Đề kiểm tra 1 tiết hình học 12

1 32 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/01/2018, 10:53

Đề : Câu 1: (4đ) Cho tứ giác ABCD Gọi Jurlầnulượt uu r I,uu uur trung điểm hai đoạn thẳng AB CD a) (2đ) Chứng minh rằng: 2IJ  AC  BD uuur uuur uuuu r uuuu r r b) (2đ) Xác định vị trí điểm M cho: MA  MB  MC  MD  b’) (2đ) Gr vàuuG’ uuurGọi uuu uu r làrtrọng tâm tam giác ABC A’B’C’ Chứng minh: AA'  BB '  CC '  G �G ' Câu 2: ( 6đ) Trong mặt phẳng Oxy cho ba điểm A(2; 5), B(1; 2) C(4; 1) a) Chứng minh ba điểm A, B, C khơng thẳng hàng r uuu r uuur uuur b) Tìm tọa độ u  AB  AC  3BC c) Tìm tọa độ điểm D cho tứ giác ABCD hình bình hành d) Tìm tọa độ điểm E Ox cho ba điểm A, C, E thẳng hàng Đề Câu 1: (4đ) Cho tứ giác ABCD Gọi Jurlầnulượt uu r I,uu uur trung điểm hai đoạn thẳng AB CD a) (2đ) Chứng minh rằng: 2IJ  AC  BD uuur uuur uuuu r uuuu r r b) (2đ) Xác định vị trí điểm M cho: MA  MB  MC  MD  b’) (2đ) Gr vàuuG’ uuurGọi uuu uu r làrtrọng tâm tam giác ABC A’B’C’ Chứng minh: AA'  BB '  CC '  G �G ' Câu : (6đ) Cho điểm A(1;2), B(-1;3), C(1;-2) a) Chứng minh ba điểm A, B, C không thẳng hàng r uuu r uuur uuur b) Tìm tọa độ u  AB  AC  3BC uuur uuuu r r c) Tìm tọa độ điểm M cho MB  3MC  d) Tìm tọa độ điểm E Oy cho ba điểm A, C, E thẳng hàng
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề kiểm tra 1 tiết hình học 12 , Đề kiểm tra 1 tiết hình học 12

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay