Nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn sinh kế của hộ nông dân ở tỉnh Bắc Kạn (tt)

23 14 0
  • Loading ...
1/23 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/01/2018, 10:44

Nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn sinh kế của hộ nông dân ở tỉnh Bắc Kạn (tt)Nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn sinh kế của hộ nông dân ở tỉnh Bắc Kạn (tt)Nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn sinh kế của hộ nông dân ở tỉnh Bắc Kạn (tt)Nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn sinh kế của hộ nông dân ở tỉnh Bắc Kạn (tt)Nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn sinh kế của hộ nông dân ở tỉnh Bắc Kạn (tt)Nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn sinh kế của hộ nông dân ở tỉnh Bắc Kạn (tt)Nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn sinh kế của hộ nông dân ở tỉnh Bắc Kạn (tt)Nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn sinh kế của hộ nông dân ở tỉnh Bắc Kạn (tt)Nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn sinh kế của hộ nông dân ở tỉnh Bắc Kạn (tt)Nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn sinh kế của hộ nông dân ở tỉnh Bắc Kạn (tt)Nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn sinh kế của hộ nông dân ở tỉnh Bắc Kạn (tt) ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH BÁO CÁO TÓM TẮT ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP ĐẠI HỌC Tên đề tài NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG NGUỒN VỐN SINH KẾ CỦA HỘ NÔNG DÂN Ở TỈNH BẮC KẠN Mã số: ĐH2015-TN08-05 Chủ nhiệm đề tài: TS Nguyễn Văn Công THÁI NGUYÊN,12/ 2017 i DANH SÁCH THÀNH VIÊN THAM GIA TS Nguyễn Văn Công – Đại học kinh tế Quản trị kinh doanh ThS Nguyễn Thị Kim Anh – Đại học kinh tế Quản trị kinh doanh ThS Cù Phúc Thành – Đại học kinh tế Quản trị kinh doanh ThS Thăng Thị Hồng Nhung – Đại học kinh tế Quản trị kinh doanh ĐƠN VỊ PHỐI HỢP Viện Nghiên cứu Phát triển bền vững Vùng – Đại diện: TS Lê Anh Vũ Sở nông nghiệp Phát triển nông thôn tỉnh Bắc Kạn – Đại diện: ThS Hà Đức Tiến ii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT 3PAD : Dự án quan hệ đối tác người nghèo phát triển nông lâm nghiệp tỉnh Bắc Kạn DFID : Bộ Phát triển Quốc tế Anh FAO : Tổ chức Nông lương thực giới GRDP : Tổng sản phẩm HTX : Hợp tác xã IFAD : Quỹ Phát triển nông nghiệp quốc tế KHKT : Khoa học kỹ thuật NXB : Nhà xuất QL : Quốc lộ SKBV : Sinh kế bền vững SXKD : Sản xuất kinh doanh TNBQ : Thu nhập bình quân UBND : Ủy ban nhân dân WB : Ngân hàng giới XKLĐ : Xuất lao động iii ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ &QTKD THÔNG TIN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU Thông tin chung - Tên đề tài: Nâng cao hiệu sử dụng nguồn vốn sinh kế hộ nông dân tỉnh Bắc Kạn - Mã số: ĐH2015-TN08-05 - Chủ nhiệm đề tài: Nguyễn Văn Công - Tổ chức chủ trì: Đại học Kinh tế Quản trị kinh doanh - Thời gian thực hiện: từ 9/2015 đến 9/2017 Mục tiêu - Nghiên cứu vấn lý luận thực tiễn liên quan đến sinh kế hộ nơng dân, nhóm nguồn lực, tiếp cận nguồn lực chiến lược sinh kế; - Xác định nhân tố thuận lợi cản trở hộ nông dân tiếp cận nguồn lực để phát triển kinh tế giảm nghèo địa bàn tỉnh Bắc Kạn; - Đề xuất giải pháp, khuyến nghị sách để hộ nơng dân tiếp cận tốt hơn, sử dụng có hiệu nguồn lực sinh kế địa phương Tính sáng tạo Đề tài làm rõ lý luận vấn đề sinh kế hộ nơng q trình phát triển Luận giải khả giới hạn kinh tế hộ nông dân phát triển kinh tế Trên góc độ sinh kế, đề tài chế tác động nguồn lực sinh kế ảnh hưởng đến hoạt động sinh kế, hoạt động sinh kế ảnh hưởng đến kết sinh kế Về thực tiễn, đề tài địa bàn tỉnh Bắc Kạn tình trạng nghèo có ngun nhân địa bàn sinh sống không thuận lợi, tập quán nhiều vùng lạc hậu, lực kiến thức hộ nơng dân yếu cản trở họ việc tiếp cận, sử dụng nguồn vốn sinh sinh kế Đề tài rằng, sách hỗ trợ tổ chức hộ nơng dân Bắc Kạn theo hình thức giúp đỡ từ bên ngồi Từ đề tài cho điểm tựa để kinh tế hộ nơng dân phát huy sức mạnh là: 1) Nhà nước phải có chế sách hỗ trợ phát triển kinh tế, xã hội, đầu tư phát triển hạ tầng phù hợp với điều kiện đặc thù địa bàn vùng, miền; 2) hộ nông dân phải nhận thức rõ sách nhằm giúp cho hộ thấy vai trò họ q trình sử dụng, cải thiện có hiệu nguồn lực, kể nguồn lực sẵn có nguồn lực hỗ trợ từ bên để chủ động biến nguồn lực thành kết sinh kế theo hướng bền vững iv Kết nghiên cứu Đề tài đã phân tích, làm rõ tranh tổng thể phát triển loại hình kinh tế hộ nơng dân tỉnh Bắc Kạn Làm rõ khó khăn, trở ngại phát triển kinh tế hộ nông dân Bắc Kạn thiếu tính bền vững, trở ngại nhận thức, phong tục tập quán; nguồn lực; thị trường đầu vào, đầu ra; chế sách, Đề tài thực trạng phân bố khơng đồng nguồn vốn có tác động đến hoạt động sinh kế hộ Mỗi hộ có trung bình 0,558 đất canh tác nơng nghiệp 2,497 ha/hộ.đất lâm nghiệp nhiên việc phân bổ đất rừng đất trồng trọt nhóm hộ, huyện có chênh lệch Quan hệ cộng đồng, dòng họ hộ nơng dân tốt, giúp cho họ nhận hỗ trợ lẫn phát triển sản xuất Tuy nhiên hội tiếp cận hộ với dịch vụ xã hội yếu Việc hỗ trợ tổ chức xã hội tập trung vào thông tin kỹ thuật vay vốn Nguồn lực vật chất nhiều hộ gặp nhiều khó khăn giao thơng tình trạng thiếu điện cho sản xuất, đời sống Tích lũy tài hộ nơng dân hạn chế thu nhập thấp Nhiều hộ tiếp cận với nguồn vốn tín dụng ngân hàng nguồn vốn thấp, rào cản q trình vươn lên nghèo Các hoạt động sinh kế hộ nông dân chủ yếu trồng trọt kết hợp với chăn nuôi gia súc, gia cầm Trên sở đó, đề tài cho để giúp kinh tế hộ nông dân phát triển bền vững, tỉnh cần có sách thích hợp hỗ trợ để tạo môi trường thuận lợi cho hộ gia đình thực sinh kế, tăng cường nguồn lực sinh kế cho hộ gia đình, đặc biệt nguồn lực tự nhiên nguồn lực vật chất Vấn đề quan trọng phải có tảng hạ tầng sở tốt nhà nước đầu tư; phải có phát triển mạnh mẽ doanh nghiệp công nghiệp dịch vụ để làm điểm tựa cho kinh tế hộ vấn đề liên kết, hợp tác, tham gia vào chuỗi giá trị, giải vấn đề nguồn lực, kỹ thuật, công nghệ, thị trường, giá Từ đề tài đưa quan điểm số giải pháp, nhằm đưa loại hình kinh tế hộ nông dân Bắc Kạn ngày phát triển phát triển bền vững thời gian tới Sản phẩm Sản phẩm khoa học: Đăng 04 báo tạp chí nước - Nguyễn Văn Cơng (2016), “Ổn định thu nhập hộ nông dân hướng tới giảm nghèo bền vững tỉnh Bắc Kạn”, Tạp chí Lao động Xã hội, Số 528, 2016, tr 49-51 v - Nguyễn Văn Công (2016), “Khai thác mạnh nguồn vốn nhân lực cải thiện sinh kế hộ nơng dân giảm nghèo Bắc Kạn”, Tạp chí Lao động Xã hội, Số 529, 2016, tr 59-61 - Nguyễn Văn Công (2016), “Giải pháp nâng cao hiệu kinh tế cho sản phẩm quýt Bắc Kạn”, Tạp chí Thơng tin Dự báo Kinh tế - Xã hội, số 127, tháng 7/2016, tr.30-39 - Nguyễn Văn Công (2016), “Phát triển kinh tế hộ nông dân gắn với giảm nghèo bền vững tỉnh Bắc Kạn”, Tạp chí Nghiên cứu Địa lý Nhân văn, Số 3, 2016, tr 31-38 Sản phẩm đào tạo: Hướng dẫn nhóm sinh viên nghiên cứu khoa học Bùi Thị Nhung (2016), Nghiên cứu sinh kế hộ nông dân vùng đệm Khu bảo tồn thiên nhiên Kim Hỷ - Na Rì - Bắc Kạn, Báo cáo tổng kết đề tài khoa học công nghệ sinh viên, Trường Đại học Kinh tế Quản trị kinh doanh Phƣơng thức chuyển giao, địa ứng dụng, tác động lợi ích mang lại kết nghiên cứu: Địa ứng dụng: Tỉnh Bắc Kạn Tác động lợi ích: - Đối với lĩnh vực kinh tế xã hội nhân văn cơng trình nghiên cứu có giá trị kham khảo cơng trình nghiên cứu có liên quan đến hệ thống sách phát triển kinh tế hộ giảm nghèo bền vững Việt Nam Tuy đề tài thực nghiên cứu địa bàn cụ thể, cơng trình mang nét khái quát rộng cho khu vực miền núi trung du, mở hướng tiếp cận công tác nghiên cứu khoa học phát triển kinh tế hộ nông dân điều kiện kinh tế giai đoạn cơng nghiệp hố, đại hố đất nước hội nhập quốc tế Việt Nam - Kết nghiên cứu đề tài phần giúp nhà hoạch định sách tỉnh Bắc Kạn có sở khoa học việc xây dựng, quản lý lĩnh vực phát triển kinh tế xã hội, phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thơn nơng dân (một lĩnh vực có nhiều tiềm lợi so sánh cho phát triển kinh tế tỉnh) có thêm sở lý luận thực tiễn nhằm hồn thiện hệ thống sách, pháp luật quản lý thời gian tới Thái Nguyên, ngày 20 tháng 12 năm 2017 Tổ chức chủ trì Chủ nhiệm đề tài (ký, họ tên, đóng dấu) TS Nguyễn Văn Công vi INFORMATION ON RESEARCH RESULTS General information Project title: Improving the efficiency of households‟ livelihood capitals in Bac Kan province Code number: ĐH2015-TN08-05 Coordinator: Nguyen Van Cong Implementing institution: Thai Nguyen University of Economics and Business Administration Duration: From 9/2015 to 9/2017 Objective(s) - To study the theoretical and practical issues related to households‟ livelihood such as: livelihood capitals, livelihood capitals‟ accessibility, and livelihood strategy; - To determine factors affecting households‟ accessibility to livelihood capitals for economic development and poverty reduction in Bac Kan province; - To propose solutions and policy recommendations to help Bac Kan province‟s households better access and use local livelihood capitals more effectively Creativeness and innovativeness The study clarified the theory of farmers‟ livelihoods in the development process It also explains the possibilities and limitations of household economy in economic development In terms of livelihoods, the research shows the impact of livelihood resources on livelihood activities, as well as livelihood activities‟ influence on livelihood outcomes In reality, the project pointed out the reasons of Bac Kan province‟s poverty including: The poor living conditions of local people are still unfavorable, many regions are still backward, poor farmers‟ capacity and knowledge are weak which has prevented them from accessing and using livelihood resources The results has also shown that support policies for households in Bac Kan are in the form of external assistance Since then, the study revealed that the fulcrum promoting household economy‟s power is: 1) The State must have mechanisms and policies to support socio-economic development and investment in infrastructure development suitable to specific conditions of each region, 2) Households should be aware that the policies are to help them see their own roles in the process of using and improving the resources, including available resources and external resources to actively turn resources into sustainable livelihood outcomes Research results The study analyzed the overall picture of household economy‟s development in Bac Kan province as well as clarified its the difficulties and obstacles Households‟ economy in Bac Kan still lack of sustainability because of obstacles of awareness, customs and habits, power; input and output markets, policy mechanisms The research shows the unequal distribution of capital that has an impact on household livelihoods Each household has an average of 0.558 hectares of agricultural land However, the distribution of forest land and arable land among household groups, between districts, is different Community relations, family line of the farmers are quite good, helping them receive mutual support in production development However, households „access to social services is weak The support of social organizations has only focused on technical information and loans Many households still face vii many difficulties in transportation and lack of electricity for production and life Farmers' financial accumulation are limited due to low income Many households have access to bank credit but this source is low, which is a barrier in the process of escaping poverty Livelihood activities of the households are mainly cultivation combining with cattle and poultry raising Based on that, the research showed that in order to help the household economy grow sustainably, the province should have appropriate policies to support them implementing livelihoods It is to increase livelihoods resources for households, especially natural resources and material resources It is also important to have a good public infrastructure There must have strong development of industrial enterprises and services to serve as the fulcrum for household economy in terms of linking, cooperating and participating in the value chain, solving the problems of resources, technology, market, price Since then, the study has come up with some ideas and solutions to make the households economy in Bac Kan more and more sustainable development in the future Products Scientific products: papers published in national journals; - Nguyen Van Cong (2016), “Stabilize household income towards sustainable poverty reduction in Bac Kan province”, Journal of labor and social affairs, no 528, 2016, page: 4951 - Nguyen Van Cong (2016), “Exploit strength of human capital to improve livelihoods of poor farmers in Bac Kan”, Journal of Labor and Social Affairs, No 529, 2016, page: 59-61 - Nguyen Van Cong (2016), “Solutions to improve economic efficiency for Bac Kan tangerines products”, Journal of Socio-Economic Information and Forecasting (No 127, July 2016), pp 30-39 - Nguyen Van Cong (2016), “Promoting household economics in association with sustainable poverty reduction in Bac Kan province” Journal of Human Geography, Vol 3,2016, pp 31-38 - Training products: Supervisor of a group of research students Project title: Bui Thi Nhung et al (2016), Study of household livelihoods in the buffer zone Kim HyNa Ri nature reserve, Summary report on student science and technology, University of Economics and Business Administration Transfer alternatives, application institutions, impacts and benefits of research results: - Application institutions: Bac Kan province - Impacts and benefits of research results: For the socio-economic and humanities field, this will be a valuable reference for researches related to sustainable household economic development and poverty alleviation policies in Vietnam Although the research carried out in a particular area, the results still carry broader trajectories for the northern mountainous and midland region, open up new approaches to scientific research in the field of developing household economy in the context of industrialization, modernization and international integration in Vietnam The research results provide the policy makers of Bac Kan province scientific basis to promote socio-economic development, especially agricultural, rural, and household development (an area which the province has great potential and comparative advantage) as well as to improve the policy systems next time 1 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài nghiên cứu Việc lựa chọn phương thức mưu sinh hộ nông dân khu vực đồng khó, hộ nơng dân khu vực miền núi khó khăn Việc lựa chọn hoạt động sinh kế người dân miền núi chịu ảnh hưởng lớn từ nhiều yếu tố điều kiện tự nhiên, xã hội, yếu tố người, kết cấu hạ tầng Do đó, vấn đề đảm bảo nguồn sinh kế lâu dài cho hộ nông dân miền núi Đảng Nhà nước quan tâm Đây việc làm gắn liền với mục tiêu xố đói giảm nghèo, phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số đất nước ta Chỉ có sở khắc phục tính tự cấp, tự túc, thúc đẩy trao đổi hàng hóa phân cơng lao động xã hội, hình thành, mở rộng hồn thiện loại thị trường, nâng cao mức sống chất lượng sống dân cư nông thôn tỉnh miền núi Bắc Kạn tỉnh nghèo khu vực miền núi Với 81% dân số sống khu vực nông thôn, 83% lao động sản xuất nông, lâm nghiệp Các loại hình sản xuất cơng nghiệp, thương mại, dịch vụ chưa phát triển Loại hình kinh tế hộ nơng dân lớn, trình độ phát triển thấp Tỷ lệ nghèo cận cao 40% Vì vậy, đề tài: Nâng cao hiệu sử dụng nguồn vốn sinh kế hộ nông dân tỉnh Bắc Kạn lựa chọn nghiên cứu có tính thời ý nghĩa lý luận Mục tiêu nghiên cứu Nghiên cứu vấn lý luận thực tiễn liên quan đến sinh kế hộ nông dân, nhóm nguồn lực, tiếp cận nguồn lực chiến lược sinh kế; Xác định nhân tố thuận lợi cản trở hộ nông dân tiếp cận nguồn lực để phát triển kinh tế giảm nghèo địa bàn tỉnh Bắc Kạn; Đề xuất giải pháp, khuyến nghị sách để hộ nơng dân tiếp cận tốt hơn, sử dụng có hiệu nguồn lực sinh kế địa phương Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu 3.1 Đối tượng nghiên cứu: Các hoạt động sinh kế hộ nông dân 3.2 Phạm vi nghiên cứu: Địa bàn tỉnh Bắc Kạn Phƣơng pháp nghiên cứu 4.1 phương pháp luận hướng tiếp cận nghiên cứu Phương pháp luận sử dụng trình nghiên cứu dựa quan điểm chủ nghĩa vật biện chứng lịch sử, xem xét vận động đối tượng nghiên cứu mối liên hệ phổ biến Đề tài nghiên cứu dựa việc vận dụng lý thuyết xã hội học, tiếp cận sinh kế bền vững vào giải thích vấn đề Từ phân tích mối liên hệ lí luận thực tiễn nhằm làm sáng tỏ mục tiêu nội dung nghiên cứu đề 4.2 Phƣơng pháp nghiên cứu 4.2.1 Thu thập số liệu - Thu thập xử lý thông tin thứ cấp: - Phương pháp chuyên gia - Phương pháp thảo luận nhóm - Điều tra bảng hỏi: tiến hành điều tra 400 hộ nông dân 4.2.2 Chọn điểm điều tra, số lượng mẫu điều tra Dựa vào yếu tố phân vùng kinh tế tham khảo ý kiến chuyên gia, nhà quản lý, lựa chọn 22 xã đại diện/8 huyện toàn tỉnh để điều tra 4.2.3 Phân tích số liệu - Phương pháp thống kê mơ tả: Được sử dụng để mô tả thực trạng phát triển kinh tế tỉnh, nguồn lực, vấn đề giảm nghèo hộ nông dân nhằm phát nhân tố thuận lợi/ cản trở trình phát triển giảm nghèo hộ nông dân Bắc Kạn - Phương pháp phân tích so sánh: Sử dụng số liệu theo chuỗi thời gian tiến hành so sánh tiêu chí với để có nhận xét vấn đề nghiên cứu; hàm thống kê tỷ trọng, trung bình, tốc độ phát triển sử dụng để phân tích, so sánh báo cáo - Phương pháp phân tích định tính: Dựa vào nguồn thông tin, số liệu qua vấn sâu, thảo luận nhóm để phân tích định tính khó khăn trở ngại, nhân tố hỗ trợ người dân tiếp cận sử dụng nguồn vốn sinh kế phát triển kinh tế hộ 4.2.4 Hệ thống tiêu nghiên cứu 4.2.4.1 Chỉ tiêu phản ánh nguồn vốn nhân lực 4.2.4.2 Chỉ tiêu phản ánh nguồn vốn xã hội: 4.2.4.3 Chỉ tiêu phản ánh nguồn vốn tự nhiên 4.2.4.4 Chỉ tiêu phản ánh nguồn vốn vật chất: 4.2.4.5 Chỉ tiêu phản ánh nguồn vốn tài Kết cấu báo cáo Ngoài phần mở đầu, báo cáo kết cấu thành chương sau: Chương 1: Cơ sở lý lý luận thực tiễn sinh kế hộ nông dân Chương 2: Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội tỉnh Bắc Kạn Chương 3: Phân tích nguồn vốn sinh kế kết sinh kế hộ nông dân Bắc Kạn Chương 4: Quan điểm giải pháp nâng cao hiệu sử dụng nguồn vốn sinh kế hộ nông dân tỉnh Bắc Kạn CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ SINH KẾ CỦA HỘ NÔNG DÂN 1.1 Cơ sở lý luận 1.1.1 Khái niệm sinh kế Theo Bộ Phát triển Quốc tế Anh (DFID), sinh kế hiểu “ tập hợp tất nguồn lực khả mà người có được, kết hợp với định hoạt động mà họ thực thi nhằm để kiếm sống để đạt mục tiêu ước nguyện họ” 1.1.2 Các nguồn vốn sinh kế Theo khung sinh kế DFID (1999) có loại tài sản trung tâm mà dựa vào tạo sinh kế, bao gồm: 1.1.3.1 Nguồn vốn tự nhiên: Vốn tự nhiên đa dạng, hữu hình hay vơ hình Vốn tự nhiên xét phương diện cộng đồng bao gồm loại tài nguyên đất đai, tài nguyên rừng, tài nguyên khoáng sản, đa dạng sinh học, tài nguyên nước, tài nguyên khí hậu, sinh làm tảng cho sản xuất 1.1.3.2 Nguồn vốn người: Nguồn vốn người (tài sản người) nguồn lực lao động, bao gồm số lượng chất lượng kỹ năng, tay nghề, am hiểu kỹ thuật, kiến thức địa, sức khỏe, tập quán lao động Vốn người thể kỹ năng, hiểu biết, kiến thức, khả lao động tình trạng sức 1.1.3.3 Nguồn vốn tài chính: Là khoản tiền đưa vào sản xuất kinh doanh Nguồn lực xuất phát từ nhiều nguồn khác tích lũy từ hoạt động sản xuất kinh doanh khác, từ vay, tiền lương v.v 1.1.3.4 Nguồn vốn vật chất: Bao gồm trang thiết bị, phương tiện phục vụ sản xuất, sinh hoạt, chia thành hai cấp độ hộ cấp cộng đồng Câp cộng đồng hạ tầng, vật chất, kỹ thuật như: điện, đường giao thơng, trường học, trạm y tế, cơng trình thủy lợi, thông tin liên lạc, cung cấp nước sạch, tiếp cận thông tin truyền thông… 1.1.3.5 Nguồn vốn xã hội: Đây vấn đề liên quan tới tình làng nghĩa xóm, hợp tác sản xuất, vai trò tổ chức truyền thống, tổ chức đoàn thể, mối quan hệ xã hội 1.1.3 Các yếu tố ảnh hưởng đến nguồn vốn sinh kế hộ nông dân 1 hóm yếu tố hách quan Đó Chính sách nhà nước địa phương; Sự phát triển kinh tế xã hội địa phương; Sự biến động thị trường, giá ; Thiên tai biến động thời tiết, dịch bệnh; Sự suy thoái nguồn lực thiên nhiên đặc biệt suy giảm rừng tự nhiên, đất đai, nguồn nước, hệ sinh thái 1 hóm yếu tố chủ quan Yếu tố văn hóa, phong tục, tập quán; Đặc điểm tri thức địa; Năng lực hộ nông dân 1.1.4 Chiến lược sinh kế Theo Ellis, chiến lược sinh kế tập hợp hoạt động nhằm tạo phương tiện, nguồn thu nhập cho tồn phát triển nông hộ (Ellis, 2000) Chiến lược sinh kế thực thông qua hoạt động sinh kế dựa tài sản sinh kế có nhằm tạo nguồn thu nhập đáp ứng nhu cầu đa dạng nông hộ thời điểm khác 1.1.5 Mối quan hệ nguồn vốn sinh kế với chiến lược sinh kế Nguồn vốn sinh kế đóng vai trò quan trọng mang tính định chiến lược sinh kế hộ nông dân Sinh kế hộ nông dân bị ảnh hưởng đa dạng nguồn vốn sinh kế, số lượng nguồn vốn sinh kế cân nguồn vốn sinh kế 1.1.6 Sinh kế bền vững Thuật ngữ “sinh kế bền vững” sử dụng khái niệm phát triển vào năm đầu 1990 Theo DFIT (2001), sinh kế trở nên bền vững giải căng thẳng đột biến, có khả phục hồi, trì tăng cường khả nguồn lực tương lai mà không làm tổn hại đến sở tài nguyên thiên nhiên 1.2 Phƣơng pháp tiếp cận theo nguồn vốn sinh kế nhằm nâng cao hiệu sử dụng nguồn vốn sinh kế hộ nông dân Đề tài sử dụng phương pháp phân tích hệ thống cách tiếp cận dựa khung sinh kế bền vững để phân tích nguồn lực kinh tế hộ nông dân Bởi hộ nông dân kinh tế hộ nơng dân hình thức tổ chức kinh tế sở sản xuất xã hội Do nghiên cứu kinh tế hộ nông dân cần nghiên cứu nguồn lực tạo nên hộ công cụ sản xuất sản phẩm nhằm trì sống hộ 2.2 Cơ sở thực tiễn 2.2.1 Kinh nghiệm cải thiện nguồn vốn sinh kế số nước giới 2 1 inh nghiệm tỉnh ân am - rung uốc 2 inh nghiệm số nư c hâu Phi 2.2.2 Kinh nghiệm cải thiện nguồn vốn sinh kế số đ phương iệt Nam 2.2.3 Bài học kinh nghiệm rút cải thiện nâng cao hiệu nguồn vốn sinh kế cho hộ nông dân CHƢƠNG ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KINH TẾ - XÃ HỘI TỈNH BẮC KẠN 2.1 Đặc điểm tự nhiên nguồn tài nguyên 1.1 Đ c điểm tự nhiên Bắc Kạn tỉnh miền núi thuộc vùng Miền núi Trung du phía Bắc Việt Nam, diện tích tự nhiên 4.859 km2, 90% diện tích đồi núi, địa hình bị chia cắt phức tạp Là tỉnh nằm sâu nội địa nên gặp nhiều khó khăn việc trao đổi hàng hoá với trung tâm kinh tế lớn Mạng lưới giao thông tỉnh chủ yếu đường bộ, chất lượng đường khơng cao Nhìn chung khí hậu Bắc Kạn thuận lợi cho việc phát triển trồng vật ni Tuy nhiên có hạn chế định, tháng mùa hạ mưa lớn, dễ gây lũ ống, lũ qt, xói mòn đất đai, mùa đông lạnh, thời tiết khô hanh, gây hạn hán, đơi có tượng băng giá ảnh hưởng lớn đến phát triển trồng vật nuôi Về cấu sử dụng đất, diện tích đất khai thác chiếm gần 90%, chủ yếu đất lâm nghiệp Diện tích đất chưa sử dụng 10% Đất nơng, lâm nghiệp 413.044 ha, chiếm 85% 2.2 Đặc điểm kinh tế-xã hội 2.2.1 Dân số, l o động xã hội Bắc Kạn có dân số 313.084 nghìn người, với thành phần dân tộc (Tày, Nùng, Dao, Mông, Kinh, Sán Chay, Hoa) Trong đơng dân tộc Tày chiếm 52,93% Quy mô nhân khẩu/ hộ 4,05 người/hộ Mật độ dân số bình quân tỉnh 64 người/km2 Lực lượng lao động (từ 15 tuổi trở lên) 211.987 người, chiếm 67,71% tổng dân số Lao động ngành nông, lâm, thuỷ sản 77,4 %; công nghiệp - xây dựng 7,18% ngành dịch vụ 15,42% Trình độ nguồn nhân lực tỉnh Bắc Kạn thấp Lao động từ 15 tuổi trở lên qua đào tạo chiếm 30% 2.2.2 Kết cấu hạ tầng sở Về hệ thống giao thông: Mạng lưới giao thông địa bàn tỉnh chủ yếu đường với tổng chiều dài 4.717km gồm: 03 tuyến quốc lộ (QL3, QL 279, QL3B với 326,78km); 12 tuyến đường tỉnh quy mô từ cấp IV–VI miền núi dài 503,4km; 29 tuyến đường chuyên dùng; 65 tuyến đường huyện; 1.463Km đường xã; 1.730 đường mòn, thơn Các tuyến đường quốc lộ tỉnh lộ trải nhựa bê tơng nhựa; có 520 km/1.930 km đường cấp huyện trải nhựa bê tông nhựa Hiện 100% xã có đường tơ đến trung tâm xã năm 84% thơn có đường giao thơng đến trung tâm thơn Hệ thống thuỷ ợi: Tổng lực tưới hệ thống thủy lợi đạt khoảng 20.000ha, đáp ứng 90% diện tích canh tác lúa nước (2015) 1.000 rau màu thủy sản, Điện sinh hoạt sản xuất: Đến nay, có 100% xã 1.116 thơn (88,92%) sử dụng điện lưới quốc gia Tỷ lệ hộ nông thôn dùng điện đạt 94,95 % Hệ thống phát thanh, thơng tin, bưu điện: Bắc Kạn có 68/ 122 xã phủ sóng truyền hình, 118/122 xã có trạm truyền Mạng i giáo dục: hầu hết xã có trường mầm non, trường tiểu học; 100% huyện, thành phố có trường trung học phổ thông hệ thống trường phổ thông dân tộc nội trú củng cố, phát triển; trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm học tập cộng đồng phát triển mạnh, năm 2016 tỉnh có 352 trường học cấp Hệ thống y tế: tỉnh có Bệnh viện đa khoa với trang thiết bị đại; 8/8 huyện, thành phố có bệnh viện đa khoa; 122 xã, phường, thị trấn có trạm y tế, nhiều trạm đầu tư xây nâng cấp bổ sung trang thiết bị Đến hết năm 2015, tồn tỉnh có 96/122 xã đạt Bộ tiêu chí quốc gia y tế (đạt 78,7%); đạt 13,25 bác sỹ/ vạn dân; 1.423/1.423 thơn, bản, tổ phố có nhân viên y tế thôn hoạt động Đến năm 2016, tỷ lệ trẻ em tuổi suy dinh dưỡng theo cân nặng 18%, giảm 5,5% so với năm 2010 Điều kiện thị trường: tồn tỉnh có 66 chợ, chợ nằm trung tâm xã họp theo phiên, đến 10 ngày phiên 2.2.3 Thực trạng phát triển kinh tế -xã hội Nguồn: Niên giám thống ê năm từ 1997 - 2015, Cục Thống kê Bắc Kạn Hình 2.2 Tăng trƣởng tổng sản phẩm ngành tỉnh Bắc Kạn 1997- 2015 Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm GRDP (theo giá cố định 1994) Bắc Kạn giai đoạn 1997 - 2015 bình qn đạt 11,5%/ năm Trong đó, tăng bình quân khu vực nông - lâm thuỷ sản 7,3%/năm; khu vực công nghiệp - xây dựng 16,6%/năm; khu vực dịch vụ 16%/năm Theo đó, GRDP bình qn đầu người đạt 24,4 triệu đồng năm 2015 Cơ cấu kinh tế chuyển dịch hướng, tỷ trọng tổng sản phẩm ngành nông, lâm, thuỷ sản giảm từ 61,60 % năm 1997 xuống 35,96% năm 2015; công nghiệp - xây dựng tăng từ 8,50 % năm 1997 lên 15,33% năm 2015; dịch vụ tăng từ 29,90 % năm 1997 lên 48,72% năm 2015 2.3 Đánh giá thuận lợi khó khăn điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội 2.3.1 Thuận lợi Nguồn lao động tỉnh tương đối nhiều “thời kỳ cấu dân số vàng” Đất đai đưa vào sử dụng với hệ số cao để nâng cao suất trồng vật ni Các sách khuyến khích phát triển nơng, lâm nghiệp tỉnh ban hành, triển khai kịp thời, bước đầu đáp ứng nguyện vọng hộ nơng dân, sách đất đai, tỉnh Bắc Kạn giao đất cấp quyền sử dụng đất đạt 94,5% diện tích đất nơng, lâm nghiệp cho hộ nông dân tổ chức có mặt số dự án, tổ chức phi phủ hỗ trợ cho địa bàn tỉnh nói chung cho hộ nông dân Bắc Kạn nói riêng qua việc đầu tư xây dựng cơng trình cơng cộng, đáp ứng kịp thời nhu cầu từ sản xuất đến đời sống người dân 2.3.2 Khó khăn Do địa hình miền núi nên ruộng đất Bắc Kạn manh mún, dễ bị rửa trôi, chóng bạc màu, ảnh hưởng lớn đến việc tăng quy mô sản xuất, ứng dụng khoa học công nghệ, giới hóa Lao động khu vực nơng nghiệp, nơng thơn rào trình độ nguồn nhân lực Bắc Kạn thấp GRDP bình qn đầu người Bắc Kạn thấp Chuyển dịch cấu kinh tế chậm, sản xt chủ yếu nơng, lâm nghiệp Trong nơng nghiệp, chưa có chuyển dịch cấu sản xuất mạnh mẽ, hiệu sức cạnh tranh hàng hố nơng sản tỉnh thấp Nhiều sản phẩm có lợi thế, có thương hiệu sản xuất chưa gắn với chế biến thị trường, hiệu kinh tế chưa cao CHƢƠNG PHÂN TÍCH CÁC NGUỒN VỐN SINH KẾ VÀ KẾT QUẢ SINH KẾ CỦA HỘ NÔNG DÂN Ở BẮC KẠN 3.1 Các nguồn vốn sinh kế hộ nông dân 3.1.1 Nguồn vốn tự nhiên Quy mơ đất nơng nghiệp bình qn/ hộ 0,558 ha, đất lâm nghiệp 2,497 ha/hộ Đất nơng nghiệp bình qn chung 90% so với mức bình quân chung nước (cả nước 0,62 ha/ hộ) [60] Nhóm hộ có quy mơ đất nơng nghiệp bình qn từ 0,5 trở xuống chiếm 54,36% Nhóm hộ có từ 0,5 đến chiếm 43,29% Nhóm hộ có từ trở lên chiếm 2,35% [11] Bảng 3.1 Quy mô đất đai bình qn hộ nơng dân tỉnh Bắc Kạn Đơn vị: ha/hộ Toàn tỉnh Ba Bể Bạch Thông Chợ Đồn 0,558 0,640 0,465 0,421 Đất nông nghiệp Trong chia Cây hàng năm Cây lâu Đất Tổng năm lúa 0,477 0,221 0,081 0,549 0,211 0,091 0,343 0,213 0,122 0,354 0,22 0,067 Chợ Mới Na Rì 0,450 0,631 0,324 0,554 0,18 0,272 0,126 0,077 2,447 3,719 0,511 0,282 0,015 0,023 Ngân Sơn Pác Nặm 0,613 0,910 0,530 0,818 0,296 0,237 0,083 0,092 3,072 1,845 0,37 0,087 0,012 0,011 Tiêu chí S T T Tổng số Huyện Đất lâm nghiệp Trong đất rừng trồng Đất nuôi trồng thuỷ sản 2,497 1,315 2,375 3,295 0,371 0,247 0,475 0,463 0,015 0,017 0,023 0,026 Tổng số TP Bắc Kạn 0,362 0,207 0,104 0,155 1,542 0,557 0,017 (Nguồn: Kết tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp thủy sản Bắc Kạn, 2011) Nhìn chung, sử dụng đất hộ nông dân Bắc Kạn vừa nhỏ, vừa phân tán với phương pháp canh tác truyền thống khơng phù hợp với u cầu phát triển nông nghiệp sản xuất hàng hóa lớn 3.1.2 Nguồn vốn người Bình quân lao động hộ nông dân tỉnh Bắc Kạn 2,46 lao động/ hộ Đa số lao động lao động trẻ, tập trung chủ độ tuổi 49 Đa số lao động hộ có trình độ từ trung học sở trở xuống, lực lượng lao động có trình độ từ trung học phổ thơng trở lên thấp Nhìn chung trình độ người lao động nói chung chủ hộ nơng dân Bắc Kạn mức độ thấp, cản trở tiếp cận thành tựu khoa học kỹ thuật mới, để tăng suất, chất lượng sản phẩm, trở ngại việc chuyển đổi lao động sang ngành phi nông nghiệp Bảng 3.2 Bình quân nhân lao động hộ nông dân Bắc Kạn Đơn vị: gười; % Năm 2011 Năm 2015 Biến động Bình quân Bình quân Bình quân Bình qn tăng giảm STT Đơn vị hành lao động nhân lao nhân lao (%) khẩu/hộ động/hộ khẩu/hộ động/hộ Toàn tỉnh 4,24 2,64 4,21 2,46 -6,82 Huyện Ba Bể 4,45 2,74 4,17 2,52 -8,03 Huyện Bạch Thông 3,96 2,54 4,22 2,44 -3,94 Huyện Chợ Đồn 4,06 2,55 4,37 2,43 -4,71 Huyện Chợ Mới 3,98 2,49 3,87 2,28 -8,43 Huyện Na Rì 4,21 2,71 4,03 2,46 -9,23 Huyện Ngân Sơn 4,31 2,71 4,22 2,60 -4,06 Huyện Pác Nặm 5,06 2,88 4,89 2,62 -9,03 Thành phố Bắc Kạn 3,86 2,45 3,93 2,27 -7,35 (Nguồn: Tổng điều tra Nông thôn, nông nghiệp thủy sản tỉnh Bắc Kạn, 2011 số liệu điều tra nhóm nghiên cứu năm 2016) 3.1.3 Nguồn vốn tài Tích lũy vốn bình qn hộ nơng dân Bắc Kạn 10,349 triệu đồng (2011) Do hộ nơng dân khó có điều kiện thực q trình tái sản xuất mở rộng, mua sắm máy móc, công cụ để suất lao động Những năm gần hệ thống tín dụng địa bàn tỉnh tổ chức tốt hơn, tác động tích cực đến phát triển sản xuất Có tới 82,97% hộ nơng dân vay vốn theo lãi suất ưu đãi Các hộ nông dân vay vốn chủ yếu để đầu tư vào sản xuất nông, lâm nghiệp chiếm 82,83%, thời hạn cho vay chủ yếu 12 tháng (87,6%) Nguồn cho vay chủ yếu Ngân hàng sách chiếm 60,5%; ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thơn chiếm 26,87%, lại đối tượng khác [11] Bình qn hộ vay tối đa 13,8 triệu đồng Song hành với việc vay vốn, hộ nơng dân ỏ Bắc Kạn tập huấn sử dụng vốn, từ có nhiều mơ hình sử dụng nguồn vốn vay có hiệu 3.1.4 Nguồn vốn vật chất Dưới góc độ nguồn vốn vật chất Bắc Kạn, nhìn chung có cơng việc tiếp cận nguồn vốn sở hạ tầng Trong năm qua, Bắc Kạn cải thiện hệ thống đường giao thông, thuỷ lợi, xây dựng trường học, trạm xá, nhà văn hố thơn, … nhờ việc lại bớt khó khăn, nhiều diện tích sản xuất vụ Cùng với việc nhận đất lâu dài, hộ nông dân Bắc Kạn tăng cường trang bị máy móc, thiết bị áp dụng tiến khoa học kỹ thuật vào sản xuất Máy kéo lớn 12 CV có 100 chiếc, đạt 0,34 máy 100 diện tích Máy kéo nhỏ có 18.129 chiếc, đạt 61,23 100 diện tích Máy phát lực chạy động điện 876 (năm 2011)… 3.1.5 Nguồn vốn xã hội Tham gia vào hoạt động đoàn thể mang lại nhiều lợi ích cho hộ nơng dân nắm bắt thông tin, chia sẻ giúp đỡ lúc khó khăn, hoạt động cho vay vốn Ỏ Bắc Kạn, tổ chức hoạt động tương đối tốt, hội nông dân hội phụ nữ, qua đứng tín chấp cho hộ nơng dân vay vốn, tuyên truyền sách xã hội, tập huấn kiến thức… Vấn đề liên kết sản xuất hộ nơng dân Hiện tồn tỉnh có 952 doanh nghiệp, có 143 doanh nghiệp hoạt động sản xuất, chế biến kinh doanh nông, lâm sản, chiếm tỷ lệ 15% Các doanh nghiệp địa bàn tỉnh chủ yếu tập trung vào chế biến gỗ, chế biến dong riềng, sản xuất đũa, giấy, chế biến gừng, chè… bước đầu có đóng góp vào việc tăng thu nhập cho hộ nông dân 3.2 Các hoạt động sinh kế hộ nông dân Bắc Kạn * Sản xuất trồng trọt Cơ cấu sản xuất trồng hộ nông dân Bắc Kạn lấy sản xuất lương thực (lúa, ngơ) chính, chiếm tỷ lệ diện tích lớn diện tích trồng trọt 25.000 20.000 15.000 10.000 5.000 2010 2011 2012 2013 Diện tích lúa Diện tích Đỗ tương Diện tích ngơ Diện tích dong riềng Diện tích hồng khơng hạt Diện tích Chè 2014 2015 Diện tích thuốc Diện tích cam quýt Nguồn: Niên giám thống ê năm, Cục Thống kê Bắc Kạn Hình 3.4 Diện tích số trồng hộ nơng dân tỉnh Bắc Kạn Tạ/ 50,00 2010 40,00 2011 30,00 2012 20,00 2013 10,00 2014 Lúa Ngô T huốc Đỗ tương Cam quýt Chè 2015 Nguồn: Niên giám thống ê năm, Cục Thống kê Bắc Kạn Hình 3.5 Năng suất số trồng hộ nơng dân Bắc Kạn Nhìn suất trồng hộ nơng dân có tăng lên qua năm, góp phần ổn định kinh tế, thúc đẩy liên kết sản xuất, tăng thu nhập từ trồng trọt * Sản xuất chăn nuôi Gia cầm Con 100000 Trâu, bò Lợn Trâu 2500000 80000 2000000 60000 1500000 40000 1000000 20000 500000 Lợn, gia cầm Bò 1997 2006 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Năm Nguồn: Niên giám thống ê năm, Cục Thống kê Bắc Kạn Hình 3.7 Thực trạng phát triển số vật nuôi hộ nông dân tỉnh Bắc Kạn Năm 2015 cấu giá trị sản xuất chăn nuôi tỉnh 31,16% tổng giá trị sản xuất nông nghiệp Tổng đàn đại gia súc (trâu, bò, ngựa) đạt 82.924 Trong trâu ni nhiều 57.145 con, chiếm 70% 3.3 Kết sinh kế hộ nơng dân 3.3.1 Chi phí sản xuất kinh doanh hộ nông dân tỉnh Bắc Kạn 3.3.1.1 Chi phí sản xuất bình qn hộ nơng dân Bắc Kạn/ năm Các hộ nông dân Bắc Kạn đầu tư cho sản xuất bình quân 33,62 triệu đồng/năm (khơng tính cơng lao động) Trong tổng chi phí chi cho trồng trọt hàng năm chiếm 33,29% (11,19 triệu đồng); lâu năm chiếm 16,85% (5,66 triệu đồng); lâm nghiệp 1,53% (0,513 triệu đồng); thủy sản 1,98% (0,664 triệu đồng), chăn nuôi 17,86% (6 triệu đồng) chi sản xuất phi nông nghiệp 28,49% (9,57 triệu đồng) Chi sx hàng năm 33,29% Chi sx phi NN 28,49% Chi sx chăn nuôi 17,86% Chi sx lâu năm Chi sx thủy sản Chi sx lâm nghiệp 16,85% 1,98% 1,53% Chi sx hàng năm Chi sx thủy sản Chi sx lâu năm Chi sx chăn nuôi Chi sx lâm nghiệp Chi sx phi NN (Nguồn: Số liệu điều tra tính tốn nhóm nghiên cứu năm 2016) Hình 3.8 Cơ cấu chi phí sản xuất hộ nơng dân tỉnh Bắc Kạn 3.3.1.2 Chi phí sản xuất bình qn/ đất/ năm hộ nơng dân Bắc Kạn Bình qn hộ nơng dân chi phí 1ha đất thấp, 33,08 triệu đồng/ đất trồng trọt 10 Nghìn đồng 60.000 50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 - 54.503,25 27.599,68 23.229,59 198,54 Đất hàng năm Đất lâu năm Đất lâm nghiệp Đất thủy sản (Nguồn: Số liệu điều tra tính tốn nhóm nghiên cứu năm 2016) Hình 3.9 Chi phí sản xuất bình qn/ 1ha đất hộ nông dân Bắc Kạn 3.3.2 Thu nhập nguồn thu nhập hộ nông dân Bắc Kạn Thu nhập ròng hộ nơng dân (bao gồm tổng thu trừ tổng chi phí hộ) trung bình 93,83 triệu đồng/hộ/năm Trong thu nhập từ nông, lâm thủy sản chiếm 31,79%, thu nhập từ tiền lương, tiền công chiếm 27,97% Nguồn thu từ ngành phi nơng nghiệp chiếm 19,93% T hu ròng hàng T hu nhập năm khác 9,07% 20,31% T hu nhập từ tiền lương, tiền cơng 27,97% T hu ròng lâu năm T hu ròng 6,29% lâm nghiệp 2,16% T hu ròng thủy sản 2,12% T hu ròng chăn ni 12,16% T hu ròng sx phi nơng nghiệp 19,93% (Nguồn: Số liệu điều tra tính tốn nhóm nghiên cứu năm 2016) Hình 3.10 Cơ cấu thu nhập ròng bình quân hộ nông dân tỉnh Bắc Kạn Xét theo nhóm hộ cho thấy thực tế thu nhập hộ có khác rõ ràng Với hộ nghèo Bắc Kạn thu nhập thực tế đạt bình quân 42,77 triệu đồng/ năm, bình quân thu nhập đạt 635 nghìn đồng/người/ tháng, thấp mức bình quân chung tỉnh lần Trong nhóm hộ khơng nghèo thu nhập thực đạt bình qn 109,9 triệu/ hộ/ năm Tính thu nhập bình qn nhân hộ đạt 2,51 triệu đồng/ tháng, gấp 1,32 lần so với mức thu nhập bình quân chung tỉnh Bảng 3.13 Tổng thu nhập ròng bình qn/ hộ điều tra Bắc Kạn Đơn vị: 000 đồng Tổng thu Thu ròng sx Thu ròng sx Thu ròng Thu ròng TT Tiêu chí ròng nơng nghiệp phi nơng tiền lƣơng, khác nghiệp tiền cơng Bình qn 93.834,22 29.834 18.701,25 26.241,25 19.057,34 Hộ nghèo 42.777,66 14.162 6.242,39 9.461,87 12.911,00 Hộ cận nghèo 46.399,69 17.425 7.755,10 11.510,20 9.709,05 Hộ không nghèo 109.942,23 33.165 21.802,20 31.965,45 23.009,20 (Nguồn: Số liệu điều tra tính tốn nhóm nghiên cứu năm 2016 11 * Thu nhập ròng/ đất canh tác hộ nông dân Bắc Kạn Thu nhập /1 đất thấp, đất trồng trọt tạo thu nhập ròng bình qn 28,29 triệu đồng/ha/năm, đất trồng hàng năm mang lại thu nhập xấp xỉ 21 triệu đồng/ ha, đất lâu năm 56,74 triệu đồng/ 80.000 69.610,07 70.000 56.747,36 Nghìn đồng 60.000 50.000 40.000 30.000 20.996,60 20.000 781,59 10.000 Cây hàng năm Cây lâu năm Lâm nghiệp Thủy sản (Nguồn: Số liệu điều tra tín tốn nhóm nghiên cứu năm 2016) Hình 3.12 Thu nhập ròng bình qn/ đất hộ nông dân Bắc Kạn 3.3.3 Thực trạng tiêu thụ sản phẩm hộ nông dân Qua điều tra cho thấy hầu hết số hộ có sản phẩm đem bán, điều cho thấy mức độ thương mại hóa hộ nơng dân Bắc Kạn có xu hướng gia tăng Tuy nhiên tỷ suất hàng hóa nhỏ, giá trị hàng hóa khơng lớn Sản phẩm hộ nông dân đưa thị trường qua nhiều kênh khác nhau: sở chế biến; đại lý, tư thương, bán chợ Phần lớn sản phẩm sản xuất hộ bán cho tư thương (chiếm 66%); số lại chủ yếu hộ bán lẻ 3.4 Những vấn đề đặt Bắc Kạn 3.4.1 Nguồn vốn tự nhiên Vị trí địa lý không thuận lợi Là tỉnh miền núi lại nằm sâu nội địa nhiều gây cản trở kết nối người dân với điều kiện sở vật chất, phương tiện, kỹ thuật, kiến thức sản xuất, khó khăn việc lưu thơng, giao lưu van hóa Đa số đất đai có độ dốc l n, nên ruộng đất Bắc Kạn manh mún, dễ bị rửa trôi, bạc màu ảnh hưởng đến ứng dụng khoa học cơng nghệ, giới hố Đất lâm nghiệp rừng chiếm tỷ lệ lớn trữ lượng rừng giàu thấp, kinh tế từ nghề rừng hạn chế, chủ yếu rừng trồng Nguồn tài ngun khống sản có không nhiều, đa số điểm mỏ phân tán khai thác từ thời Pháp thuộc Khí hậu tỉnh gây hó hăn định cho sinh kế hộ nông dân Tại xã vùng núi cao thường làm vụ Về mùa đơng vùng cao có nơi có sương muối, băng giá, gió lạnh, thiếu nước hó hăn nguồn nư c Các sông tỉnh Bắc Kạn thường ngắn đầu nguồn nên không thuận lợi cho việc giao thông đường thủy việc khai thác nguồn lợi nước 3.4.2 Nguồn vốn người rình độ văn hố chun mơn người ao động thấp, lực lượng lao động có trình độ từ trung học phổ thông trở lên thấp, cản trở đến việc tiếp nhận loại khoa học kỹ thuật 12 Phần l n ao động nông thôn ao động nông nghiệp (chiếm 83% tổng số lao động), tỷ lệ lao động phi nông nghiệp thấp Tỷ lệ lao động qua đào tạo tỉnh đạt 30% [10] ảnh hưởng tới hiệu kinh tế trình phát triển Việc đến trường trẻ em gặp nhiều hó hăn Nhiều gia đình khơng đủ kinh phí cho học, chất lượng giáo viên thấp, trang thiết bị phục vụ công tác giáo dục hạn chế làm cho chất lượng giáo dục suy giảm Những hó hăn đối v i hoạt động khám chữa bệnh Do số xã địa bàn rộng, dân cư sống không tập trung, nên xây dựng nhiều trạm y tế xã 3.4.3 Nguồn vốn tài Hộ nơng dân thiếu vốn sản xuất tiêu dùng Kết điều tra cho thấy có dạng thiếu vốn, thiếu vốn sản xuất (chiếm 85% số trả lời) thiếu vốn để tiêu dùng (5% số trả lời) Đa số hộ nơng dân có khả vay vốn mức vay vốn bình quân/ hộ thấp Bình qn hộ vay tối đa 13,8 triệu đồng 3.4.4 Nguồn vốn vật chất Giao thông: Đường giao thông nông thôn 100% số xã có đến trung tâm xã, đường vào trung tâm thơn có tỷ lệ bê tơng hố thấp, chất lượng đường vào thôn kém, người dân gặp phải nhiều khó khăn việc lại vào mùa mưa ề giao thơng nội đồng: Tỷ lệ diện tích có giao thơng nội đồng thấp, khó khăn cho việc vận chuyển vật tư sản xuất mang máy móc đến vùng sản xuất ề thuỷ ợi: Diện tích lúa khơng chủ động nước tưới nhiều, nhiều diện tích phụ thuộc vào nước trời nên trồng vụ Điện: Tại số xã vùng sâu, vùng xa dân cư thưa thớt khó khăn cho việc mắc điện chi phí cao Hệ thống truyền thơng: Hầu hết xã có loa đài truyền thơng tỷ lệ thơn có loa phóng thấp, không đáp ứng nhu cầu thông tin nhân dân Về nhà văn hố thơn: Hiện nhiều thơn chưa có nhà sinh hoạt cộng đồng, đặc biệt thôn thuộc xã vùng sâu, vùng xa ác s chế biến NLS, sở dịch vụ sản xuất: Ở Bắc Kạn chưa có cở sở chế biến nơng lâm sản lớn Chỉ có số hộ hộ nơng dân làm nghề tiểu thủ công nghiệp nhỏ như: nấu rượu, làm đậu phụ, xay xát, phục vụ nhu cầu sinh hoạt nhân dân Các cơng trình dịch vụ cơng cộng: Nhiều xã thiếu lớp học, đặc biệt thiếu lớp cho học sinh mẫu giáo tiểu học Hầu hết trạm y tế khơng có bác sỹ chuyên khoa, loại thiết bị y tế thiếu, khám, chữa bệnh thơng thường 3.4.5 Nguồn vốn xã hội Tập quán canh tác lạc hậu Tại xã vùng cao tỉnh, tập tục sản xuất quảng canh phổ biến, đầu tư phân bón, cơng lao động nên sản lượng thấp tình trạng nghèo tái nghèo xảy Thị trường đất đai ém phát triển Nhìn chung việc chuyển nhượng đất đai tỉnh Bắc Kạn nhiều khó khăn gười dân bị ép giá thiếu thông tin thị trường Hiện tượng tư thương thông đồng để ép giá xảy thường xuyên, kể việc mua vật tư đầu vào 13 Liên kết sản xuất tiêu thụ sản phẩm hộ nơng dân yếu Ngun nhân phát triển doanh nghiệp yếu, tổ chức xã hội, tổ chức kinh tế hợp tác HTX tiềm lực yếu, quy mô nhỏ Sự tham gia vào chuỗi giá trị hạn chế Hộ nơng dân Bắc Kạn chủ yếu tham gia công đoạn có giá trị gia tăng thấp Hoạt động tổ chức trị xã hội khơng rõ ràng, hoạt động chồng chéo hiệu khiến người dân lúng túng cần cung cấp thông tin Hộ nông dân tham gia họp, tập huấn địa phương nhiều, bình quân đạt 8,5 lần/hộ/1năm Tuy nhiên, mức độ tham gia đóng góp ý kiến hộ nông dân không cao, hộ nông dân nghèo Tỷ lệ hộ nghèo cận nghèo Bắc Kạn cao Năm 2015, theo chuẩn nghèo đa chiều, tỷ lệ nghèo Bắc Kạn 29,4%, cao gấp lần so với năm 2014 2,5 lần so với tiêu chí cũ Tỷ lệ hộ cận nghèo Bắc Kạn 12% CHƢƠNG QUAN ĐIỂM VÀ GIẢI PHÁP CƠ BẢN NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG NGUỒN VỐN SINH KẾ CỦA HỘ NÔNG DÂN Ở TỈNH BẮC KẠN 4.1 Quan điểm định hướng phát triển sinh kế bền vững kinh tế hộ nông dân Bắc Kạn Một là: Nâng cao lực thực sách hỗ trợ cho hộ nông dân Hai là: Tập trung phát triển toàn diện nguồn vốn sinh kế hộ nông dân, trọng việc nâng cao chất lượng nguồn vốn người, mở rộng nguồn vốn tài nguồn vốn vật chất Ba là: Đa dạng hóa nâng cao hiệu hoạt động sinh kế 4.2 Các giải pháp nâng cao hiệu nguồn vốn sinh kế cho hộ nông dân tỉnh Bắc Kạn 4.2.1 Giải pháp chung 4.2.1.1 Hồn thiện chế sách tạo việc làm, đa dạng hóa sinh kế cho hộ nơng dân Đa dạng hóa sinh kế cho hộ nông dân, đào tạo tay nghề, cung cấp thuận tiện dịch vụ y tế, hỗ trợ tiếp cận dịch vụ tín dụng ưu đãi, hỗ trợ cung cấp giống mới, cung cấp thông tin KHKT, thông tin thị trường, Tích cực tìm kiếm nguồn tài trợ ngồi ngân sách nhà nước cho cải thiện nguồn vốn sinh kế hộ nông dân 4.2.1.2 Nâng cao chất ượng công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch, tổng thể phát triển sản xuất gắn v i thị trường lợi so sánh Tiếp tục hoàn thiện, nâng cao chất lượng quy hoạch, đảm bảo phù hợp tính liên kết quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội quy hoạch phát triển ngành, vùng Quy hoạch cần hướng thị trường tỉnh, nước xuất khẩu, đặc biệt mặt hàng có lợi chuối tây, quýt, hồng không hạt, thuốc lá, gừng, lợn đen, gà … Trên sở quy hoạch sản xuất cần tiến hành quy hoạch phát triển công nghiệp chế biến nông, lâm sản tỉnh 4.2.1.3 Tăng cường khả ứng phó v i rủi ro thị trường Tạo điều kiện cho hộ tham gia hình thức bảo hiểm nơng sản Khuyến khích doanh nghiệp áp dụng các hình thức liên kết tiêu thụ sản phẩm, bảo hiểm nông sản nhằm hạn chế rủi ro cho hộ nông dân 4.2.2 Giải pháp cụ thể nâng cao nguồn vốn sinh kế cho hộ nong dân 4.2.2.1 Cải thiện nguồn vốn tự nhiên cho hộ nông dân Hỗ trợ đủ diện tích đất canh tác cho hộ để họ tiến hành sản xuất nơng nghiệp hàng hóa quy mô hiệu 14 Chuyển đổi cấu trồng có suất cao, kết hợp thâm canh tăng suất để đáp ứng nhu cầu lương thực chỗ Tiếp tục thực chương trình trồng rừng, trồng xen canh nông nghiệp để đảm bảo nhu cầu lương thực; Phát triển mơ hình nơng - lâm kết hợp đất dốc; 4.2.2.2 âng cao ực vốn người Nâng cao chất lượng dịch vụ giáo dục cung cấp cho hộ nông dân, thu hẹp chênh lệch trình độ chung người hộ dân tộc thiểu số hộ người Kinh.Trên sở quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội huyện, tiến hành quy hoạch phát triển nguồn nhân lực có định hướng, lộ trình bước phù hợp, phân bổ, bố trí xếp hệ thống mạng giáo dục từ mầm non đến bậc phổ thông, nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo cấp học Thực tốt công tác đào tạo nghề cho nông thôn; đào tạo phải gắn với giải việc làm, đào tạo nghề nơng cho nơng dân nhiều hình thức Các chương trình đào tạo cần chuyển tải kiến thức quản trị, thị trường, công nghệ sản xuất trồng trọt, chăn nuôi đại cho hộ nông dân 4.2.2.3 Đẩy mạnh h ệ ố chất xây dựng kết cấu hạ tầng nơng thơn Tích cực huy động, đẩy mạnh chương trình nhà nước nhân dân làm, lồng ghép có hiệu nguồn vốn từ chương trình, dự án Nhất lồng ghép với chương trình xây dựng nơng thơn mới, ưu tiên xây dựng hạ tầng phục vụ sản xuất rà sốt, hồn chỉnh lại hệ thống thuỷ lợi, cải tạo hệ thống cung cấp điện nông thôn 4.2.2.4 ăng cường nâng cao ực vốn tài cho hộ nơng dân Các hộ nông dân Bắc Kạn đa số thiếu vốn để sản xuất Do cần có chương trình, sách vay vốn tín chấp với lãi suất ưu đãi khoảng thời gian vay vốn phù hợp lượng vốn đủ lớn Kết hợp với doanh nghiệp sản xuất vật tư nông nghiệp cung cấp tín dụng thương mại cho hộ Tiếp tục triển khai có hiệu chương trình quốc gia hỗ trợ người nghèo chương trình cho vay Ngân hàng sách xã hội, tài vi mơ, Quĩ tín dụng nhân dân Thành lập tổ, nhóm tiết kiệm vay vốn tổ chức trị - xã hội phụ nữ, niên, nông dân để tạo điều kiện cho hộ tiếp cận nguồn vốn 4.2.6 Cải thiện, nâng cao nguồn vốn xã hội Khuyến khích hộ nơng dân tham gia hội phù hợp như: Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh, Hội Nơng dân Các tổ chức trị, xã hội phải coi việc tạo điều kiện, môi trường để hộ nông dân phát triển sinh kế bền vững nhiệm vụ quan trọng Các tổ chức cần tăng cường liên kết với doanh nghiệp hỗ trợ hộ thơng qua hình thức tín dụng thương mại, bảo lãnh tín chấp… Hộ nơng dân Bắc Kạn gặp khó khăn sản xuất tiếp cận thị trường, Nâng cao lực tiếp cận thị trường cho hộ gia đình Do cần có hỗ trợ cung cấp thơng tin, dự báo thị trường sản phẩm nơng sản hàng hóa chủ yếu tỉnh cam, quýt, miến dong, gừng, lâm sản Tăng cường cơng tác khuyến nơng hình thức chuyển giao kỹ thuật nâng cao kiến thức cho người dân 15 KẾT LUẬN Để hoạt động sinh kế người dân phát triển lâu dài bền vững cần phải có sách chiến lược hợp lý công tác quản lý phân bổ việc sử dụng nguồn lực địa phương đồng thời trọng vào chiến lược nâng cao trình độ dân trí chủ hộ, để từ góp phần vào cơng xây dựng cộng đồng xã hội phát triển thịnh vượng Việc thực hoạt động sinh kế hộ cần phải có hỗ trợ Nhà nước tổ chức xã hội nguồn lực yếu thiếu, hỗ trợ cần thiết hữu hiệu nguồn vốn sinh kế hộ nông dân bổ sung Qua nghiên cứu thực trạng hoạt động sinh kế tìm hiểu, phân tích yếu tố tác động đến lựa chọn hoạt động sinh kế hộ nông dân Bắc Kạn nhận thấy đời sống hộ nông dân ngày nâng cao, thu nhập cải thiện rõ rệt Các nguồn vốn khung sinh kế hộ hộ nông dân nhìn chung thuận lợi cho phát triển kinh tế Tuy nhiên, kinh tế hộ nông dân Bắc Kạn phát triển thấp, sản xuất hàng hố phát triển chưa nhanh, hộ nông dân Bắc Kạn chưa theo kịp thay đổi phát triển mới, chưa có tác động nhiều kinh tế thị trường hội nhập quốc tế, có hội khả tiếp cận thị trường Các hộ nông dân tham gia vào tổ chức xã hội chưa nhiều, nên chưa phát huy mối quan hệ để phát triển kinh tế Khả tích lũy hộ chưa cao Kinh tế hộ nông dân tiếp cận nguồn lực để phát triển kinh tế hạn chế, chất lượng lao động thấp, hộ gia đình tham gia vào tổ chức xã hội chưa nhiều, nên chưa phát huy mối quan hệ để phát triển kinh tế Khả tích lũy hộ chưa cao, kinh tế xã hội tỉnh chậm phát triển Nguồn lực sinh kế hộ nông dân Bắc Kạn chủ yếu lao động đất đai Xét mặt số lượng, hộ nông dân Bắc Kạn sở hữu hai loại nguồn lực tương đối dồi Nhưng từ phương diện sử dụng đất, độ dốc lớn, nên khó canh tác dễ bị xói mòn từ làm cho thu nhập/ diện tích đất thấp; Là tỉnh miền núi có nhiều thuận lợi cho phát triển lâm nghiệp, nhiên, số lượng hộ tham gia kinh doanh từ nghề rừng khơng nhiều; Dưới góc độ lao động, trình độ học vấn lao động thấp phần lớn chưa qua đào tạo với việc thiếu vốn sản xuất, công cụ sản xuất thô sơ, tiếp cận thị trường yếu làm cho thu nhập bình quân/ đầu người thấp Việc thực thi sách kinh tế, đất đai, quản lý tài nguyên mở cửa thị trường có tác động đến sở hữu tiếp cận nguồn lực sản xuất hộ nông dân, đặc biệt đất đai tín dụng, nguồn đầu vào sản xuất Tuy nhiên, khác biệt nguồn lực sản xuất ban đầu hộ nơng dân nhóm hộ (nghèo không nghèo), dân tộc kinh tế dân tộc thiểu số khác tác động đến việc tiếp cận nguồn lực sản xuất họ Nhóm hộ khơng nghèo có nguồn lực sản xuất dồi dào, nên tiếp cập tốt nguồn lực sản xuất có xu hướng tập trung vào sản xuất nơng nghiệp thâm canh mở rộng hoạt động phi nơng nghiệp có mức thâm dụng vốn cao trình độ học vấn tốt hơn, thu nhập họ tăng trưởng nhanh Ngược lại hộ nghèo, cận nghèo có xu hướng phát triển mơ hình sinh kế bán thị trường dựa vào khai thác tài nguyên tự nhiên sức lao động chân tay Sinh kế nhóm hộ gặp nhiều khó khăn tiếp cận nguồn lực sản xuất, đặc biệt vốn, thị trường khoa học công nghệ Từ cho thấy để đẩy nhanh q trình đa dạng hoá sinh kế tăng thu nhập, giảm thiểu mức phụ thuộc vào tài nguyên thiên nhiên, sách chương trình phát triển cần tập trung cải thiện sử dụng tài nguyên thiên nhiên, đất đai tài nguyên rừng; nâng cao lực sản xuất cho nông hộ, đặc biệt nông hộ nghèo dân tộc thiểu số Hướng hộ nông dân phát triển mơ hình sinh kế xanh, sử dụng tài nguyên hợp lý giảm thiểu thâm dụng tài nguyên thiên nhiên ... nguồn vốn sinh kế kết sinh kế hộ nông dân Bắc Kạn Chương 4: Quan điểm giải pháp nâng cao hiệu sử dụng nguồn vốn sinh kế hộ nông dân tỉnh Bắc Kạn CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ SINH KẾ CỦA... lược sinh kế hộ nông dân Sinh kế hộ nông dân bị ảnh hưởng đa dạng nguồn vốn sinh kế, số lượng nguồn vốn sinh kế cân nguồn vốn sinh kế 1.1.6 Sinh kế bền vững Thuật ngữ sinh kế bền vững” sử dụng. .. Tỷ lệ hộ cận nghèo Bắc Kạn 12% CHƢƠNG QUAN ĐIỂM VÀ GIẢI PHÁP CƠ BẢN NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG NGUỒN VỐN SINH KẾ CỦA HỘ NÔNG DÂN Ở TỈNH BẮC KẠN 4.1 Quan điểm định hướng phát triển sinh kế bền
- Xem thêm -

Xem thêm: Nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn sinh kế của hộ nông dân ở tỉnh Bắc Kạn (tt), Nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn sinh kế của hộ nông dân ở tỉnh Bắc Kạn (tt)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay