mau quyet toan thue doi voi dn, htx pha san

2 17 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/01/2018, 10:50

BỘ TÀI CHÍNH Số: 7050/BTC-TCT V/v: Quyết tốn thuế DN, HTX phá sản CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Hà nội, ngày 08 tháng năm 2006 Kính gửi: Cục thuế tỉnh, thành phố trực thuộc TW Thời gian qua số Cục thuế địa phương phản ánh vướng mắc việc toán thuế doanh nghiệp bị phá sản theo quy định Luật Phá sản số 21/2004/QH11; Sau trao đổi thống với Tồ án Nhân dân tối cao, Bộ Tài hướng dẫn thực sau: Tại Điều 14 Luật thuế thu nhập doanh nghiệp Điều 15 Luật thuế giá trị gia tăng quy định: Trong trường hợp sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, giải thể, phá sản, sở kinh doanh phải thực toán thuế với quan thuế gửi báo cáo toán thuế với quan thuế thời hạn 45 ngày, kể từ ngày có định sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, giải thể, phá sản Đối với doanh nghiệp, hợp tác xã lâm vào tình trạng phá sản nợ tiền thuế quan trực tiếp quản lý thu thuế xác định người đại diện cho Nhà nước tham gia vào thủ tục phá sản với vai trò chủ nợ khoản nợ tiền thuế, tiền phạt mà doanh nghiệp, hợp tác xã thiếu Ngân sách Nhà nước Tồ án định mở thủ tục phá sản thông báo cho quan thuế trực tiếp quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã theo quy định Khoản 2, Điều 29 Luật phá sản Sau nhận thơng báo Tồ án nhận thơng tin việc mở thủ tục phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã lâm vào tình trạng phá sản, quan thuế trực tiếp quản lý đối tượng phải gửi thông báo yêu cầu doanh nghiệp, hợp tác xã thực toán thuế gửi báo cáo toán thuế cho quan thuế trực tiếp quản lý thời hạn 45 ngày, kể từ ngày có định mở thủ tục phá sản Sau nhận báo cáo toán thuế doanh nghiệp, hợp tác xã lâm vào tình trạng phá sản gửi đến, quan thuế tiến hành kiểm tra hồ sơ tài liệu sở kinh doanh, để xác định tính xác số liệu mà doanh nghiệp, hợp tác xã kê khai; Trường hợp, phát nội dung hồ sơ, tài liệu cần thiết phải đối chiếu, xác minh trước kết luận quan thuế yêu cầu doanh nghiệp, hợp tác xã bổ sung hồ sơ định tra, kiểm tra doanh nghiệp, hợp tác xã tuỳ theo mức độ vi phạm doanh nghiệp, hợp tác xã Nếu thời hạn 45 ngày, kể từ ngày có định mở thủ tục phá sản mà doanh nghiệp, hợp tác xã lâm vào tình trạng phá sản khơng gửi báo cáo tốn cho quan thuế quan thuế phải định tra, kiểm tra doanh nghiệp, hợp tác xã để xác định nghĩa vụ thuế thức doanh nghiệp, hợp tác xã xử phạt hành việc khơng gửi báo cáo tốn thuế nên Trường hợp, định tra, kiểm tra doanh nghiệp, hợp tác xã lâm vào tình trạng phá sản mà hồ sơ, tài liệu, dấu sở kinh doanh bị Tổ quản lý, lý tài sản thu hồi niêm phong lưu giữ quan thuế có văn đề nghị quan Toà án cho mở niêm phong hồ sơ, tài liệu để kiểm tra Khi có định Thẩm phán việc mở niêm phong hồ sơ, tài liệu, quan thuế tiến hành kiểm tra, đối chiếu với chứng kiến Tổ quản lý, lý tài sản theo quy định Điều 10 Luật phá sản năm 2004 quy định Khoản Điều 17, Luật thuế giá trị gia tăng Khoản 5, Điều 15 Luật thuế thu nhập doanh nghiệp Bộ Tài thông báo để Cục thuế biết thực hiện./ Nơi nhận: - Như trên; - Toà án nhân dân tối cao (để phối hợp); - Đại diện TCT TP Hồ Chí Minh; - Lưu: VT, TCT (VT,PCCS (4b)) KT BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Đã kí Trương Chí Trung
- Xem thêm -

Xem thêm: mau quyet toan thue doi voi dn, htx pha san, mau quyet toan thue doi voi dn, htx pha san

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay