Đề kiểm tra 1 tiết hình học 11

2 35 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/01/2018, 10:53

Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai Hình học 11– Ngày soạn: 24/11/2010 PPCT : GV: Huỳnh Thị Linh KIỂM TRA 45 PHÚT ĐỀ KIỂM TRA TIẾTHÌNH LỚP 11 Đề số 1: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD hình bình hành, Gọi M, N, P trung điểm AD, BC SC a) Tìm giao tuyến hai mặt phẳng (SAD) (SBC) b) Tìm giao điểm L AP mặt phẳng (SBD) c) Chứng minh MN / /( SAB), SB / /( MNP ) d) Chứng minh SA / /( MNP) e) Thiết diện hình chóp với mp(MNP) hình gì? ĐÁP ÁN Đề : Câu Đáp án Hình vẽ : a) b) (SAD) ∩ (SBC) (SAD) ∩ (SBC)= { S }  AD ⊂ ( SAD)   BC ⊂ ( SBC )  AD / / BC  Vậy (SAD) ∩ (SBC)= Sx / / AD / / BC Giao điểm L AP mặt phẳng (SBD) Gọi AC ∩ BD = { O}  AP ⊂ ( SAC )  ( SAC ) ∩ ( SBD) = SO c) d) e) Vậy { L} = AP ∩ SO MN / /( SAB), SB / /( MNP ) MN / / AB ⊂ ( SAB ) ⇒ MN / /( SAB) SB / / NP ⊂ ( MNP ) ⇒ SB / /( MNP ) SA / /( MNP) Ta có : SA / / OP ⊂ ( MNP ) ⇒ SA / /( MNP ) ( Tính chất đường trung bình.) Thiết diện hình chóp với mp(MNP) hình gì? Dựng PQ / / DC Ta có thiết diện hình chóp với mp(MNP) hình thang MNPQ Điểm 0,5đ 1,5 1,5đ 2đ 2đ 2đ 1đ 1đ 2đ 2đ 2đ Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai Hình học 11– GV: Huỳnh Thị Linh Đề số 2: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD hình bình hành Gọi M, N, P trung điểm AB, CD SA a) Tìm giao tuyến hai mặt phẳng (SAB) (SCD) b) Tìm giao điểm L CP mặt phẳng (SBD) c) Chứng minh MN / /( SAD), SB / /( MNP) d) Chứng minh SC / /( MNP ) e) Thiết diện hình chóp với mp(MNP) hình gì? Đề 2: Câu Đáp án Hình vẽ : a) b) (SAB) ∩ (SCD) (SAB) ∩ (SCD).= { S }  AB ⊂ ( SAB )  CD ⊂ ( SCD )  AB / / CD  Vậy (SAB) ∩ (SCD) = Sx / / AB / / CD Giao điểm L CP mặt phẳng (SBD) Gọi AC ∩ BD = { O} CP ⊂ ( SAC )  ( SAC ) ∩ ( SBD) = SO c) d) e) Vậy { L} = CP ∩ SO MN / /( SAD), SB / /( MNP) MN / / AD ⊂ ( SAD) ⇒ MN / /( SAD) SB / / MP ⊂ ( MNP ) ⇒ SB / /( MNP ) SC / /( MNP ) Ta có : SC / / OP ⊂ ( MNP ) ⇒ SC / /( MNP ) ( Tính chất đường trung bình.) Thiết diện hình chóp với mp(MNP) hình gì? Dựng PQ / / AD Ta có thiết diện hình chóp với mp(MNP) hình thang MNQP Điểm 0,5đ 1,5 1,5đ 2đ 2đ 2đ 1đ 1đ 2đ 2đ 2đ ...Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai Hình học 11 – GV: Huỳnh Thị Linh Đề số 2: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD hình bình hành Gọi M, N, P trung điểm AB, CD SA a) Tìm giao... đường trung bình.) Thiết diện hình chóp với mp(MNP) hình gì? Dựng PQ / / AD Ta có thiết diện hình chóp với mp(MNP) hình thang MNQP Điểm 0,5đ 1, 5 1, 5đ 2đ 2đ 2đ 1 1 2đ 2đ 2đ ... minh MN / /( SAD), SB / /( MNP) d) Chứng minh SC / /( MNP ) e) Thiết diện hình chóp với mp(MNP) hình gì? Đề 2: Câu Đáp án Hình vẽ : a) b) (SAB) ∩ (SCD) (SAB) ∩ (SCD).= { S }  AB ⊂ ( SAB )  CD
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề kiểm tra 1 tiết hình học 11 , Đề kiểm tra 1 tiết hình học 11

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay