Com mau quyet dinh ve viec bo nhiem chuc vu

1 22 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/01/2018, 10:48

[TÊN ĐƠN VỊ] Số: [SỐ QĐ] CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc QUYẾT ĐỊNH Về việc bổ nhiệm chức vụ [CHỨC VỤ] Giám đốc Cơng ty TNHH [TÊN CƠNG TY] - Căn giấy phép thành lập UBND Tỉnh (Thành phố) [TÊN TỈNH, THÀNH PHỐ]; - Căn điều lệ hoạt động Cơng ty TNHH [TÊN CƠNG TY]; - Xét phẩm chất lực nhân viên [TÊN]; QUYẾT ĐỊNH Điều Nay bổ nhiệm Ông (bà) [TÊN] giữ chức vụ [CHỨC VỤ] kể từ ngày [NGÀY] Điều Các Ơng (bà) Phó giám đốc hành phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định GIÁM ĐỐC Nơi nhận: -
- Xem thêm -

Xem thêm: Com mau quyet dinh ve viec bo nhiem chuc vu, Com mau quyet dinh ve viec bo nhiem chuc vu

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay