Com mau hop dong gop von bang can ho nha chung cu

8 20 0
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/01/2018, 10:44

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc HỢP Đ ỒN G GÓP VỐN BẰ N G C ĂN HỘ N HÀ C HU N G C Ư Chúng tơi gồm có: Bên góp vốn (sau gọi bên A) (1): Bên nhận góp vốn (sau gọi bên B) (1): Các bên đồng ý thực việc góp vốn hộ nhà chung cư theo thoả thuận sau : ĐI ỀU CĂ N HỘ GÓP VỐN Căn hộ thuộc quyền sở hữu bên A theo (2), cụ thể sau: - Địa : - Căn hộ số: tầng - Tổng diện tích sử dụng: - Diện tích xây dựng: - Kết cấu nhà: - Số tầng nhà chung cư: tầng Căn hộ nêu tài sản gắn liền với đất sau: - Thửa đất số: - Tờ đồ số: - Địa đất: - Diện tích: m2 (bằng chữ: ) - Hình thức sử dụng: + Sử dụng riêng: m2 + Sử dụng chung: m2 - Mục đích sử dụng: - Thời hạn sử dụng: - Nguồn gốc sử dụng: Những hạn chế quyền sử dụng đất (nếu có): ĐI ỀU GI Á TR Ị GÓP VỐN Giá trị hộ nêu Điều Hợp đồng là: đồng (bằng chữ: đồng Việt Nam) ĐI ỀU THỜI HẠ N GĨP VỐN Thời hạn góp vốn hộ nêu Điều Hợp đồng là: kể từ ngày / / Đ I ỀU MỤC Đ ÍC H GĨP VỐN Mục đích góp vốn hộ nêu Điều Hợp đồng là: Đ I ỀU VI ỆC ĐĂ N G KÝ GĨP VỐN VÀ N ỘP LỆ PHÍ Việc đăng ký góp vốn quan có thẩm quyền theo quy định pháp luật bên chịu trách nhiệm thực Lệ phí liên quan đến việc góp vốn hộ theo Hợp đồng bên chịu trách nhiệm nộp ĐI ỀU PHƯƠN G THỨC GI Ả I QU YẾT TR A N H C HẤ P HỢP Đ ỒN G Trong trình thực Hợp đồng này, phát sinh tranh chấp, bên thương lượng giải nguyên tắc tôn trọng quyền lợi nhau; trường hợp khơng giải hai bên có quyền khởi kiện để yêu cầu tồ án có thẩm quyền giải theo quy định pháp luật ĐI ỀU CA M Đ OA N CỦ A CÁ C BÊN Bên A cam đoan: 1.1 Những thông tin nhân thân, hộ ghi Hợp đồng thật; 1.2 Tại thời điểm giao kết Hợp đồng này: a) Căn hộ khơng có tranh chấp; b) Căn hộ không bị kê biên để bảo đảm thi hành án; 1.3 Việc giao kết Hợp đồng hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối, không bị ép buộc; 1.4 Thực đầy đủ thoả thuận ghi Hợp đồng 4 Bên B cam đoan: 2.1 Những thông tin nhân thân ghi Hợp đồng thật; 2.2 Đã xem xét kỹ, biết rõ hộ nêu Điều Hợp đồng giấy tờ quyền sở hữu hộ, quyền sử dụng đất; 2.3 Việc giao kết Hợp đồng hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối, không bị ép buộc; 2.4 Thực đầy đủ thoả thuận ghi Hợp đồng ĐI ỀU ĐI ỀU ĐI ỀU KHOẢ N C U ỐI CÙ N G Hai bên hiểu rõ quyền, nghĩa vụ, lợi ích hợp pháp hậu pháp lý việc giao kết Hợp đồng Bên A Bên B (Ký ghi rõ họ tên)(11) (Ký ghi rõ họ tên)(11) LỜI C HỨN G C Ủ A C ÔN G C HỨN G VI ÊN Ngày .tháng năm (bằng chữ ) , ., Cơng chứng viên, Phòng Cơng chứng số ., tỉnh/thành phố CÔNG CHỨNG: - Hợp đồng góp vốn hộ nhà chung cư giao kết bên A bên B …… .…… ; bên tự nguyện thoả thuận giao kết hợp đồng; - Tại thời điểm công chứng, bên giao kết hợp đồng có lực hành vi dân phù hợp theo quy định pháp luật; - Nội dung thoả thuận bên hợp đồng không vi phạm điều cấm pháp luật, không trái đạo đức xã hội; - (3) - Hợp đồng làm thành (mỗi gồm tờ, trang), giao cho: + Bên A chính; + Bên B chính; Lưu Phòng Cơng chứng Số , số TP/CC-SCC/HĐGD CÔNG CHỨNG VIÊN (Ký, đóng dấu ghi rõ họ tên) Ghi chú: (1) Ghi bên giao kết hợp đồng sau: 1.1 Trường hợp cá nhân: Ông/Bà: Sinh ngày: ./ / Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu số : cấp ngày ./ ./ Quốc tịch (đối với người nước ngoài): Địa liên hệ: Số điện thoại: Email: Trường hợp từ hai cá nhân trở lên thơng tin cá nhân ghi lần lượt 1.2 Trường hợp vợ chồng: Ông: Sinh ngày: / ./ Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu số : cấp ngày / ./ Quốc tịch (đối với người nước ngoài): Cùng vợ bà: Sinh ngày: / ./ Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu số : cấp ngày ./ ./ Quốc tịch (đối với người nước ngoài): Địa liên hệ: Số điện thoại: Email: 1.3 Trường hợp hộ gia đình: a) Họ tên chủ hộ: Sinh ngày: ./ / Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu số : cấp ngày ./ ./ Sổ hộ số : cấp ngày / / Địa liên hệ: Số điện thoại: Email: b) Các thành viên khác hộ gia đình (người có đủ lực hành vi dân sự): - Họ tên: Sinh ngày: / ./ Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu số : cấp ngày ./ ./ .tại Trường hợp hộ gia đình có nhiều thành viên thơng tin thành viên ghi lần lượt * Trường hợp bên giao kết nêu điểm 1.1, 1.2 1.3 nêu có người đại diện ghi: Họ tên người đại diện: Sinh ngày: / / Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu số : cấp ngày ./ ./ Giấy tờ chứng minh thẩm quyền người đại diện: Địa liên hệ: Số điện thoại: Email: 1.4 Trường hợp tổ chức: Tên tổ chức: Địa trụ sở chính: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Giấy phép đầu tư/Quyết định thành lập số: ngày ./ / cấp Số tài khoản: Họ tên người đại diện: Chức vụ: Sinh ngày: / / Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu số : cấp ngày ./ ./ Địa liên hệ: Số điện thoại: Email: Số fax: (2) Ghi giấy tờ chứng minh quyền sở hữu hộ, chọn loại giấy tờ sau: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số cấp ngày ./ / Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà cấp ngày ./ / số Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà quyền sử dụng đất số cấp ngày ./ / (3) Chọn trường hợp sau đây: + Các bên giao kết đọc Hợp đồng này, đồng ý toàn nội dung ghi hợp đồng ký vào Hợp đồng trước có mặt tôi; + Các bên giao kết đọc Hợp đồng này, đồng ý toàn nội dung ghi hợp đồng ký điểm vào Hợp đồng trước có mặt tơi; + Các bên giao kết đọc Hợp đồng này, đồng ý toàn nội dung ghi hợp đồng điểm vào Hợp đồng trước có mặt tôi; + Các bên giao kết nghe công chứng viên đọc Hợp đồng này, đồng ý toàn nội dung ghi hợp đồng ký vào Hợp đồng trước có mặt tôi; + Các bên giao kết nghe công chứng viên đọc Hợp đồng này, đồng ý toàn nội dung ghi hợp đồng ký điểm vào Hợp đồng trước có mặt tôi; + Các bên giao kết nghe công chứng viên đọc Hợp đồng này, đồng ý toàn nội dung ghi hợp đồng điểm vào Hợp đồng trước có mặt * Nếu bên ký trước vào hợp đồng thuộc trường hợp theo hướng dẫn khoản mục I Thông tư số 03/2001/TP-CC ngày 14 tháng năm 2001 Bộ Tư pháp hướng dẫn thi hành Nghị định số 75/2000/NĐ-CP ngày 8/12/2000 Chính phủ cơng chứng, chứng thực ghi người ký trước vào hợp đồng chữ ký người với chữ ký mẫu đăng ký Phòng Cơng chứng ... đầy đủ thoả thuận ghi Hợp đồng ĐI ỀU ĐI ỀU ĐI ỀU KHOẢ N... tỉnh/thành phố CƠNG CHỨNG: - Hợp đồng góp vốn hộ nhà chung cư giao kết bên A bên B …… .…… ; bên tự nguyện thoả thuận giao kết hợp đồng; - Tại thời điểm công chứng,... thoả thuận bên hợp đồng không vi phạm điều cấm pháp luật, không trái đạo đức xã hội; - (3) - Hợp đồng làm thành (mỗi gồm tờ, trang), giao cho:
- Xem thêm -

Xem thêm: Com mau hop dong gop von bang can ho nha chung cu, Com mau hop dong gop von bang can ho nha chung cu

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay