mau_hop_dong_chuyen_doi_quyen_su_dung_dat_nong_ngh iep_cua_ho_gia_dinh,_ca_nhan

8 18 0
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/01/2018, 10:45

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc HỢP Đ ỒN G C HU YỂN ĐỔI QU YỀN S Ử DỤ N G ĐẤ T N ÔN G N GHI Ệ P CỦ A HỘ GI A ĐÌ N H, C Á N HÂ N Chúng tơi gồm có: Bên A (1) Bên B (1) Hai bên đồng ý thực việc chuyển đổi quyền sử dụng đất theo thoả thuận sau đây: ĐI ỀU C ÁC QU YỀN S Ử DỤ N G ĐẤ T C HU YỂN Đ ỔI Quyền sử dụng đất bên A đất theo (2), cụ thể sau: - Thửa đất số: - Tờ đồ số: - Địa đất: - Diện tích: m2 (bằng chữ: ) - Hình thức sử dụng: + Sử dụng riêng: m2 + Sử dụng chung: m2 - Mục đích sử dụng: - Thời hạn sử dụng: - Nguồn gốc sử dụng: Những hạn chế quyền sử dụng đất (nếu có): Giá trị quyền sử dụng đất hai bên thoả thuận là: .đồng (bằng chữ: đồng Việt Nam) Quyền sử dụng đất bên B đất theo .(2), cụ thể sau: - Thửa đất số: - Tờ đồ số: - Địa đất: - Diện tích: m2 (bằng chữ: ) - Hình thức sử dụng: + Sử dụng riêng: m2 + Sử dụng chung: m2 - Mục đích sử dụng: - Thời hạn sử dụng: - Nguồn gốc sử dụng: Những hạn chế quyền sử dụng đất (nếu có): Giá trị quyền sử dụng đất hai bên thoả thuận là: .đồng (bằng chữ: đồng Việt Nam) 3 Chênh lệch giá trị quyền sử dụng đất là: đồng (bằng chữ: đồng Việt Nam) ĐI ỀU VI ỆC GI A O VÀ Đ ĂN G KÝ QU YỀN S Ử DỤ N G ĐẤ T Các bên chuyển đổi có nghĩa vụ giao đất nêu Điều Hợp đồng với giấy tờ quyền sử dụng đất cho vào thời điểm Các bên chuyển đổi có nghĩa vụ đăng ký quyền sử dụng đất đất chuyển đổi quan có thẩm quyền theo quy định pháp luật ĐI ỀU T HA N H TOÁ N C HÊN H LỆC H VỀ GI Á TR Ị QU YỀN S Ử DỤN G ĐẤ T Bên trả cho bên khoản chênh lệch giá trị quyền sử dụng đất nêu khoản Điều Hợp đồng Phương thức toán: Việc toán khoản chênh lệch giá trị nêu khoản Điều Hợp đồng hai bên tự thực chịu trách nhiệm trước pháp luật Đ I ỀU TR Á C H N HI ỆM N ỘP LỆ PHÍ Lệ phí liên quan đến việc chuyển đổi quyền sử dụng đất theo Hợp đồng do: - Bên A chịu trách nhiệm nộp - Bên B chịu trách nhiệm nộp Đ I ỀU PHƯƠN G THỨC GI Ả I QU YẾT TR A N H C HẤ P HỢP Đ ỒN G Trong trình thực Hợp đồng này, phát sinh tranh chấp, bên thương lượng giải nguyên tắc tôn trọng quyền lợi nhau; trường hợp không giải hai bên có quyền khởi kiện để u cầu tồ án có thẩm quyền giải theo quy định pháp luật 4 ĐI ỀU CA M Đ OA N CỦ A CÁ C BÊN Bên A bên B chịu trách nhiệm trước pháp luật lời cam đoan sau đây: Những thông tin nhân thân, đất ghi Hợp đồng thật; Thửa đất thuộc trường hợp chuyển đổi quyền sử dụng đất theo quy định pháp luật; Đã xem xét kỹ, biết rõ đất nhận chuyển đổi nêu Điều Hợp đồng giấy tờ quyền sử dụng đất; Tại thời điểm giao kết Hợp đồng này: 4.1 Thửa đất tranh chấp; 4.2 Quyền sử dụng đất khơng bị kê biên để bảo đảm thi hành án; Việc giao kết Hợp đồng hồn tồn tự nguyện, khơng bị lừa dối, không bị ép buộc; Thực đầy đủ thoả thuận ghi Hợp đồng ĐI ỀU ĐI ỀU ĐI ỀU KHOẢ N C U ỐI CÙ N G Hai bên hiểu rõ quyền, nghĩa vụ, lợi ích hợp pháp hậu pháp lý việc giao kết Hợp đồng Bên A (Ký ghi rõ họ tên) (11) Bên B ( Ký ghi rõ họ tên) (11) LỜI C HỨN G CỦ A C HỦ TỊ C H/PHÓ C HỦ TỊ C H U Ỷ BA N N HÂ N DÂ N XÃ /PHƯ ỜN G/THỊ TR ẤN Ngày .tháng năm (bằng chữ .) ., , Chủ tịch/Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã/phường/thị trấn huyện/quận/thị xã/thành phố thuộc tỉnh tỉnh/thành phố C HỨN G THỰC : - Hợp đồng chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp hộ gia đình, cá nhân giao kết bên A bên B …… .…… ; bên tự nguyện thoả thuận giao kết hợp đồng; - Tại thời điểm chứng thực, bên giao kết hợp đồng có lực hành vi dân phù hợp theo quy định pháp luật; - Nội dung thoả thuận bên hợp đồng không vi phạm điều cấm pháp luật, không trái đạo đức xã hội; - (3) - Hợp đồng làm thành (mỗi gồm tờ, trang), giao cho: + Bên A chính; + Bên B chính; Lưu Uỷ ban nhân dân Số , số TP/CC-SCT/HĐGD CHỦ TỊCH/PHÓ CHỦ TỊCH (Ký, đóng dấu ghi rõ họ tên) Ghi chú: (1) Ghi bên giao kết hợp đồng sau: 1.1 Trường hợp cá nhân: Ông/Bà: Sinh ngày: ./ / Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu số : cấp ngày ./ ./ Quốc tịch (đối với người nước ngoài): Địa liên hệ: Số điện thoại: Email: Trường hợp từ hai cá nhân trở lên thơng tin cá nhân ghi 1.2 Trường hợp vợ chồng: Ông: Sinh ngày: / ./ Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu số : cấp ngày / ./ Quốc tịch (đối với người nước ngoài): Cùng vợ bà: Sinh ngày: / ./ Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu số : cấp ngày ./ ./ Quốc tịch (đối với người nước ngoài): Địa liên hệ: Số điện thoại: Email: 1.3 Trường hợp hộ gia đình: a) Họ tên chủ hộ: Sinh ngày: ./ / Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu số : cấp ngày ./ ./ Sổ hộ số : cấp ngày / / Địa liên hệ: Số điện thoại: Email: b) Các thành viên khác hộ gia đình (người có đủ lực hành vi dân sự): - Họ tên: Sinh ngày: / ./ Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu số : cấp ngày ./ ./ .tại Trường hợp hộ gia đình có nhiều thành viên thơng tin thành viên ghi * Trường hợp bên giao kết nêu điểm 1.1, 1.2 1.3 nêu có người đại diện ghi: Họ tên người đại diện: 7 Sinh ngày: / / Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu số : cấp ngày ./ ./ Giấy tờ chứng minh thẩm quyền người đại diện: Địa liên hệ: Số điện thoại: Email: 1.4 Trường hợp tổ chức: Tên tổ chức: Địa trụ sở chính: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Giấy phép đầu tư/Quyết định thành lập số: ngày ./ / cấp Số tài khoản: Họ tên người đại diện: Chức vụ: Sinh ngày: / / Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu số : cấp ngày ./ ./ Địa liên hệ: Số điện thoại: Email: Số fax: (2) Ghi giấy tờ quyền sử dụng đất sau: 2.1 Trường hợp có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ghi theo loại giấy tờ sau: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số cấp ngày ./ / , Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà quyền sử dụng đất số cấp ngày ./ / , * Đối với trường hợp chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp hộ gia đình, cá nhân ghi: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số cấp ngày ./ / , 2.2 Trường hợp thời hạn theo quy định Điều 184 Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 Chính phủ thi hành Luật Đất đai, người sử dụng đất hộ gia đình, cá nhân chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mà có giấy tờ quyền sử dụng đất quy định khoản 1, Điều 50 Luật Đất đai ghi theo Phiếu cung cấp thơng tin địa Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất 2.3 Trường hợp chấp tài sản gắn liền với đất mà quyền sử dụng đất thuê nhận góp vốn quyền sử dụng đất (khơng hình thành pháp nhân mới) ghi theo hợp đồng thuê quyền sử dụng đất hợp đồng góp vốn quyền sử dụng đất (3) Chọn trường hợp sau đây: + Các bên giao kết đọc Hợp đồng này, đồng ý toàn nội dung ghi hợp đồng ký vào Hợp đồng trước có mặt tôi; + Các bên giao kết đọc Hợp đồng này, đồng ý toàn nội dung ghi hợp đồng ký điểm vào Hợp đồng trước có mặt tơi; + Các bên giao kết đọc Hợp đồng này, đồng ý toàn nội dung ghi hợp đồng điểm vào Hợp đồng trước có mặt tơi; + Các bên giao kết nghe công chứng viên đọc Hợp đồng này, đồng ý toàn nội dung ghi hợp đồng ký vào Hợp đồng trước có mặt tôi; + Các bên giao kết nghe công chứng viên đọc Hợp đồng này, đồng ý toàn nội dung ghi hợp đồng ký điểm vào Hợp đồng trước có mặt tôi; + Các bên giao kết nghe công chứng viên đọc Hợp đồng này, đồng ý toàn nội dung ghi hợp đồng điểm vào Hợp đồng trước có mặt * Nếu bên ký trước vào hợp đồng thuộc trường hợp theo hướng dẫn khoản mục I Thông tư số 03/2001/TP-CC ngày 14 tháng năm 2001 Bộ Tư pháp hướng dẫn thi hành Nghị định số 75/2000/NĐ-CP ngày 8/12/2000 Chính phủ cơng chứng, chứng thực ghi người ký trước vào hợp đồng chữ ký người với chữ ký mẫu đăng ký Phòng Cơng chứng
- Xem thêm -

Xem thêm: mau_hop_dong_chuyen_doi_quyen_su_dung_dat_nong_ngh iep_cua_ho_gia_dinh,_ca_nhan, mau_hop_dong_chuyen_doi_quyen_su_dung_dat_nong_ngh iep_cua_ho_gia_dinh,_ca_nhan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay