De 2

1 34 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/01/2018, 10:51

Câu Cho số phức z = −2 − 3i Tìm phần thực phần ảo số phức z A Phần thực −2 phần ảo −3 B Phần thực −2 phần ảo −3i C Phần thực −3 phần ảo −2 D Phần thực −2 phần ảo Câu Tìm số phức liên hợp z = −2 − 7i A z = −2 + 7i B z = −7 − 2i C z = − 7i D z = + 7i Câu Cho số phức z = − i Tìm mơđun số phức z z = 26 z = z = z = 26 A B C D Câu Cho điểm A hình vẽ bên điểm biểu diễn số phức z Tìm z A z = −2 − 3i B z = −2 + 3i C z = −3 − 2i D z = + 3i Câu Số phức sau số ảo π π z1 = cos − i z1 = + i cos z = (1 − i)(1 + i) 2 A B C − 2i z = −2 − 3i + −4 + 5i Câu Thực phép tính 96 120 96 120 96 120 z=− − i z= − i z=− + i 41 41 41 41 41 41 A B C Câu Giải phương trình (5 − 2i ) z = z − + 2i tập hợp số phức D z4 = (1 + i ) D z= 96 120 + i 41 41 z = − + i 10 A 4 z = − + i z = − − i z = + i 5 10 10 B C D Câu Cho số phức z = a + bi (a, b ∈ ¡ ) thỏa mãn z − z = 15 Tính giá trị P = 3a − b A P = −9 B P = C P = 9i D P = −9i z + = 1− z Câu Trên mặt phẳng tọa độ, tìm tập hợp điểm biểu diễn số phức z thỏa mãn 7 7 x= x=− y= y=− 2 2 A B C D α = (i − 1) ( + i ) Câu 10 Xét số phức A α số thực, β số ảo C α số thực, β số thực 2017 β = i ( 1− i) 2016 Khẳng định sau đúng? B α số ảo, β số thực D α số ảo, β số ảo
- Xem thêm -

Xem thêm: De 2 , De 2

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay