình : y = x + Lập bảng biến thiên −∞ x y 0, 25 +∞ +∞ 0,5 −∞ Đồ thị 0,5 Câu 3: y = −2 x + x − 2 + Tập xác định D = R + Đỉnh: I ( 1;0 ) + Trục đối xứng: x = + Bảng biến thiên: x y −∞ +∞ −∞ −∞ + Điểm đặc biệt: - Giao với trục tung A(0; -2) - Giao với tục hoành B(1; 0) + Đồ thị: -1 -2 m + >  m >-2 đường thẳng cắt parabol hai điểm phân biệt Câu 4: Do đồ thị có trục đối xứng x = nên ta có : Suy ra: −(−4) = ⇒ = 4a ⇒ a = 2a −b =2 2a Do đồ thị cắt trục hoành M(3; 0) nên ta có: 9a – 12 + c = Hay: 9.3 – 12 + c = ⇒ c = Vậy: Parabol cần tìm là: y = x − x + 3 2 0,5 0,25 0,5 0,25 0,5 ... Khai Đại số 10 – + Vậy: tập xác định hàm số là: D = R { 1; 5} Câu 2: b) 0,5 phương trình đường 3thẳng: y = ax + b qua điểm A (1; 3) ,B( -1; 1) Ta có : a) GV: Huỳnh Thị Linh  a+b =3  a =11  ... tập xác định hàm số: 4 − 2x ≥ x ≤ ⇔ 2 x − ≠ x 1 Hàm số xác định khi:  + Vậy: tập xác định hàm số là: D = (−∞; 2] { 1} b) + Hàm số xác định khi: x − x − ≠ ⇔ x ≠ x ≠ 1 Điểm 0,5 0,5 0,5... Nguyễn Thị Minh Khai Đại số 10 – GV: Huỳnh Thị Linh + Bảng biến thiên: x y −∞ +∞ +∞ +∞ + Điểm đặc biệt: - Giao với trục tung A(0; 5) + Bảng giá trị : x y 5 + Đồ thị: -1 m + >  m >1 đường thẳng cắt
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề kiểm tra 1 tiết đại số 10 có đa , Đề kiểm tra 1 tiết đại số 10 có đa

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay