Đề kiểm tra 15 phút giải tích 12

2 39 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/01/2018, 10:50

Câu Cho số phức z   2i Tìm phần thực phần ảo số phức z A Phần thực phần ảo 2 B Phần thực phần ảo 2i C Phần thực phần ảo D Phần thực 2 phần ảo Câu Tìm số phức liên hợp z  1  5i A z  1  5i B z   5i C z   5i D z   i Câu Cho số phức z   i Tìm mơđun số phức z A z  10 B z  C z  D Câu Cho điểm A hình vẽ bên điểm biểu diễn số phức z Tìm z A z  1  3i B z  1  3i C z   i D z   i Câu Số phức sau số ảo z  sin   i z   i sin  z  (2  i)(2  i) A B C 3  4i z  1  2i   2i Câu Thực phép tính 22 84 22 84 22 84 z  i z  i z  i 29 29 29 29 29 29 A B C Câu Giải phương trình (2  3i) z  z   i tập hợp số phức z   i 5 A D D z  10 z4  (1  i )8 z 22 84  i 29 29 1 2  i z   i z   i 5 5 5 B C D Câu Cho số phức z  a  bi (a, b ��) thỏa mãn z  z  12 Tính giá trị P  4a  b A P  12 B P  12 C P  12i D P  12i z z4  7 z Câu Trên mặt phẳng tọa độ, tìm tập hợp điểm biểu diễn số phức z thỏa mãn 3 3 x x y y 2 2 A B C D 2007 2006   (i  1)   i    i  1 i Câu 10 Xét số phức Khẳng định sau đúng?  A  số ảo, số thực B  số thực,  số ảo C  số thực,  số thực D  số ảo,  số ảo Câu Cho số phức z  2  3i Tìm phần thực phần ảo số phức z A Phần thực 2 phần ảo 3 B Phần thực 2 phần ảo 3i C Phần thực 3 phần ảo 2 D Phần thực 2 phần ảo Câu Tìm số phức liên hợp z  2  7i A z  2  7i B z  7  2i C z   7i D z   7i Câu Cho số phức z   i Tìm môđun số phức z z  26 z  z  z  26 A B C D Câu Cho điểm A hình vẽ bên điểm biểu diễn số phức z Tìm z A z  2  3i B z  2  3i C z  3  2i D z   3i Câu Số phức sau số ảo   z1  cos  i z1   i cos z  (1  i )(1  i) 2 A B C  2i z  2  3i  4  5i Câu Thực phép tính 96 120 96 120 96 120 z  i z  i z  i 41 41 41 41 41 41 A B C Câu Giải phương trình (5  2i ) z  z   2i tập hợp số phức D z4  (1  i ) D z 96 120  i 41 41 z    i 10 A 4 z    i z    i z   i 5 10 10 B C D Câu Cho số phức z  a  bi (a, b ��) thỏa mãn z  z  15 Tính giá trị P  3a  b A P  9 B P  C P  9i D P  9i z   1 z Câu Trên mặt phẳng tọa độ, tìm tập hợp điểm biểu diễn số phức z thỏa mãn 7 7 x x y y 2 2 A B C D 2017 2016   (i  1)   i    i  1 i Câu 10 Xét số phức Khẳng định sau đúng?   A  số thực, số ảo B  số ảo, số thực C  số thực,  số thực D  số ảo,  số ảo ... Câu Thực phép tính 96 120 96 120 96 120 z  i z  i z  i 41 41 41 41 41 41 A B C Câu Giải phương trình (5  2i ) z  z   2i tập hợp số phức D z4  (1  i ) D z 96 120  i 41 41 z   ... z    i z    i z   i 5 10 10 B C D Câu Cho số phức z  a  bi (a, b ��) thỏa mãn z  z  15 Tính giá trị P  3a  b A P  9 B P  C P  9i D P  9i z   1 z Câu Trên mặt phẳng tọa độ,
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề kiểm tra 15 phút giải tích 12 , Đề kiểm tra 15 phút giải tích 12

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay