Com mau quyet dinh cho thoi viec

1 21 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/01/2018, 10:47

[TÊN ĐƠN VỊ] CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Số: [SỐ QĐ] Độc lập - Tự - Hạnh phúc QUYẾT ĐỊNH Về việc cho việc Giám đốc Cơng ty TNHH [TÊN CƠNG TY] - Căn Bộ Luật lao động; - Căn Hợp đồng lao động ký ngày [NGÀY]; - Xét Đơn xin nghỉ việc Ông (bà) [TÊN]; QUYẾT ĐỊNH Điều Nay cho Ông (bà) [TÊN], [CHỨC VỤ] nghỉ việc kể từ ngày [NGÀY]; Điều Ông (bà) [TÊN] Ông (bà) Phó giám đốc hành phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định GIÁM ĐỐC Nơi nhận: -
- Xem thêm -

Xem thêm: Com mau quyet dinh cho thoi viec, Com mau quyet dinh cho thoi viec

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay